Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2555(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0312/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/03/2016 - 11.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0082

Приети текстове
PDF 504kWORD 86k
Сряда, 9 март 2016 г. - Страсбург
Споразумение за тютюна (споразумение с PMI)
P8_TA(2016)0082RC-B8-0312/2016

Резолюция на Европейския парламент от 9 март 2016 г. относно Споразумението за тютюна (Споразумението с PMI) (2016/2555(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Споразумението за борба с контрабандата и фалшифицирането от 9 юли 2004 г., сключено между Philip Morris International (PMI) и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки,

—  като взе предвид Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО(1),

—  като взе предвид Рамковата конвенция на Световната здравна организация за борба с тютюнопушенето (РКБТ) и Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия, приет по време на петата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна с Решение FCTC/COP5 (1) от 12 ноември 2012 г.,

—  като взе предвид предложението на Комисията от 4 май 2015 г. за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, що се отнася до разпоредбите на Протокола, които попадат в обхвата на дял V от част III на Договора за функционирането на Европейския съюз (COM(2015)0193),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 24 февруари 2016 г., озаглавен ‘Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States’ („Техническата оценка на опита, придобит в рамките на Споразумението за борба с контрабандата и фалшифицирането от 9 юли 2004 г., сключено между Philip Morris International и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки“) (SWD(2016)0044),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 октомври 2007 г. относно последствията от Споразумението между Общността, държавите членки и Philip Morris за засилването на борбата с измамите и контрабандата на цигари и постигнатия напредък по отношение на прилагането на препоръките на анкетната комисия на Парламента по режима на общностния транзит(2),

—  като взе предвид въпроса към Комисията относно Споразумение за тютюна (споразумението с Филип Морис Интернешънъл Корпорейшън (PMI)) (O‑000010/2016 – B8-0109/2016),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че защитата на финансовите интереси на ЕС е един от основните приоритети на Комисията, и като има предвид, че незаконната търговия с тютюневи изделия, по-конкретно контрабандата на контрабандни и фалшифицирани цигари, струва на националните бюджети и на бюджета на ЕС, при една консервативна оценка, повече от 10 млрд. евро загуба на публични приходи годишно;

Б.  като има предвид, че незаконната търговия е тежко престъпление, което допринася за финансирането на други дейности на международната организирана престъпност, включително трафик на хора, наркотици и оръжия, а в някои случаи — терористични групировки;

В.  като има предвид, че основната цел на Споразумението с PMI е да се намали разпространението на фалшифицирани продукти, предлагани като продукти на PMI на незаконния пазар на тютюневи изделия в ЕС;

Г.  като има предвид, че срокът на действие на Споразумението с PMI изтича на 9 юли 2016 г.;

Д.  като има предвид, че в своята техническа оценка на Споразумението с PMI Комисията стига до заключението, че тази основна цел е ефикасно постигната, но оспорва причинно-следствената връзка с този резултат и изтъква, че намаляването на контрабандата на продукти на PMI не е довело до цялостно намаляване на броя на незаконните продукти на пазара на ЕС;

Е.  като има предвид, че Споразумението с PMI е подпомогнало финансово публичните приходи с приблизително 1 милиард щатски долара под формата на годишни плащания и 68,2 милиона евро под формата на плащания при задържане, разпределени между Комисията (приблизително 10%) и държавите членки (приблизително 90%); като има предвид, че липсват каквито и да било данни за това как държавите членки са изразходвали приходите, получени по силата на споразумението;

Ж.  като има предвид, че както нормативната уредба, така и пазарната среда на търговията с незаконни тютюневи изделия са претърпели значителни промени, по-специално по отношение на засиленото присъствие на немаркови цигари, които често са наричани „евтини бели цигари“, и развитието на нова област на продажби на течен никотин за електронни цигари;

З.  като има предвид, че понастоящем в Съда на ЕС са заведени дела C-358/14 Полша/Парламент и Съвет, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited и C-547/14 Philip Morris Brands SARL и други, с които се оспорва Директива 2014/40/EС, и че тези дела следва да бъдат прекратени от въпросните производители на тютюневи изделия при първа възможност;

И.  като има предвид, че Комисията пое ангажимент за ратифициране на Протокола с цел борба с незаконната търговия с тютюневи изделия, което е важна стъпка към укрепването на правната рамка за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия; като има предвид, че Комисията се е ангажирала да покани трети държави да ратифицират Протокола;

Й.  като има предвид, че контрабандата с тютюневи изделия подкопава здравните политики на ЕС и означава, че незаконните тютюневи продукти са достъпни — включително за младите хора — на много места на цени със значителна отстъпка; като има предвид, че фалшивите цигари не само са произведени и внесени незаконно, но и съдържат неизвестни съставки, и по този начин представляват сериозен риск за здравето;

1.  Приветства Протокола на СЗО за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия и призовава за възможно най-бързо приключване на процеса на ратификация;

2.  Приветства предложението на Комисията за ратифициране на Протокола и нейния ангажимент да прикани държавите членки и трети страни да го ратифицират; отбелязва, че досега 15 държави са ратифицирали Протокола, включително пет държави — членки на ЕС, и че понастоящем ЕС се подготвя да го ратифицира;

3.  Призовава настоятелно Комисията да се стреми към бързо ратифициране на Протокола; счита обаче, че подновяването на Споразумението ще изпрати вредно и контрапродуктивно послание на трети страни, че ЕС се ангажира с неподходящи взаимодействия с тютюневата промишленост, въпреки че Протоколът ясно забранява такива взаимодействия;

4.  Изразява убеждението си, че подновяването на Споразумението с PMI може да не е съвместимо със задълженията на ЕС съгласно член 5, параграф 3 от Протокола към РККТ, което би могло да урони репутацията на ЕС като световен лидер в областта на контрола на тютюна;

5.  Изтъква, че в Насоките за прилагане на член 5, параграф 3 от РККТ на СЗО се казва, че „има основен и непримирим конфликт между интересите на тютюневата промишленост и интересите на политиката в областта на общественото здраве“;

6.  Приветства приемането на Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (Директива относно тютюневите изделия); подчертава, че в Директивата за тютюневите изделия вече се предвижда правно задължение за производителите на тютюневи изделия да въведат и поддържат система за проследяване, която трябва да започне да действа от 20 май 2019 г. за цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, и от 20 май 2024 г. — за останалите тютюневи изделия;

7.  Подчертава, че Комисията трябва да предприеме незабавни действия, за да гарантира пълното транспониране на Директивата относно тютюневите изделия във всички държави членки; отбелязва, че няколко държави членки неофициално посочиха пред Комисията, че процесът по транспониране на директивата е приключил; призовава Комисията да предостави пълна информация относно хода на транспонирането след изтичането на крайния срок на 20 май 2016 г.;

8.  Припомня, че през май 2015 г. Комисията обеща да предостави своята оценка на Споразумението с PMI във възможно най-кратък срок; подчертава, че Комисията отложи публикуването на оценката няколко пъти и че накрая тя беше публикувана на 24 февруари 2016 г., един ден преди пленарното разискване на въпроса в Парламента; твърдо счита, че такова забавяне на публикуването представлява неуспех на Комисията в изпълнението на задълженията й за прозрачност както към Парламента, така и към гражданите, като по този начин се подкопава способността на Парламента навременно да изрази своето становище по този сложен и деликатен въпрос;

9.  Приема за сведение оценката на Комисията, че Споразумението с PMI ефикасно е постигнало своята цел да намали разпространението на контрабандни продукти на PMI на незаконния пазар на тютюневи изделия в ЕС, както показва спадът с около 85% на броя оригинални цигари на PMI, задържани от държавите членки през периода 2006—2014 г.; отбелязва при все това, че Комисията оспорва причинно-следствената връзка с този резултат, и изтъква факта, че намаляването на контрабандата на продукти на PMI не е довело до цялостно намаляване на броя на незаконните продукти на пазара на ЕС; отбелязва, че контрабандата на продукти на големите производители все повече се заменя от други продукти, включително немаркови цигари (т.нар. „евтини бели цигари“), които обикновено се произвеждат в трети държави;

10.  Изразява дълбока загриженост, че бюджетът на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) отчасти се финансира от годишни плащания от тютюневата промишленост, както се споменава в споразуменията за тютюна, тъй като това би могло да доведе до известен конфликт на интереси;

11.  Подчертава, че когато беше сключено през 2004 г., Споразумението с PMI беше новаторски инструмент в борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия, но подчертава, че оттогава пазарът и регулаторната среда претърпяха значителни промени; подчертава, че Споразумението не засяга важни характеристики на незаконната търговия с тютюневи изделия към днешна дата, и по-специално високия дял, който сега в нея заемат т.нар. „евтини бели цигари“; следователно счита, че всички елементи, включени в Споразумението с PMI, ще бъдат обхванати от новата правна рамка, състояща се от Директивата за тютюневите изделия и Протокола към РККТ за СЗО;

12.  Затова стига до заключението, че Споразумението с PMI не трябва да се подновява, удължава или предоговаря; изисква от Комисията да не го подновява, удължава или предоговаря след настоящата дата на изтичане;

13.  Призовава Комисията да предприеме на равнище ЕС и преди датата на изтичане на Споразумението с PMI всички необходими мерки за проследяване на тютюневи изделия на PMI и да предприеме правни действия за всяко незаконно задържане на продукти на този производител до пълното прилагане на всички разпоредби на Директивата за тютюневите изделия, така че да не настъпи регулаторен вакуум между изтичането на срока на действие на Споразумението с PMI и влизането в сила на Директивата за тютюневите изделия и Протокола към РККТ;

14.  Призовава PMI да продължи да прилага разпоредбите за наблюдение и проследяване и надлежна проверка (принципа „познавай клиента си“), съдържащи се в настоящото споразумение, независимо от това дали то ще бъде продължено;

15.  Изразява загриженост, че четирите споразумения с производители на тютюневи изделия не разглеждат въпроса за „евтините бели цигари“; поради това призовава Комисията да представи план за действие, в който да се предлагат нови мерки за спешно справяне с този проблем;

16.  Призовава Комисията да предложи нов, допълнителен регламент с разпоредби за независима система за проследяване и надлежна проверка (въз основа на принципа „познавай клиента си“) на нарязания суров тютюн, филтрите и хартията, използвани от тютюневата промишленост, като допълнителен инструмент за борба срещу контрабандните и фалшифицираните продукти;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Секретариата на Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна.

(1) ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 1.
(2) ОВ C 227 E, 4.9.2008 г., стр. 147.

Правна информация - Политика за поверителност