Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2609(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0342/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/03/2016 - 7.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0085

Vedtagne tekster
PDF 180kWORD 77k
Torsdag den 10. marts 2016 - Strasbourg
Den Demokratiske Republik Congo
P8_TA(2016)0085RC-B8-0342/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2016/2609(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Republik Congo (DRC), navnlig beslutningerne af 9. juli 2015(1) og 17. december 2015(2),

–  der henviser til den fælles pressemeddelelse af 16. februar 2016 fra Den Afrikanske Union, De Forenede Nationer, Den Europæiske Union og Den Internationale Organisation af Frankofone Lande om behovet for en inklusiv politisk dialog i Den Demokratiske Republik Congo og deres tilsagn om at støtte congolesiske aktører i deres bestræbelser med henblik på konsolidering af demokratiet i landet,

–  der henviser til EU's lokale erklæringer af 19. november 2015 efter iværksættelsen af den nationale dialog i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til erklæringen af 9. november 2015 fra formanden for FN's Sikkerhedsråd om situationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til EU's lokale erklæring af 21. oktober 2015 om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til erklæringen af 12. oktober 2015 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om, at lederen af valgkommissionen i Den Demokratiske Republik Congo fratræder sin post,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Den Demokratiske Republik Congo, navnlig resolution 2198 (2015) om Den Demokratiske Republik Congos sanktionsordning og mandatet for Ekspertgruppen, og 2211 (2013), der fornyede mandatet for FN's stabiliseringsmission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUSCO),

–  der henviser til den fælles pressemeddelelse af 2. september 2015 fra gruppen af internationale udsendinge og repræsentanter for De Store Søers Område i Afrika om valget i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til årsberetningen af 27. juli 2015 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen og de aktiviteter, der gennemføres af FN's fælles kontor for menneskerettigheder, i Den Demokratiske Republik Congo (UNJHRO),

–  der henviser til erklæringen af 25. januar 2015 fra næstformanden i Unionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, efter vedtagelsen af den nye valglov i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til rapporten af 12. januar 2015 fra FN's ekspertgruppe vedrørende Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til Nairobierklæringerne fra december 2013,

–  der henviser til rammeaftalen om fred, sikkerhed og samarbejde for Den Demokratiske Republik Congo og regionen, der blev undertegnet i Addis Ababa i februar 2013,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til den congolesiske forfatning af 18. februar 2006,

–  der henviser til Cotonouaftalen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at det næste præsidentvalg og parlamentsvalg, der skal afholdes i november 2016, vil kunne udgøre en ny chance for et demokratisk magtskifte;

B.  der henviser til, at mandatet for Den Demokratiske Republik Congos præsident forfatningsretligt er begrænset til to valgperioder;

C.  der henviser til, at præsident Joseph Kabila, der har været ved magten siden 2001, er blevet anklaget af modstandere for at anvende administrative og tekniske midler til at forsøge at udsætte valget og forblive ved magten efter udgangen af hans mandatperiode og endnu ikke offentligt har erklæret, at han vil træde tilbage ved udgangen af hans mandatperiode; der henviser til, at dette har medført stigende politiske spændinger, uro og vold i hele landet;

D.  der henviser til, at der er udtrykt tvivl om uafhængigheden og upartiskheden af den uafhængige nationale valgkommission;

E.  der henviser til, at congolesiske sikkerheds- og efterretningstjenesterne siden januar 2015 har slået hårdt ned på fredelige aktivister, politiske ledere og andre, der modsætter sig forsøg på at give præsident Joseph Kabila muligheden for at ændre forfatningen med henblik på at forblive ved magten ud over den forfatningsmæssigt fastsatte grænse på to valgperioder; der henviser til, at menneskerettighedsgrupper løbende rapporterer om forværringen af situationen med hensyn til menneskerettigheder og ytrings- og forsamlingsfrihed i Den Demokratiske Republik Congo, herunder overdreven magtanvendelse over for fredelige demonstranter og en stigning i antallet af politisk motiverede retssager; der henviser til, at MONUSCO har registreret over 260 valgrelaterede menneskerettighedskrænkelser, især mod politiske modstandere, civilsamfundet og journalister, i løbet af det seneste år; der henviser til, at UNJHRO i Den Demokratiske Republik Congo har erklæret, at det har dokumenteret mere end 400 tilfælde af menneskerettighedskrænkelser, herunder 52 anholdelser, siden begyndelsen af 2016;

F.  der henviser til, at præsident Kabila i juni 2015 bebudede iværksættelsen af en national dialog; der henviser til, at de formelle forberedelser til en sådan dialog endnu ikke er indledt, da to store oppositionsgrupper besluttede ikke at deltage, fordi de anser det for at være en forsinkelsestaktik;

G.  der henviser til, at syv ledende politiske personligheder i september 2015 blev bortvist fra Den Demokratiske Republik Congos regerende koalition for at underskrive et brev med en indtrængende opfordring til præsident Kabila om at overholde forfatningen og ikke klynge sig til magten efter mandatperiodens udløb; der henviser til, at voldelige sammenstød brød ud den samme måned i Kinshasa, hvor der blev slået hårdt ned på en demonstration imod enhver mulighed for en forfatningsstridig tredje mandatperiode;

H.  der henviser til, at dem, der er vilkårligt tilbageholdt, omfatter Yves Makwambala og Fred Bauma, menneskerettighedsaktivister fra Filimbi- ("whistle-") bevægelsen, som begge blev arresteret for at deltage i en workshop, der skulle tilskynde unge congolesere til at udføre civile opgaver på en fredelig og ansvarlig måde, og som nu har siddet fængslet i 11 måneder, og at de allerede er krævet løsladt i Parlamentets ovennævnte beslutning af 9. juli 2015;

I.  der henviser til, at lederne af Congos største oppositionspartier, ikke-statslige organisationer og prodemokratiske ungdomsbevægelser opfordrede congolesiske borgere til at blive hjemme fra arbejde og skole den 16. februar 2016 på grund af "Ville Morte" ("den døde bys dag") til minde om de dræbte under en prodemokratisk march den 16. februar 1992 og til at protestere mod den forsinkede afholdelse af præsidentvalg og regeringens manglende overholdelse af forfatningen;

J.  der henviser til, at otte unge aktivister og mindst 30 politiske oppositionstilhængere blev tilbageholdt på eller omkring den 16. februar 2016 i forbindelse med denne nationale strejke, mens andre aktivister modtog sms-trusler fra ukendte telefonnumre og arbejdsminister Willy Makiashi forbød offentligt ansatte at deltage i strejken; der henviser til, at seks medlemmer af LUCHA-bevægelsen blev idømt seks måneders fængsel; der henviser til, at erhvervsdrivende og tjenestemænd, som deltog i "den døde bys dag" fik deres forretninger lukket eller har været genstand for disciplinære sanktioner;

K.  der henviser til, at Den Afrikanske Union, FN, EU og Den Internationale Organisation af Frankofone Lande i fællesskab har understreget vigtigheden af dialog og søgen efter en aftale mellem de politiske aktører, som respekterer demokrati og retsstaten, og indtrængende har opfordret alle congolesiske politiske aktører til at samarbejde fuldt ud med de mæglere, som er udpeget af det internationale samfund;

L.  der henviser til, at situationen er forværret som følge af den vedvarende og konsoliderede straffrihed i Den Demokratiske Republik Congo; der henviser til, at den sikkerhedsmæssige situation fortsat forværres i Den Demokratiske Republik Congo, navnlig i den østlige del af landet, på grund af vold, som skyldes mere end 30 uden- og indenlandske væbnede grupper, hvor der løbende rapporteres om krænkelser af menneskerettighederne og folkeretten, herunder målrettede angreb på civile, udbredt seksuel og kønsbaseret vold, systematisk rekruttering og misbrug af børn i væbnede grupper, og udenretslige henrettelser;

M.  der henviser til, at der for nylig er sket en forringelse af mediefriheden i Den Demokratiske Republik Congo; der henviser til, at statsembedsmænd har blokeret ytringsfriheden ved at lukke medier (som specifikt er rettet mod dem, der udsendte meddelelser om demonstrationerne), sms-tjenester og internettet; der henviser til, at regeringen i februar 2016 lukkede to private tv-kanaler i Lubumbashi; der henviser til, at Journalists in Danger, partnerorganisation til Journalister uden Grænser, i sin seneste beretning, der blev offentliggjort i november 2015, redegjorde for 72 tilfælde af angreb på journalister og medier i Den Demokratiske Republik Congo og afslørede, at 60 % af krænkelserne af pressefriheden begås af militæret eller sikkerhedstjenesten, den nationale efterretningstjeneste (ANR) eller politiet; der henviser til, at udsendelsen af programmer på Radio France Internationale blev suspenderet i forbindelse med protesterne under "den døde bys dag";

N.  der henviser til, at det nationale vejledende program for Den Demokratiske Republik Congo for 2014-2020, der er finansieret med 620 mio. EUR fra den 11. Europæiske Udviklingsfond, prioriterer en styrkelse af regeringsførelsen og retsstaten, herunder reformer inden for retsvæsenet, politiet og hæren;

1.  opfordrer myndighederne i Den Demokratiske Republik Congo til udtrykkeligt at forpligte sig til at overholde forfatningen og sikre rettidig afholdelse af valg inden udgangen af 2016 i fuld overensstemmelse med det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse, og til at sikre et miljø, der fremmer et gennemsigtigt, troværdigt og inklusivt valg; understreger, at vellykket afholdelse af valg er afgørende for langsigtet stabilitet og udvikling i landet;

2.  giver udtryk for sin dybe bekymring over den forværrede sikkerhedsmæssige situation og menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Republik Congo, og især over de fortsatte rapporter om stigende politisk vold og de alvorlige begrænsninger og intimidering af menneskerettighedsforkæmpere, politiske modstandere og journalister forud for den kommende valgperiode; insisterer på, at regeringen har ansvar for at forhindre enhver uddybelse af den aktuelle politiske krise og eskalering af volden og for at respektere, beskytte og fremme de borgerlige og politiske rettigheder for borgerne;

3.  fordømmer på det kraftigste enhver anvendelse af magt mod fredelige, ubevæbnede demonstranter; minder om, at ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden er grundlaget for et dynamisk politisk og demokratisk liv; fordømmer på det kraftigste det stigende antal begrænsninger af det demokratiske rum og den målrettede undertrykkelse af medlemmer af oppositionen, civilsamfundet og medierne; opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle politiske fanger, herunder Yves Makwambala, Fred Bauma og andre Filimbi- og LUCHA-aktivister og -tilhængere, og af menneskerettighedsforkæmperen Christopher Ngoyi;

4.  mener, at bekæmpelse af straffrihed er en forudsætning for at kunne genetablere fred i Den Demokratiske Republik Congo; anmoder om, at Den Demokratiske Republik Congos regering sammen med internationale partnere iværksætter en fuldstændig, grundig og gennemsigtig undersøgelse af de menneskerettighedskrænkelser, der fandt sted under de valgrelaterede protester med det formål at identificere alle ulovligheder eller fratagelser af rettigheder eller frihedsrettigheder; kræver, at der tages skridt til at sikre, at gerningsmændene bag menneskerettighedskrænkelser, krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden, seksuel vold mod kvinder og rekruttering af børnesoldater bliver anmeldt, identificeret, retsforfulgt og straffet i henhold til national og international strafferet;

5.  opfordrer NF/HR og medlemsstaterne til at gøre fuld brug af alle politiske instrumenter, herunder henstillingerne i den endelige rapport fra EU's valgobservationsmission i 2011 og i rapporten fra det opfølgende kontrolbesøg i 2014, og til at udøve politisk pres på højeste niveau med henblik på at forhindre spredning af valgrelateret vold i Den Demokratiske Republik Congo og yderligere destabilisering af De Store Søers Område;

6.  noterer sig tilsagnet fra EU og det internationale samfund om at støtte den congolesiske valgproces, forudsat at en gyldig valgkalender offentliggøres, og at de forfatningsmæssige bestemmelser overholdes; mener, at denne støtte bør koncentrere sig om vælgerregistrering, uddannelse og sikker afholdelse af valg; insisterer på, at arten og den beløbsmæssige størrelse af EU's støtte til valgprocessen i Den Demokratiske Republik Congo skal afhænge af de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af henstillingerne fra valgobservationsmissionerne i 2011 og 2014, navnlig for så vidt angår garantier for den uafhængige nationale valgkommissions uafhængighed, revision af valglisten, budgetmæssige krav og overholdelse af de forfatningsmæssige frister;

7.  opfordrer de congolesiske myndigheder til at ratificere det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse hurtigst muligt;

8.  fremhæver den afgørende rolle, som Den Afrikanske Union (AU) spiller i forebyggelsen af en politisk krise i Centralafrika, og opfordrer AU's medlemsstater, navnlig Sydafrika, til at engagere sig i at fremme overholdelsen af DRC's forfatning; opfordrer indtrængende EU til at gøre brug af alle sine diplomatiske og økonomiske værktøjer, herunder den kommende undertegnelse af de økonomiske partnerskabsaftaler, for at nå dette mål;

9.  minder om, at fuld deltagelse af oppositionen, uafhængige civilsamfund og valgeksperter i den uafhængige nationale valgkommission er en vigtig faktor for at legitimere valgprocessen; minder om, at den uafhængige nationale valgkommission bør være en neutral institution; understreger, at myndighederne skal stille de nødvendige finansielle ressourcer for at sikre en omfattende og gennemsigtig proces til rådighed for den uafhængige nationale valgkommission;

10.  opfordrer VP/HR til at optrappe dialogen med myndighederne i Den Demokratiske Republik Congo i henhold til artikel 8 i Cotonouaftalen med det formål at opnå en endelig afklaring af valgprocessen; minder om det løfte, som Den Demokratiske Republik Congo afgav under Cotonouaftalen, om at respektere demokrati-, retsstats- og menneskerettighedsprincipperne, som omfatter ytringsfrihed, mediefrihed, god regeringsførelse og gennemsigtighed i forbindelse med politiske poster; opfordrer indtrængende Den Demokratiske Republik Congos regering til at håndhæve disse bestemmelser i overensstemmelse med artikel 11, litra b), 96 og 97 i Cotonouaftalen og opfordrer Kommissionen til i modsat fald at indlede den relevante procedure i henhold til artikel 8, 9 og 96 i Cotonouaftalen;

11.  opfordrer EU til at overveje at indføre målrettede sanktioner mod de ansvarlige for de voldelige overgreb i Den Demokratiske Republik Congo, herunder rejseforbud og indefrysning af aktiver for at hjælpe til med at forhindre yderligere vold;

12.  opfordrer indtrængende EU’s delegation til at overvåge udviklingen og benytte alle hensigtsmæssige redskaber og instrumenter, herunder det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder, til at støtte menneskerettighedsforkæmpere og prodemokratiske bevægelser;

13.  opfordrer til at genindsætte en FN-rapportør om menneskerettigheder i Den Demokratiske Republik Congo;

14.  minder om, at fred og sikkerhed er forudsætninger for et vellykket valg; bemærker i denne forbindelse fornyelsen af MONUSCO's mandat og opfordrer til en styrkelse af dens kompetencer inden for civil beskyttelse i forbindelse med valget;

15.  gentager sin dybe bekymring over den alarmerende humanitære situation i Den Demokratiske Republik Congo, navnlig efter de voldsomme væbnede konflikter i landets østlige provinser; opfordrer EU og dets medlemsstater til at fortsætte deres bistand til befolkningen i Den Demokratiske Republik Congo med henblik på at forbedre levevilkårene for de mest udsatte befolkningsgrupper og håndtere konsekvenserne af fordrivelse, fødevareusikkerhed, epidemier og naturkatastrofer;

16.  fordømmer den vedvarende seksuelle vold i det østlige Congo; bemærker, at de congolesiske myndigheder har afholdt 20 retssager i de seneste måneder i forbindelse med seksuel vold i det østlige Congo og dømt 19 officerer i hæren, og at der skal gøres meget mere; opfordrer indtrængende de congolesiske myndigheder til at fortsætte deres kamp mod straffrihed ved at efterforske sager om seksuel vold og retsforfølge gerningsmændene;

17.  glæder sig over de congolesiske myndigheders beslutning om at revidere de adoptionssager, der har været blokeret siden den 25. september 2013; noterer sig det arbejde, der er gjort i den congolesiske interministerielle komité for sporadisk udrejsetilladelse til adopterede børn; opfordrer det tværministerielle udvalg til at fortsætte sit arbejde omhyggeligt og konsekvent i en afklaret atmosfære; opfordrer EU's delegation og medlemsstaterne til at overvåge situationen nøje;

18.  opfordrer Den Afrikanske Union og EU til at sikre en permanent politisk dialog mellem landene i De Store Søers Område for at forhindre yderligere destabilisering;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, præsidenten, premierministeren og parlamentet i Den Demokratiske Republik Congo, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0278.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0475.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik