Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2555(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0312/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 09/03/2016 - 11.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0082

Pieņemtie teksti
PDF 330kWORD 83k
Trešdiena, 2016. gada 9. marts - Strasbūra
Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI)
P8_TA(2016)0082RC-B8-0312/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 9. marta rezolūcija par Tabakas nolīgumu (PMI nolīgums) (2016/2555(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu un vispārējo atbrīvojumu, kas 2004. gada 9. jūlijā tika noslēgts starp Philip Morris International (PMI) un saistītajiem uzņēmumiem, Savienību un tās dalībvalstīm,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvu 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK(1),

–  ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas Vispārējo konvenciju par tabakas uzraudzību (PTO VKTU) un Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu, ko PTO VKTU pušu konferences piektajā sesijā 2012. gada 12. novembrī pieņēma ar lēmumu FCTC/COP5(1),

–  ņemot vērā Komisijas 2015. gada 4. maija priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Pasaules Veselības organizācijas Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu, ciktāl ir skarti tie šā protokola noteikumi, uz kuriem attiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību III daļas V sadaļa (COM(2015)0193),

–  ņemot vērā Komisijas dienestu 2016. gada 24. februāra darba dokumentu "Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti‑Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States" ("Tehniskais izvērtējums attiecībā uz pieredzi, kas gūta saistībā ar 2004. gada 9. jūlija Kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu un vispārējo atbrīvojumu starp Philip Morris International un saistītajiem uzņēmumiem, Savienību un tās dalībvalstīm") (SWD(2016)0044),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. oktobra rezolūciju par Kopienas, dalībvalstu un Philip Morris nolīguma ietekmi uz krāpšanas un cigarešu kontrabandas apkarošanas pastiprināšanu un progresu, kas panākts, īstenojot Parlamenta Izmeklēšanas komitejas Kopienas tranzīta sistēmas lietā ieteikumus(2),

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai par Tabakas nolīgumu (O-000010/2016 – B8-0109/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 4.  punktu,

A.  tā kā ES finanšu interešu aizsardzība ir viena no Komisijas galvenajām prioritātēm un tā kā tabakas izstrādājumu nelikumīga tirdzniecība, jo īpaši kontrabandas preču un viltotu cigarešu nelikumīga ievešana, rada publisko ieņēmumu zaudējumu valstu un ES budžetā, kas piesardzīgi tiek lēsts vairāk nekā EUR 10 miljardu apmērā gadā;

B.  tā kā nelikumīga tirdzniecība ir smags noziegums, kas palīdz finansēt starptautiskās organizētās noziedzības grupējumu citas darbības, tostarp cilvēku, narkotiku un ieroču nelegālu tirdzniecību, un dažkārt teroristiskus grupējumus;

C.  tā kā PMI nolīguma galvenais mērķis ir samazināt PMI kontrabandas izplatību nelegālajā tabakas tirgū Eiropas Savienībā;

D.  tā kā PMI nolīguma termiņš beidzas 2016. gada 9. jūlijā;

E.  tā kā Komisijas veiktajā PMI nolīguma tehniskajā izvērtējumā secināts, ka šis galvenais mērķis faktiski ir sasniegts, taču tiek izteiktas šaubas par to, kādi ir šīs samazināšanas iemesli, un norādīts, ka PMI kontrabandas samazināšanās nav radījusi nelegālu izstrādājumu apjoma vispārēju samazināšanos ES tirgū;

F.  tā kā PMI nolīguma nodrošinātie finanšu ieguvumi ir aptuveni USD 1 miljards valsts ieņēmumu ikgadējos maksājumos un EUR 68,2 miljoni maksājumos saistībā ar konfiskāciju, kas tiek sadalīti starp Komisiju (aptuveni 10 %) un dalībvalstīm (aptuveni 90 %); tā kā nav datu par to, kā dalībvalstis ir izlietojušas saskaņā ar nolīgumu saņemto naudu;

G.  tā kā kopš nolīguma parakstīšanas notikušas būtiskas izmaiņas gan tiesiskajā regulējumā, gan nelikumīgā tabakas tirgus apstākļos, it īpaši palielinājies cigarešu bez starptautiski pazīstamiem zīmoliem jeb t. s. "lēto balto" cigarešu apjoms, kā arī attīstījusies jauna joma, proti, šķidrā nikotīna pārdošana lietošanai elektroniskajās cigaretēs;

H.  tā kā Eiropas Savienības Tiesa pašlaik izskata lietas C-358/14 Polija/Parlaments un Padome, C-477/14 Pillbox38 (UK) Limited un C-547/14 Philip Morris Brands SARL un citi, kurās apstrīdēta Direktīva 2014/40/ES, un ko attiecīgajiem tabakas ražotājiem pēc iespējas ātrāk vajadzētu atsaukt,

I.  tā kā Komisija ir apņēmusies ratificēt PTO VKTU Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu, kas būtu ļoti svarīgs solis ceļā uz tiesiskā regulējuma stiprināšanu cīņā ar tabakas izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību; tā kā Komisija ir sākusi aicināt trešās valstis ratificēt Protokolu;

J.  tā kā tabakas kontrabanda apdraud ES sabiedrības veselības politiku un nozīmē to, ka nelikumīgi tabakas izstrādājumi personām, tostarp arī jauniešiem, daudzviet ir pieejami ar ievērojamu nelikumīgu atlaidi; tā kā viltotās cigaretes ne tikai tiek ražotas un ievestas nelegāli, bet tās arī satur nezināmas sastāvdaļas, tādējādi būtiski apdraudot veselību,

1.  atzinīgi vērtē PTO VKTU Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu un aicina ratifikācijas procesu pabeigt pēc iespējas ātrāk;

2.  atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu ratificēt Protokolu un to, ka tā sākusi aicināt dalībvalstis un trešās valstis to ratificēt; ņem vērā, ka Protokolu līdz šim ir ratificējušas 15 valstis, tajā skaitā piecas ES dalībvalstis, un ka ES pašlaik gatavojas to ratificēt;

3.  aicina Komisiju panākt ātru protokola ratifikāciju; tomēr uzskata ka nolīguma atjaunošana būtu kaitējošs un cerētajam pretējs signāls trešām valstīm, ka ES iesaistās nepieņemamā sadarbībā ar tabakas nozares pārstāvjiem, kaut arī Protokolā šāda sadarbība ir skaidri aizliegta;

4.  pauž pārliecību, ka PMI nolīguma pagarināšana var būt nesaderīga ar ES saistībām saskaņā ar PTO VKTU 5.3. pantu, un tas varētu kaitēt ES reputācijai kā pasaules līderim tabakas uzraudzības jomā;

5.  norāda, ka Pamatnostādnēs PTO VKTU 5.3. panta īstenošanai noteikts, ka "pastāv būtisks nepārvarams konflikts starp tabakas nozares interesēm un publiskās veselības politikas nostādnēm";

6.  atzinīgi vērtē to, ka pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīva 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK ("Tabakas izstrādājumu direktīva"); uzsver, ka Tabakas izstrādājumu direktīvā tabakas nozares uzņēmumiem jau ir paredzēta juridiska prasība ieviest un uzturēt izsekošanas un atrašanās vietas noteikšanas sistēmu, kurai attiecībā uz cigarešu un tinamās tabakas izstrādājumiem jābūt izmantojamai no 2019. gada 20. maija, bet attiecībā uz pārējiem tabakas izstrādājumiem — no 2024. gada 20. maija;

7.  uzsver, ka Komisijai ir jāveic nekavējoši pasākumi, lai nodrošinātu Tabakas izstrādājumu direktīvas pilnīgu transponēšanu visās dalībvalstīs; ņem vērā vairāku dalībvalstu neoficiālo informāciju Komisijai, ka direktīvas transponēšanas process ir pabeigts; aicina Komisiju sniegt pilnīgu informāciju par transponēšanas stāvokli paredzētajā termiņā, proti, 2016. gada 20. maijā;

8.  atgādina, ka Komisija 2015. gada maijā apsolīja pēc iespējas drīz iesniegt PMI nolīguma izvērtējumu; uzsver, ka Komisija šī izvērtējuma publicēšanu atlika vairākas reizes un to beidzot publicēja 2016. gada 24. februārī, proti, vienu dienu pirms debatēm par šo jautājumu Parlamenta plenārsēdē; pauž stingru pārliecību, ka šāda kavēšanās ar publicēšanu ir Komisijas pieļauts nopietns pārkāpums attiecībā uz tās saistībām nodrošināt pārredzamību gan Parlamentam, gan iedzīvotājiem, tādējādi apdraudot Parlamenta spēju savlaicīgi izteikt savu viedokli par šo sarežģīto un delikāto jautājumu;

9.  pieņem zināšanai Komisijas vērtējumu, ka ar PMI nolīgumu ir izdevies efektīvi sasniegt mērķi samazināt PMI produkcijas kontrabandas izplatību nelikumīgajā ES tabakas tirgū, par ko liecina fakts, ka laikā no 2006. līdz 2014. gadam par aptuveni 85 % ir samazinājies dalībvalstīs konfiscēto īsto PMI cigarešu apjoms; tomēr ņem vērā Komisijas šaubas par šīs samazināšanās iemesliem un uzsver arī to, ka PMI kontrabandas samazinājums neizraisīja vispārēju nelegālu izstrādājumu daudzuma samazināšanos ES tirgū; norāda, ka lielo ražotāju kontrabandas izstrādājumus arvien vairāk aizstāj citi izstrādājumi, tostarp cigaretes bez starptautiski pazīstamiem zīmoliem (jeb t. s. "lētās baltās" cigaretes), kas parasti ražotas trešās valstīs;

10.  pauž nopietnas bažas par tabakas nolīgumos minēto, ka Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) budžetu daļēji finansē ar ikgadējiem tabakas nozares maksājumiem, jo tas var radīt zināmu interešu konfliktu;

11.  uzsver, ka PMI nolīgums tā pirmajā noslēgšanas reizē 2004. gadā bija inovatīvs instruments cīņā ar nelikumīgu tabakas tirdzniecību, taču norāda, ka kopš tā laika tirgū un regulatīvajā vidē ir notikušas būtiskas izmaiņas; uzsver, ka nolīgums neattiecas uz tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības būtiskām iezīmēm pašlaik, it īpaši uz t. s. „lēto balto“ cigarešu tirdzniecības lielo īpatsvaru; tādēļ uzskata, ka visi nolīgumā ar PMI ietvertie elementi tiks iekļauti jaunajā tiesiskajā regulējumā, ko veido Tabakas izstrādājumu direktīva un PTO VKTU protokols;

12.  tādēļ secina, ka nolīgumu ar PMI nevajadzētu ne atjaunot, ne pagarināt tā termiņu vai atkārtoti apspriest; aicina Komisiju ne atjaunot šo nolīgumu, ne pagarināt tā termiņu vai to atkārtoti apspriest pēc nolīguma pašreizējā termiņa beigām;

13.  mudina Komisiju ES līmenī un pēc PMI nolīguma termiņa beigām ieviest visus nepieciešamos pasākumus PMI tabakas izstrādājumu izsekošanai un atrašanās vietas noteikšanai, kā arī veikt juridiskus pasākumus visos gadījumos, kad tiek konfiscēti šā ražotāja nelikumīgi produkti, un tā rīkoties līdz brīdim, kamēr ir pilnībā izpildāmi visi Tabakas izstrādājumu direktīvas noteikumi, lai nepieļautu regulējuma trūkumu laikā starp PMI nolīguma termiņa beigām un Tabakas izstrādājumu direktīvas un VKTU stāšanos spēkā;

14.  aicina PMI turpināt piemērot pašreizējā nolīgumā paredzētos noteikumus par izsekošanu un atrašanās vietas noteikšanu un par pienācīgu rūpību (princips "pazīsti savu klientu") neatkarīgi no tā, vai nolīguma darbību pagarinās vai ne;

15.  pauž bažas, ka ar četriem nolīgumiem ar tabakas ražotājiem nevar atrisināt t. s. "lēto balto" cigarešu problēmu; tāpēc aicina Komisiju nākt klajā ar rīcības plānu par jauniem pasākumiem, kā steidzami risināt šo problēmu;

16.  aicina Komisiju iesniegt jaunu papildu regulējumu par neatkarīgas izsekošanas un atrašanās vietas noteikšanas sistēmas un principa par pienācīgu rūpību (princips "pazīsti savu klientu") ieviešanu attiecībā uz tabakas nozares izmantotu neapstrādātu sasmalcinātu tabaku, filtriem un papīriem, kas būtu papildu instruments cīņā pret kontrabandu un viltotiem produktiem;

17.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Pasaules Veselības organizācijas Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību Sekretariātam.

(1) OV L 127, 29.4.2014., 1. lpp.
(2) OV C 227 E, 4.9.2008., 147. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika