Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2612(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0308/2016

Pateikti tekstai :

B8-0308/2016

Debatai :

PV 07/03/2016 - 16
CRE 07/03/2016 - 16

Balsavimas :

PV 10/03/2016 - 7.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0089

Priimti tekstai
PDF 357kWORD 112k
Ketvirtadienis, 2016 m. kovo 10 d. - Strasbūras
Kuriame klestinčią, duomenimis grindžiamą ekonomiką
P8_TA(2016)0089B8-0308/2016

2016 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl klestinčios, duomenimis grindžiamos ekonomikos kūrimo (2015/2612(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 2 d. Komisijos komunikatą „Kuriame klestinčią, duomenimis grindžiamą ekonomiką“ (COM(2014)0442),

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl klestinčios, duomenimis grindžiamos ekonomikos kūrimo (O-000021/2016 – B8‑0116/2016),

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 10 d. rezoliuciją dėl debesijos kompiuterijos galimybių naudojimo Europoje(1),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 6 d. Komisijos komunikatą „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“ (COM(2015)0192),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi, remiantis Tarptautinės duomenų korporacijos 2013–2017 m. pasaulinėmis didžiųjų duomenų technologijų ir paslaugų prognozėmis, iki 2017 m. didžiųjų duomenų rinka augs šešis kartus greičiau negu bendra IRT rinka ir jos bendra vertė pasieks 50 mlrd. EUR, todėl, Didžiųjų duomenų vertės viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės duomenimis, iki 2017 m. gali būti sukurta 3,75 mln. naujų darbo vietų;

B.  kadangi duomenų apimtis didėja greičiau nei bet kada anksčiau – 2020 m. bus 16 trln. gigabaitų duomenų, o tai atitinka 236 proc. metinio duomenų generavimo augimo lygį;

C.  kadangi žiniomis, gautomis naudojantis didžiaisiais duomenimis, pagrįsti sprendimai gali padėti gerokai padidinti našumą ir konkurencingumą, o iki 2020 m. dėl duomenimis grindžiamos ekonomikos teikiamos naudos BVP papildomai padidės 1,9 proc.;

D.  kadangi didžiųjų duomenų sektoriaus plėtra yra neatsiejama naujos skaitmeninės rinkos dalis ir kadangi reikėtų užtikrinti, kad plėtojant šį sektorių novatoriški ir konkurencingi verslo modeliai būtų kuriami laikantis ES duomenų apsaugos sistemos reikalavimų, nes dėl didžiųjų duomenų gali atsirasti didelė visų pirma su pagrindinėmis teisėmis, įskaitant privatumą ir duomenų apsaugą, susijusi rizika ir iššūkiai;

E.  kadangi būsimoji klestinti, duomenimis grindžiama ekonomika gali tapti augimo ir užimtumo galimybe, be kita ko, sudarant galimybę taikyti naujus verslo modelius ir paslaugas ir pagerinti produktyvumą; kadangi tam, kad būtų sukurta tinkama ekonomikos augimo sistema, reikia pasiekti gerą pusiausvyrą, kad būtų išlaikomas pasitikėjimas ir užtikrinamos ir puoselėjamos vartotojų teisės taikant efektyvią stebėseną, vertinimą ir tinkamai reaguojant, jei reikia, teisėkūros priemonėmis;

F.  kadangi didieji duomenys taip pat teikia galimybių vartotojams (pvz., patogumas, efektyvumas ir lėšų taupymas), verslui (pramonė 4.0) ir vyriausybėms (e. vyriausybė), taip pat galimybių būsto (išmanieji miestai), mokslo, medicinos (m. sveikata), reagavimo į nelaimes ir kovos su nusikalstamumu srityse;

Duomenimis grindžiamos ekonomikos vaidmuo skaitmeninės sąjungos strategijoje

1.  tikisi, kad duomenimis grindžiamos ekonomikos nauda nacionaliniu ir Europos lygmenimis darys poveikį visuomenei ir visų rūšių vertės grandinės įmonėms; mano, kad duomenimis grindžiamos ekonomikos kūrimas yra bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos pagrindas, ir palankiai vertina jos teikiamas galimybes padėti Europoje atkurti pažangių sektorių konkurencingumą ir paspartinti Europos ekonomikos atgaivinimą, investicijas į ekonomikos augimą ir inovacijas visuose sektoriuose; tai galima pasiekti tik tuo atveju, jeigu bus sukurta tinkama verslo aplinka ir nustatytos priemonės skaitmeninei transformacijai skatinti ir jeigu šios technologijos atitiks ES duomenų apsaugos teisinės sistemą, kad būtų atsižvelgiama į su pagrindinėmis teisėmis, ypač su privatumu ir duomenų apsauga, susijusią riziką ir uždavinius;

2.  pabrėžia, kad duomenimis grindžiamai ekonomikai reikalinga aukšta kvalifikacija ir kad plėtojant duomenimis grindžiamą ekonomiką ateinančiais metais Europoje tikimasi sukurti nemažai darbo vietų;

3.  pripažįsta integruoto duomenų naudojimo visuose Europos ekonomikos sektoriuose ir visose Europos mokslinių tyrimų srityse teikiamą socialinę ir ekonominę naudą ir pabrėžia, kaip svarbu užtikrinti surinktų duomenų vertinimo ir naudojimo, duomenų tvarkymo taisyklių ir duomenų rinkimo bei tvarkymo būdų skaidrumą; pabrėžia, kad atskiri asmenys turėtų turėti šiuolaikines ir prasmingas teises susipažinti su duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymą; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia būtinybę rinkti tikslius statistinius duomenis apie piliečių, įmonių ir viešojo administravimo įstaigų informuotumo lygį; pabrėžia, kad ekonomikos sektorių skaitmeninimas yra svarbus didžiųjų duomenų srities plėtojimo veiksnys, todėl tam, kad duomenų ekonomika augtų, reikia taikyti horizontalųjį požiūrį;

4.  mano, kad duomenys yra vertingas įmonių turtas, kurio vertę galima gerokai padidinti plėtojant novatoriškus ir pažangius būdus, suteikiančius galimybę integruoti įmonės turimus duomenis į atviruosius duomenis; prašo imtis MVĮ skirtų informuotumo didinimo iniciatyvų jų duomenų vertės ir duomenų naudojimo naujiems verslo modeliams kurti būdų klausimais, kad būtų skatinamas augimas ir kad MVĮ taptų svarbiausiomis veikėjomis didžiųjų duomenų srityje;

5.  pabrėžia, kad tam tikros rūšies duomenų, ypač asmens duomenų, tvarkymas priklauso ES duomenų apsaugos teisės aktų taikymo sričiai; todėl ragina greitai priimti duomenų apsaugos dokumentų rinkinį;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad duomenų apsauga ir integruoto duomenų naudojimo teikiamos galimybės nėra tarpusavyje nesuderinamos, nes sumaniai naudojantis esamomis galimybėmis galima užtikrinti atitiktį duomenų apsaugos reikalavimams; mano, kad pasitikėjimo šiomis technologijomis užtikrinimas turėtų būti tiek viešosios politikos, tiek verslo modelių esmė, nes nepakankamas pasitikėjimas gali labai pakenkti augimui ir inovacijoms skaitmeniniame sektoriuje; mano, kad būtina nustatyti perspektyvią ir vienodą duomenų apsaugos teisinę sistemą augimui ir inovacijoms skatinti, ir pripažįsta atvirą ir visuotinį interneto pobūdį; mano, kad duomenų apsaugos teisės aktai yra technologijų požiūriu neutralūs ir jau visapusiškai taikomi ES vykdomai su didžiaisiais duomenimis susijusiai veiklai, todėl privalu jų visapusiškai laikytis; primygtinai reikalauja nustatyti, kad įgyvendinant viešąją politiką į duomenų generavimo ir analizės ciklą būtų įtraukiami pritaikytosios ir standartizuotosios privatumo apsaugos principai, kartu išnaudojant visas galimybes skatinti plėtoti didžiųjų duomenų potencialą;

7.  mano, kad būtina sukurti reglamentavimo sistemą, skirtą ekonominėms, technologinėms, socialinėms ir kultūrinėms duomenimis grindžiamos ekonomikos problemoms, pavyzdžiui, susijusioms su prieiga prie duomenų, visų pirma prie viešųjų duomenų, jų kontrole ir nuosavybe, spręsti; mano, kad saugumas ir duomenų apsauga – duomenimis grindžiamos pramonės augimo pagrindas; pabrėžia, kad naujai skaitmeninei pradžiai Europoje būtina rasti didžiųjų duomenų, duomenų apsaugos, duomenų saugumo ir atvirųjų duomenų sąsają; prašo spręsti šiuos uždavinius: duomenų nuosavybės, laikymo, tvarkymo, prieigos prie jų ir saugumo, sąveikumo, duomenų ribojimo ir saugojimo, apribojimų naudoti ir pakartotinai naudoti duomenis visoje Europoje, novatoriškų intelektinio kapitalo pertraukiklių, prieinamumo ir infrastruktūros, skaidrių perdavimo taisyklių, tarpvalstybinių mechanizmų ir, kai taikytina, atvirųjų duomenų kūrimo, sklaidos ir prieinamumo viešojo administravimo įstaigoms ir paslaugų teikėjams uždavinius;

Investicijos į duomenimis grindžiamą ekonomiką (infrastruktūrą ir mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą)

8.  pažymi, kad duomenimis grindžiamos ekonomikos sėkmė priklauso nuo platesnės IRT ekosistemos, įskaitant daiktų internetą duomenims išgauti, didelės spartos plačiajuosčio ryšio tinklus jiems perduoti ir debesijos kompiuteriją jiems tvarkyti, taip pat nuo kvalifikuotų darbuotojų, prieigos prie duomenų ir sąveikumo; atkreipia dėmesį į tai, kad šiam sektoriui reikalingos milžiniškos investicijos į debesijos kompiuterijos plėtrą, superkompiuterių kūrimą ir didelės spartos plačiajuostį ryšį – visa tai yra būtinos sėkmingo skaitmeninės ekonomikos veikimo sąlygos; prašo sukurti geresnę reglamentavimo sistemą ir aplinką, kurios būtų orientuotos ir į viešąjį, ir į privatųjį sektorius; primena, kad privačiojo sektoriaus investicijos turėtų išlikti pagrindine tinklo infrastruktūros dalimi; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti investicijas į tinklo infrastruktūrą naudojant teigiamą reglamentavimo sistemą ir toliau remti plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą naudojant esamas programas, pvz., Europos infrastruktūros tinklų priemonę, Europos strateginių investicijų fondą (EFSI) ir Sanglaudos fondą , tačiau tik tose srityse, kuriose nustatytas rinkos nepakankamumas;

9.  reiškia susirūpinimą, kad dėl skaitmeninės atskirties ir nepakankamų investicijų, taip pat dėl techninio standartizavimo ir perspektyvių duomenų apsaugos srities teisės aktų trūkumo plėtojant duomenimis grindžiamą ekonomiką Europa gali atsilikti technologiniu ir ekonominiu požiūriu;

10.  pripažįsta sąveikumo ir standartų svarbą didinant IRT sektoriaus konkurencingumą ir aktyvų Komisijos vaidmenį teikiant įgaliojimus standartizavimo įstaigoms; prašo Komisijos parengti Didžiųjų duomenų standartų strategiją tipinėms Europos didžiųjų duomenų pramonės, įskaitant MVĮ ir kitus svarbiausius Europos sektorius, standartų spragoms nustatyti; pritaria tam, kad būtų kuriami į rinką orientuoti, savanoriškai taikomi, technologijų požiūriu neutralūs, skaidrūs, tarptautiniu lygmeniu suderinami ir rinkai aktualūs standartai;

11.  mano, kad ISA2 programa suteikia galimybę kurti didžiųjų duomenų valdymo sąveikos standartus viešojo administravimo įstaigų ir jų veiklos, susijusios su įmonėmis ir piliečiais, srityje;

12.  palankiai vertina Komisijos pasiūlymą parengti iniciatyvą dėl laisvo duomenų judėjimo; palankiai vertina pranešimą apie Europos laisvo duomenų judėjimo iniciatyvą, kuri turi padėti panaikinti esamas bendrosios duomenų rinkos kliūtis; ragina Komisiją atlikti plataus masto ir skaidrią duomenimis grindžiamos ekonomikos kūrimo proceso peržiūrą, kuria būtų siekiama numatyti būtinų technologijų poreikius ir panaikinti inovacijoms Europoje kylančias kliūtis; prašo šia iniciatyva spręsti šiuos uždavinius: duomenų saugumo, sąveikumo, duomenų nuosavybės, ribojimo ir saugojimo, duomenų naudojimo ir pakartotinio naudojimo apribojimų Europoje, skaidrių perdavimo taisyklių, tarpvalstybinių mechanizmų ir atviro administracijų, verslo subjektų ir pilietinės visuomenės keitimosi duomenimis uždavinius;

13.  pažymi, kad didžiųjų duomenų naudojimo sėkmė priklauso nuo platesnės IRT ekosistemos, įskaitant daiktų internetą duomenims išgauti, plačiajuosčio ryšio tinklus jiems perduoti ir debesijos kompiuteriją jiems tvarkyti;

14.  mano, kad ES turi supaprastinti dotacijų skyrimo procedūras ir didinti mokslinių tyrimų ir inovacijų, susijusių su integruotu duomenų naudojimu, skaitmeninėmis inovacijomis ir rinkos plėtra, finansavimą tose srityse, kurios, kaip buvo nustatyta, teikia piliečiams, visuomenei ir ekonomikai pridėtinės vertės, taip pat efektyviai skatinti novatoriškų produktų ir paslaugų patekimą į rinką; todėl mano, kad reikia parengti vidutinės trukmės ir ilgo laikotarpio bendrą ES ir valstybių narių Europos veiksmų planą, pagal kurį būtų skiriamas nuolatinis finansavimas, kad būtų galima daryti pažangą e. mokslinių tyrimų srityje; mano, kad siekiant šių tikslų nemokama programinės įranga gali vaidinti svarbų vaidmenį;

15.  pripažįsta, kad Komisijos iniciatyvos sukurti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, paremtas duomenimis grindžiamos ekonomikos plėtojimu, kaip viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo formą, yra labai svarbios būtinų technologijų plėtros kliūtims nustatyti; pripažįsta, kad Komisija ir Europos duomenų pramonė įsipareigojo investuoti 2,5 mlrd. EUR į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę siekdamos stiprinti duomenų sektorių ir padėti Europai tapti pasaulinių duomenų lenktynių proceso lydere kuo geriau išnaudojant skaitmeninės ekonomikos teikiamas galimybes; atkreipia dėmesį į tai, kad suteikus prieigą prie atvirųjų duomenų portalų ir mokslinių tyrimų e. infrastruktūros galima mažinti sunkumus, su kuriais gali susidurti atokiuose regionuose dirbantys mokslininkai ir MVĮ;

16.  teigiamai vertina tai, kad kuriamos inovacijų erdvės – sritys, kuriose yra sukaupta ir gali būti didinama ankstesnė įmonių ir įgūdžių koncentracija taip suteikiant galimybių eksperimentuoti su duomenų technologijomis novatoriškuose klasteriuose, kuriuose kuriamos ekosistemos ir kelių pramonės sektorių platformų projektai realiosios ir skaitmeninės ekonomikos ryšiams megzti; pabrėžia, kad šios erdvės turėtų atlikti verslo inkubatorių funkcijas mokant įmones apie tai, kaip duomenų naudojimą būtų galima paversti verslo galimybėmis, ir remiant MVĮ ir novatoriškų pradedančiųjų įmonių augimą ir tarptautinimą; ragina megzti glaudesnius įmonių, universitetų ir mokslinių tyrimų centrų partnerystės ryšius, siekiant skatinti inovacijas didžiųjų duomenų srityje; atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į investicijas į tokias iniciatyvas kaip Didžioji koalicija užimtumui skaitmeniniame sektoriuje skatinti ir Europos e. įgūdžių savaitė;

17.  ragina Komisiją ir valstybes nares įdiegti šiuolaikinę ir perspektyvią reglamentavimo sistemą, pagal kurią būtų skatinama toliau investuoti į tinklo infrastruktūrą, būtiną būsimiems skaitmeninės susietosios ekonomikos reikalavimams patenkinti, patvirtinti politiką, kurią įgyvendinant būtų sudarytos sąlygos daiktų internetui klestėti ir užtikrinti pakankamus duomenų perdavimo pajėgumus bei greitį plėtojant mobiliojo ryšio technologijas ir skatinant diegti IPv6;

18.  pabrėžia, kad reikia geresnio koordinavimo, kad standartams būtų taikomas atvirumas ir būtų taikoma tarpusavio sąsaja sistemose ir bendradarbiavimo platformose;

19.  prašo Komisijos patvirtinti politiką, kurią įgyvendinant būtų šalinamos pernelyg didelės kliūtys inovacijų sektoriuose, skatinti investuoti į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą ir Europos standartizacijos procesus ir spręsti dabartinę su nustatytu standartu susietų patentų pažeidimų problemą; mano, kad būtina pasiekti tinkamą investuotojų į mokslinius tyrimus ir inovacijas, skirtus tokiems patentams kurti, ir jais besinaudojančiųjų pusiausvyrą; pabrėžia, kad su standartu susieti patentai yra svarbi standartizacijos ir daugybės Europos IRT sektoriaus įmonių verslo modelio sudedamoji dalis; prašo imtis priemonių, kuriomis būtų išsaugoma aukštos kokybės standartizacijos sistema, galinti pritraukti geriausius indėlius į technologijas, teikti sąveikiąsias ir novatoriškas skaitmenines paslaugas ir prietaikas ir suteikti galimybę sudaryti patentų licencijavimo susitarimus sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis; mano, kad būtina daugiau nuveikti stengiantis sudaryti geresnes sąlygas ir pašalinti kliūtis skaitmeninių paslaugų srityje neįgaliesiems;

20.  mano, kad, siekiant pasinaudoti didžiausia inovacijų teikiama nauda didžiųjų duomenų srityje, nustatant galimybes sparčiau patekti į rinką, ypač MVĮ, reikėtų vadovautis programos „Horizontas 2020“ atsakingų inovacijų principu;

21.  prašo Komisiją užtikrinti investicijas į infrastruktūrą ir perspektyvią debesijos paslaugų plėtrą Europoje didinant teisinį tikrumą, susijusį su kiekvienos šalies įsipareigojimais ir atsakomybe, užtikrinant, kad būtų taikomos bendros saugumo ir duomenų apsaugos priemonės, leidžiant perduoti duomenis tarpvalstybiniu mastu ir skatinant veiksmingai, atvirai ir pasaulinei rinkai plėtoti tinkamą verslo aplinką;

ES rinkos duomenimis grindžiamos ekonomikos kūrimas

22.  laikosi nuomonės, kad didieji duomenys gali padėti didinti ekonomikos produktyvumą ir gerinti vartotojams ir valdžios institucijoms teikiamas paslaugas; pripažįsta, kad, kol valdžios institucijos ir suinteresuotieji subjektai dalykiškai dirbs kartu, didieji duomenys gali suteikti daugiau verslo galimybių ir užtikrinti didesnį žinių ir kapitalo prieinamumą; vis dėlto pabrėžia, kad šiuo metu suskaidyta bendroji rinka trukdo plėtoti duomenimis grindžiamą ekonomiką, didžiuosius duomenis, debesijos kompiuteriją, daiktų internetą ir kitas duomenimis grindžiamas technologijas;

23.  mano, kad vienos iš didžiausių technologinių duomenimis grindžiamos ekonomikos plėtros kliūčių yra nepakankamas sąveikumas, bendros sąsajų sistemos, kuri palengvintų duomenų siuntimą naudojant jutiklius ir mašinas bei virtualaus ir fizinio pasaulio sąsają, nebuvimas, nepakankamas atvirųjų duomenų prieinamumas ir palankių rinkos sąlygų, kuriomis verslininkai galėtų diegti inovacijas ir augti, trūkumas; prašo Komisijos skatinti atlikti bendrus mokslinius tyrimus šiems klausimams išspręsti;

24.  prašo Komisiją remti ir skatinti vykdyti bendrus mokslinius tyrimus kuriant bendrą sąsajų sistemą siekiant sumažinti dvigubų standartų ir užtikrinti techninį ir semantinį sąveikumą, kad būtų vykdomas į vartotojų ir įmonių poreikius orientuotų standartų nustatymo procesas;

25.  palankiai vertina pranešimą apie Europos laisvo duomenų judėjimo iniciatyvą, kuri turi padėti panaikinti esamas bendrosios duomenų rinkos kliūtis;

26.  prašo užtikrinti, kad perspektyvi, prie šio sektoriaus permainingo pobūdžio priderinta reglamentavimo aplinka būtų neutrali technologijų požiūriu, skatintų pradedančiųjų įmonių kūrimą ir naujų rinkos dalyvių patekimą į rinką, užtikrinant vienodas veiklos sąlygas ir sąžiningą konkurenciją, neužkraunant pernelyg didelės reguliavimo naštos ir užtikrinant visapusišką duomenų apsaugos ir privatumo standartų laikymąsi; šiuo atžvilgiu palankiai vertina Komisijos ketinimą peržiūrėti E. privatumo direktyvą; pažymi, kad reguliavimo veiksmai turėtų būti orientuoti į rinką; mano, kad vienodos sąlygos turėtų suteikti visiems mažiems ir dideliems subjektams galimybę investuoti, diegti inovacijas ir varžytis dėl su pasirinkimu ir prieinamumu susijusios naudos Europos galutiniams naudotojams;

27.  atkreipia dėmesį į atvirųjų duomenų, kaip kokybiškos žaliavos, svarbą pridėtinės vertės informacinėms paslaugoms ir produktams plėtoti; pabrėžia, kad naudojant viešąsias lėšas viešųjų institucijų ir įgyvendinant Europos mokslinių tyrimų programas, pavyzdžiui, „Copernicus“ ir GALILEO, gauti duomenys turėtų būti prieinami Europos Sąjungos piliečiams (pagal atviros prieigos modelį) ir viešojo administravimo institucijoms bei privačioms įmonėms, kad jos galėtų gerinti savo teikiamų paslaugų kokybę, bet kartu reikia paisyti galiojančių intelektinės nuosavybės teisių;

28.  pažymi, kad norint plėtoti konkurencingesnę ir novatorišką duomenimis grindžiamą ekonomiką reikia turėti daugiau duomenų, todėl reikėtų skatinti interneto platformas anonimiškai ir apibendrintai skelbti savo duomenų rinkinius kaip atviruosius duomenis, laikantis duomenų apsaugos taisyklių;

29.  mano, kad reikia labiau stengtis anoniminti ir pseudoniminti duomenis, nes duomenų anoniminimas ir pseudoniminimas yra būtina kūrybinių duomenų inovacijų sąlyga ir svarbus žingsnis pradedančiųjų įmonių ir MVĮ patekimo į rinką kliūčių mažinimo linkme; mano, kad naudojimasis technologijomis, įskaitant teksto ir duomenų gavybos technologijas, bus svarbus veiksnys gaunant pridėtinę vertę iš atvirųjų duomenų rinkinių; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad reikia aiškiai atskirti asmens duomenų ir kitos rūšies duomenų tvarkymo procesus ir surasti technologinius sprendimus, kurių modeliai padėtų didinti privatumą;

30.  pabrėžia, kad didžiųjų duomenų teikėjai, tvarkydami asmens duomenis, privalo visapusiškai laikytis visų ES duomenų apsaugos teisės aktuose nustatytų principų, pavyzdžiui, teisingumo ir teisėtumo, tikslų apribojimo, duomenų tvarkymo teisinio pagrindo, sutikimo, proporcingumo, tikslumo ir ribotų duomenų saugojimo laikotarpių principų; šiuo požiūriu primena Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę dėl privatumo ir konkurencijos didelės apimties duomenų rinkinių amžiuje;

Pradedančiųjų įmonių ir MVĮ skatinimas duomenimis grindžiamos ekonomikos sąlygomis

31.  pripažįsta, kad reikia sukurti tvirtą pagrindą paslaugų teikėjams, populiarinti integruoto duomenų naudojimo ekonomikai ir visuomenei teikiamą naudą ir vertę ir skatinti MVĮ pasitikėjimą su didžiaisiais duomenimis susijusiomis technologijomis; pripažįsta būtinybę skatinti plačiai taikyti didžiųjų duomenų paslaugas, siekiant didinti įvairių ekonomikos sektorių veiksmingumą didinti ir remti naujus paslaugų teikėjus; prašo steigti vieno langelio principu grindžiamus kontaktinius centrus, kurie padėtų MVĮ geriau naudotis savo ir viešais duomenimis griežtai laikantis ES duomenų apsaugos teisės aktų;

32.  apgailestauja, kad dėl daug įvairaus masto klausimų, kylančių dėl tokių kliūčių kaip administracinė našta ir ribotos galimybės gauti finansavimą, kurios visos daro neigiamą įtaką Europos konkurencingumui, netenkama daugybės idėjų ir galimybių arba jos realizuojamos už Europos ribų; prašo sudaryti palankesnes sąlygas įgyti privataus kapitalo teikiant tinkamas paskatas, įskaitant kovą su problemomis, kylančiomis dėl skirtingų nacionalinių, administracinių, reglamentavimo ir mokesčių taisyklių; ragina skatinti plėtoti ekosistemas, kuriose suburiamos viešosios ir privačiosios technologijas ir infrastruktūrą teikiančios institucijos ir prietaikų idėjas generuojančios pradedančiosios įmonės;

33.  primena, kad tik 1,7 proc. įmonių visapusiškai naudojasi pažangiomis skaitmeninėmis technologijomis, nors tos skaitmeninės priemonės gali duoti naudos visuose ekonomikos sektoriuose; todėl primygtinai ragina Europos Komisiją ir valstybes nares pradėti įgyvendinti skaitmeninio verslumo strategiją;

34.  primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares steigti Europos skaitmeninės ekonomikos centrus, kuriuose, be kita ko, verslininkai, MVĮ ir novatoriškos įmonės galėtų naudotis didžiaisiais duomenimis ir kitomis duomenų technologijomis ir į kuriuos būtų įtraukiami mokslininkai bei platesni ekonomikos sektoriai; ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti kurti inovacijų erdves ir klasterius, kuriuose būtų padedama plėtoti gebėjimus, kurti konkurencinį pranašumą intelektinio kapitalo srityje ir geriau suprasti didžiųjų duomenų technologijos perspektyvas ir apribojimus;

35.  prašo ES ir valstybių narių geriau koordinuoti savo veiksmus mokyklų ir švietimo įstaigų atžvilgiu, kad IRT taptų patrauklia profesine sritimi, visų pirma moterims ir mergaitėms, ir mano, kad tokie veiksmai turėtų apimti priemones, kuriomis siekiama skatinti verslesnę mąstyseną ir sudaryti palankesnes sąlygas patekti į didžiųjų duomenų verslo sritį steigiant naujas įmones šioje srityje ir taip suteikiant daugiau galimybių įsidarbinti; atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu patvirtinti daugiadalykį požiūrį į specialistų mokymą ir komandos kūrimą;

36.  prašo pradėti įgyvendinti iniciatyvas ir rekomenduoti finansavimo modelius, kuriais būtų skatinamas mokymasis visą gyvenimą ir visiems asmenims, įskaitant vyresnio amžiaus asmenis, pritaikytos priemonės, ir sudaryti palankesnes sąlygas specialistų švietimui siekiant ugdyti jų įgūdžius IRT ir duomenų tvarkymo srityse, kad būtų didinamas skaitmeninių įgūdžių turinčių specialistų skaičius; ragina per tęstinį profesinį mokymą daugiau dėmesio skirti įmonių skaitmeninimo klausimams ir rengti e. lyderystės programas; pabrėžia būtinybę sudaryti palankesnes sąlygas kvalifikuotų darbuotojų judėjimui visoje ES ir imtis priemonių, kuriomis būtų sprendžiamas kvalifikuotų darbuotojų trūkumo klausimas, įskaitant konkrečias priemones talentingiems asmenims pritraukti;

37.  pritaria iniciatyvoms į nacionalines mokymo programas įtraukti su kodavimu ir dalykais, susijusiais su duomenų tvarkymu, susijusius mokomuosius dalykus; pabrėžia įvairią nemokamos programinės įrangos teikiamą naudą švietimo srityje ir ragina itin daug dėmesio skirti tam, kad būtų užtikrinama, kad pagal šias naujas mokymo programas vaikai būtų skatinami atrasti savo talentus ir dalyvauti su duomenimis susijusio mokslo ir programavimo veikloje;

38.  mano, kad ES ir valstybės narės turėtų dėti didesnes pastangas, kad apsisaugotų nuo labai išsilavinusių ir kvalifikuotų specialistų protų nutekėjimo į kitus regionus už Europos ribų;

39.  prašo remti naudotojo sąsajų priemonių kūrimą, kad su MVĮ susiję paprasti galutiniai naudotojai galėtų kurti naujus duomenimis pagrįstus verslo modelius;

Visuomenės dalyvavimas

40.  ragina skatinti iniciatyvas, kuriomis būtų skatinama rengti viešas diskusijas valstybių narių, Europos ir tarptautiniu lygmenimis apie naudą ir vertę, ypač toms grupėms, kurios dar neturi galimybės naudotis skaitmeninėmis technologijomis arba nėra gerai su jomis susipažinusios, ir didinti informuotumą šiais klausimais; ragina imtis iniciatyvų siekiant suteikti piliečiams galimybę naudoti savo duomenis ir iš jų gauti naudos, ypač kuriant naujas novatoriškas paslaugas, ir didinti informuotumą apie didžiųjų duomenų visuomenei teikiamą naudą ir vertę;

41.  atkreipia dėmesį į tai, kad didžiųjų duomenų analizė gali padėti gerokai sparčiau plėtoti naujoviškas viešąsias paslaugas, grindžiamas atvirųjų valdžios institucijų duomenų naudojimu ir pakartotiniu viešojo sektoriaus informacijos naudojimu; todėl teigiamai vertina skaitmeninės infrastruktūros ir integruoto duomenų naudojimo teikiamas galimybes užtikrinti aktyvesnį visuomenės dalyvavimą ir įsitraukimą pasitelkiant įvairių formų e. valdymą ir e. demokratiją;

42.  primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares sparčiau imtis veiksmų e. valdymui plėtoti; pripažįsta visų pirma daiktų interneto vertę ir ragina Komisiją suderinti bendrosios skaitmeninės rinkos sistemą ir dabartinius strategijos „Europa 2020“ tikslus; pabrėžia būtinybę taip pat visapusiškai išnaudoti bendro vartojimo ekonomikos ir visa apimančio pilietinės visuomenės ir piliečių dalyvavimo teikiamą naudą;

o
o   o

43.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0535.

Teisinė informacija - Privatumo politika