Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2609(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0342/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/03/2016 - 7.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0085

Vastuvõetud tekstid
PDF 179kWORD 78k
Neljapäev, 10. märts 2016 - Strasbourg
Kongo Demokraatlik Vabariik
P8_TA(2016)0085RC-B8-0342/2016

Euroopa Parlamendi 10. märtsi 2016. aasta resolutsioon Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta (2016/2609(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) kohta, eriti 9. juuli 2015. aasta(1) ja 17. detsembri 2015. aasta resolutsiooni(2),

–  võttes arvesse Aafrika Liidu, ÜRO, Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni 16. veebruari 2016. aasta ühist pressiteadet kaasava poliitilise dialoogi vajalikkuse kohta Kongo DVs ning nende võetud kohustust toetada Kongo osalisi nende püüdlustes demokraatia tugevdamiseks riigis,

–  võttes arvesse ELi 19. novembri 2015. aasta kohapealset avaldust rahvusliku dialoogi algatamise järel Kongo DVs,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja 9. novembri 2015. aasta avaldust olukorra kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse ELi 21. oktoobri 2015. aasta kohapealset avaldust inimõiguste olukorra kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 12. oktoobri 2015. aasta avaldust valimiskomisjoni juhi tagasiastumise kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Kongo DV kohta, eriti resolutsioone 2198 (2015) Kongo DV sanktsioonide uuendamise ja eksperdirühma mandaati kohta ning 2211 (2013), millega uuendati ÜRO stabiliseerimismissiooni Kongo Demokraatlikus Vabariigis (MONUSCO) mandaati,

–  võttes arvesse Ida-Aafrika järvede piirkonna rahvusvaheliste saadikute ja esindajate rühma 2. septembri 2015. aasta ühist pressiteadet valimiste kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 27. juuli 2015. aasta aastaaruannet inimõiguste olukorra ja Kongo DVs asuva ÜRO ühise inimõiguste büroo tegevuse kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 25. jaanuari 2015. aasta avaldust uue valimisseaduse vastuvõtmise järel Kongo DVs,

–  võttes arvesse ÜRO eksperdirühma 12. jaanuari 2015. aasta aruannet Kongo DV kohta,

–  võttes arvesse 2013. aasta detsembri Nairobi deklaratsioone,

–  võttes arvesse Addis Abebas 2013. aasta veebruaris allkirjastatud Kongo DV ja piirkonna rahu, julgeolekut ja koostööd käsitlevat raamkokkulepet,

–  võttes arvesse 1981. aasta juuni inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

–  võttes arvesse Kongo 18. veebruari 2006. aasta põhiseadust,

–  võttes arvesse Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et järgmised presidendi- ja parlamendivalimised, mis on kavas pidada 2016. aasta novembris, võiksid kujutada endast täiendavat võimalust võimu demokraatlikuks üleminekuks;

B.  arvestades, et põhiseaduse kohaselt võib Kongo DV president olla ametis kõige rohkem kaks ametiaega;

C.  arvestades, et president Joseph Kabilat, kes on võimul alates 2001. aastast, on tema vastased süüdistanud halduslike ja tehniliste vahendite kasutamises selleks, et püüda valimisi edasi lükata ja jääda võimule ka pärast oma volituste lõppemist, ning et ta peab veel avalikult kuulutama, et kavatseb oma ametiaja lõpul tagasi astuda; arvestades, et see on tekitanud kogu riigis järjest suuremaid poliitilisi pingeid, rahutusi ja vägivalda;

D.  arvestades, et sõltumatu riikliku valimiskomisjoni sõltumatuse ja erapooletuse suhtes on avaldatud kahtlusi;

E.  arvestades, et alates 2015. aasta jaanuarist on Kongo julgeoleku- ja luureametnikud surunud maha rahumeelseid aktiviste, poliitilisi liidreid ja teisi, kes avaldavad vastuseisu püüetele võimaldada president Kabilal muuta põhiseadust, et jääda võimule pärast oma põhiseadusega ette nähtud teist ametiaega; arvestades, et inimõiguslaste rühmad teatavad jätkuvalt inimõiguste ning sõna- ja kogunemisvabaduse alase olukorra halvenemisest Kongo DVs, sh ülemäärase jõu kasutamisest rahumeelsete meeleavaldajate vastu ja poliitiliselt ajendatud kohtuasjade arvu suurenemisest; arvestades, et möödunud aasta jooksul registreeris MONUSCO üle 260 valimistega seotud inimõiguste rikkumise, peamiselt poliitiliste vastaste, kodanikuühiskonna ja ajakirjanike vastu; arvestades, et Kongo DVs asuva ÜRO ühise inimõiguste büroo väitel on ta alates 2016. aasta algusest dokumenteerinud üle 400 inimõiguste rikkumise juhtumi, sh 52 vahistamist;

F.  arvestades, et 2015. aasta juunis teatas president Kabila rahvusliku dialoogi algatamisest; arvestades, et ametlikud ettevalmistused selliseks dialoogiks ei ole veel alanud, kuna kaks peamist opositsioonirühma otsustasid selles mitte osaleda, kuna nad peavad seda venitamistaktikaks;

G.  arvestades, et 2015. aasta septembris heideti Kongo DV valitsuskoalitsioonist välja seitse tunnustatud poliitikategelast, kuna nad kirjutasid alla kirjale, milles nõuti, et president Kabila järgiks põhiseadust ja ei püüaks pärast oma ametiaja lõppu võimust kinni hoida; arvestades, et samal kuul vallandusid vägivaldsed kokkupõrked Kinshasas, kus vägivaldselt rünnati põhiseadusevastase kolmanda ametiaja taotlemise vastast kampaaniat;

H.  arvestades, et meelevaldselt kinnipeetavate hulgas on Fred Bauma ja Yves Makwambala, liikumisse Filimbi („Vile“) kuuluvad inimõiguste aktivistid, kes mõlemad vahistati osalemise eest seminaril, mille eesmärk oli ergutada noori kongolasi täitma oma kodanikukohustusi rahumeelselt ja vastutustundeliselt, ning kes on nüüd viibinud 11 kuud vangistuses ja kelle vabastamist nõudis Euroopa Parlament juba oma eespool nimetatud 9. juuli 2015. aasta resolutsioonis;

I.  arvestades, et Kongo peamiste opositsioonierakondade, vabaühenduste ja demokraatiat pooldavate noorteliikumiste juhid kutsusid Kongo kodanikke üles jääma 16. veebruaril 2016 „Ville Morte“ („Surnud linna päev“) puhul töölt ja koolist koju, mälestamaks 16. veebruaril 1992 demokraatiapooldajate marsi käigus tapetuid, ning protestima viivituste vastu presidendivalimiste korraldamisel ja põhiseaduse väidetava mittejärgimise vastu valitsuse poolt;

J.  arvestades, et 16. veebruaril 2016 või selle ümbruses peeti seoses selle üleriigilise streigiga kinni kaheksa noort aktivisti ja vähemalt 30 poliitilise opositsiooni toetajat, samal ajal kui teised aktivistid said tundmatutelt numbritelt ähvardustega tekstisõnumeid ja tööhõiveminister Willy Makiashi keelas avaliku sektori töötajatel streigil osaleda; arvestades, et kuuele liikumise LUCHA liikmele määrati kuuekuuline vanglakaristus; arvestades, et „Surnud linna päeva“ järginud kaupmeeste ja ametnike kauplused pitseeriti või määrati neile distsiplinaarkaristused;

K.  arvestades, et Aafrika Liit, ÜRO, EL ja Rahvusvaheline Frankofoonia Organisatsioon on ühiselt rõhutanud, kui oluline on dialoog ja püüd saavutada poliitiliste osaliste vahel kokkulepe, mis järgib demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet, ning on nõudnud tungivalt, et kõik Kongo poliitilised osalised teeksid täielikku koostööd rahvusvahelise kogukonna määratud vahendajatega;

L.  arvestades, et olukorda on halvendanud karistamatuse püsimine ja süvenemine Kongo DVs; arvestades, et rohkem kui 30 välis- ja kodumaise relvastatud rühmituse põhjustatud vägivalla tõttu halveneb julgeolukord Kongo DVs jätkuvalt, eriti riigi idaosas, ning pidevalt teatatakse inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumistest, sh sihipärastest rünnakutest tsiviilisikute vastu, laialt levinud seksuaalsest ja soolisest vägivallast, laste süstemaatilisest värbamisest ja kuritarvitamisest relvastatud rühmituste poolt ning kohtuvälistest hukkamistest;

M.  arvestades, et meediavabaduse alane olukord Kongo DVs on viimasel ajal halvenenud; arvestades, et valitsusametnikud on blokeerinud sõnavabaduse, sulgedes meediaväljaanded (võttes sihikule eriti need, mis edastasid teateid meeleavalduste kohta), sõnumiedastusteenused ja interneti; arvestades, et 2016. aasta veebruaris sulges valitsus Lubumbashis kaks eratelekanalit; arvestades, et oma viimases aastaaruandes, mis ilmus 2015. aasta novembris, loetles Piirideta Reporterite partnerorganisatsioon Hädaohus Ajakirjanikud üles 72 ajakirjanike ja meedia vastaste rünnakute juhtumit Kongo DVs ning tõi esile, et 60 % ajakirjandusvabaduse rikkumistest on pannud toime sõjaväelased või julgeolekuteenistuse töötajad, riiklik luureagentuur või politsei; arvestades, et „Surnud linna päeva“ meeleavalduste ajaks peatati Radio France Internationali saadete edastamine;

N.  arvestades, et Kongo DV riiklikus soovituskavas 2014–2020, mida rahastatakse 620 miljoni euroga 11. Euroopa Arengufondist, peetakse esmatähtsaks valitsemise ja õigusriigi põhimõtte tugevdamist, sealhulgas kohtusüsteemi, politsei ja sõjaväe reforme;

1.  kutsub Kongo DV ametivõime üles võtma selge kohustuse järgida põhiseadust ja tagama valimiste õigeaegne toimumine 2016. aasta lõpuks täielikus kooskõlas demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartaga, ning tagama keskkonna, mis soodustab läbipaistvaid, usaldusväärseid ja kaasavaid valimisi; rõhutab, et valimiste edukas läbiviimine on riigi pikaajalise stabiilsuse ja arengu seisukohast otsustava tähtsusega;

2.  väljendab sügavat muret halveneva julgeoleku- ja inimõiguste alase olukorra pärast Kongo DVs ning eelkõige pidevate teadete pärast eelseisva valimistsükliga seoses suureneva poliitilise vägivalla ja inimõiguste kaitsjate, poliitiliste oponentide ja ajakirjanike range piiramise ja hirmutamise kohta; rõhutab, et valitsuse ülesanne on ennetada praeguse poliitilise kriisi süvenemist või vägivalla eskaleerumist ning austada, kaitsta ja edendada kodanike kodaniku- ja poliitilisi õigusi;

3.  mõistab teravalt hukka igasuguse jõu kasutamise rahumeelsete relvastamata meeleavaldajate vastu; tuletab meelde, et sõnavabadus ning ühinemis- ja kogunemisvabadus on jõulise ja areneva poliitilise ja demokraatliku elu alus; mõistab teravalt hukka demokraatliku tegutsemisruumi üha suurema piiramise ning opositsiooni, kodanikuühiskonna ja meedia esindajate sihipärase represseerimise; nõuab kõigi poliitvangide, sh Yves Makwambala, Fred Bauma ja teiste Filimbi ja LUCHA aktivistide ja toetajate, samuti inimõiguste kaitsja Christopher Ngoyi viivitamatut ja tingimusteta vabastamist;

4.  peab võitlust karistamatuse vastu Kongo DVs rahu taastamise üheks eeltingimuseks; nõuab Kongo DV valitsuselt täieliku, põhjaliku ja läbipaistva uurimise algatamist koos rahvusvaheliste partneritega, et uurida valimistega seotud meeleavaldustel toime pandud inimõiguste rikkumisi ja teha kindlaks ebaseadusliku tegevuse või õiguste või vabaduste rikkumise esinemine; nõuab meetmete võtmist, et inimõiguste rikkumiste, sõjakuritegude, inimsusevastaste kuritegude, naistevastase seksuaalvägivalla ja lapssõdurite värbamise toimepanijatest antaks teada, nad tuvastataks, antaks kohtu alla ja neid karistataks siseriikliku ja rahvusvahelise kriminaalõiguse alusel;

5.  kutsub komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat ning liikmesriike üles kasutama kõiki poliitikavahendeid, sh ELi 2011. aasta valimisvaatlusmissiooni lõpparuandes ja 2014. aasta järelmissiooni aruandes esitatud soovitusi ning avaldama survet kõrgeimal poliitilisel tasandil, et ennetada valimistega seotud vägivalla levikut Kongo DVs ja olukorra edasist destabiliseerumist Ida-Aafrika järvede piirkonnas;

6.  võtab teadmiseks ELi ja rahvusvahelise kogukonna tahte toetada Kongo valimisprotsessi, juhul kui avaldatakse kehtiv valimiste ajakava ja täidetakse põhiseaduse sätteid; on seisukohal, et see toetus peaks keskenduma valijate registreerimisele, koolitusele ja valimiste turvamisele; rõhutab, et Kongo DV valimisprotsessile eraldatava ELi toetuse olemus ja suurus peab sõltuma edusammudest ELi 2011. ja 2014. aasta valimisvaatlusmissioonide soovituste rakendamisel, eriti sõltumatu riikliku valimiskomisjoni sõltumatuse, valijate registri läbivaatamise, eelarvenõuete ja põhiseaduses ette nähtud ajalise raamistiku järgimise valdkonnas;

7.  kutsub Kongo ametivõime üles võimalikult kiiresti ratifitseerima demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika harta;

8.  rõhutab Aafrika Liidu otsustavalt tähtsat rolli poliitilise kriisi ennetamisel Kesk-Aafrikas ja kutsub Aafrika Liidu liikmesriike, eelkõige Lõuna-Aafrikat üles tegutsema selle nimel, et Kongo DV järgiks põhiseadust; nõuab tungivalt, et EL kasutaks selle eesmärgi saavutamiseks kõiki diplomaatilisi ja majanduslikke vahendeid, sh eelseisvat majanduspartnerluslepingute allkirjastamist;

9.  tuletab meelde, et opositsiooni, sõltumatu kodanikuühiskonna ja valimisekspertide osalemine sõltumatus riiklikus valimiskomisjonis on valimisprotsessi seadustamise oluline tegur; tuletab meelde, et sõltumatu riiklik valimiskomisjon peaks olema erapooletu institutsioon; rõhutab, et ametivõimud peaksid andma sõltumatu riikliku valimiskomisjoni käsutusse vajalikud rahalised vahendid, et võimaldada laiaulatuslikku ja läbipaistvat protsessi;

10.  kutsub asepresidenti ja kõrget esindajat üles intensiivistama dialoogi Kongo DV ametivõimudega Cotonou lepingu artikli 8 raames, et saada valimisprotsessi kohta lõplikud täpsustused; tuletab meelde Kongo DV poolt Cotonou lepinguga võetud kohustust austada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja inimõiguste põhimõtteid, mis hõlmavad sõnavabadust, meediavabadust, head valitsemistava ja läbipaistvust poliitilistel ametikohtadel; nõuab tungivalt, et Kongo DV valitsus toetaks neid sätteid kooskõlas Cotonou lepingu artikliga 11b ning artiklitega 96 ja 97, ning – kui ta seda ei tee – palub komisjonil alustada asjaomast menetlust vastavalt Cotonou lepingu artiklitele 8, 9 ja 96;

11.  nõuab, et EL kaaluks sihipäraste sanktsioonide kehtestamist vägivaldse mahasurumise toimepanijate vastu Kongo DVs, sh reisikeelu kehtestamist ja vara külmutamist, et hoida ära vägivalla jätkumine;

12.  nõuab tungivalt, et ELi delegatsioon jälgiks olukorra arengut ning kasutaks kõiki asjakohaseid vahendeid, sealhulgas demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendit, et toetada inimõiguste kaitsjaid ja demokraatiat pooldavaid liikumisi;

13.  nõuab Kongo DVsse nimetatud inimõiguste küsimustega tegeleva ÜRO raportööri ametisse ennistamist;

14.  tuletab meelde, et rahu ja julgeolek on valimiste eduka toimumise eeltingimused; märgib sellega seoses MONUSCO mandaadi pikendamist ja nõuab selle volituste suurendamist tsiviilisikute kaitse valdkonnas valimiste kontekstis;

15.  väljendab veel kord sügavat muret seoses ärevakstegeva humanitaarolukorraga Kongo DVs, mille on tekitanud eelkõige ägedad relvakonfliktid riigi idaosa provintsides; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid jätkaksid abi andmist Kongo DV elanikele, et parandada elanikkonna kõige kaitsetumate rühmade elamistingimusi ning tegeleda sundrände, toiduga kindlustamatuse, epideemiate ja loodusõnnetuste tagajärgedega;

16.  mõistab hukka jätkuvad seksuaalrünnakud Kongo idaosas; märgib, et Kongo DV ametivõimud on Kongo idaosas toimuva seksuaalvägivallaga seoses viimastel kuudel läbi viinud 20 kohtumenetlust, mille tagajärjel mõisteti süüdi 19 sõjaväeametnikku, kuid teha on veel palju; ergutab Kongo ametivõime jätkama võitlust karistamatuse vastu, uurima seksuaalvägivalla juhtumeid ja võtma nende toimepanijad vastutusele;

17.  kiidab heaks Kongo ametivõimude otsuse vaadata läbi adopteerimisjuhtumid, mille käsitlemine peatati 25. septembril 2013 aastal; võtab teadmiseks Kongo DV ministeeriumidevahelise komitee töö adopteeritud lastele riigist väljumise lubade juhusliku väljastamise küsimuses; kutsub ministeeriumidevahelist komiteed üles jätkama oma tööd põhjalikult ja järjekindlalt ning pingevabas õhustikus; kutsub ELi delegatsiooni ja liikmesriike üles olukorda tähelepanelikult jälgima;

18.  kutsub Aafrika Liitu ja ELi üles tagama alalise poliitilise dialoogi Ida-Aafrika järvede piirkonna riikide vahel, et ennetada olukorra edasist destabiliseerumist;

19.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidule, Kongo DV presidendile, peaministrile ja parlamendile, ÜRO peasekretärile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning AKV–ELi parlamentaarsele ühisassambleele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0278.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0475.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika