Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2612(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0308/2016

Teksty złożone :

B8-0308/2016

Debaty :

PV 07/03/2016 - 16
CRE 07/03/2016 - 16

Głosowanie :

PV 10/03/2016 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0089

Teksty przyjęte
PDF 438kWORD 117k
Czwartek, 10 marca 2016 r. - Strasburg
Ku gospodarce opartej na danych
P8_TA(2016)0089B8-0308/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie dążenia ku dobrze prosperującej gospodarce opartej na danych (2015/2612(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2014 r. pt. „Ku gospodarce opartej na danych” (COM(2014)0442),

–  uwzględniając pytanie do Komisji na temat „Ku gospodarce opartej na danych” (O-000021/2016 – B8–0116/2016),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii,

–  uwzględniając art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej w Europie(1),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 maja 2015 r. zatytułowany „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy” (COM(2015)0192),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według światowej prognozy International Data Corporation dotyczącej technologii i usług w zakresie dużych zbiorów danych na lata 2013–2017 tempo wzrostu rynku dużych zbiorów danych do 2017 r. będzie sześć razy szybsze niż w przypadku całego rynku ICT i że rynek dużych zbiorów danych osiągnie w sumie wartość 50 mld EUR, co według partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz wartości dużych zbiorów danych może doprowadzić do powstania 3,75 mln miejsc pracy do 2017 r.;

B.  mając na uwadze, że ilość danych rośnie w niespotykanym dotąd tempie, w wyniku czego do 2020 r. będzie istnieć 16 bln gigabajtów danych, co odpowiada rocznej stopie wzrostu ilości generowanych danych na poziomie 236 %;

C.  mając na uwadze, że decyzje oparte na wiedzy uzyskanej dzięki technologii dużych zbiorów danych mogą przynieść znaczny wzrost produktywności i konkurencyjności oraz że korzyści płynące z gospodarki opartej na danych spowodują dodatkowy wzrost PKB na poziomie 1,9 % do 2020 r.;

D.  mając na uwadze, że rozwój technologii dużych zbiorów danych jest nieodłącznym elementem nowego rynku cyfrowego i powinien zapewnić powstanie innowacyjnych i konkurencyjnych modeli biznesowych, przy jednoczesnym przestrzeganiu ram prawnych UE dotyczących ochrony danych, gdyż duże zbiory danych mogą nieść poważne zagrożenia i rodzić poważne wyzwania, szczególnie w odniesieniu do praw podstawowych (w tym ochrony prywatności i danych);

E.  mając na uwadze, że przyszła dobrze prosperująca gospodarka oparta na danych może stanowić szansę na wzrost i tworzenie miejsc pracy, w tym poprzez sprzyjanie powstawaniu nowych modeli biznesowych i usług oraz większej produktywności; mając na uwadze, że należy osiągnąć optymalną równowagę, aby stworzyć właściwe ramy prawne dla wzrostu gospodarczego, tak aby utrzymać zaufanie, jednocześnie chroniąc i egzekwując prawa konsumentów poprzez skuteczne monitorowanie, ocenę i odpowiednie reagowanie, w razie konieczności za pomocą środków prawnych;

F.  mając na uwadze, że technologia dużych zbiorów danych stwarza też nowe możliwości dla konsumentów (np. pod względem wygody, wydajności i oszczędności), przedsiębiorstw (przemysł 4.0) i administracji (e-administracja), a także w zakresie mieszkalnictwa (inteligentne miasta), nauki, medycyny (m-zdrowie), reagowania na klęski żywiołowe i zwalczania przestępczości;

Rola gospodarki opartej na danych w strategii na rzecz unii cyfrowej

1.  spodziewa się, że korzyści wynikające z gospodarki opartej na danych na poziomie krajowym i europejskim będą miały wpływ na społeczeństwo oraz na wszystkie rodzaje przedsiębiorstw w łańcuchu wartości; uważa powstanie gospodarki opartej na danych za centralny element strategii jednolitego rynku cyfrowego i docenia jej potencjał jako czynnika mogącego pomóc Europie w odzyskaniu konkurencyjności w sektorach zaawansowanych technologii oraz przyspieszyć ożywienie gospodarcze, inwestycje na rzecz wzrostu i innowacje we wszystkich sektorach w Europie, co można osiągnąć tylko dzięki zapewnieniu odpowiedniego otoczenia biznesowego i środków umożliwiających rozpoczęcie transformacji cyfrowej oraz tylko wtedy, gdy technologie te będą zgodne z ramami prawnymi UE dotyczącymi ochrony danych, tak aby można reagować na związane z nimi zagrożenia i wyzwania, w szczególności w odniesieniu do praw podstawowych, a zwłaszcza ochrony prywatności i danych;

2.  podkreśla, że gospodarka oparta na danych wymaga zaawansowanych umiejętności i że oczekuje się, iż doprowadzi ona w nadchodzących latach do stworzenia znacznej liczby miejsc pracy w Europie;

3.  uznaje społeczne i ekonomiczne korzyści związane ze zintegrowanym wykorzystywaniem danych we wszystkich sektorach gospodarki europejskiej i we wszystkich dziedzinach europejskich badań naukowych oraz podkreśla znaczenie przejrzystości, jeśli chodzi o wartość i cel wykorzystywania gromadzonych danych, zasady zarządzania nimi oraz sposoby ich gromadzenia i przetwarzania; podkreśla, że osoby prywatne powinny mieć wciąż aktualizowane, faktyczne prawa dostępu do informacji o przetwarzaniu danych; podkreśla w tym kontekście potrzebę gromadzenia dokładnych danych statystycznych dotyczących poziomu wiedzy na ten temat wśród obywateli, przedsiębiorstw i organów administracji publicznej; podkreśla, że digitalizacja gospodarki jest ważną siłą napędową rozwoju w dziedzinie dużych zbiorów danych i dlatego wymaga podejścia horyzontalnego, aby umożliwić wzrost gospodarki opartej na danych;

4.  uważa, że dane są dla przedsiębiorstw cennymi aktywami, których wartość można znacznie zwiększyć przez opracowywanie innowacyjnych i inteligentnych sposobów umożliwiających integrację danych posiadanych przez przedsiębiorstwo z otwartymi danymi; apeluje o podejmowanie inicjatyw służących poszerzeniu wiedzy MŚP na temat wartości posiadanych przez nie danych oraz możliwości ich wykorzystywania do tworzenia nowych modeli biznesowych, aby pobudzić wzrost i zapewnić MŚP wiodącą rolę w dziedzinie technologii dużych zbiorów danych;

5.  podkreśla, że przetwarzanie niektórych rodzajów danych, w szczególności danych osobowych, jest objęte zakresem stosowania przepisów UE dotyczących ochrony danych; w związku z tym apeluje o szybkie przyjęcie pakietu dotyczącego ochrony danych;

6.  zauważa, że ochrona danych i możliwości związane ze zintegrowanym wykorzystywaniem danych nie wykluczają się wzajemnie, gdyż inteligentne korzystanie z możliwości może zapewnić zgodność z zasadami ochrony danych; uważa, że zapewnienie zaufania do tych technologii powinno być centralnym punktem polityki publicznej oraz modeli biznesowych, ponieważ brak zaufania może w znacznym stopniu wpłynąć negatywnie na wzrost i innowacyjność w sektorze cyfrowym; uważa, że do pobudzenia wzrostu i innowacyjności absolutnie konieczne są przyszłościowe i jednolite ramy prawne dotyczące ochrony danych oraz zwraca uwagę na otwarty i globalny charakter internetu; uznaje, że przepisy dotyczące ochrony danych są neutralne pod względem technologicznym i już w pełni stosują się do prowadzonych w UE działań w zakresie technologii dużych zbiorów danych, a zatem należy ich w pełni przestrzegać; apeluje, by polityka publiczna uwzględniała ochronę prywatności już w fazie projektowania oraz domyślną ochronę prywatności w cyklu generowania i analizy danych, wykorzystując jednocześnie wszelkie możliwości wspierania rozwoju potencjału dużych zbiorów danych;

7.  uważa, że zasadniczą kwestią jest opracowanie ram regulacyjnych, które uwzględniałyby wyzwania technologiczne, społeczne i kulturowe związane z gospodarką opartą na danych, takie jak dostęp do danych, kontrola nad danymi i własność danych, w szczególności w odniesieniu do danych publicznych; uważa, że bezpieczeństwo i ochrona danych stanowią zasadniczą podstawę wzrostu przemysłowego opartego na danych; podkreśla, że znalezienie synergii między technologią dużych zbiorów danych, ochroną danych, bezpieczeństwem danych i otwartymi danymi ma podstawowe znaczenie dla nowo rozpoczynającej się ery cyfrowej w Europie; apeluje, by zajęto się następującymi wyzwaniami: własność danych, posiadanie danych, zarządzanie danymi, dostęp do danych, interoperacyjność danych, ograniczanie danych i ich przechowywanie, ograniczenia dotyczące wykorzystywania i ponownego wykorzystywania danych w całej Europie, czynniki utrudniające innowacyjne podejście do kapitału intelektualnego, dostępność i infrastruktura, przejrzyste zasady przesyłania, mechanizmy transgraniczne, a także, w stosownych przypadkach, tworzenie i rozpowszechnianie otwartych danych i dostęp do nich oraz ich dostępność dla administracji publicznej i usługodawców;

Inwestowanie w gospodarkę opartą na danych (infrastruktura oraz badania i rozwój)

8.  zauważa, że sukces gospodarki opartej na danych zależy od szerszego ekosystemu ICT, na który składają się internet przedmiotów do celów pozyskiwania danych, sieci szerokopasmowe do celów ich przesyłania oraz chmury obliczeniowe do celów ich przetwarzania, a także wykwalifikowani pracownicy, dostęp do danych i interoperacyjność; zwraca uwagę, że sektor ten wymaga ogromnych inwestycji w rozwój chmur obliczeniowych, superkomputery i szybkie sieci szerokopasmowe, co stanowi warunek wstępny niezbędny do stworzenia skutecznie funkcjonującej gospodarki cyfrowej; apeluje o lepsze ramy i otoczenie regulacyjne ukierunkowane zarówno na sektor prywatny, jak i publiczny; przypomina, że inwestycje sektora prywatnego w infrastrukturę sieciową powinny mieć nadal zasadnicze znaczenie; w związku z tym zachęca Komisję i państwa członkowskie do pobudzania inwestycji w infrastrukturę sieciową przez pozytywne ramy regulacyjne oraz do dalszego wspierania infrastruktury szerokopasmowej w ramach istniejących programów, takich jak instrument „Łącząc Europę”, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych i Fundusz Spójności, lecz jedynie w obszarach, w których zidentyfikowano nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku;

9.  wyraża zaniepokojenie faktem, że przepaść cyfrowa, niedostateczne inwestycje oraz brak standaryzacji technicznej i przyszłościowych przepisów w dziedzinie ochrony danych mogą narazić Europę na opóźnienie technologiczne i ekonomiczne w tworzeniu gospodarki opartej na danych;

10.  docenia znaczenie interoperacyjności i norm w kontekście wzmacniania konkurencyjności w sektorze ICT, a także znaczenie proaktywnej roli Komisji w nadawaniu uprawnień organom normalizacyjnym; zwraca się do Komisji o opracowanie strategii dotyczącej norm w zakresie dużych zbiorów danych w celu rozpoznawania luk normalizacyjnych w europejskiej branży dużych zbiorów danych, w tym w odniesieniu do MŚP i kluczowych sektorów europejskich; popiera rozwój norm dostosowanych do rynku, dobrowolnych, neutralnych pod względem technologicznym, przejrzystych, możliwych do stosowania na poziomie międzynarodowym i odpowiadających potrzebom rynku;

11.  uważa, że program ISA2 oferuje możliwość opracowania norm w zakresie interoperacyjności mających zastosowanie w zarządzaniu dużymi zbiorami danych w organach administracji publicznej oraz w kontaktach między nimi a przedsiębiorstwami i obywatelami.

12.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie opracowania inicjatywy dotyczącej swobodnego przepływu danych; z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie europejskiej inicjatywy dotyczącej swobodnego przepływu danych, która powinna zlikwidować istniejące przeszkody dla jednolitego rynku danych; wzywa Komisję do przeprowadzenia szeroko zakrojonego i przejrzystego przeglądu dotyczącego tworzenia gospodarki opartej na danych w celu antycypowania potrzeb związanych z niezbędnymi technologiami i usunięcia przeszkód na drodze do innowacji w Europie; apeluje, by w ramach tej inicjatywy zajęto się następującymi wyzwaniami: bezpieczeństwo danych, interoperacyjność, własność danych, ograniczanie danych i ich przechowywanie, ograniczenia dotyczące wykorzystywania i ponownego wykorzystywania danych w całej Europie, przejrzyste zasady przesyłania danych, mechanizmy transgraniczne i wymiana otwartych danych między administracją, przedsiębiorstwami i społeczeństwem obywatelskim;

13.  zauważa, że sukces technologii dużych zbiorów danych zależy od szerszego ekosystemu ICT, obejmującego internet przedmiotów do celów pozyskiwania danych, sieci szerokopasmowe do celów ich przesyłania i chmury obliczeniowe do celów ich przetwarzania;

14.  uważa, że UE musi ułatwić procedury przyznawania dotacji i zwiększyć środki finansowe na badania i innowacje związane ze zintegrowanym wykorzystywaniem danych, innowacjami cyfrowymi i rozwojem rynku w dziedzinach uznanych za posiadające wartość dodaną dla obywateli, społeczeństwa i gospodarki oraz skutecznie sprzyjające wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów i usług; w związku z tym uważa, że należy stworzyć wspólny europejski plan działania dla państw członkowskich i UE w perspektywie średnio- i długoterminowej i powiązać go ze stabilnym finansowaniem, umożliwiając postępy w kierunku e-badań; uważa, że wolne oprogramowanie może odegrać ważną rolę w osiągnięciu tych celów;

15.  uznaje, że inicjatywy Komisji na rzecz tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) w zakresie rozwoju gospodarki opartej na danych, stanowiące formę współpracy między sektorem publicznym a prywatnym, mają podstawowe znaczenie dla identyfikacji przeszkód utrudniających rozwój niezbędnych technologii; odnotowuje, że Komisja i europejska branża przetwarzania danych zobowiązały się zainwestować 2,5 mld EUR w PPP mające na celu wzmocnienie pozycji sektora przetwarzania danych i uczynienie Europy liderem w globalnym wyścigu w dziedzinie danych dzięki maksymalnemu wykorzystaniu potencjału gospodarki cyfrowej; zwraca uwagę, że dostęp do portali otwartych danych i e-infrastruktury badawczej jest jednym z możliwych sposobów na zmniejszenie niedogodności, z którymi mogą borykać się naukowcy oraz MŚP w regionach peryferyjnych;

16.  z zadowoleniem przyjmuje stworzenie przestrzeni innowacji – obszarów, gdzie już istnieje i może być zwiększana koncentracja przedsiębiorstw i umiejętności – umożliwiających eksperymentowanie z technologiami opartymi na danych w ramach klastrów innowacyjnych generujących ekosystemy i projekty międzybranżowych platform przemysłowych mających na celu tworzenie sieci połączeń między gospodarką realną a gospodarką cyfrową; podkreśla, że te przestrzenie powinny służyć jako inkubatory przedsiębiorczości instruujące przedsiębiorstwa, w jaki sposób przełożyć wykorzystywanie danych na możliwości biznesowe, oraz wspierające rozwój i internacjonalizację MŚP i innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up; wzywa do wzmocnienia partnerstw między przedsiębiorstwami a uczelniami i ośrodkami badawczymi w celu wspierania innowacji w dziedzinie technologii dużych zbiorów danych; w związku z tym zwraca uwagę na inwestycje w inicjatywy takie jak wielka koalicja na rzecz cyfrowych miejsc pracy i europejski tydzień e-umiejętności;

17.  zachęca Komisję i państwa członkowskie, by ustanowiły nowoczesne i przyszłościowe ramy regulacyjne, które pobudzałyby i zwiększałyby inwestycje w infrastrukturę sieciową niezbędną do spełnienia przyszłych wymogów cyfrowej gospodarki opartej na wzajemnych powiązaniach, by przyjęły strategie polityczne umożliwiające rozkwit internetu przedmiotów oraz by zagwarantowały odpowiednią przepustowość i prędkość przesyłu danych, poprzez rozszerzenie technologii mobilnych i zachęcania do wdrażania IPv6;

18.  podkreśla, że potrzebna jest lepsza koordynacja w stosowaniu otwartości w odniesieniu do norm i interoperacyjności w systemach oraz platformach współpracy;

19.  zwraca się do Komisji o przyjęcie strategii politycznych usuwających nadmierne przeszkody istniejące w innowacyjnych sektorach, o zachęcanie do inwestycji w badania i rozwój oraz w standaryzację na poziomie europejskim, a także o zajęcie się obecnym problemem naruszeń patentów koniecznych dla spełnienia norm; za konieczne uważa zapewnienie odpowiedniej równowagi między podmiotami inwestującymi w badania i innowacje mające na celu opracowywanie takich patentów koniecznych do spełnienia norm a podmiotami czerpiącymi korzyści z istnienia tych patentów; podkreśla, że patenty konieczne do spełnienia norm są ważnym elementem standaryzacji i że dla szeregu europejskich przedsiębiorstw z sektora ICT stanowią część modelu biznesowego; apeluje o środki służące utrzymaniu wysokiej jakości systemu standaryzacji, który może przyciągać najlepsze osiągnięcia technologiczne, zapewniać interoperacyjne i innowacyjne usługi i aplikacje cyfrowe oraz umożliwiać zawieranie umów na licencje patentowe na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunkach (FRAND); za konieczne uważa podejmowanie dalszych wysiłków w celu ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym i likwidacji barier cyfrowych względem nich;

20.  uważa, że aby czerpać jak największe korzyści z innowacji w dziedzinie technologii dużych zbiorów danych, zasada programu „Horyzont 2020” dotycząca odpowiedzialnych innowacji powinna być, zwłaszcza dla MŚP, podstawą przy określaniu możliwości przyspieszenia wprowadzenia na rynek;

21.  zwraca się do Komisji o zapewnienie inwestycji w infrastrukturę i perspektywicznego rozwoju usług w chmurze obliczeniowej w Europie poprzez zwiększenie pewności prawa dotyczącej obowiązków i zakresu odpowiedzialności każdej ze stron, zagwarantowanie realizacji działań związanych ze wspólnym bezpieczeństwem i ochroną danych, umożliwienie przepływu danych ponad granicami, a także sprzyjanie odpowiedniemu otoczeniu biznesowemu umożliwiającemu rozwój skutecznego, otwartego i globalnego rynku;

Stworzenie gospodarki opartej na danych dla rynku UE

22.  uważa, że technologia dużych zbiorów danych może przyczynić się do pobudzenia produktywności gospodarczej oraz do zwiększenia jakości usług konsumenckich i usług administracji publicznej; uznaje, że technologia dużych zbiorów danych może stworzyć więcej możliwości biznesowych oraz zwiększyć dostępność wiedzy i kapitału, o ile rządy i zainteresowane strony będą konstruktywnie współpracować; podkreśla jednak, że obecnie rozdrobiony jednolity rynek hamuje rozwój gospodarki opartej na danych, technologii dużych zbiorów danych, przetwarzania w chmurze, internetu przedmiotów oraz innych technologii opartych na danych;

23.  uważa, że do głównych przeszkód technologicznych w rozwoju gospodarki opartej na danych należą brak interoperacyjności i wspólnego ramowego interfejsu ułatwiającego komunikację z wykorzystaniem danych z czujników i danych maszynowych oraz komunikację między światem wirtualnym a realnym, niewystarczająca dostępność otwartych danych, a także brak warunków rynkowych umożliwiających przedsiębiorcom innowacyjność i wzrost; zwraca się do Komisji, by zachęcała do wspólnych badań w celu rozwiązania tych problemów;

24.  zwraca się do Komisji o zachęcanie do wspólnych badań nad stworzeniem wspólnego ramowego interfejsu i o wspieranie takich badań, aby ograniczyć powielanie norm oraz zapewnić interoperacyjność techniczną i semantyczną z myślą o prowadzeniu procesu ustalania norm bazującego na potrzebach konsumentów i przedsiębiorstw;

25.  z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie europejskiej inicjatywy dotyczącej swobodnego przepływu danych, która powinna zlikwidować istniejące przeszkody dla jednolitego rynku danych;

26.  postuluje przyszłościowe otoczenie regulacyjne, dostosowujące się do zmiennego charakteru rynku, neutralne pod względem technologicznym, wspierające tworzenie przedsiębiorstw typu start-up i wchodzenie na rynek nowych podmiotów, zapewniające równe warunki działania i uczciwą konkurencję, a jednocześnie zapobiegające nadmiernym obciążeniom regulacyjnym i gwarantujące pełne przestrzeganie norm dotyczących ochrony danych i prywatności; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje plany Komisji dotyczące przeglądu dyrektywy w sprawie e-prywatności; zauważa, że działanie regulacyjne powinno być dostosowane do potrzeb rynku; uważa, że otoczenie stwarzające równe szanse powinno umożliwiać wszystkim operatorom, małym i dużym, inwestowanie, wprowadzanie innowacji i konkurowanie, z korzyścią dla europejskich użytkowników końcowych pod względem wyboru i przystępności cenowej;

27.  zwraca uwagę na znaczenie otwartych danych jako wysokiej jakości surowca do rozwoju usług i produktów informacyjnych o wartości dodanej; podkreśla, że dane generowane przez instytucje publiczne i europejskie programy badawcze finansowane ze środków publicznych w ramach programów takich jak Copernicus i Galileo powinny być dostępne dla obywateli europejskich w ramach modelu otwartego dostępu oraz dla organów administracji publicznej i przedsiębiorstw prywatnych, tak aby mogły służyć podniesieniu jakości ich usług, przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących praw własności intelektualnej;

28.  zauważa, że należy udostępnić więcej danych, z myślą o zwiększeniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki opartej danych, oraz że w związku z tym należy zachęcać platformy internetowe, by udostępniały swoje zbiory danych jako otwarte dane w zanonimizowanej i zagregowanej formie, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych;

29.  uważa, że konieczne jest podjęcie większych wysiłków w zakresie anonimizacji i pseudonimizacji danych, co jest warunkiem wstępnym kreatywnej innowacyjności w obszarze danych oraz ważnym krokiem na drodze ku zmniejszeniu barier utrudniających wchodzenie na rynek przedsiębiorstwom typu start-up oraz MŚP; uważa, że technologie pobierania i analizy danych, w tym eksploracja tekstu i danych, będą istotnym czynnikiem w uzyskiwaniu wartości dodanej z otwartych zbiorów danych; zauważa jednak, że konieczne jest wyraźne rozróżnienie między przetwarzaniem danych osobowych a przetwarzaniem innych rodzajów danych oraz opracowanie rozwiązań technicznych wzmacniających ochronę prywatności już w fazie projektowania;

30.  podkreśla, że przy przetwarzaniu danych osobowych dostawcy usług w zakresie dużych zbiorów danych muszą przestrzegać wszystkich zasad zapisanych w prawie UE dotyczącym ochrony danych, tj. zasad regulujących kwestie takie jak uczciwość i zgodność z prawem, celowość, podstawa prawna przetwarzania, wyrażenie zgody, proporcjonalność, dokładność i ograniczone okresy zatrzymywania danych; przypomina w tym kontekście opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie prywatności i konkurencyjności w epoce dużych zbiorów danych;

Rozwój przedsiębiorstw typu start-up oraz MŚP w gospodarce opartej na danych

31.  uznaje, że potrzebne jest stworzenie solidnej bazy usługodawców, propagowanie korzyści i zalet płynących ze zintegrowanego wykorzystywania danych dla gospodarki i społeczeństwa oraz budowanie zaufania MŚP do technologii związanych z dużymi zbiorami danych; uznaje potrzebę wspierania powszechnego korzystania z usług w zakresie dużych zbiorów danych z myślą o podniesieniu efektywności w różnych sektorach gospodarki oraz wspieraniu nowych usługodawców; zwraca się o stworzenie punktów kompleksowej obsługi umożliwiających MŚP lepsze wykorzystywanie własnych danych i danych publicznych przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów UE dotyczących ochrony danych;

32.  wyraża ubolewanie, że wiele innowacyjnych idei i możliwości jest zaprzepaszczanych lub realizowanych poza Europą z powodu problemów związanymi ze skalowalnością, wywoływanych takimi przeszkodami jak obciążenia administracyjne i dostęp do finansowania, co łącznie negatywnie wpływa na konkurencyjność Europy; zwraca się o ułatwienie pozyskiwania kapitału prywatnego poprzez stworzenie odpowiednich zachęt, w tym wysiłki mające na celu podjęcie wyzwań wynikających z różnych przepisów krajowych, administracyjnych, regulacyjnych i podatkowych; wzywa do pobudzenia rozwoju ekosystemów, które umożliwiają współpracę publicznych i prywatnych instytucji dysponujących technologią i infrastrukturą z przedsiębiorstwami typu start-up oferującymi koncepcje zastosowań;

33.  przypomina, że jedynie 1,7 % przedsiębiorstw w pełni korzysta z zaawansowanych technologii cyfrowych pomimo korzyści, jakie narzędzia cyfrowe mogą przynieść wszystkim sektorom gospodarki; apeluje zatem do Komisji i państw członkowskich o opracowanie i realizację strategii na rzecz przedsiębiorczości cyfrowej;

34.  apeluje, aby Komisja i państwa członkowskie stworzyły węzły europejskiej gospodarki cyfrowej, które obejmowałyby wykorzystywanie technologii dużych zbiorów danych i innych technologii w zakresie danych przez przedsiębiorców, MŚP i firmy innowacyjne, w których uczestniczyliby naukowcy i które swym zakresem obejmowałyby szerzej pojętą gospodarkę; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by propagowały tworzenie przestrzeni i klastrów innowacji z myślą o umożliwieniu rozwoju umiejętności, zapewnieniu przewagi konkurencyjnej pod względem kapitału intelektualnego oraz lepszym zrozumieniu perspektyw i ograniczeń związanych z technologią dużych zbiorów danych;

35.  zwraca się do UE i państw członkowskich, aby udoskonaliły swoje skoordynowane działania prowadzone w szkołach i placówkach edukacyjnych, by uczynić ICT atrakcyjną dziedziną zawodową, w szczególności dla kobiet i dziewcząt, oraz wyraża opinię, że takie działania powinny obejmować środki sprzyjające bardziej przedsiębiorczej postawie i ułatwiające podejmowanie działalności gospodarczej związanej z technologią dużych zbiorów danych poprzez zakładanie przedsiębiorstw typu start-up w tej branży, a tym samym tworzenie większych możliwości zatrudnienia; zwraca uwagę na znaczenie multidyscyplinarnego podejścia do szkolenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów i do organizowania pracy zespołowej;

36.  apeluje o uruchomienie inicjatyw oraz opracowanie zaleceń dotyczących modeli finansowania, które sprzyjałyby uczeniu się przez całe życie i wprowadzaniu środków dostosowanych do potrzeb wszystkich obywateli, w tym osób starszych, a także ułatwiałyby dostęp do kształcenia, umożliwiając specjalistom poszerzenie umiejętności w dziedzinie ICT i przetwarzania danych, tak aby zwiększyć liczbę specjalistów posiadających umiejętności cyfrowe; apeluje, by w kształceniu ustawicznym położyć większy nacisk na zagadnienie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw oraz by opracować programy z zakresu e-przywództwa ; podkreśla potrzebę ułatwienia przepływu wykwalifikowanych pracowników w całej UE oraz zapotrzebowanie na środki służące rozwiązaniu problemu niedoboru umiejętności, w tym specjalne środki służące przyciąganiu talentów;

37.  popiera inicjatywy na rzecz włączenia kodowania i przedmiotów związanych z przetwarzaniem danych do krajowych programów nauczania; podkreśla liczne zalety wykorzystywania wolnego oprogramowania w edukacji oraz wzywa do położenia szczególnego nacisku, aby te nowe programy nauczania motywowały dzieci do odkrywania własnych talentów i do interesowania się nauką o danych i kodowaniem;

38.  uważa, że UE i państwa członkowskie powinny zintensyfikować swoje działania, aby zapobiec odpływowi dobrze wykształconych i wykwalifikowanych specjalistów do innych regionów poza Europą;

39.  wzywa do wspierania tworzenia narzędzi służących programowaniu interfejsu aplikacji (narzędzi typu front-end), aby umożliwić przygodnym użytkownikom końcowym w MŚP tworzenie nowych modeli biznesowych opartych na danych;

Angażowanie społeczeństwa

40.  apeluje o motywowanie do podejmowania inicjatyw służących poszerzeniu wiedzy na temat korzyści i wartości, a także o zachęcanie do debaty publicznej na ten temat w państwach członkowskich oraz na szczeblu europejskim i światowym, w szczególności w odniesieniu do tych grup obywateli, które nie mają jeszcze dostępu do technologii cyfrowych lub mają niewielkie doświadczenie w korzystaniu z tych technologii; postuluje inicjatywy, których celem jest zwiększenie wiedzy obywateli, jeśli chodzi o możliwości wykorzystywania danych i ich wartość, w szczególności w odniesieniu do rozwoju nowych innowacyjnych usług, oraz uświadamianie korzyści i wartości technologii dużych zbiorów danych dla społeczeństwa;

41.  zwraca uwagę, że analiza dużych zbiorów danych może znacznie przyspieszyć rozwój innowacyjnych usług publicznych opartych na wykorzystywaniu otwartych danych administracji publicznej i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego; z zadowoleniem przyjmuje zatem możliwości, jakie infrastruktura cyfrowa i zintegrowane wykorzystywanie danych oferują pod względem zwiększenia udziału i zaangażowania społeczeństwa poprzez różnego rodzaju formy e-administracji i e-demokracji;

42.  apeluje do Komisji i państw członkowskich o przyspieszenie działań na rzecz rozwoju e-administracji; uznaje w szczególności wartość internetu przedmiotów i wzywa Komisję do skoordynowania ram jednolitego rynku cyfrowego z istniejącymi celami strategii „Europa 2020”; podkreśla konieczność czynienia pełnego użytku również z korzyści płynących ze wspólnej gospodarki oraz z pełnego włączenia społeczeństwa obywatelskiego i obywateli;

o
o   o

43.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0535.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności