Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2555(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0312/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/03/2016 - 11.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0082

Vedtagne tekster
PDF 173kWORD 71k
Onsdag den 9. marts 2016 - Strasbourg
Tobaksaftalen (PMI-aftalen)
P8_TA(2016)0082RC-B8-0312/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 9. marts 2016 om tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til aftalen af 9. juli 2004 om bekæmpelse af smugling og forfalskning og om ansvarsfrigørelse mellem Philip Morris International (PMI) og tilknyttede selskaber, Unionen og dens medlemsstater,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF(1),

–  der henviser til WHO's rammekonvention om bekæmpelse af tobaksrygning ("WHO's tobakskonvention") og til protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer, der blev vedtaget på den femte samling i konferencen mellem parterne i WHO's tobakskonvention ved afgørelse FCTC/COP5 (1) af 12. november 2012,

–  der henviser til Kommissionens forslag af 4. maj 2015 til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning for så vidt angår de af protokollens bestemmelser, som henhører under tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (COM(2015)0193),

–  der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 24. februar 2016 Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States (teknisk vurdering af erfaringerne med aftalen af 9. juli 2004 om bekæmpelse af smugling og forfalskning og om ansvarsfrigørelse mellem Philip Morris International og tilknyttede selskaber, Unionen og dens medlemsstater) (SWD(2016)0044),

–  der henviser til sin beslutning af 11. oktober 2007 om konsekvenserne af aftalen mellem Fællesskabet, medlemsstaterne og Philip Morris om at intensivere bekæmpelsen af svig og cigaretsmugling og opfølgning af henstillingerne fra Europa-Parlamentets Midlertidige Undersøgelsesudvalg om Ordningen for Fællesskabsforsendelse(2),

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om tobaksaftalen (PMI-aftalen) (O-000010/2016 – B8-0109/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at beskyttelse af EU's finansielle interesser er en af Kommissionens vigtigste prioriteter, og at ulovlig handel med tobaksvarer, navnlig smugling og forfalskning af cigaretter, ud fra et forsigtigt skøn koster de nationale budgetter og EU-budgettet over 10 mia. EUR om året i tabte offentlige indtægter;

B.  der henviser til, at den ulovlige handel er en alvorlig forbrydelse, som bidrager til finansieringen af andre internationale organiserede kriminelle aktiviteter, herunder menneske-, narkotika- og våbenhandel, og i nogle tilfælde terrorgrupper;

C.  der henviser til, at den centrale målsætning for PMI-aftalen er at reducere udbredelsen af PMI-smuglervarer på det ulovlige tobaksmarked i EU;

D.  der henviser til, at PMI-aftalen udløber den 9. juli 2016;

E.  der henviser til, at Kommissionen i sin tekniske vurdering af PMI-aftalen konkluderer, at denne centrale målsætning er blevet opfyldt på effektiv vis, men sætter spørgsmålstegn ved årsagsforbindelsen i relation til dette resultat og påpeger, at den mindskede udbredelse af PMI-smuglervarer ikke har medført et generelt fald i antallet af ulovlige produkter på EU-markedet;

F.  der henviser til, at PMI-aftalen har medført ekstra offentlige indtægter på ca. 1 mia. USD i årlige betalinger og 68,2 mio. EUR i betalinger i forbindelse med beslaglæggelse, som er fordelt mellem Kommissionen (ca. 10 %) og medlemsstaterne (ca. 90 %); der findes ikke nogen oplysninger om, hvordan medlemsstaterne har brugt de penge, de har modtaget i henhold til aftalen;

G.  der henviser til, at både de retlige rammer og markedssituationen for den ulovlige tobakshandel har ændret sig betydeligt siden undertegnelsen af aftalen, navnlig den øgede tilstedeværelse af cigaretter uden mærke, ofte kaldet "cheap whites", og udviklingen af et nyt marked for salg af nikotinvæske til e-cigaretter;

H.  der henviser til sag C-358/14, Polen mod Parlamentet og Rådet, sag C-477/14, Pillbox 38 (UK) Limited, og sag C-547/14, Philip Morris Brands SARL m.fl., som sætter spørgsmålstegn ved direktiv 2014/40/EU, i øjeblikket verserer ved Domstolen og bør hæves af de pågældende tobaksproducenter snarest muligt;

I.  der henviser til, at Kommissionen har givet tilsagn om at ratificere protokollen til WHO's tobakskonvention om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer, hvilket er et vigtigt skridt i retning af at styrke de retlige rammer for bekæmpelsen af ulovlig handel med tobaksvarer; der henviser til, at Kommissionen har påtaget sig at opfordre tredjelande til at ratificere protokollen;

J.  der henviser til, at tobakssmugling undergraver EU's folkesundhedspolitikker og betyder, at der mange steder er adgang til ulovlige tobaksvarer med en betydelig ulovlig rabat, også for unge mennesker; der henviser til, at forfalskede cigaretter ikke alene bliver fremstillet og importeret ulovligt, men også indeholder ukendte ingredienser, hvorfor de udgør en alvorlig sundhedsrisiko;

1.  glæder sig over protokollen til WHO's tobakskonvention om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer og opfordrer til, at ratificeringsprocessen afsluttes hurtigst muligt;

2.  glæder sig over Kommissionens forslag om at ratificere protokollen og dens bestræbelser på at få medlemsstaterne og tredjelande til at ratificere den; bemærker, at 15 lande indtil videre har ratificeret protokollen, heriblandt fem EU-medlemsstater, og at EU i øjeblikket forbereder sig på at ratificere protokollen;

3.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at stræbe efter en hurtig ratificering af protokollen; mener imidlertid, at en fornyelse af aftalen vil sende et skadeligt og uhensigtsmæssigt budskab til tredjelande om, at EU indgår i upassende interaktion med tobaksindustrien, selv om dette klart forbydes i protokollen;

4.  er af den opfattelse, at en forlængelse af PMI-aftalen muligvis ikke vil være forenelig med EU's forpligtelser i henhold til artikel 5, stk. 3, i WHO's tobakskonvention, hvilket kan skade EU's omdømme som en førende aktør på verdensplan inden for tobakskontrol;

5.  påpeger, at det i retningslinjerne for gennemførelsen af artikel 5, stk. 3, i WHO's tobakskonvention fastslås, at der er en grundlæggende og uforenelig konflikt mellem tobaksindustriens interesser og de folkesundhedspolitiske interesser;

6.  glæder sig over vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (tobaksvaredirektivet); understreger, at tobaksvaredirektivet allerede indeholder et lovkrav om, at tobaksvirksomhederne skal indføre og vedligeholde et følge- og sporingssystem, der skal være operationelt for cigaretter og rulletobak fra den 20. maj 2019 og for andre tobaksvarer fra den 20. maj 2024;

7.  understreger, at Kommissionen omgående skal tage skridt til at sikre en fuldstændig gennemførelse af tobaksvaredirektivet i alle medlemsstaterne; noterer sig, at adskillige medlemsstater uformelt har meddelt Kommissionen, at gennemførelsen af direktivet er tilendebragt; opfordrer Kommissionen til at fremlægge udtømmende oplysninger om status for gennemførelsen efter udløbet af fristen den 20. maj 2016;

8.  minder om, at Kommissionen i maj 2015 lovede at fremlægge sin vurdering af aftalen med PMI så hurtigt som muligt; understreger, at Kommissionen flere gange udsatte offentliggørelsen af vurderingen, og at den endelig blev offentliggjort den 24. februar 2016, dagen inden en drøftelse om dette emne i plenarforsamlingen i Parlamentet; er af den faste overbevisning, at denne forsinkelse med offentliggørelsen er en alvorlig tilsidesættelse af Kommissionens forpligtelser vedrørende gennemsigtighed, både over for Parlamentet og borgerne, og at dette svækker Parlamentets muligheder for at tilkendegive sine synspunkter rettidigt i denne komplicerede og ømtålelige sag;

9.  noterer sig, at Kommissionen vurderer, at PMI-aftalen på effektiv vis har opfyldt sin målsætning om at reducere udbredelsen af PMI-smuglervarer på det ulovlige tobaksmarked i EU, som det fremgår af et fald på ca. 85 % i antallet af ægte PMI-cigaretter, der blev beslaglagt af medlemsstaterne mellem 2006 og 2014; bemærker imidlertid, at Kommissionen sætter spørgsmålstegn ved årsagsforbindelsen i relation til dette resultat og også påpeger, at nedgangen i PMI-smuglervarer ikke har ført til et generelt fald i antallet af ulovlige varer på EU-markedet; bemærker, at de smuglervarer, der består af smuglede varer fra de store producenter, i stigende grad er blevet erstattet af andre varer, herunder cigaretter uden mærke ("cheap whites"), der typisk produceres i tredjelande;

10.  finder det stærkt betænkeligt, at budgettet for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) som nævnt i tobaksaftalerne delvis finansieres af årlige betalinger fra tobaksindustrien, da dette kan føre til visse interessekonflikter;

11.  påpeger, at PMI-aftalen var et innovativt instrument til at bekæmpe ulovlig tobakshandel, da den oprindelig blev indgået i 2004, men fremhæver, at der siden da er sket gennemgribende ændringer af markedet og de lovgivningsmæssige rammer; understreger, at aftalen ikke tager fat på vigtige kendetegn ved den ulovlige handel med tobaksvarer i dag, navnlig den store andel af handelen, som "cheap whites" nu udgør; mener derfor, at alle de elementer, der er omfattet af aftalen med PMI, vil være omfattet af de nye retlige rammer i form af tobaksvaredirektivet og protokollen til WHO's tobakskonvention;

12.  konkluderer derfor, at aftalen med PMI ikke bør fornys, forlænges eller genforhandles; anmoder Kommissionen om ikke at forny, forlænge eller genforhandle aftalen ud over den nugældende udløbsdato;

13.  opfordrer indtrængende Kommissionen til på EU-plan og inden PMI-aftalens udløbsdato at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at følge og spore PMI-tobaksvarer, og til at anlægge sag vedrørende eventuelle ulovlige beslaglæggelser af denne producents produkter, indtil alle tobaksvaredirektivets bestemmelser kan håndhæves fuldt ud, så der er ikke bliver et lovgivningsmæssigt tomrum mellem udløbet af PMI-aftalen og ikrafttrædelsen af tobaksvaredirektivet og tobakskonventionen;

14.  opfordrer PMI til fortsat at anvende de bestemmelser om følge og sporing og de bestemmelser om passende omhu ("kend din kunde"), der er indeholdt i den nuværende aftale, uanset om den forlænges eller ej;

15.  er utilfreds med, at de fire aftaler med tobaksproducenterne ikke beskæftiger sig med spørgsmålet om "cheap whites"; opfordrer derfor Kommissionen til snarest muligt at forelægge en handlingsplan, der indeholder nye foranstaltninger til bekæmpelse af dette problem;

16.  opfordrer Kommissionen til at foreslå ny, supplerende lovgivning om indførelse af et uafhængigt følge- og sporingssystem og anvendelse af bestemmelser om passende omhu ("kend din kunde") på skåren råtobak, filtre og papir, der anvendes af tobaksindustrien, som et supplerende redskab i bekæmpelsen af smuglervarer og forfalskede varer;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og sekretariatet for WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning.

(1) EUT L 127 af 29.4.2014, s. 1.
(2) EUT C 227 E af 4.9.2008, s. 147.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik