Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2004(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0036/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0036/2016

Συζήτηση :

PV 08/03/2016 - 17
CRE 08/03/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2016 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0080

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 534kWORD 146k
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο
Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2017 - Τμήμα ΙΙΙ
P8_TA(2016)0080A8-0036/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017, τμήμα III – Επιτροπή (2016/2004(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού(4),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(5) και τις δύο επισυναπτόμενες κοινές δηλώσεις επί των οποίων επήλθε συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(6),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για το σχέδιο πληρωμών 2015-2016(7) που συμφωνήθηκε στις 19 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (φθινόπωρο 2015)(8),

–  έχοντας υπόψη την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2016 της Επιτροπής(9),

–  έχοντας υπόψη τον τίτλο II κεφάλαιο 8 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0036/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του 2017 θα πρέπει να ανοίξει τον δρόμο προς την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ένα πλαίσιο εύθραυστης οικονομικής ανάκαμψης εκτεθειμένης στους κινδύνους που δημιουργούνται από την κατάσταση στις αναδυόμενες παγκόσμιες αγορές και τις τρέχουσες γεωπολιτικές εντάσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του 2017 θα επηρεαστεί από την εξελισσόμενη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του 2017 θα συμπέσει με τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξισορρόπηση της εσωτερικής προσφοράς με το εξωτερικό εμπόριο καθιστά σε έναν βαθμό την οικονομία της ΕΕ εξαρτημένη από τις παγκόσμιες εξελίξεις·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης αποδείχτηκε καθοριστικό μέσο στην αντιμετώπιση των πρόσφατων κρίσεων και την ανταπόκριση σε ανάγκες που δεν είχαν αναγκαστικά προβλεφτεί όταν έγινε η διαπραγμάτευση του ΠΔΠ 2014-2020, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση ή οι γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρωπαϊκή γειτονία, που προκαλούν σοβαρές προκλήσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σε μια εποχή όπου στην ΕΕ ο ρυθμός οικονομικής ανάκαμψης και τα επίπεδα των επενδύσεων υπολείπονται των δυνατοτήτων, ενώ διατηρείται το επενδυτικό χάσμα·

2.  υπογραμμίζει ότι η περιορισμένη ικανότητα του προϋπολογισμού της Ένωσης για την αντιμετώπιση των κρίσεων αυτών οφείλεται στην παρούσα φάση κατά κύριο λόγο στη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, και ιδίως στη χρήση ειδικών μέσων όπως το μέσο ευελιξίας· υπενθυμίζει τον αποφασιστικό ρόλο του Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση των συγκεκριμένων μέσων κατά τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ· τονίζει, ωστόσο, ότι, αν συνεχιστεί η επιδείνωση των κρίσεων, ακόμη και η πλήρης ενεργοποίηση των ισχυουσών διατάξεων περί ευελιξίας δεν θα επαρκεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος· στο πλαίσιο αυτό, καλεί το Συμβούλιο να επανεξετάσει τη θέση του στο ζήτημα της εγγραφής των ειδικών μέσων του ΠΔΠ στον προϋπολογισμό, προκειμένου να μειωθούν οι περιορισμοί που βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό την πάγια θέση του ότι οι πιστώσεις πληρωμών για τα ειδικά μέσα (μέσο ευελιξίας, Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και αποθεματικό έκτακτης βοήθειας) θα πρέπει να συνυπολογίζονται στα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των αναλήψεων υποχρεώσεων· αναμένει ότι το ζήτημα αυτό θα επιλυθεί στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ·

Κατάρτιση του προϋπολογισμού με συνεκτίμηση των οικονομικών προβλέψεων και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής

3.  επισημαίνει τις ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής (φθινόπωρο 2015), που δείχνουν ελαφρά ανάκαμψη, η οποία ωστόσο υπολείπεται ακόμη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει, ωστόσο, ότι η ανάκαμψη αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση των θεμελίων της ανάπτυξης ώστε να προωθηθούν η δημιουργία απασχόλησης και η επιστροφή στην πλήρη απασχόληση, επισημαίνοντας ότι η μακροχρόνια και η πολύ μακροχρόνια ανεργία, κυρίως στις φτωχότερες περιφέρειες της Ένωσης και μεταξύ των νέων, παραμένουν σε ανησυχητικά επίπεδα, και ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει δυσχέρειες στην ανασυγκρότηση της βιομηχανίας· τονίζει ότι παραμένουν οι ανισότητες, όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επισημαίνει το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των φτωχότερων και των πλουσιότερων Ευρωπαίων· επισημαίνει, επιπλέον, την εμφάνιση νέων προκλήσεων, όπως ο κίνδυνος επιβράδυνσης των αναδυόμενων οικονομιών της αγοράς και του παγκόσμιου εμπορίου, με ιδιαίτερη πίεση λόγω της αστάθειας στις κινεζικές αγορές, η ανάγκη αντιμετώπισης της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, καθώς και οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις·

4.  επισημαίνει, ακόμα, την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2016, της Επιτροπής· πιστεύει ακράδαντα ότι η ενίσχυση των επενδύσεων, μεταξύ άλλων με μια συντονισμένη αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων με επίκεντρο τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, αποτελούν κατάλληλη πολιτική απόκριση για μια πιο ισόρροπη οικονομική πολιτική· πιστεύει ότι τα δύο αυτά στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2017, δεδομένου ότι τούτο θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων μέσα σε ένα οικονομικό πλαίσιο· ζητεί, συνεπώς, την ένταση των συνεργιών μεταξύ της ενωσιακής διάστασης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και του προϋπολογισμού της Ένωσης, που αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο για τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ·

5.  επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες της Επιτροπής να ενισχύσει τη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για τη στήριξη των βασικών προτεραιοτήτων που επισημαίνονται στις συστάσεις ανά χώρα· επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, και καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι η χρηματοδότηση θα διατεθεί για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σύμφωνα με το άρθρο 174 ΣΛΕΕ·

6.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης έχει αποτελέσει κατά τα τελευταία έτη παράπλευρη απώλεια της διπρόσωπης συμπεριφοράς των κρατών μελών, που έφτασαν να θεωρούν βάρος τη συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ και να την αντιμετωπίζουν ως μεταβλητή προσαρμογής· υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, ως επενδυτικός προϋπολογισμός, μπορεί να προσφέρει ιδιαίτερα ψηλή προστιθέμενη αξία, δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στα κράτη μέλη· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μεταβλητή προσαρμογής που αλλάζει ανάλογα με τις μακροοικονομικές συνθήκες· υπενθυμίζει την προστιθέμενη αξία του προϋπολογισμού της Ένωσης από την άποψη των συνεργιών και των οικονομιών κλίμακας· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη κατάσταση των απομονωμένων και απόκεντρων περιφερειών·

7.  επισημαίνει με δυσαρέσκεια ότι η εταιρική φοροαποφυγή έχει προκαλέσει τεράστιες απώλειες φορολογικών εσόδων στα κράτη μέλη και, συνεπώς, τη μείωση των συνεισφορών τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, ότι αυτός ο αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός οδηγεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε μεταφορά ΑΕΠ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και μεταφορά ΑΕΕ σε φορολογικούς παραδείσους έξω από την ΕΕ, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι συνολικές εισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

Υπέρβαση κρίσεων

8.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Ένωση χρειάστηκε τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις, για τις οποίες απαιτείται να βρεθεί μια ενιαία λύση· επισημαίνει ότι η προσφυγική κρίση λόγω της σύγκρουσης στη Συρία, τόσο στην Ένωση όσο και στις γειτονικές της χώρες, δεν έχει επιλυθεί ακόμα· υπενθυμίζει ότι η κρίση κλιμακώθηκε το 2015 και συνεχίζεται το 2016, με μια αιφνίδια και μαζική αύξηση του αριθμού των προσφύγων και μεταναστών που καταφεύγουν στην Ένωση για να ζητήσουν άσυλο· τονίζει ότι αυτό έχει ευρύτερο αντίκτυπο στην εσωτερική κρίση· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ προσέφερε άμεση απόκριση στην κρίση και θα πρέπει να υποστεί μια έντονα ανοδική αναθεώρηση, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί αποτελεσματικά η εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών για την αντιμετώπιση της κρίσης, και να αποτελέσει μέρος μιας ευρωπαϊκής λύσης για τη μελλοντική υπέρβαση αυτής της κατάστασης έκτακτης ανάγκης·

9.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του 2017 θα επηρεαστεί από εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις ασφάλειας, που μπορεί να πάρουν και τη μορφή απειλών εξτρεμιστικής τρομοκρατίας, και από την υλοποίηση της κοινής ατζέντας της Ένωσης και των κρατών μελών με στόχο την επίτευξη ενός ενωσιακού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης· τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία των δημοσιονομικών μέσων της ΕΕ, όπως το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF), για την αντιμετώπιση των κρισιμότερων προκλήσεων, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των προληπτικών μέτρων καθώς και της διασυνοριακής επιχειρησιακής συνεργασίας·

10.  χαιρετίζει τη θέσπιση του ΕΤΣΕ, που χρησιμεύει ως ένα από τα βασικά εργαλεία για την αναβάθμιση των επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ και θα συμβάλει στην τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι έχει ήδη εγκριθεί σημαντικός αριθμός έργων και πράξεων του ΕΤΕ και διαφαίνονται συνεργίες μεταξύ του ΕΤΣΕ και του Ορίζοντας 2020· καλεί την Επιτροπή να προωθεί ενεργά τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων ταμείων της ΕΕ και να δημιουργήσει ένα σύστημα παρακολούθησης για την επισήμανση περιπτώσεων συνδυασμού ενωσιακών χρηματοδοτήσεων· επαναλαμβάνει την ανάγκη για ορθή εφαρμογή του πίνακα αποτελεσμάτων· παροτρύνει τα κράτη μέλη και τους ιδιωτικούς φορείς να κάνουν πλήρη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων που είναι διαθέσιμοι μέσω του ΕΤΣΕ· υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του νέου επενδυτικού σχεδίου, δεδομένου ότι θα διατεθούν από αυτόν τα οκτώ δισεκατομμύρια EUR που απαιτούνται σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ, εκ των οποίων συνολικό ποσό ύψους 3,38 δισεκατομμυρίων EUR έχει ήδη κινητοποιηθεί στους προϋπολογισμούς του 2015 και του 2016· υπενθυμίζει ότι το συνολικό ανώτατο όριο για αναλήψεις υποχρεώσεων χρησιμοποιήθηκε πλήρως για τον σκοπό αυτό το 2016, και επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο του ΕΤΣΕ, η Επιτροπή προβλέπει παρόμοιο σενάριο και για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2017· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για ενίσχυση του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και της διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, έτσι ώστε να αντισταθμιστούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι περικοπές που συμφωνήθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις του ΕΤΣΕ·

11.  τονίζει τη σημασία του ορίζοντας 2020, του COSME, των προγραμμάτων χρηματοδότησης ΜΜΕ, του Erasmus+, και των προγραμμάτων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την καινοτομία και συμβάλλουν στην επιτυχία του Ευρώπη 2020· επισημαίνει με ικανοποίηση τον μεγάλο βαθμό απορρόφησης των προγραμμάτων του Ορίζοντας 2020, ανησυχεί όμως για τον πολύ χαμηλό μέσο βαθμό επιτυχίας των χρηματοδοτήσεων έργων, που έχει ως αποτέλεσμα να μένουν χωρίς χρηματοδότηση εξαιρετικά έργα· καλεί τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τις δυνατότητες να αναλάβουν εκείνα έργα του Ορίζοντας 2020 που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν λόγω έλλειψης δημοσιονομικών πόρων· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ως η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας· υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα διευκολύνει περαιτέρω την πρόσβαση των ΜΜΕ στις αγορές και τη χρηματοδότησή τους από τρέχοντα προγράμματα όπως το COSME· επαναλαμβάνει ότι το μέλλον της Ένωσης συνδέεται με την ικανότητά της να καινοτομεί σε καίριους στρατηγικούς τομείς προκειμένου να διατηρείται η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια οικονομία·

12.  θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τους νέους (ΠΑΝ) συνιστά θεμελιώδη συμβολή στην επίτευξη του στόχου προτεραιότητας της Ένωσης για ανάπτυξη και απασχόληση· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό τη δέσμευσή του για συνέχιση της χρηματοδότησης του συγκεκριμένου προγράμματος με σκοπό την κλιμάκωσή του ώστε να προσφέρει σε μεγαλύτερο αριθμό νέων, περιλαμβανομένων των νέων μεταναστών που έρχονται στην Ευρώπη, την προοπτική ουσιαστικής εισόδου τους στην αγορά εργασίας με καλής ποιότητας προσφορά απασχόλησης, συνεχή εκπαίδευση ή μαθητεία· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2016, δεν αναλήφθηκαν νέες υποχρεώσεις για την περαιτέρω χρηματοδότηση της ΠΑΝ, τη στιγμή που η ανεργία των νέων παραμένει στα υψηλότερα επίπεδά της στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι ο στόχος αυτός πρέπει να εξεταστεί μαζί με την ανάγκη για προώθηση της κινητικότητας των νέων, που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus+· τονίζει τη σημασία της κοινής δήλωσης των τριών θεσμικών οργάνων (Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής) σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2016, που αναφέρει ότι «η μείωση της ανεργίας των νέων παραμένει υψηλή και κοινή πολιτική προτεραιότητα, και για τον σκοπό αυτό επαναβεβαιώνουν την αποφασιστικότητά τους να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων στον προϋπολογισμό πόρων για την αντιμετώπισή της, και ιδίως της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων»· επισημαίνει ότι, παρά τις αρχικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή της εν λόγω πρωτοβουλίας και τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση πολλών κρατών μελών να ορίσουν αρχές για τα επιχειρησιακά προγράμματα της ΠΑΝ, τα τρέχοντα στοιχεία όσον αφορά την εκτέλεση καταδεικνύουν ότι αξιοποιείται πλήρως η ικανότητα απορρόφησης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την αξιολόγησή της για την ΠΑΝ το αργότερο έως το τέλος Απριλίου του 2016 και, σε κάθε περίπτωση, εγκαίρως για τη συμπερίληψη μιας παράτασης του προγράμματος στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2017· τονίζει ότι θα προβλεφθεί μια μόνιμη λύση για τη χρηματοδότηση της ΠΑΝ, μέσω νέων πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων μέχρι το 2020, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της παροχής υποστήριξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) και σε νέους μέχρι 25 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEET), σε ίσους αριθμούς με τους εργαζόμενους που λαμβάνουν υποστήριξη στις περιφέρειες με υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων·

13.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της οργάνωσης «Save the Children», 27 εκατομμύρια παιδιά αντιμετωπίζουν σήμερα κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ· υπενθυμίζει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2015(10) στην οποία υποστηρίζει τη θέσπιση εγγύησης για τα παιδιά προκειμένου να ξεφύγουν από τη φτώχεια, να διαθέτουν ένα περιβάλλον κατάλληλο για την προσωπική τους ανάπτυξη και να αποφύγουν την εκμετάλλευση και τον κοινωνικό αποκλεισμό· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες των κρατών μελών που υιοθέτησαν πρόσφατα στρατηγικές για τη μείωση της παιδικής φτώχειας, με σκοπό τη μείωση των συνολικών επιπέδων φτώχειας, μεταξύ άλλων για τα παιδιά και τους νέους· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την τήρηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Παιδιών και των αρχών του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι η εκπαίδευση, η παιδική μέριμνα, οι υπηρεσίες υγείας, η στέγαση και η ασφάλεια αποτελούν βασικές ανάγκες στις οποίες έχουν δικαίωμα όλα τα παιδιά στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ταξιδεύουν στην Ευρώπη με πρόσφυγες και μετανάστες·

14.  υπενθυμίζει τη σημασία των ευρωπαϊκών οργανισμών στην εξασφάλιση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και, συνεπώς, την επίτευξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση, αφενός, και τη διαχείριση της τρέχουσας μεταναστευτικής κρίσης, αφετέρου· επιμένει, συνεπώς, ότι πρέπει να διατεθούν επαρκείς χρηματοοικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι σε σχέση τόσο με τις διοικητικές όσο και τις επιχειρησιακές δαπάνες, προκειμένου να μπορέσουν οι οργανισμοί να επιτελέσουν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και να επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα· υπενθυμίζει, σε σχέση με την μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, την αύξηση προσωπικού και πιστώσεων για τους οργανισμούς στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, στο πλαίσιο των προϋπολογισμών του 2015 και του 2016· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το 2017 θα απαιτηθούν πρόσθετες αυξήσεις προκειμένου οι εν λόγω οργανισμοί να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στον αυξημένο φόρτο εργασίας και τα πρόσθετα καθήκοντά τους· ζητεί, ακόμα, από την Επιτροπή, ενημερωμένα και ενοποιημένα στοιχεία και μια μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική για τους οργανισμούς αυτούς·

15.  εκφράζει ανησυχία για τη διατήρηση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και τις δυσκολίες όσον αφορά την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για κοινωνικοοικονομική σύγκλιση· επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να προωθεί πολιτικές σύγκλισης, ολοκλήρωσης και συνοχής, στη βάση της διαφύλαξης και προώθησης της επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας αξιοπρεπών, ποιοτικών και σταθερών θέσεων εργασίας, της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος, με την υλοποίηση των στόχων της στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το χαμηλότερο από το αναμενόμενο ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD)·

16.  αναγνωρίζει τη σημασία των προγραμμάτων διανομής γάλακτος και φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, και ζητεί τη διεξαγωγή ανάλυσης για να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό θα ήταν δυνατή η αύξηση της χρηματοδότησής τους· υπενθυμίζει τις πολυάριθμες κρίσεις των τελευταίων ετών, ιδίως δε την κρίση του αγροτικού τομέα λόγω των συνεπειών από το ρωσικό εμπάργκο· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να καταστεί η γεωργία της ΕΕ ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, και παράλληλα να μειωθούν συνολικά οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία και να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του τομέα·

17.  διαπιστώνει ότι, παρά την κινητοποίηση σημαντικών δημοσιονομικών πόρων στο διάστημα 2015 και 2016 για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση ούτε εσωτερικά, στην Ένωση, ούτε εξωτερικά, στις χώρες καταγωγής των προσφύγων· τονίζει, ωστόσο, ότι οι δημοσιονομικοί πόροι δεν επαρκούν, και απαιτούνται επειγόντως πρόσθετα χρηματοοικονομικά μέσα για την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής, δεδομένου ότι η αύξηση του αριθμού των προσφύγων και των μεταναστών δεν μπορεί να θεωρηθεί προσωρινό φαινόμενο· επισημαίνει ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η εξεύρεση πιο μακροπρόθεσμων λύσεων, όχι μόνο στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού αλλά και στην επικείμενη ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πολιτικό και οικονομικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και του αντικτύπου της στον προϋπολογισμό του 2017· επισημαίνει ότι όλα τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση θα πρέπει να θεωρούνται επενδύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε σχέση με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια του φαινομένου της μετανάστευσης, μέσω της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, ιδίως με τη βελτίωση της παιδείας και των ιατρικών υπηρεσιών, και με την αύξηση της στήριξης για επενδύσεις υποδομής, στις χώρες καταγωγής των μεταναστών ή στις χώρες όπου αναζητούν αρχικά καταφύγιο οι μετανάστες· τονίζει ότι η χρηματοδότηση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης δεν θα πρέπει να υπονομεύει ή να εμποδίζει την εφαρμογή άλλων σημαντικών πολιτικών της ΕΕ· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η αλληλεγγύη αποτελεί βασική αρχή του προϋπολογισμού της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του διότι, όσον αφορά την προσφυγική κρίση, η αλληλεγγύη εκδηλώνεται με άνισο τρόπο μεταξύ των κρατών μελών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να ωθήσει τα κράτη μέλη σε μια πιο ισόρροπη προσέγγιση της αλληλεγγύης·

18.  εκφράζει βαθειά ανησυχία για την έλλειψη κατάλληλης προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων σε όλη τη διαδρομή έως την άφιξή τους σε ασφαλή προορισμό, και ζητεί τη διεξαγωγή διεξοδικής έρευνας για την υπόθεση των 10.000 αγνοούμενων παιδιών που έχει αναφερθεί στην Ευρωπόλ·

19.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η χρηματοδότηση των προγραμμάτων επανεγκατάστασης, των διαδικασιών μετεγκατάστασης και των επιχειρήσεων επαναπροώθησης, κυρίως στο πλαίσιο του Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης (ΤΑΜΕ), προκειμένου να διαμορφωθεί μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση και παράλληλα να προληφθεί και να περιοριστεί η παράτυπη μετανάστευση· υπογραμμίζει ότι πρέπει να δημιουργηθούν δυνατότητες στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ προκειμένου να αναπτυχθούν περιοχές επανεγκατάστασης και ασφαλείς ζώνες στην αφρικανική ήπειρο και τη Μέση Ανατολή, σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση, τον Αραβικό Σύνδεσμο και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)·

20.  επισημαίνει τη σύσταση Περιφερειακού Ταμείου της Ένωσης για την κρίση στη Συρία και Ταμείου Αρωγής εκτάκτου ανάγκης για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και του εκτοπισμού των ανθρώπων στην Αφρική· καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και να συμβάλουν στα ταμεία αυτά στον ίδιο βαθμό με τη συνεισφορά της ΕΕ, η οποία ανέρχεται σε 2,3 δισεκατομμύρια EUR· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το χαμηλό επίπεδο των χρηματοδοτικών συνεισφορών από τα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι θα απαιτηθούν περαιτέρω χρηματοδοτικές προσπάθειες για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας κατά μήκος των οδών διέλευσης και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί ο αυξανόμενος αριθμός προσφύγων· επισημαίνει ότι η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης για την ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την υγεία και την εκπαίδευση στους καταυλισμούς, ωθεί ακόμα περισσότερους πρόσφυγες να ξεκινήσουν το επικίνδυνο ταξίδι προς την ΕΕ· υπενθυμίζει ότι τα ταμεία αυτά δημιουργήθηκαν ως απόκριση στην έλλειψη ευελιξίας και χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· επιμένει ότι οι ενέργειες που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος δεν πρέπει να αποβαίνουν εις βάρος των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ σε άλλους τομείς, και ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες λογοδοσίας για όλες τις ενέργειες της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα·

21.  υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους, κατά την άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ που διεξήχθη για να συζητηθεί η μετανάστευση, στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης Οκτωβρίου 2015, και στη σύνοδο κορυφής της Βαλέτας στις 11-12 Νοεμβρίου 2015· αποδίδει εξαιρετική σημασία στις δημόσιες δηλώσεις του Συμβουλίου όσον αφορά την απόκριση στην πρωτοφανή μεταναστευτική και προσφυγική κρίση· αναμένει από το Συμβούλιο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν από τις δηλώσεις και τις αποφάσεις του ιδίως όσον αφορά τις συνεισφορές των κρατών μελών, συμβάλλοντας στην υποστήριξη των καταπιστευματικών ταμείων για τη Συρία (Madad) και για την Αφρική στον ίδιο βαθμό με τη συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και εφαρμόζοντας πλήρως την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία· αναγνωρίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη συνεισφέρουν επιπλέον μέσω άλλων προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες·

22.  επιδοκιμάζει την αρχή και τους στόχους της σχεδιαζόμενης Διευκόλυνσης τριών δισεκατομμυρίων EUR για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, και καλεί όλα τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις πολιτικές δεσμεύσεις τους και να προσφέρουν επαρκή χρηματοδοτική στήριξη στη Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία· είναι αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει κάθε πολιτικό και θεσμικό μέσο πίεσης για να εξασφαλίσει την τήρηση των δεσμεύσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις συνεισφορές τους στο Περιφερειακό Ταμείο για τη Συρία, το καταπιστευματικό Ταμείο εκτάκτου ανάγκης για την Αφρική και τη Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία· αναμένει από την Επιτροπή να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διατεθεί η συνεισφορά της Ένωσης εντός των αντίστοιχων ανώτατων ορίων του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2016 και το 2017· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή απέκλεισαν το Κοινοβούλιο από τις συζητήσεις σχετικά με τη σύσταση της διευκόλυνσης και την κινητοποίηση της συνεισφοράς της Ένωσης, όπως προκύπτει από την αναγγελία της Επιτροπής σχετικά με την πρόθεσή της να χρηματοδοτήσει τη συνεισφορά της Ένωσης μέσω αναδιάταξης από τον πρόσφατα εγκριθέντα προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2016 και με την εκ των προτέρων διάθεση των περιθωρίων του προϋπολογισμού του 2017· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη να αυξηθεί ο αντίκτυπος των εξωτερικών δαπανών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενισχυθούν οι συνεργίες μεταξύ των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ και να γίνει πιο συνεκτική η στρατηγική προσέγγιση που ακολουθείται σε σχέση με τα μέσα αυτά· θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα καταπιστευτικά ταμεία, όπως επίσης η Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες, ούτε περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης ούτε αποκλείονται από αυτόν, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν η απαιτούμενη λογοδοσία και η δημοκρατική διαδικασία που επιβάλλει η κοινοτική μέθοδος, και προτίθεται για τον λόγο αυτό να παρακολουθήσει τη σύσταση και την εκτέλεση των ταμείων και της διευκόλυνσης· υπογραμμίζει ότι οι ανωτέρω ενέργειες συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

23.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η γεωπολιτική κατάσταση στην Ανατολική Γειτονία είναι εύθραυστη, και ζητεί από την ΕΕ να προσφέρει ενισχυμένη στήριξη στις χώρες που εφαρμόζουν αυτή τη στιγμή συμφωνίες σύνδεσης, με στόχο την προώθηση των μεταρρυθμίσεων και την εξασφάλιση της εμβάθυνσης των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των αντίστοιχων χωρών·

Πληρωμές

24.  υπενθυμίζει ότι στους προϋπολογισμούς του 2015 και του 2016 η Επιτροπή απέφυγε σε πολλές περιπτώσεις να ζητήσει πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών για ορισμένα μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων που έλαβε (προκαταβολικές πληρωμές ύψους δύο δισεκατομμυρίων EUR για την Ελλάδα, πρώτες πρωτοβουλίες στον τομέα της μετανάστευσης), καταφεύγοντας αντ’ αυτού στην ανακατανομή ήδη υπαρχόντων πόρων· τονίζει ότι με τον τρόπο αυτό αυξήθηκε η επιβάρυνση των πιστώσεων πληρωμών από το 2016 και μετά, με αποτέλεσμα την πιθανή επανάληψη μιας κατάστασης όπου οι πιστώσεις μπορεί να μην επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των χρηματοδοτικών προγραμμάτων σε όλους τους τομείς, γεγονός που θα έχει άμεσες επιπτώσεις για τους επικεφαλής των έργων και τους πολίτες· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στην έναρξη της υλοποίησης των προγραμμάτων υπό επιμερισμένη διαχείριση, θα μπορούσε να δημιουργήσει εκ νέου τις συνθήκες που οδήγησαν, στα τέλη του προηγούμενου ΠΔΠ, σε ένα πρωτοφανές επίπεδο υπολοίπων προς εκκαθάριση (RAL) και μια μη βιώσιμη συσσώρευση εκκρεμών αιτήσεων πληρωμής· υπενθυμίζει την πάγια θέση του ότι οι απρόβλεπτες ανάγκες πληρωμών θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέες πιστώσεις·

25.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή των κοινών δηλώσεων σχετικά με τις πληρωμές, που συμφωνήθηκαν μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής το 2015 και το 2016· υπενθυμίζει τη δέσμευση να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους τουλάχιστον τρεις διοργανικές συνεδριάσεις σχετικά με τις πληρωμές, προκειμένου να ελέγχονται η εκτέλεση των πληρωμών και οι αναθεωρημένες προβλέψεις· επισημαίνει ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε πως οι συσσωρευμένες ανεξόφλητες πληρωμές κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2015 ανέρχονταν σε 8,2 δισεκατομμύρια EUR, σχεδόν το μισό από ό,τι είχε αρχικά προβλέψει· προτίθεται να θέσει το εν λόγω θέμα κατά την πρώτη διοργανική συνεδρίαση σχετικά με τις πληρωμές, τον Μάρτιο του 2016, προκειμένου να προσδιοριστούν τα αίτια της απόκλισης αυτής και οι πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις προβλέψεις πληρωμών· αναμένει ότι στην ανάγνωσή του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2017 το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη και θα σεβαστεί πλήρως τα ποσά που επιβεβαιώθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Απριλίου του 2016· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όπως συμφωνήθηκε στην κοινή δήλωση που εκδόθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού για το 2016, πιο μακροπρόθεσμες προβλέψεις σχετικά με την αναμενόμενη εξέλιξη των πληρωμών μέχρι τη λήξη του ΠΔΠ 2014-2020, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση ανεξόφλητων πληρωμών κατά το δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ·

26.  υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί με κανονικούς ρυθμούς το 2017, και προειδοποιεί να μην υποχρηματοδοτηθούν οι πιστώσεις πληρωμών στον προϋπολογισμό, ώστε να ανταποκρίνονται στο αυξημένο αυτό επίπεδο απορρόφησης· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει τις πληρωμές στα αναγκαία επίπεδα στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού· εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση στην έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και τον κίνδυνο νέας συσσώρευσης ανεξόφλητων λογαριασμών κατά το δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ· παροτρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί ενεργά με τα κράτη μέλη, και τα προτρέψει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ο γρήγορος ορισμός των αρχών του προγράμματος, η έλλειψη των οποίων ήταν η κύρια αιτία των σημερινών καθυστερήσεων· επιδοκιμάζει την Επιτροπή για την πρόθεσή της να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη που θα της το ζητήσουν, ιδίως όσον αφορά την προσαρμογή, κατά περίπτωση, των επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου να αξιοποιηθούν καλύτερα τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για την αντιμετώπιση των εγχώριων προκλήσεων που συνδέονται με την προσφυγική κρίση·

Άλλα θέματα ιδιαίτερης σημασίας

27.  υπενθυμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, η οποία θα πρέπει να διέπει τις πολιτικές της Ένωσης ως οριζόντια αρχή· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει στην πράξη την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2017, όπου είναι σκόπιμο·

28.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συμφωνία που επετεύχθη στις 12 Δεκεμβρίου 2015 στο Παρίσι από τα 196 μέρη της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος σχετικά με μια παγκόσμια, διαφοροποιημένη και δυναμική συμφωνία για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής· εκφράζει, ωστόσο, την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες χορηγοί θα ανταποκριθούν στον ετήσιο στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών και, ειδικότερα, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα συμφωνήσουν σε μια κοινή μεθοδολογία λογοδοσίας για την κλιματική χρηματοδότηση· επισημαίνει ότι το θέμα αυτό πρέπει να επιλυθεί πριν από την COP 22 στο Μαρακές, και αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει ενιαίο ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο που να συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο Παρίσι και να προβλέψει τη σχετική χρηματοδότηση στο σχέδιο προϋπολογισμού της για το 2017· υπενθυμίζει πως η ΕΕ συμφώνησε ότι τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της για την περίοδο 2014-2020, δηλαδή έως και 180 δισεκατομμύρια EUR, θα πρέπει να δαπανηθεί για δράσεις σχετικές με την αλλαγή του κλίματος, και ότι χρειάζεται μια «κλιματική λεπτορρύθμιση» του ενωσιακού προϋπολογισμού· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει τις δαπάνες της ΕΕ για βιώσιμη και αποδοτική υποδομή και βιώσιμους τρόπους μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει σύντομα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2015 αναφορικά με τα κονδύλια για το κλίμα και την πολιτική συνοχής·

29.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την ανάπτυξη της στρατηγικής «Προϋπολογισμός της ΕΕ επικεντρωμένος στην επίτευξη αποτελεσμάτων»· καλεί την Επιτροπή να σημειώσει πρόοδο στον τομέα της απλούστευσης της χρηματοδότησης της ΕΕ, ιδίως αναφορικά με τη μείωση του φόρτου λόγω της εκτέλεσης και διαχείρισης έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εκτέλεση των χρηματοδοτικών μέσων τα οποία μπορούν να προσεγγίζουν σημαντικές ομάδες στόχου, όπως οι ΜΜΕ, οι καινοτόμες επιχειρήσεις και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης· πιστεύει, επιπλέον, ότι, εκτός από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, σημαντική ευθύνη φέρουν και τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι το 80% του προϋπολογισμού εκτελείται υπό καθεστώς «επιμερισμένης διαχείρισης»· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και για μείωση των σφαλμάτων, και να αποφεύγουν τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση των προγραμμάτων υπό την ευθύνη τους· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη κατάλληλων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών υλοποίησης για τη μέτρηση των επιδόσεων και προκειμένου να αποκρυσταλλωθεί μια συγκεκριμένη εικόνα του αντίκτυπου των δαπανών της ΕΕ στην πραγματική οικονομία· καλεί όλα τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να θέσουν σε εφαρμογή συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να καταπολεμηθεί ενεργά η διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις και τις προσκλήσεις για υποβολή προσφορών·

30.  επιβεβαιώνει την υποστήριξή του για το διεθνές πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας ITER, και δεσμεύεται να του εξασφαλίσει κατάλληλη χρηματοδότηση· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του σχετικά με ενδεχόμενες περαιτέρω καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους του συγκεκριμένου προγράμματος, καθώς και για τις σχετικές δυνητικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να αξιολογήσει το επίπεδο των πιστώσεων του ITER το 2016 σε σχέση με το επικαιροποιημένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα πληρωμών· αναμένει ότι το εν λόγω αναθεωρημένο σχέδιο θα συμπεριληφθεί στην κατάρτιση του προσχεδίου προϋπολογισμού για το 2017· ζητεί έναν κατάλληλο μηχανισμό λογοδοσίας που να παρέχει σαφή επισκόπηση του ύψους των χρηματοδοτικών πόρων οι οποίοι προβλέπονται για το διεθνές έργο και να αποτιμά την αποτελεσματικότητα στη χρησιμοποίησή τους·

31.  υπενθυμίζει ότι η τελική συμφωνία για το ΠΔΠ 2014-2020, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 του κανονισμού ΠΔΠ, περιλαμβάνει υποχρεωτική επανεξέταση του ΠΔΠ 2014-2020 συνοδευόμενη από νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του ΠΔΠ έως το τέλος του 2016· τονίζει ότι σκοπός της ρήτρας επανεξέτασης/αναθεώρησης είναι να αξιολογηθεί η λειτουργία του ΠΔΠ από ποιοτική και ποσοτική άποψη και να αντιμετωπιστούν συστημικές ελλείψεις του προϋπολογισμού της Ένωσης, όπως επίσης να εξασφαλιστεί η διάθεση επαρκών πόρων στην Ένωση για την αντιμετώπιση των εσωτερικών και εξωτερικών κρίσεων και τη χρηματοδότηση των εξελισσόμενων πολιτικών προτεραιοτήτων κατά το δεύτερο μισό του τρέχοντος ΠΔΠ· τονίζει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν από τις δηλώσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την εξασφάλιση της διάθεσης των αναγκαίων πιστώσεων για τη χρηματοδότηση νέων καθηκόντων και την απόκριση σε απρόβλεπτες περιστάσεις, μεταξύ άλλων με την αναπροσαρμογή προς τα επάνω των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ· προτίθεται να ακολουθήσει μια συνεπή προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2017 και την αναθεώρηση του ΠΔΠ· εκφράζει έντονες αμφιβολίες όσον αφορά τη δυνατότητα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των εν λόγω κρίσεων στο πλαίσιο των περιορισμών του τρέχοντος ΠΔΠ· τονίζει, ακόμα, ότι η αναθεώρηση του ΠΔΠ το 2016 αποτελεί ευκαιρία για την προσαρμογή των μέσων του και την αύξηση της ευελιξίας του·

32.  επαναλαμβάνει τη θέση του υπέρ της αναγκαίας μεταρρύθμισης σε βάθος του συστήματος ιδίων πόρων της Ένωσης, και αποδίδει ύψιστη πολιτική σημασία στα έργο της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας για το ΠΔΠ 2014-2020· αναμένει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν υπόψη την τελική έκβαση, η οποία αναμένεται έως το τέλος του 2016, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων υποψηφιοτήτων για ιδίους πόρους· υπενθυμίζει ότι η βασική ιδέα για τη μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων είναι να καταστεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης, όσον αφορά την πλευρά των εσόδων, πιο αυτόνομος και παράλληλα σταθερότερος, απλούστερος, δικαιότερος, βιωσιμότερος και προβλεψιμότερος, με παράλληλη μείωση της επιβάρυνσης των υπερβολικών δαπανών από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και βελτίωση της διαφάνειας για τους πολίτες, χωρίς αύξηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών· πιστεύει ότι, προκειμένου να είναι πλήρως ανεξάρτητος ο προϋπολογισμός της ΕΕ, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα γνήσιων ιδίων πόρων·

o
o   o

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0407.
(5) ΕΕ L 48 της 24.2.2016.
(6) Βλέπε Παράρτημα του νομοθετικού ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0407).
(7) Βλέπε Παράρτημα ΙΙ του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2015 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0263).
(8) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip011_en.pdf
(9) https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcG EuZXU=/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0690&rid=1
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0401.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου