Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2608(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0338/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/03/2016 - 7.2

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0084

Přijaté texty
PDF 340kWORD 86k
Čtvrtek, 10. března 2016 - Štrasburk
Egypt, zejména případ Giulia Regeniho
P8_TA(2016)0084RC-B8-0338/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2016 o Egyptu, a zejména o případu Giulia Regeniho (2016/2608(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Egyptu, zejména na usnesení ze dne 17. prosince 2015(1) a 15. ledna 2015(2),

–  s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci týkající se Egypta ze dne 21. srpna 2013 a 10. února 2014,

–  s ohledem na dohodu o přidružení mezi EU a Egyptem,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení, svobody projevu a ochránců lidských práv,

–  s ohledem na odpověď místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 27. října 2015 na otázku k písemnému zodpovězení E-010476/2015 o vojenské podpoře, kterou členské státy poskytují Egyptu,

–  s ohledem na egyptskou ústavu, zejména na její článek 52 (o mučení) a 93 (o závazné povaze mezinárodního práva v oblasti lidských práv),

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a na Úmluvu OSN o právech dítěte, k jejichž signatářům patří i Egypt,

–  s ohledem na prohlášení egyptského výboru pro práva a svobody, podle něhož v roce 2015 došlo ke zmizení 1 700 osob, které se ocitly v rukou státních bezpečnostních složek,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle dostupných informací zmizel 28letý italský doktorand z Cambridgeské univerzity dne 25. ledna 2016 poté, co odešel z domova; vzhledem k tomu, že jeho tělo bylo nalezeno dne 3. února 2016 poblíž cesty na předměstí Káhiry;

B.  vzhledem k tomu, že egyptské orgány nařídily provedení pitvy před jeho repatriací do Itálie, kde italští vyšetřovatelé provedli vlastní pitvu; vzhledem k tomu, že tyto výsledky ještě nebyly zveřejněny; vzhledem k tomu, že egyptské orgány tvrdí, že ohledně této vraždy nemají co skrývat, že jsou stejně tak zainteresované na zjištění pravdy a že jsou v rámci probíhajícího vyšetřování ochotny k plné spolupráci se svými italskými protějšky;

C.  vzhledem k tomu, že podle zpráv ze sdělovacích prostředků a italského velvyslance v Káhiře bylo tělo Regeniho nalezeno ve stavu dokládajícím silné bití a nejrůznější způsoby mučení; vzhledem k tomu, že italský ministr zahraničních věcí uvedl, že jeho tělo vykazovalo známky „nehumánního, zvířecího, nepřijatelného násilí“;

D.  vzhledem k tomu, že pan Regeni prováděl v Káhiře výzkum týkající se rozvoje nezávislých odborů v Egyptě v době po Mubarakovi a Mursím a měl kontakty na oponenty vlády;

E.  vzhledem k tomu, že případ Giulia Regeniho je dalším na dlouhém seznamu nucených zmizení, k nimž došlo v Egyptě od července 2013; vzhledem k tomu, že se tyto případy zmizení setkávají s beztrestností;

F.  vzhledem k tomu, že stávající egyptská vláda vede rozsáhlou kampaň, v jejímž rámci dochází ke svévolnému zadržování kritiku vlády, včetně novinářů, ochránců lidských práv a členů politických a sociálních hnutí; vzhledem k tomu, že od července 2013 bylo podle egyptských orgánů zadrženo více než 22 000 osob;

G.  vzhledem k tomu, že v důsledku nepravdivých obvinění týkajících se porušení zdravotnických předpisů hrozí ze strany státních orgánů zavření Centra an-Nadíma pro řešení případů obětí násilí a jejich rehabilitaci; vzhledem k tomu, že toto centrum plní velmi důležitou úlohu při starání se o oběti násilí a mučení a při poskytování informací o mučení, zabíjení a nejhorších případech násilí, k nimž v rámci vazby dochází;

H.  vzhledem k tomu, že Egypt je dlouhodobým strategickým partnerem Evropské unie; vzhledem k tomu, že vztahy EU s Egyptem by podle zásady evropské politiky sousedství „více za více“ měly stavět na vhodných podnětech a měly by se odvíjet od pokroku v oblasti reforem demokratických institucí, právního státu a lidských práv; vzhledem k tomu, že Rada pro zahraniční záležitosti na svém zasedání konaném dne 21. srpna 2013 pověřila místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku přehodnocením pomoci, kterou EU poskytuje Egyptu; vzhledem k tomu, že Rada na tomto zasedání rozhodla, že spolupráce EU s Egyptem bude přizpůsobena vývoji v této zemi;

I.  vzhledem k tomu, že se v závěrech Rady pro zahraniční věci ze dne 21. srpna 2013 uvádí, že „členské státy se rovněž dohodly, že v případě Egypta pozastaví licence k vývozu veškerého vybavení, které může být použito k vnitřním represím, a znovu posoudí licence k vývozu materiálu, na nějž se vztahuje společný postoj 2008/944/SZBP, a provedou přezkum své spolupráce s Egyptem v oblasti bezpečnosti“; vzhledem k tomu, že Rada pro zahraniční věci tyto závěry v únoru 2014 znovu potvrdila; vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka ve své odpovědi ze dne 27. října 2015 na otázku k písemnému zodpovězení E-010476/2015 uvedla, že tyto závěry představují „politický závazek neposkytovat Egyptu žádnou vojenskou podporu“;

J.  vzhledem k tomu, že v egyptské ústavě z roku 2014 jsou zakotveny základní práva a svobody;

K.  vzhledem k tomu, že Egypt čelí terorismu ze strany nejrůznějších džihádistických organizací, které aktivně působí v Egyptě, zejména na Sinajském poloostrově, a jsou napojeny na Islámský stát a další teroristické organizace, které se aktivně účastní libyjské krize; vzhledem k tomu, že probíhající konflikt v Libyi má přímý vliv na bezpečnost Egypta; vzhledem k tomu, že tato probíhající krize je pro Evropskou unii, především pro Itálii, vážným důvodem ke znepokojení;

1.  jednoznačně odsuzuje mučení občana Evropské unie Giulia Regeniho a jeho zabití za podezřelých okolností a vyjadřuje hlubokou soustrast jeho rodině;

2.  vyzývá egyptské orgány, aby italským orgánům poskytly veškeré dokumenty a informace, které jsou nezbytné k urychlenému provedení transparentního a nestranného vyšetřování případu pana Regeniho v souladu s mezinárodními závazky, a aby se učinilo vše proto, aby byli pachatelé tohoto zločinu co nejdříve postaveni před soud;

3.  s vážným znepokojením zdůrazňuje, že případ Giulia Regeniho není náhodným ojedinělým případem, ale že k němu došlo v kontextu mučení, umírání ve vazbě a násilných případů zmizení, k nimž v posledních letech dochází po celém Egyptě, což je jasným porušením článku 2 dohody o přidružení mezi EU a Egyptem, v němž je stanoveno, že vztahy mezi EU a Egyptem se musejí zakládat na dodržování demokratických zásad a základních lidských práv, jak jsou stanovena ve Všeobecné deklaraci lidských práv, která je základním prvkem uvedené dohody; vyzývá proto Evropskou službu pro vnější činnost a členské státy, aby egyptské orgány upozornily na běžnou praxi nuceného mizení osob a na jejich mučení a aby prosazovaly účinnou reformu egyptského bezpečnostního aparátu a soudnictví;

4.  je hluboce znepokojen bezprostřední hrozbou, že dojde k násilnému uzavření Centra an-Nadíma pro řešení případů obětí násilí a jejich rehabilitaci; vyzývá k urychlenému odvolání rozkazu k jeho administrativnímu uzavření;

5.  poukazuje na znepokojení nad neustálým pronásledováním egyptského výboru pro práva a svobody, k němuž dochází v důsledku jeho zjevné role v kampani „Konec násilnému mizení“, která probíhá v Egyptě;

6.  připomíná egyptským orgánům jejich státní i mezinárodní právní povinnosti a vyzývá je k tomu, aby si ochranu a prosazování lidských práv vytyčily jako prioritu a aby zajistily, že za potlačování těchto práv bude muset být nesena odpovědnost; vyzývá znovu k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech osob zadržovaných a odsouzených pouze na základě toho, že uplatňovaly své právo na svobodu projevu a pokojné shromažďování, včetně ochránců lidských práv, pracovníků sdělovacích prostředků a blogerů; vyzývá egyptské orgány, aby v souladu s mezinárodními normami zajistily právo na spravedlivý proces;

7.  vyzývá vládu Egypta, aby domácím a mezinárodním organizacím občanské společnosti a nezávislým odborovým organizacím umožnila vykonávat jejich činnost v zemi svobodně a bez zásahů nebo zastrašování ze strany státní moci; vyzývá egyptské orgány, aby zrušily zákaz cestování, který uvalily na celou řadu vedoucích egyptských ochránců lidských práv;

8.  očekává, že nová ústava schválená ve dnech 14. a 15. ledna 2014, zejména její články 52, 73 a 93, představují důležitý krok směrem k přechodu této země k demokratickému zřízení;

9.  bere na vědomí vytvoření nového Lidového shromáždění a vyzývá jej, aby naléhavě přehodnotilo represivní zákon o protestech z listopadu 2013, který se používá k nevybíravým zákrokům proti všem formám pokojného vyjadřování nesouhlasu, a také zákon o shromažďování z roku 1914; vyzývá také k přehodnocení veškerých dalších represivních právních předpisů, které byly přijaty v rozporu s egyptskou ústavou, včetně zákona o teroristických útocích a zákona o teroristických subjektech, které lze spíše než ke zlepšení kolektivní bezpečnosti zneužívat k vnitřním represím; zdůrazňuje, že je ve spolupráci s egyptskými orgány ochoten zabývat se možností vypracování programu zaměřeného na budování kapacit, který by byl určen pro egyptský parlament;

10.  zdůrazňuje, že dlouhodobou stabilitu a bezpečnost Egypta je možné zajistit pouze na základě vybudování skutečně pluralitní společnosti, která by respektovala rozdílnost názorů a životního stylu, a vyzývá egyptské orgány, aby se zavázala k vedení dialogu zaměřeného na dosažení usmíření, v jehož rámci by se spojily všechny nenásilné síly, včetně nenásilných islamistů, tak aby v rámci politického procesu, který by nikoho nevylučoval, došlo k obnovení důvěry v politiku a hospodářství;

11.  poukazuje na význam, který Evropská unie přikládá spolupráci s Egyptem coby důležitým sousedem a partnerem, a na úlohu Egypta při zajišťování stability v regionu; sdílí obavy egyptského lidu týkající se hospodářských, politických a bezpečnostních problémů, kterým čelí jejich země a celý region; odsuzuje teroristické útoky na egyptské civilisty a vojáky;

12.  vyzývá EU, zejména místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a delegaci EU v Káhiře, aby zajistila pravidelnou výměnu názorů s ochránci lidských práv a dalšími disidenty, aby podporovala ty, kteří jsou ve vazbě nebo kterým vazba hrozí, a aby komplexním způsobem sledovala jejich soudní proces;

13.  naléhavě vyzývá členské státy, aby bez výjimky plnily závěry Rady pro zahraniční záležitosti ze srpna 2013, které se týkající vývozu vojenských technologií a zařízení a bezpečnostní spolupráce; vyzývá k pozastavení vývozu zařízení určeného ke sledování, pokud existují důkazy, že toto zařízení by se mohlo používat k porušování lidských práv; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby o stávající vojenské a bezpečnostní spolupráci členských států s Egyptem podala zprávu a aby v úzké spolupráci s Evropským parlamentem vypracovala plán konkrétních kroků, které by měly přijmout egyptské orgány k podstatnému zlepšení situace v oblasti lidských práv a k dosažení komplexní reformy soudnictví předtím, než by bylo možné uvažovat o přehodnocení závěrů Rady pro zahraniční věci ze srpna 2013;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, prezidentu a vládě Egyptské arabské republiky a Africké komisi pro lidská práva a práva národů.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2015)0463.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2015)0012.

Právní upozornění - Ochrana soukromí