Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2555(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0312/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/03/2016 - 11.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0082

Vastuvõetud tekstid
PDF 173kWORD 71k
Kolmapäev, 9. märts 2016 - Strasbourg
Leping tubakatootjatega (PMI leping)
P8_TA(2016)0082RC-B8-0312/2016

Euroopa Parlamendi 9. märtsi 2016. aasta resolutsioon tubakatootjatega sõlmitud kokkuleppe (PMI kokkulepe) kohta (2016/2555(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ettevõtte Philip Morris International ja selle tütarettevõtete ning Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004. aastal sõlmitud salakaupade ja võltsingute vastu võitlemise kokkulepet ja üldist kohustustest vabastamist,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/40/EL (tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ)(1),

–  võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni ja tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli, mis võeti vastu Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni osaliste viiendal konverentsil 12. novembri 2012. aasta otsusega FCTC/COP5(1),

–  võttes arvesse komisjoni 4. mai 2015. aasta ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta seoses protokolli nende sätetega, mis kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa V jaotise alla (COM(2015)0193),

–  võttes arvesse komisjoni talituste 24. veebruari 2016. aasta töödokumenti „Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States” (tehnilise hinnangu kohta kogemustele, mis saadi ettevõtte Philip Morris International ja selle tütarettevõtete ning Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004. aastal sõlmitud salakaupade ja võltsingute vastu võitlemise kokkuleppe ja üldise kohustustest vabastamise tulemusel) (SWD(2016)0044),

–  võttes arvesse oma 11. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni, mis käsitleb ühenduse, liikmesriikide ja Philip Morrise vahel pettuse ja sigarettide salakaubaveo vastase võitluse tõhustamiseks sõlmitud kokkuleppe mõju ning Euroopa Parlamendi ühenduse transiidisüsteemi uurimiskomisjoni soovituste rakendamisel tehtud edusamme(2),

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust lepingu kohta tubakatootjatega (PMI leping) (O-000010/2016 – B8-0109/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et ELi finantshuvide kaitse on üks komisjoni tähtsamaid prioriteete, ning arvestades, et ebaseaduslik kauplemine tubakatoodetega ning eeskätt salasigarettide ja võltsitud sigarettide ebaseaduslik üle piiri toimetamine toob konservatiivse hinnangu kohaselt riikide ja ELi eelarvete jaoks aastas kaasa enam kui 10 miljardi euro suuruse avaliku sektori tulude saamata jäämise;

B.  arvestades, et ebaseaduslik kauplemine on raske kuritegu, mis aitab kaasa muude rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse liikide, sealhulgas inimkaubanduse, uimasti- ja relvakaubanduse ning mõnel juhul terrorirühmituste rahastamisele;

C.  arvestades, et PMI kokkuleppe peamine eesmärk on vähendada ELi ebaseaduslikul tubakaturul PMI salakauba levimust;

D.  arvestades, et PMI kokkuleppe kehtivus lõpeb 9. juulil 2016. aastal;

E.  arvestades, et komisjoni poolt PMI kokkuleppe kohta esitatud tehnilises hinnangus järeldatakse, et kõnealune põhieesmärk on tulemuslikult täidetud, kuid selles seatakse kahtluse alla kõnealuse tulemuse põhjuslik seos ning juhitakse tähelepanu asjaolule, et PMI salakauba vähenemine ei ole toonud kaasa ebaseaduslike toodete hulga üldist vähenemist ELi turul;

F.  arvestades, et PMI kokkuleppe tulemusel on avaliku sektori tuludesse lisandunud rahalist kasu ligikaudu 1 miljardi USA dollari ulatuses aastamaksetena ja 68,2 miljoni euro ulatuses toodete arestimise korral makstava tasuna, mis jaguneb komisjoni (umbes 10 %) ja liikmesriikide (umbes 90 %) vahel; arvestades, et puuduvad andmed selle kohta, kuidas on liikmesriigid kõnealuse kokkuleppe raames saadud tulusid kulutanud;

G.  arvestades, et tubakatoodete ebaseadusliku kaubanduse õigusraamistikus ja turukeskkonnas on pärast kokkuleppe allkirjastamist toimunud olulised muutused, milleks on eelkõige suurem hulk kaubamärgita sigarette, millele sageli viidatakse väljendiga „odavad valged”, ning uue turusegmendi teke, milleks on vedela nikotiini müük e-sigarettide jaoks;

H.  arvestades, et praegu on Euroopa Kohtus direktiivi 2014/40/EL vaidlustamiseks arutamisel kohtuasjad C-358/14 (Poola vs. parlament ja nõukogu), C-477/14 (Pillbox 38 (UK) Limited) ja C-547/14 (Philip Morris Brands SARL jt), mille kõnealused tubakatootjad peaksid esimesel võimalusel tagasi võtma;

I.  arvestades, et komisjon on pühendunud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli ratifitseerimisele, mis on suur samm tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise vastase võitluse õigusraamistiku tugevdamise suunas; arvestades, et komisjon on kohustunud kutsuma kolmandaid riike üles protokolli ratifitseerima;

J.  arvestades, et tubakatoodete ebaseadusliku üle piiri toimetamisega õõnestatakse ELi rahvatervise poliitikat ja see tähendab, et ebaseaduslikud tubakatooted on paljudes kohtades ebaseaduslikult ja oluliselt soodsama hinnaga kättesaadavad, kaasa arvatud noortele; arvestades, et võltsitud sigaretid ei ole mitte üksnes ebaseaduslikult toodetud ja imporditud, vaid need sisaldavad ka tundmatuid koostisaineid, kujutades seega endast tõsist ohtu tervisele;

1.  tunneb heameelt Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli üle ja nõuab selle ratifitseerimisprotsessi võimalikult kiiret lõpuleviimist;

2.  tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle protokoll ratifitseerida ning komisjoni poolt võetud kohustuse üle kutsuda liikmesriike ja kolmandaid riike üles see ratifitseerima; märgib, et praeguseks on protokolli ratifitseerinud 15 riiki, sealhulgas viis ELi liikmesriiki, ning et EL valmistub praegu seda ratifitseerima;

3.  nõuab tungivalt, et komisjon püüdleks protokolli kiire ratifitseerimise poole; on aga veendunud, et kõnealuse kokkuleppe uuendamine saadaks kolmandatele riikidele kahjustava ja kontraproduktiivse sõnumi, et EL osaleb kohatus suhtluses tubakatööstusega, kuigi protokolliga on selgelt selline suhtlus keelatud;

4.  väljendab veendumust, et PMI kokkuleppe uuendamine ei pruugi olla kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni artikli 5 lõikest 3 tulenevate ELi kohustustega ja et see asjaolu võib kahjustada ELi kui tubaka tarbimise leviku vähendamise ülemaailmse juhi mainet;

5.  juhib tähelepanu asjaolule, et Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni artikli 5 lõike 3 rakendamise suunistes on sätestatud, et „tubakatööstuse huvide ja rahvatervise poliitika huvide vahel on põhimõttelised ja lepitamatud vastuolud”;

6.  tunneb heameelt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/40/EL (tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ) (edaspidi „tubakatoodete direktiiv”) vastuvõtmise üle; rõhutab, et tubakatoodete direktiivis on juba sätestatud õiguslik nõue, et tubakatootjad peavad kasutusele võtma ja kasutuses hoidma tuvastus- ja jälgimissüsteemi, mis peab sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka puhul toimima alates 20. maist 2019. aastal ja muude tubakatoodete puhul alates 20. maist 2024. aastal;

7.  rõhutab, et komisjon peab võtma viivitamatuid meetmeid, et tagada tubakatoodete direktiivi täielik ülevõtmine kõigis liikmesriikides; märgib, et mitu liikmesriiki on mitteametlikult teavitanud komisjoni sellest, et direktiivi ülevõtmise protsess on lõpule viidud; kutsub komisjoni üles andma täielikku teavet ülevõtmise seisu kohta pärast selle tähtaja kättejõudmist 20. mail 2016. aastal;

8.  tuletab meelde, et 2015. aasta mais lubas komisjon esitada hinnangu PMIga sõlmitud kokkuleppe kohta nii ruttu kui võimalik; rõhutab, et komisjon lükkas hinnangu avaldamist mitu korda edasi ja et see avaldati lõpuks 24. veebruaril 2016. aastal, st üks päev enne Euroopa Parlamendi täiskogu selleteemalist arutelu; on kindlalt seisukohal, et sellise edasilükkunud avaldamise näol on tegemist komisjoni tõsise suutmatusega täita oma läbipaistvusalaseid kohustusi nii Euroopa Parlamendi kui ka ELi kodanike ees, mis omakorda vähendab Euroopa Parlamendi suutlikkust väljendada õigeaegselt oma seisukohta selles keerulises ja tundlikus küsimuses;

9.  võtab teadmiseks komisjoni hinnangu, mille kohaselt on PMI kokkulepe tulemuslikult täitnud oma eesmärgi vähendada ELi ebaseaduslikul tubakaturul PMI salakauba levimust, mida näitab asjaolu, et arestitud ehtsate PMI sigarettide maht on liikmesriikides 2006.–2014. aastal vähenenud umbes 85 %; märgib siiski, et komisjon seab kahtluse alla kõnealuse tulemuse põhjusliku seose, ning rõhutab ühtlasi asjaolu, et PMI salakauba vähenemine ei ole toonud kaasa ebaseaduslike toodete hulga üldist vähenemist ELi turul; märgib, et suurte tootjate toodete asemele, mida salakaubana ebaseaduslikult üle piiri toimetatakse, on üha sagedamini ilmunud muud tooted, sealhulgas kaubamärgita (nn odavad valged) sigaretid, mis on tavaliselt toodetud kolmandates riikides;

10.  väljendab sügavat muret tubakatootjatega sõlmitud kokkulepetes mainitud asjaolu pärast, et Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) eelarvet rahastatakse osaliselt tubakatööstuse aastamaksetest, kuna see võib tuua kaasa teatava huvide konflikti;

11.  rõhutab, et PMI kokkuleppe esmakordsel sõlmimisel 2004. aastal oli see uudne vahend võitluses tubakatoodete ebaseadusliku kaubanduse vastu, kuid rõhutab asjaolu, et pärast seda on turu- ja õiguskeskkonnas toimunud olulised muutused; rõhutab, et kokkuleppes ei käsitleta tänapäevase tubakatoodete ebaseadusliku kaubanduse olulisi tunnuseid, eriti seda, et suure osakaalu kaubandusest moodustavad nüüd nn odavad valged sigaretid; on seetõttu arvamusel, et kõik PMIga sõlmitud kokkuleppes käsitletud aspektid hõlmatakse edaspidi uue õigusraamistikuga, mille moodustavad tubakatoodete direktiiv ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni protokoll;

12.  järeldab seetõttu, et PMIga sõlmitud kokkulepet ei tuleks uuendada ega pikendada ning selle üle ei tuleks ka uuesti läbirääkimisi pidada; palub komisjonil kokkulepet pärast selle kehtivuse lõpptähtaega mitte uuendada, pikendada ega selle üle uuesti läbirääkimisi pidada;

13.  nõuab tungivalt, et komisjon seaks ELi tasandil PMI kokkuleppe kehtivuse lõpptähtajaks sisse kõik meetmed, mis on vajalikud PMI tubakatoodete tuvastamiseks ja jälgimiseks, ning algataks kohtumenetlusi kõnealuse tootja toodete ebaseaduslike arestimiste korral ajani, mil tubakatoodete direktiivi kõik sätted on täielikult jõustatavad, et ei tekiks reguleerimisalast lünka PMI kokkuleppe kehtivuse lõppemise ning tubakatoodete direktiivi ja tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni jõustumise vahel;

14.  palub PMI-l jätkuvalt kohaldada praeguses kokkuleppes sisalduvaid tuvastus- ja jälgimisalaseid ning nõuetekohase hoolsuse (põhimõte „tunne oma klienti”) alaseid sätteid, olenemata sellest, kas kokkulepet pikendatakse või mitte;

15.  väljendab muret asjaolu pärast, et kõnealuses neljas tubakatootjatega sõlmitud kokkuleppes ei käsitleta nn odavate valgete sigarettide küsimust; kutsub seetõttu komisjoni üles esitama tegevuskava, milles esitatakse uued meetmed kõnealuse probleemi kiireloomuliseks lahendamiseks;

16.  palub komisjonil esitada uue täiendava määruse, millega kehtestatakse sõltumatu tuvastus- ja jälgimissüsteem ning mille alusel kohaldatakse nõuetekohase hoolsuse (põhimõte „tunne oma klienti”) sätteid tubakatööstuses kasutatavate lõigatud toortubaka, filtrite ja paberi suhtes, kuna see oleks täiendav vahend salakauba ja võltsitud toodete vastu võitlemiseks;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni sekretariaadile.

(1) ELT L 127, 29.4.2014, lk 1.
(2) ELT C 227 E, 4.9.2008, lk 147.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika