Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0256(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0035/2016

Teksty złożone :

A8-0035/2016

Debaty :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Głosowanie :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania
PV 25/10/2018 - 13.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Teksty przyjęte
PDF 669kWORD 225k
Czwartek, 10 marca 2016 r. - Strasburg
Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad nimi ***I
P8_TA(2016)0088A8-0035/2016

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 10 marca 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (COM(2014)0557 – C8-0142/2014 – 2014/0256(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  Dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady5 oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady6 stanowiły ramy regulacyjne Unii w dziedzinie wytwarzania, dopuszczania i dystrybucji weterynaryjnych produktów leczniczych. W świetle uzyskanych doświadczeń oraz w wyniku przeprowadzonej przez Komisję oceny funkcjonowania wewnętrznego rynku weterynaryjnych produktów leczniczych dokonano przeglądu ram regulacyjnych dla tych produktów i przyjęto rozporządzenie (UE) nr [...] Parlamentu Europejskiego i Rady7 ustanawiające procedury dotyczące wydawania pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzoru nad nimi.
(1)  Dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady5 oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady6 stanowiły ramy regulacyjne Unii w dziedzinie wytwarzania, dopuszczania i dystrybucji weterynaryjnych produktów leczniczych. W świetle zdobytych doświadczeń oraz w wyniku przeprowadzonej przez Komisję oceny funkcjonowania wewnętrznego rynku weterynaryjnych produktów leczniczych dokonano przeglądu ram regulacyjnych dla tych produktów i przyjęto rozporządzenie (UE) nr [...] Parlamentu Europejskiego i Rady7 ustanawiające procedury dotyczące wydawania pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzoru nad nimi, mając na celu harmonizację przepisów państw członkowskich.
___________
___________
5 Dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1).
5 Dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1).
6 Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1).
6 Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1).
7 Rozporządzenie … Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia … … … w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych (OJ L … z … … …, s. …).
7 Rozporządzenie … Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia … … … w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz.U. L … z … … …, s. …).
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Na skutek wejścia w życie Traktatu z Lizbony uprawnienia przekazane Komisji na mocy rozporządzenia (WE) nr 726/2004 powinny zostać dostosowane do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Aby uzupełnić lub zmienić niektóre inne niż istotne elementy rozporządzenia (WE) nr 726/2004, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do zmiany załącznika w celu dostosowania go do postępu naukowo-technicznego, określania sytuacji, w których mogą być wymagane badania dotyczące skuteczności po wydaniu pozwolenia, ustanawiania przepisów i wymogów dotyczących wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu z zastrzeżeniem niektórych określonych zobowiązań, ustanowienia procedur badania wniosków pod kątem różnic w warunkach wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i badania wniosków pod kątem przenoszenia pozwoleń na dopuszczenie do obrotu oraz ustanowienia procedury badania naruszeń i nakładania grzywien lub okresowych kar pieniężnych na posiadaczy pozwoleń na dopuszczenie do obrotu wydanych na mocy niniejszego rozporządzenia oraz ustalenia maksymalnych kwot tych kar, a także określenia warunków i sposobów ich pobierania.
(4)  Na skutek wejścia w życie Traktatu z Lizbony uprawnienia przekazane Komisji na mocy rozporządzenia (WE) nr 726/2004 powinny zostać dostosowane do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Aby uzupełnić lub zmienić niektóre inne niż istotne elementy rozporządzenia (WE) nr 726/2004, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do zmiany załącznika w celu dostosowania go do postępu naukowo-technicznego i ułatwienia wprowadzania do obrotu nowych produktów leczniczych, w odniesieniu do określania sytuacji, w których mogą być wymagane badania dotyczące skuteczności po wydaniu pozwolenia, ustanawiania przepisów i wymogów dotyczących wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu z zastrzeżeniem niektórych określonych zobowiązań, ustanowienia procedur badania wniosków pod kątem różnic w warunkach wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i badania wniosków pod kątem przenoszenia pozwoleń na dopuszczenie do obrotu oraz ustanowienia procedury badania naruszeń i nakładania grzywien lub okresowych kar pieniężnych na posiadaczy pozwoleń na dopuszczenie do obrotu wydanych na mocy niniejszego rozporządzenia oraz ustalenia maksymalnych kwot tych kar, a także określenia warunków i sposobów ich pobierania.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia (WE) nr 726/2004 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do przyjmowania aktów wykonawczych w odniesieniu do pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20111.
(6)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia (WE) nr 726/2004 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do przyjmowania aktów wykonawczych w odniesieniu do pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20111.
__________________
__________________
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)
(6a)  Postępy w dziedzinie alternatywnych metod testowania produktów leczniczych wymagają utworzenia ram regulacyjnych pozwalających na dostosowywanie się do nowych rozwiązań w tym obszarze, co obejmuje na przykład uznawanie i ocenę technologii modelowania i symulacji.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 b (nowy)
(6b)  Badania na zwierzętach mają obecnie kluczowe znaczenie regulacyjne i naukowe dla opracowywania leków, a zastępowanie, ograniczanie lub udoskonalanie tych badań podlega dyrektywie 2010/63/UE.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 c (nowy)
(6c)  W interesie zdrowia publicznego decyzje o dopuszczeniu przyjęte w procedurze scentralizowanej powinny być podejmowane na podstawie obiektywnych kryteriów naukowych dotyczących jakości, bezpieczeństwa i skuteczności danego produktu leczniczego.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 d (nowy)
(6d)  Należy ustanowić przepis dotyczący stosowania do produktów leczniczych dopuszczanych przez Unię kryteriów jakości, bezpieczeństwa i skuteczności określonych w dyrektywach 2001/83/WE i 2001/82/WE, a ponadto powinna być możliwa ocena bilansu ryzyka i korzyści w odniesieniu do wszystkich produktów leczniczych w chwili wprowadzania ich do obrotu, odnawiania pozwolenia lub w dowolnym innym czasie, który właściwy organ uzna za odpowiedni.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 e (nowy)
(6e)  Państwa członkowskie opracowały metody oceny porównawczej skuteczności produktów leczniczych w celu usytuowania nowego produktu leczniczego w stosunku do już istniejących w tej samej klasie terapeutycznej. Podobnie Rada w konkluzjach w sprawie produktów leczniczych i zdrowia publicznego przyjętych w dniu 29 czerwca 2000 r. podkreśliła znaczenie identyfikacji produktów leczniczych, które przynoszą wartość dodaną w leczeniu. Należy wykonywać takie oceny w ramach wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 1 – akapit drugi
2a)  art. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
Przepisy niniejszego rozporządzenia nie naruszają uprawnień władz Państw Członkowskich w dziedzinie ustalania cen produktów leczniczych oraz w zakresie włączania ich do zakresu stosowania krajowych systemów ubezpieczeń zdrowotnych lub systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie warunków sanitarnych, gospodarczych i społecznych. W szczególności Państwa Członkowskie swobodnie wybierają z danych przedstawionych na pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu tych wskazówek terapeutycznych oraz rozmiarów opakowań, które będą pokryte przez ich organy zabezpieczenia społecznego.
„Przepisy niniejszego rozporządzenia nie naruszają uprawnień organów państw członkowskich dotyczących ustalania cen produktów leczniczych oraz obejmowania ich krajowym systemem ubezpieczeń zdrowotnych lub zabezpieczenia społecznego stosownie do występujących warunków sanitarnych, gospodarczych i społecznych, pod warunkiem że państwa członkowskie należycie uwzględnią referencyjną ocenę porównawczą produktu leczniczego stosowanego u ludzi, o której mowa w art. 9 ust. 4. W szczególności państwa członkowskie swobodnie wybierają z danych przedstawionych na pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu tych wskazówek terapeutycznych oraz rozmiarów opakowań, które będą pokryte przez ich organy zabezpieczenia społecznego.”;
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 2 – akapit pierwszy
Definicje ustanowione w art. 1 dyrektywy 2001/83/WE stosuje się do celów niniejszego rozporządzenia.
Na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje ustanowione w art. 1 dyrektywy 2001/83/WE oraz, w stosownych przypadkach, w art. 4 rozporządzenia (UE) .../... Parlamentu Europejskiego i Rady1a.
___________________________
1a Rozporządzenie (UE) .../... Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia... w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz.U. L...) [2014/0257(COD)].
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b
a)  ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wszelkie produkty lecznicze niewymienione w załączniku mogą uzyskać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu przez Unię zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, jeżeli:
a)  dany produkt leczniczy zawiera nową substancję aktywną, która w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie była dopuszczona w Unii, lub
„b) wnioskodawca wskazuje, że produkt leczniczy stanowi ważną innowację terapeutyczną, naukową lub techniczną lub że przyznanie pozwolenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jest w interesie zdrowia pacjentów na poziomie Unii.”;
b)  wnioskodawca wykaże, że ten produkt leczniczy stanowi ważną innowację terapeutyczną, naukową lub techniczną, lub że przyznanie pozwolenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem leży w interesie zdrowia pacjentów na poziomie Unii.”;
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 6 – ustępy 4 a i 4 b (nowe)
5a)  w art. 6 dodaje się ustępy w brzmieniu:
„4a. Agencja sprawdza, czy podmioty ubiegające się o uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu działały zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy 2010/63/UE.
4b.   Agencja opracowuje ramy regulacyjnego uznawania modeli alternatywnych i uwzględnia możliwości, jakie dają te koncepcje służące tworzeniu bardziej predyktywnych leków. Koncepcje te mogą być oparte na komputerowych lub komórkowych modelach pozwalających na odniesienie do człowieka, szlakach toksyczności lub szlakach skutków ubocznych.”;
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera d a (nowa)
5b)  w art. 9 ust. 4 dodaje się literę w brzmieniu:
„da) porównawcza ocena produktu leczniczego stosowanego o ludzi;”
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 55 – akapit drugi
10a)  art. 55 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
Agencja jest odpowiedzialna za koordynację istniejących środków naukowych przekazanych jej do dyspozycji przez Państwa Członkowskie w celu oceny i kontroli produktów leczniczych.
„Agencja jest odpowiedzialna za koordynację zasobów naukowych przekazanych jej do dyspozycji przez państwa członkowskie w celu oceny i kontroli oraz nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, oraz stosowanych do celów weterynaryjnych, zgodnie z rozporządzeniem (UE) .../...+.
______________
+ 2014/0257(COD).
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit pierwszy
10b)  art. 56 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
2.  Komitety określone w ust. 1 lit. a)–da) mogą ustanowić stałe lub czasowe grupy robocze. Komitety określone w ust. 1 lit. a) i b) mogą ustanowić naukowe grupy doradcze w związku z oceną określonych rodzajów produktów leczniczych lub terapii, na które dany komitet może delegować niektóre zadania związane przygotowaniem naukowych opinii określonych w art. 5 i 30.
„2. Komitety określone w ust. 1 lit. a)–da) mogą ustanowić stałe lub czasowe grupy robocze. Komitety określone w ust. 1 lit. a) i b) mogą ustanowić naukowe grupy doradcze w związku z oceną określonych rodzajów produktów leczniczych lub terapii, a dany komitet może delegować tym grupom doradczym niektóre zadania związane z przygotowywaniem opinii naukowych określonych w art. 5 niniejszego rozporządzenia i art. 141 ust. 1 rozporządzenia (UE) .../...+.”
_______________
+ 2014/0257(COD).
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 c (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 57 – ustęp 1 – akapit pierwszy
10c)  art. 57 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
1.  Agencja dostarcza Państwom Członkowskim i instytucjom Wspólnoty najlepsze z możliwych opinii naukowych w odniesieniu do wszelkich kwestii odnoszących się do oceny jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych stosowanych u ludzi lub weterynaryjnych produktów leczniczych, które są określone zgodnie z przepisami prawodawstwa wspólnotowego odnoszącego się do produktów leczniczych.
„1. Agencja dostarcza państwom członkowskim i instytucjom Wspólnoty najlepsze z możliwych opinie naukowe dotyczące wszelkich kwestii odnoszących się do oceny jakości, bezpieczeństwa, skuteczności i oceny porównawczej produktów leczniczych stosowanych u ludzi lub weterynaryjnych produktów leczniczych przedkładanych Agencji zgodnie z przepisami prawodawstwa wspólnotowego odnoszącego się do produktów leczniczych.”;
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 d (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 57 – ustęp 1 – akapit drugi – litera t a (nowa)
10d)  w art. 57 ust. 1 akapit drugi dodaje się literę w brzmieniu:
„ta) współpraca z siecią oceny technologii medycznych, organami oceny technologii medycznych i innymi organami krajowymi uczestniczącymi w procedurach dostępu do rynku, zwłaszcza w celu ułatwienia im oceny i zmniejszania rozbieżności w dostępie pacjentów do technologii medycznych.”;
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 e (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 57 – ustęp 1 – akapit drugi – litera t b (nowa)
10e)  w art. 57 ust. 1 akapit drugi dodaje się literę w brzmieniu:
„tb) publikowanie – we współpracy z EFSA i ECDC – corocznego sprawozdania dotyczącego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w leczeniu ludzi i zwierząt, a także aktualnego stanu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w Unii.”;
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 57 – ustęp 2 – akapit pierwszy
2.  Baza danych przewidziana w ust. 1 lit. l) zawiera charakterystykę produktu leczniczego, ulotkę dołączoną do opakowania oraz informację na etykiecie przeznaczone dla pacjenta lub użytkownika. Baza danych tworzona jest etapami, najpierw obejmując produkty lecznicze dopuszczone na mocy niniejszego rozporządzenia i produkty dopuszczone na podstawie tytułu III rozdział 4 dyrektywy 2001/83/WE. Baza danych jest następnie poszerzana w celu włączenia wszelkich produktów leczniczych dopuszczonych w Unii.
„2. Baza danych przewidziana w ust. 1 lit. l) zawiera charakterystykę produktu leczniczego, ulotkę dołączoną do opakowania oraz informację na etykiecie przeznaczone dla pacjenta lub użytkownika. Baza danych tworzona jest etapami, przy czym w pierwszej kolejności ujmowane są w niej produkty lecznicze dopuszczone na mocy niniejszego rozporządzenia i na podstawie tytułu III rozdział 4 dyrektywy 2001/83/WE. Baza danych jest następnie poszerzana w celu włączenia wszelkich dopuszczonych w Unii produktów leczniczych stosowanych u ludzi.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 61 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.  Każde państwo członkowskie, po konsultacji z Zarządem, powołuje na trzyletnią kadencję, która może być odnowiona, jednego członka i jednego zastępcę do Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi.
1.  (Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 62 – ustęp 2
13a)  art. 62 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.  Państwa członkowskie przekazują Agencji nazwiska krajowych ekspertów z udokumentowanym doświadczeniem w ocenie produktów leczniczych stosowanych u ludzi, którzy – przy uwzględnieniu art. 63 ust. 2 – mogliby pracować dla grup roboczych lub grup doradców naukowych przy komitetach, o których mowa w art. 56 ust. 1, wraz z podaniem ich kwalifikacji oraz obszaru specjalizacji.
„2. Państwa członkowskie przekazują Agencji nazwiska krajowych ekspertów z udokumentowanym doświadczeniem w ocenie produktów leczniczych, którzy – przy uwzględnieniu art. 63 ust. 2 – mogliby pracować dla grup roboczych lub naukowych grup doradczych przy komitetach, o których mowa w art. 56 ust. 1, oraz podają ich kwalifikacje oraz obszary specjalizacji.
Agencja przechowuje aktualną listę akredytowanych ekspertów. Lista zawiera ekspertów wskazanych w pierwszym akapicie i innych ekspertów powołanych bezpośrednio przez Agencję. Lista jest uaktualniana.
Agencja przechowuje aktualną listę akredytowanych ekspertów. Lista ta zawiera dane ekspertów wskazanych w pierwszym akapicie i innych ekspertów powołanych przez Agencję lub Komisję. Lista jest uaktualniana.”;
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 62
14)  skreśla się art. 62 ust. 3 akapit drugi;
14)   w art. 62 wprowadza się następujące zmiany:
a)  ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:
„Konsultując się z naukowymi grupami doradczymi, o których mowa w art. 56 ust. 2, komitet przesyła im projekt (lub projekty) sprawozdania oceniającego przygotowanego przez sprawozdawcę lub współsprawozdawcę. Opinia wydana przez naukową grupę doradczą jest przekazywana przewodniczącemu właściwego komitetu w taki sposób, aby zapewnić dotrzymanie terminów ustalonych w art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia i w art. 40 ust. 3 rozporządzenia (UE) .../...+.”;
b)  ust. 1 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:
„Treść opinii ujmuje się w sprawozdaniu oceniającym publikowanym na podstawie art. 13 ust. 3 niniejszego rozporządzenia i art. 40 ust. 11 rozporządzenia (UE) .../...+.”;
______________
+ 2014/0257(COD).
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 64 – ustęp 1
14a)  art. 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1.  Dyrektor zarządzający powoływany jest przez Zarząd, na wniosek Komisji, na okres pięciu lat na podstawie listy kandydatów zaproponowanych przez Komisję po opublikowaniu wezwania do współpracy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w innych miejscach. Przed powołaniem kandydat nominowany przez Zarząd jest zapraszany do niezwłocznego stawienia się przed Parlamentem Europejskim i do odpowiedzenia na pytania zadane przez jego członków. Jego mandat może być raz odnowiony. Zarząd może, na wniosek Komisji, pozbawić Dyrektora Zarządzającego jego stanowiska.”
„1. Dyrektor zarządzający powoływany jest przez Zarząd na wniosek Komisji, na okres pięciu lat, na podstawie listy kandydatów zaproponowanych przez Komisję po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w innych miejscach zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. Przed powołaniem kandydat nominowany przez Zarząd jest zapraszany do niezwłocznego złożenia oświadczenia przed Parlamentem Europejskim i do odpowiedzi na pytania zadawane przez posłów. Kadencja dyrektora zarządzającego może być jednokrotnie odnowiona przez Zarząd po konsultacji z Komisją. Zarząd może, na wniosek Komisji, usunąć dyrektora zarządzającego ze stanowiska.”;
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 66 – litery a oraz j
14b)  w art. 66 wprowadza się następujące zmiany:
a)  lit. a) otrzymuje brzmienie:
a)  uchwala opinię w sprawie regulaminu Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi i Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (art. 61);
„a) uchwala opinię w sprawie regulaminu Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (art. 61 niniejszego rozporządzenia) i Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (art. 140 rozporządzenia (UE) .../...+);
b)  skreśla się lit. j);
_____________
+ 2014/0257(COD).
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 67 – ustęp 3 – akapit pierwszy
15)  art. 67 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
15)  art. 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Na dochody Agencji składa się wkład pochodzący z Unii, opłaty wnoszone przez przedsiębiorstwa za uzyskanie i utrzymanie unijnych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu oraz za inne usługi świadczone przez Agencję lub grupę koordynacyjną w zakresie wypełniania jej zadań zgodnie z art. 107c, 107e, 107g, 107k i 107q dyrektywy 2001/83/WE oraz opłaty za inne usługi świadczone przez Agencję.”;
„Na dochody Agencji składa się:
a)   wkład pochodzący z Unii;
b)  wkład europejskich państw trzecich, z którymi Unia zawarła umowy;
c)  opłaty wnoszone przez przedsiębiorstwa za uzyskanie i utrzymanie unijnych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych oraz za inne usługi świadczone przez Agencję, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) .../...+, lub grupę koordynacyjną w zakresie wypełniania jej zadań zgodnie z art. 107c, 107e, 107g, 107k i 107q dyrektywy 2001/83/WE;
d)   opłaty za wszelkie inne usługi świadczone przez Agencję; oraz
e)  dochody z innych źródeł, w tym wszelkie doraźne dotacje objęte zakresem tytułu VI rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/20121a;
Parlament Europejski i Rada („władza budżetowa”) w stosownych przypadkach ponownie badają poziom wkładu unijnego, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. a), na podstawie oceny potrzeb i przy uwzględnieniu poziomu opłat.;”
________________
+ 2014/0257(COD).
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 67 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)
15a)  w art. 67 ust. 3 po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:
„Aby zabezpieczyć się przed wahaniami dochodów z opłat, każda nadwyżka budżetowa w roku budżetowym n jest odpisywana jako dochód przeznaczony na określony cel i służy za rezerwę na wypadek, gdyby rzeczywiste dochody z opłat były niższe od środków zapisanych w budżecie. Łączna kwota takiego funduszu zabezpieczającego nie może przekraczać kwoty środków Agencji z tytułu dochodów z opłat za poprzedni rok.”;
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 67 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)
15b)  w art. 67 ust. 6 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Projekt planu zatrudnienia zawiera liczbę pracowników niezbędnych Agencji do świadczenia usług finansowanych z opłat i liczbę pracowników finansowanych z budżetu Unii.”;
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15 c (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 67 – ustęp 8
15c)  art. 67 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
8.  Na podstawie zestawienia Komisja wprowadza do wstępnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej dane, które uważa za niezbędne dla planu zatrudnienia oraz kwotę dotacji obciążającej budżet ogólny, który następnie dostarcza władzy budżetowej, zgodnie z art. 272 Traktatu.
8. Na podstawie zestawienia Komisja wprowadza do wstępnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej dane, które uważa za niezbędne dla planu zatrudnienia w odniesieniu do pracowników finansowanych z budżetu Unii, oraz kwotę dotacji obciążającej budżet ogólny, a następnie dostarcza je władzy budżetowej, zgodnie z art. 272 Traktatu.”;
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15 d (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 67 – ustęp 9 – akapit drugi
15d)  art. 67 ust. 9 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
Władza budżetowa przyjmuje plan zatrudnienia Agencji.
Władza budżetowa przyjmuje plan zatrudnienia Agencji w odniesieniu do pracowników finansowanych z budżetu Unii.”;
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15 e (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 68
15e)  art. 68 otrzymuje brzmienie:
1.  Dyrektor zarządzający wykonuje budżet Agencji.
1. Dyrektor zarządzający wykonuje budżet Agencji.
2.  Najpóźniej do dnia 1 marca następnego roku budżetowego, księgowy Agencji przekazuje rachunki tymczasowe księgowemu Komisji, wraz ze sprawozdaniem dotyczącym zarządzania finansami i budżetem w poprzednim roku budżetowym. Księgowy Komisji konsoliduje rachunki tymczasowe instytucji i organów zdecentralizowanych, zgodnie z art. 128 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich [19] (zwanego dalej "ogólnym rozporządzeniem finansowym").
2.  Do dnia 1 marca następnego roku budżetowego księgowy Agencji przesyła wstępne sprawozdanie rachunkowe księgowemu Komisji oraz Trybunałowi Obrachunkowemu.
3.  Najpóźniej przed dniem 31 marca następnego roku budżetowego księgowy Komisji przesyła rachunki tymczasowe Agencji do Trybunału Obrachunkowego, wraz z raportem dotyczącym zarządzania finansami i budżetem w poprzednim roku budżetowym. Sprawozdanie to należy także przesłać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
3.  Do dnia 31 marca następnego roku budżetowego dyrektor zarządzający przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Komisji, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu sprawozdanie dotyczące zarządzania budżetem i finansami.
4.  Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego w sprawie tymczasowych rachunków Agencji, na podstawie art. 129 ogólnego rozporządzenia finansowego, Dyrektor Zarządzający opracowuje na swoją odpowiedzialność rachunki ostateczne i przesyła je Zarządowi w celu uzyskania opinii.
4.   Do dnia 31 marca następnego roku budżetowego księgowy Komisji przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu wstępne sprawozdanie rachunkowe Agencji skonsolidowane ze wstępnym sprawozdaniem rachunkowym Komisji.
Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego w sprawie wstępnego sprawozdania rachunkowego Agencji zgodnie z art. 148 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii księgowy przygotowuje ostateczne sprawozdanie finansowe Agencji, a dyrektor zarządzający przedkłada je Zarządowi w celu uzyskania opinii.
5.  Zarząd Agencji wyraża opinię w sprawie sprawozdań finansowych Agencji.
5.  Zarząd wydaje opinię na temat ostatecznego sprawozdania finansowego Agencji.
6.  Dyrektor Zarządzający, najpóźniej przed dniem 1 lipca następnego roku budżetowego, przesyła sprawozdania finansowe Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, wraz z opinią Zarządu.
6.  Do dnia 1 lipca następnego roku budżetowego księgowy przesyła to sprawozdanie finansowe Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, księgowemu Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, wraz z opinią Zarządu.
7.  Sprawozdania finansowe są publikowane.
7.  Ostateczne sprawozdanie finansowe publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 15 listopada następnego roku.
8.  Dyrektor zarządzający Agencji przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na uwagi najpóźniej do dnia 30 września. Dyrektor Zarządzający Agencji przesyła także tę odpowiedź do Zarządu.
8.  Dyrektor zarządzający przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na jego uwagi do dnia 30 września.
9.  Dyrektor Zarządzający przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, na jego wniosek, w sposób przewidziany w art. 146 ust. 3 ogólnego rozporządzenia finansowego, wszelkie informacje wymagane do właściwego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok finansowy.
9.  Dyrektor zarządzający przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, na jego wniosek, wszelkie informacje wymagane do właściwego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy, zgodnie z art. 165 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.
10.  Parlament Europejski, zgodnie z zaleceniem Rady, stanowiąc większością kwalifikowaną, przed dniem 30 kwietnia roku n +2, udziela absolutorium Dyrektorowi w zakresie wykonania budżetu na rok n.
10.   Parlament Europejski, na podstawie zalecenia Rady, do dnia 15 maja roku n +2 udziela dyrektorowi zarządzającemu absolutorium z wykonania budżetu na rok n.
11.  Zasady finansowe mające zastosowanie do Agencji przyjmuje Zarząd po konsultacji z Komisją. Nie mogą one różnić się od rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(20), chyba że stosuje się inne specjalnie wymagane w odniesieniu do działań Agencji i za uprzednią zgodą Komisji.
11.  Zasady finansowe mające zastosowanie do Agencji przyjmuje Zarząd po konsultacji z Komisją. Nie mogą one różnić się od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013, chyba że jest to niezbędne ze względu na szczególne wymogi działalności Agencji i uzyskano uprzednią zgodę Komisji.”;
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 16
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 70
16)  art. 70 otrzymuje brzmienie:
skreślony
„Artykuł 70
1.  W oparciu o zasady określone w ust. 2 Komisja przyjmuje akty wykonawcze zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 87 ust. 2, w których określa się:
a)  strukturę i poziom opłat, o których mowa w art. 67 ust. 3;
b)  usługi, za które mogą być pobierane opłaty;
c)  warunki, pod jakimi małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uiszczać opłaty w zmniejszonej wysokości, odraczać termin uiszczenia opłat lub otrzymać pomoc administracyjną;
d)  przepisy ustalające wynagrodzenie za pracę wykonaną przez członka danego komitetu lub grupy koordynacyjnej, który występuje jako sprawozdawca; oraz
e)  warunki dotyczące płatności i wynagrodzenia.
Opłaty ustala się na poziomie, który pozwala uniknąć deficytu lub znacznej akumulacji nadwyżki w budżecie Agencji, i zmienia się ich wysokość, jeśli nie udało się uniknąć deficytu lub znacznej akumulacji nadwyżki.
2.  Przyjmując akty wykonawcze, o których mowa w ust. 1, Komisja uwzględnia następujące elementy:
a)  opłaty ustalane są na takim poziomie, by dochód z nich był w zasadzie wystarczający do pokrycia kosztów świadczonych usług i nie przekraczał kwot niezbędnych do pokrycia tych kosztów;
b)  przy ustalaniu poziomu opłat uwzględnia się wyniki przejrzystej i obiektywnej oceny kosztów Agencji i kosztów zadań wykonywanych przez właściwe organy krajowe;
c)  w odpowiednich przypadkach uwzględnia się szczególne potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, w tym możliwość podziału płatności na kilka rat i etapów;
d)  z uwagi na zdrowie publiczne określona kategoria produktów leczniczych może zostać zwolniona z całości lub części opłaty;
e)  ustalając strukturę i wysokość opłat, uwzględnia się to, czy informacje zostały przedłożone wspólnie czy oddzielnie;
f)  w wyjątkowych i należycie uzasadnionych okolicznościach oraz za zgodą Agencji można przyznać zwolnienie z całości lub części opłaty;
g)  wynagrodzenie za pracę sprawozdawcy jest w zasadzie wypłacane właściwemu organowi krajowemu, który zatrudnia tego sprawozdawcę, lub, jeśli sprawozdawca nie jest zatrudniony przez właściwy organ krajowy, wypłacane jest państwu członkowskiemu, które go wyznaczyło;
h)  termin płatności opłat ustala się z należytym uwzględnieniem terminów określonych w przepisach niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) nr [...].”;
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 16 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 70 a (nowy)
16a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 70a
Do wysokości i struktury opłat, o których mowa w art. 67 ust. 3, ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 297/95 i rozporządzenie (UE) nr 658/2014, dopóki nie zostanie przyjęte i nie zacznie być stosowane zmienione rozporządzenie (WE) nr 297/95 lub inne odpowiednie przepisy dotyczące opłat.”;
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 16 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 82 – ustęp 3
16b)  art. 82 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3.  Bez uszczerbku dla unikalności, wspólnotowego charakteru zawartości dokumentów określonych w art. 9 ust. 4 lit. a)–d) i w art. 34 ust. 4 lit. a)–e), niniejsze rozporządzenie nie zakazuje wykorzystania dwóch lub większej liczby wzorów handlowych w odniesieniu do danego produktu leczniczego stosowanego u ludzi objętego jednym pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu.
„3. Bez uszczerbku dla unikalnego, unijnego charakteru treści dokumentów, o których mowa w art. 9 ust. 4 lit. a)–d), niniejsze rozporządzenie nie zakazuje wykorzystania dwóch lub większej liczby wzorów handlowych w odniesieniu do danego produktu leczniczego stosowanego u ludzi objętego jednym pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu.”;
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 18
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 86
Przynajmniej co dziesięć lat Komisja opublikuje ogólne sprawozdanie na temat doświadczenia zdobytego w wyniku przeprowadzania procedur ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu oraz w tytule III rozdział 4 dyrektywy 2001/83/WE.
Przynajmniej raz na pięć lat Komisja publikuje ogólne sprawozdanie na temat doświadczeń zdobytych w wyniku prowadzenia procedur ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, w tytule III rozdział 4 dyrektywy 2001/83/WE oraz w rozporządzeniu (UE) nr …/...+.
______________________
+ 2014/0257(COD).”;
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 20
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 87 b – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 4, art. 10b ust. 1, art. 14 ust. 7, art. 16 ust. 4 i art. 84 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 4, art. 10b ust. 1, art. 14 ust. 7, art. 16 ust. 4 i art. 84 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

(1) Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 61 ust. 2 akapit drugi regulaminu (A8-0035/2016).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności