Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2555(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0312/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/03/2016 - 11.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0082

Prijaté texty
PDF 270kWORD 85k
Streda, 9. marca 2016 - Štrasburg
Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou PMI)
P8_TA(2016)0082RC-B8-0312/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. marca 2016 o dohode o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohodu o boji proti pašovaniu a falšovaniu a všeobecné komuniké spoločnosti Philip Morris International (ďalej len „PMI”) a prepojených podnikov, Únie a jej členských štátov z 9. júla 2004,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES(1),

–  so zreteľom na Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (ďalej len „RDKT WHO”) a Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami prijatý na piatom zasadnutí konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku prostredníctvom rozhodnutia RDKT/COP5(1) z 12. novembra 2012,

–  so zreteľom na návrh Komisie zo 4. mája 2015 týkajúci sa rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru WHO o kontrole tabaku, pokiaľ ide o ustanovenia predmetného protokolu, ktoré spadajú pod hlavu V časti III Zmluvy o fungovaní Európskej únie (COM(2015)0193),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 24. februára 2016 s názvom „Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States” (Technické posúdenie skúseností s dohodou o boji proti pašovaniu a falšovaniu a všeobecným komuniké spoločnosti Philip Morris International a prepojených podnikov, Únie a jej členských štátov z 9. júla 2004) (SWD(2016)0044),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. októbra 2007 o vplyve dohody medzi Spoločenstvom, členskými štátmi a spoločnosťou Philip Morris na zintenzívnenie boja proti podvodom a pašovaniu cigariet a o pokroku pri uplatňovaní odporúčaní parlamentného vyšetrovacieho výboru v rámci tranzitného systému Spoločenstva(2),

–  so zreteľom na otázku Komisii o dohode o tabaku (dohode so spoločnosťou Philip Morris International) (O-000010/2016 – B8-0109/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže ochrana finančných záujmov EÚ je jednou z hlavných priorít Komisie, a keďže nezákonný obchod s tabakovými výrobkami a najmä pašovanie nezákonne dovážaných a falšovaných cigariet stojí vnútroštátne rozpočty a rozpočet EÚ podľa konzervatívneho odhadu viac ako 10 miliárd EUR v stratených verejných príjmoch ročne;

B.  keďže protizákonný obchod je zločin, ktorý prispieva k financovaniu inej medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti vrátane obchodovania s ľuďmi, drogami a zbraňami, a v niektorých prípadoch aj teroristických skupín;

C.  keďže hlavným cieľom dohody so spoločnosťou PMI je znížiť výskyt pašovaných cigariet spoločnosti PMI na čiernom trhu s tabakom v EÚ;

D.  keďže platnosť dohody so spoločnosťou PMI uplynie 9. júla 2016;

E.  keďže Komisia vo svojom technickom hodnotení dohody s PMI dospela k záveru, že tento hlavný cieľ bol skutočne splnený, ale spochybňuje kauzálnu nadväznosť výsledku a poukazuje na to, že zníženie pašovaných cigariet spoločnosti PMI neviedlo k celkovému zníženiu množstva nezákonných výrobkov na trhu EÚ;

F.  keďže dohodou so spoločnosťou PMI sa poskytli finančné prínosy pre verejné príjmy približne vo výške 1 miliardy USD v ročných splátkach a vo výške 68,2 miliónov EUR vo forme finančných sankcií v prípade zaistenia, ktoré sa rozdelili medzi Komisiu (približne 10 %) a členské štáty (približne 90 %); keďže nie sú k dispozícii žiadne údaje o tom, ako členské štáty vynaložili príjmy získané na základe tejto dohody;

G.  keďže od podpísania dohody so spoločnosťou PMI došlo k významným zmenám právneho rámca aj trhového prostredia v oblasti nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami, najmä v súvislosti s posilnením prítomnosti lacných neznačkových cigariet na trhu, a k vytvoreniu nového priestoru predaja tekutého nikotínu pre elektronické cigarety;

H.  keďže v súčasnosti prebiehajú na Súdnom dvore Európskej únie konania vo veciach C-358/14 Poľsko proti Európskemu parlamentu a Rade, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited a C-547/14 Philip Morris Brands SARL a ďalší, v ktorých je napadnutá smernica 2014/40/EÚ, a výrobcovia tabaku by mali podania čo najskôr stiahnuť;

I.  keďže Komisia sa zaviazala ratifikovať protokol k Rámcovému dohovoru WHO o kontrole tabaku na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami s cieľom bojovať proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami, čo je zásadný krok na posilnenie právneho rámca pre boj proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami; keďže Komisia sa zaviazala vyzvať na ratifikáciu protokolu tretie krajiny;

J.  keďže pašovanie tabakových výrobkov oslabuje politiky EÚ v oblasti verejného zdravia a znamená, že nezákonné tabakové výrobky sú na mnohých miestach k dispozícii s výraznou nezákonnou zľavou, a to aj mladým ľuďom; keďže falšované cigarety sa nielenže nelegálne vyrábajú a dovážajú, ale navyše obsahujú neznáme zložky, čo predstavuje vážnu hrozbu pre zdravie;

1.  víta Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru WHO o kontrole tabaku a vyzýva k čo najskoršiemu ukončeniu procesu ratifikácie;

2.  víta návrh Komisie ratifikovať protokol, ako aj jej záväzok vyzvať členské štáty a tretie krajiny, aby ho ratifikovali; poznamenáva, že doposiaľ protokol ratifikovalo 15 krajín vrátane piatich členských štátov EÚ a v súčasnosti sa na jeho ratifikáciu pripravuje EÚ;

3.  naliehavo žiada Komisiu, aby sa usilovala o urýchlenú ratifikáciu protokolu; domnieva sa však, že obnovenie dohody by vyslalo škodlivý a kontraproduktívny signál tretím krajinám, že EÚ udržuje nevhodné vzťahy s tabakovým priemyslom, hoci protokol tieto vzťahy jasne zakazuje;

4.  vyjadruje presvedčenie, že obnovenie dohody so spoločnosťou PMI, ktoré by mohlo spôsobiť poškodenie dobrého mena EÚ ako svetového lídra v oblasti kontroly tabaku, nemusí byť v súlade so záväzkami EÚ podľa článku 5 ods. 3 Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku;

5.  poukazuje na to, že v usmerneniach na vykonávanie článku 5 ods. 3 Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku sa uvádza, že existuje zásadný a nezmieriteľný rozpor medzi záujmami tabakového priemyslu a záujmami politiky v oblasti verejného zdravia;

6.  víta prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (smernica o tabakových výrobkoch); zdôrazňuje, že v smernici o tabakových výrobkoch sa už predpokladá právna požiadavka pre tabakové spoločnosti zaviesť a udržiavať systém Track and Trace, ktorý musí fungovať na sledovanie cigariet a tabaku na šúľanie od 20. mája 2019 a na sledovanie ostatných tabakových výrobkov od 20. mája 2024;

7.  zdôrazňuje, že Komisia musí prijať okamžité opatrenia na zabezpečenie úplnej transpozície smernice o tabakových výrobkoch vo všetkých členských štátoch; poznamenáva, že viaceré členské štáty neformálne naznačili Komisii, že proces transpozície smernice je ukončený; vyzýva Komisiu, aby po uplynutí lehoty stanovenej na 20. mája 2016 poskytla úplné informácie o aktuálnom stave transpozície;

8.  pripomína, že Komisia v máji 2015 sľúbila, že svoje posúdenie dohody s PMI dodá čo najskôr; zdôrazňuje, že Komisia zverejnenie tohto posúdenia niekoľkokrát odložila a nakoniec sa uskutočnilo 24. februára 2016, deň pred rozpravou na túto tému na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu; vyjadruje pevné presvedčenie, že takéto oneskorené zverejnenie predstavuje závažné zlyhanie zo strany Komisie pri plnení jej povinnosti transparentnosti voči Európskemu parlamentu aj voči občanom, čím oslabuje schopnosť Európskeho parlamentu včas vyjadriť svoj názor na túto komplikovanú a citlivú otázku;

9.  berie na vedomie hodnotenie Komisie, podľa ktorého sa dohodou s PMI úspešne dosiahol cieľ, ktorým bolo obmedziť výskyt pašovaných výrobkov spoločnosti PMI na čiernom trhu s tabakovými výrobkami v EÚ, ako ukazuje pokles objemu autentických cigariet vyrobených spoločnosťou PMI zabavených v členských štátoch medzi rokmi 2006 a 2014 približne o 85 %; poznamenáva však, že Komisia spochybňuje kauzálnu závislosť tohto výsledku a zdôrazňuje tiež, že toto zníženie počtu pašovaných cigariet spoločnosti PMI neviedlo k celkovému zníženiu množstva nezákonných výrobkov na trhu EÚ; konštatuje, že pašovaný tovar pozostávajúci z pašovaných výrobkov od veľkých výrobcov bol postupne nahradený inými výrobkami vrátane lacných neznačkových cigariet zvyčajne vyrobených v tretích krajinách;

10.  je hlboko znepokojený tým, že rozpočet Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) je podľa údajov uvedených v dohodách o tabaku čiastočne financovaný z ročných poplatkov získaných od tabakového priemyslu, pretože by to mohlo viesť k určitému konfliktu záujmov;

11.  zdôrazňuje, že dohoda so spoločnosťou PMI pri jej uzavretí v roku 2014 bola inovatívnym nástrojom boja proti nezákonnému obchodu s tabakom, zdôrazňuje však, že trhové a regulačné prostredie sa odvtedy výrazne zmenilo; zdôrazňuje, že v dohode sa neriešia dôležité aktuálne aspekty nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami, najmä skutočnosť, že predmetom veľkej časti tohto obchodu sú v súčasnosti lacné neznačkové cigarety; preto zastáva názor, že na všetky prvky zahrnuté do dohody s PMI sa bude vzťahovať nový právny rámec pozostávajúci zo smernice o tabakových výrobkoch a protokolu k Rámcovému dohovoru WHO o kontrole tabaku;

12.  domnieva sa preto, že dohoda s PMI by sa nemala obnoviť, predĺžiť ani by sa o nej nemalo opätovne rokovať; žiada Komisiu, aby túto dohodu neobnovila, nepredĺžila, ani o nej opätovne nerokovala po skončení platnosti dohody;

13.  naliehavo žiada Komisiu, aby na úrovni EÚ k dátumu uplynutia platnosti dohody s PMI prijala všetky potrebné opatrenia na sledovanie a vyhľadávanie (systém Track and Trace) tabakových výrobkov spoločnosti PMI a aby v prípade nezákonného zadržania výrobkov tohto výrobcu vykonala právne kroky, kým nebudú v plnej miere vymáhateľné všetky ustanovenia smernice o tabakových výrobkoch, aby sa preklenula regulačná medzera medzi skončením platnosti dohody s PMI a nadobudnutím účinnosti smernice o tabakových výrobkoch a Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku;

14.  vyzýva spoločnosť PMI, aby aj naďalej uplatňovala systém Track and Trace a systém náležitej starostlivosti (zásada poznaj svojho zákazníka), ktoré sú obsiahnuté v súčasnej dohode, a to bez ohľadu na to, či sa jej platnosť predĺži;

15.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že štyri dohody s tabakovými výrobcami sa nezaoberajú otázkou lacných neznačkových cigariet; vyzýva Komisiu, aby predložila akčný plán, ktorý by obsahoval nové opatrenia na urýchlené riešenie tohto problému;

16.  vyzýva Komisiu, aby predložila nový dodatočný právny predpis, v ktorom by sa zaviedol nezávislý systém Track and Trace a uplatňoval systém náležitej starostlivosti (zásada „poznaj svojho zákazníka“) na surový tabak, filtre a papier, ktoré využíva tabakový priemysel, čo by bol dodatočný nástroj v boji proti pašovaniu a falšovaniu výrobkov;

17.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, ako aj sekretariátu Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku.

(1) Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 227 E, 4.9.2008, s. 147.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia