Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2612(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0308/2016

Ingivna texter :

B8-0308/2016

Debatter :

PV 07/03/2016 - 16
CRE 07/03/2016 - 16

Omröstningar :

PV 10/03/2016 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0089

Antagna texter
PDF 187kWORD 85k
Torsdagen den 10 mars 2016 - Strasbourg
Mot en blomstrande datadriven ekonomi
P8_TA(2016)0089B8-0308/2016

Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2016 om en blomstrande datadriven ekonomi (2015/2612(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juli 2014 Mot en blomstrande datadriven ekonomi (COM(2014)0442),

–  med beaktande av frågan till kommissionen om en blomstrande datadriven ekonomi (O-000021/2016 – B8-0116/2016),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för industrifrågor, forskning och energi,

–  med beaktande av artikel 8 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sin resolution av den 10 december 2013 om att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa(1),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 maj 2015 En strategi för en inre digital marknad i Europa (COM(2015)0192),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Tillväxttakten för stordatamarknaden fram till 2017 kommer att vara sex gånger snabbare än för hela IKT-marknaden och kommer att nå en omsättning på totalt 50 miljarder euro enligt en prognos från marknadsanalysföretaget International Data Corporation för 2013–2017, vilket kan ge 3,75 miljoner nya arbetstillfällen fram till 2017 enligt European Big Data Value Partnership.

B.  Datamängden växer snabbare än någonsin, så att det kommer att finnas mer än 16 biljoner gigabyte data år 2020, vilket motsvarar en dataökning med 236 procent per år.

C.  Beslut som grundar sig på kunskap från stordata kan leda till en ansenlig ökning av produktiviteten och konkurrenskraften, och vinsterna med en datadriven ekonomi kommer att innebära ytterligare BNP-tillväxt på 1,9 procent till 2020.

D.  Utvecklingen av stordata är en integrerad del av en ny digital marknad och bör säkerställa utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga affärsmodeller tillsammans med förenlighet med EU-ramen om dataskydd, eftersom stordata kan medföra betydande risker och utmaningar, särskilt för de grundläggande rättigheterna (inklusive skyddet av den personliga integriteten och personuppgifter).

E.  En framtida, blomstrande datadriven ekonomi kan utgöra en möjlighet till tillväxt och sysselsättning, inbegripet genom att möjliggöra nya affärsmodeller och tjänster samt förbättrad produktivitet. Men en god avvägning måste uppnås för att skapa rätt ramverk för ekonomisk tillväxt, så att förtroendet kan bibehållas samtidigt som konsumenters rättigheter skyddas och upprätthålls genom verksam övervakning, bedömning och lämpliga svarssignaler, om nödvändigt via lagstiftning.

F.  Stordata innebär också möjligheter för konsumenter (t.ex. bekvämare, effektivare, billigare alternativ), företagen (industri 4.0) och förvaltning (e-förvaltning) samt när det gäller boende (smarta städer), vetenskap, medicin (m-hälsa), katastrofinsatser och brottsbekämpning.

Den datadrivna ekonomins roll i unionens digitala agenda

1.  Europaparlamentet förväntar sig att vinsterna med en datadriven ekonomi på nationell och europeisk nivå kommer att påverka samhället och alla typer av företag i värdekedjan. Parlamentet uppfattar skapandet av en datadriven ekonomi som centralt för strategin för den digitala inre marknaden och förstår dess potential när det gäller att hjälpa Europa återvinna konkurrenskraft i avancerade sektorer och att påskynda Europas ekonomiska återhämtning, tillväxt, investeringar och innovation i alla sektorer, varvid detta bara kan åstadkommas om rätt affärsklimat råder och om det finns medel för att starta den digitala omvandlingen och om tekniken är förenlig med EU:s lagstiftning om dataskydd så att de åtföljande riskerna och utmaningarna – särskilt när det gäller de grundläggande rättigheterna, och i synnerhet skyddet av den personliga integriteten och personuppgifter – beaktas.

2.  Europaparlamentet betonar att den datadrivna ekonomin kräver avancerade färdigheter och förväntas skapa ett betydande antal arbetstillfällen i Europa under kommande år.

3.  Europaparlamentet erkänner de samhälleliga och ekonomiska vinsterna med den integrerade användningen av data i alla sektorer av den europeiska ekonomin och inom alla områden av europeisk forskning, och betonar vikten av öppenhet när det gäller värdet och användningen av insamlade data, förvaltningsregler samt metoder för hur dessa uppgifter samlas in och behandlas. Parlamentet betonar att enskilda bör ha uppdaterade och meningsfulla rättigheter när det gäller tillgång till information om databehandling. I detta sammanhang är det viktigt att sammanställa tillförlitlig statistik om hur medvetna medborgare, företag och offentliga förvaltningar är. Digitaliseringen av ekonomin är en viktig drivkraft för utvecklingen på området stordata, och det krävs därför en övergripande strategi för att dataekonomin ska växa.

4.  Europaparlamentet anser att data är en värdefull tillgång för företag och att värdet skulle kunna öka väsentligt genom utveckling av innovativa och smarta sätt att tillåta integrering av företagens data med öppna data. Parlamentet efterlyser initiativ för att göra små och medelstora företag mer medvetna om värdet av sina data och hur de kan användas för att utveckla nya affärsmodeller för att främja tillväxt och etablera små och medelstora företag som ledande aktörer när det gäller stordata.

5.  Europaparlamentet betonar att behandling av vissa slags data, särskilt personuppgifter, omfattas av EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd. Det är därför mycket viktigt att snabbt anta uppgiftsskyddspaketet.

6.  Europaparlamentet påpekar att dataskydd och möjligheter som uppstår till följd av integrerad användning av data inte utesluter varandra, eftersom möjligheter som utnyttjas på ett smart sätt kan vara förenligt med dataskydd. Parlamentet anser att det bör vara centralt för både den offentliga politiken och affärsmodellerna att skapa förtroende för denna teknik, eftersom bristande förtroende i hög grad kan skada den digitala sektorns tillväxt och innovation. Det finns ett stort behov av en framtidssäkrad och enhetlig lagstiftning om dataskydd för att främja tillväxt och innovation. Parlamentet erkänner internets öppna och globala karaktär. Dataskyddslagstiftningen är teknikneutral, tillämpas redan fullt ut på stordataverksamheter i EU och måste därför iakttas fullt ut. Den offentliga politiken måste omfatta inbyggt integritetsskydd och integritetsskydd som standard vid framtagning och analys av data samtidigt som man tar alla tillfällen i akt att främja utvecklingen av stordatapotentialen.

7.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att utveckla ett regelverk för att ta itu med de ekonomiska, tekniska, sociala och kulturella utmaningarna med en datadriven ekonomi, t.ex. tillgång till, kontroll och ägande av data, framför allt offentliga data. Parlamentet anser att den datadrivna industrins tillväxt måste bygga på säkerhet och dataskydd. Att hitta synergier mellan stordata, uppgiftsskydd, datasäkerhet och öppna data är grundläggande för en digital nystart i EU. Parlamentet menar att man måste ta itu med utmaningarna när det gäller data: ägande, innehav, hantering, tillgång och säkerhet, interoperabilitet, begränsning och lagring, restriktioner för användning och återanvändning av data i hela EU, innovativa brytare inom intellektuellt kapital, tillgänglighet och infrastruktur, transparenta överföringsbestämmelser, gränsöverskridande mekanismer samt, om tillämpligt, skapande, spridning, tillgång och tillgänglighet av öppna data för offentliga förvaltningar och tjänsteleverantörer.

Investering i en datadriven ekonomi (infrastruktur och FoU)

8.  Europaparlamentet konstaterar att för att en datadriven ekonomi ska bli en tillgång krävs ett mer omfattande IKT-ekosystem, däribland sakernas internet för inhämtning av data, bredbandsnät för överföring av data och molntjänster för databehandling samt kompetent personal, tillgång till data och interoperabilitet. Denna sektor kräver enorma investeringar i molntjänster, super-computing och bredband, som är förutsättningar för en framgångsrik digital ekonomi. Det behövs ett bättre regelverk som riktar in sig både på den privata och offentliga sektorn. Parlamentet erinrar om att privata investeringar i nätverksinfrastrukturen bör förbli centralt. Det är i detta avseende önskvärt att kommissionen och medlemsstaterna stimulerar investeringar i nätverksinfrastruktur genom en positiv lagstiftningsram och att stödet till bredbandsinfrastrukturen genom befintliga program, t.ex. Fonden för ett sammanlänkat Europa, Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och Sammanhållningsfonden fortsätter, men enbart i områden där marknadsmisslyckanden har konstaterats.

9.  Europaparlamentet uttrycker oro över att den digitala klyftan, otillräckliga investeringar samt bristen på teknisk standardisering och framtidssäkrad dataskyddslagstiftning kan leda till att Europa släpar efter tekniskt och ekonomiskt vid framväxten av en datadriven ekonomi.

10.  Europaparlamentet inser att interoperabilitet och standarder är viktiga för att stärka IKT-sektorns konkurrenskraft och att kommissionen behöver arbeta proaktivt när det gäller att ställa krav på standardiseringsorganen. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en strategi för stordatastandarder för att kartlägga luckor i standardiseringen av den europeiska stordatabranschen, även vad beträffar små och medelstora företagen och viktiga sektorer i EU. Parlamentet stöder framtagandet av marknadsdrivna, frivilliga, teknikneutrala, transparenta, internationellt kompatibla och marknadsrelevanta standarder.

11.  Europaparlamentet anser att ISA2-programmet ger möjlighet att utveckla standarder för driftskompatibilitet vid stordatahantering i offentliga förvaltningar samt mellan dessa och företagen och medborgarna.

12.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att utveckla ett initiativ om den fria rörligheten för data. Parlamentet välkomnar meddelandet om ett initiativ om fritt uppgiftsflöde inom EU, som måste innehålla åtgärder för att avlägsna befintliga hinder för den digitala inre marknaden. Kommissionen uppmanas att genomföra en bred och öppen översyn av en datadriven ekonomi inriktad på att förutse behov av nödvändig teknik och undanröja hinder för innovation i Europa. Parlamentet önskar att initiativet tar sig an följande utmaningar: datasäkerhet, interoperabilitet, ägande, begränsning och lagring, restriktioner för användning och återanvändning av data i hela EU, transparenta överföringsbestämmelser, gränsöverskridande mekanismer samt utbyte av öppna data mellan förvaltingar, företag och civilsamhället.

13.  Europaparlamentet konstaterar att för att stordata ska bli en tillgång krävs ett mer omfattande IKT-ekosystem, däribland sakernas internet för inhämtning av data, bredbandsnät för överföring av data och molntjänster för databehandling.

14.  Europaparlamentet anser att EU måste underlätta förfaranden för tilldelning av bidrag och öka finansieringen av forskning och innovation för integrerad användning av data, digital innovation och marknadsutveckling på områden som man har fastställt har ett mervärde för medborgarna, samhället och ekonomin samt verksamt främjar marknadstillträdet för innovativa produkter och tjänster. Parlamentet anser i detta sammanhang att det är nödvändigt att ta fram en gemensam europeisk färdplan för medlemsstaterna och EU på medellång sikt, med en stabil finansieringsram för att uppnå e-forskningen. Fri programvara kan spela en viktig roll för att uppnå dessa mål.

15.  Europaparlamentet erkänner att kommissionens initiativ att skapa offentlig-privata partnerskap baserade på utvecklingen av den datadrivna ekonomin som ett samarbete mellan offentliga och privata sektorer är avgörande för att upptäcka hinder för utvecklingen av nödvändig teknik. Parlamentet välkomnar att kommissionen och EU:s dataindustri har åtagit sig att investera 2,5 miljarder euro i ett offentlig-privat partnerskap för att stärka datasektorn och ge EU en ledande ställning på det globala dataområdet genom maximering av den digitala ekonomins potential. Parlamentet påpekar att åtkomsten till offentliga dataportaler och e-infrastrukturer för forskning kan minska nackdelarna för forskare och små och medelstora företag i randområden.

16.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av innovationsplatser, dvs. områden där det redan finns en koncentration av företag och kompetens som kan ökas, vilket gör det möjligt att experimentera med datarelaterad teknik inom innovativa kluster som möjliggör framväxten av ekosystem och projekt med industriplattformar mellan sektorer för att uppnå nätverk som omfattar den reala och digitala ekonomin. Parlamentet betonar att områdena bör tjäna som företagsinkubatorer där företagen får utbildning om hur de kan omvandla dataanvändningen till affärstillfällen och bidra till att små och medelstora företag samt innovativa nystartade företag kan växa och bli internationella. Parlamentet kräver därför att partnerskapen mellan företag, universitet och forskningscentrum förstärks i syfte att främja utvecklingen av innovation inom stordata. Parlamentet noterar i detta sammanhang investeringar i initiativ såsom den breda koalitionen för digitala arbetstillfällen och den europeiska veckan för e-kompetens.

17.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att införa ett modernt och framtidssäkert regelverk som stimulerar och främjar investeringar i den nätinfrastruktur som krävs för den digitala och sammankopplade ekonomins framtida krav samt att anta strategier som främjar utvecklingen av sakernas internet och säkra tillräcklig datakapacitet och överföringshastighet, utvidgning av mobiltekniken och spridning av ipv6.

18.  Europaparlamentet betonar att det krävs bättre samordning för att tillämpa öppenhet när det gäller standarder och interoperabilitet i systemen och samarbetsplattformarna.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta strategier som avlägsnar hinder i innovativa sektorer, främja investeringar i forskning och utveckling och europeisk standardisering och ta itu med det nuvarande problemet med överträdelse av nödvändiga patent. Parlamentet anser att det är nödvändigt att säkerställa en lämplig balans mellan dem som investerar i forskning och utveckling för att ta fram sådana nödvändiga patent och dem som drar nytta av deras existens. Parlamentet betonar att nödvändiga patent är en viktig del av standardiseringen och utgör ett inslag i affärsmodellen för många europeiska företag inom IKT-sektorn. Parlamentet efterlyser åtgärder för att bevara ett högkvalitativt standardiseringssystem som kan attrahera de bästa teknikbidragen, tillhandahålla interoperabla och innovativa digitala tjänster och applikationer samt möjliggöra patentlicensavtal med rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor. Parlamentet anser att det är nödvändigt att göra ytterligare ansträngningar för att underlätta tillgången och avlägsna digitala hinder för personer med funktionsnedsättning.

20.  Europaparlamentet anser att Horisont 2020-principen om ansvarsfull innovation bör vara vägledande i kartläggningen av möjligheter att påskynda marknadstillträdet, särskilt för små och medelstora företag, så att man kan dra största möjliga nytta av innovation på stordataområdet.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa investeringar i infrastruktur och en framtidssäker utveckling av molntjänster i Europa genom att skapa större rättslig klarhet vad gäller varje parts skyldigheter och ansvar, garantera att gemensamma säkerhets- och uppgiftsskyddsåtgärder vidtas och tillåta dataöverföring över gränser samt främja det rätta affärsklimatet för utveckling av en effektiv, öppen och global marknad.

Att skapa en datadriven ekonomi för EU-marknaden

22.  Europaparlamentet anser att stordata kan bidra till att öka produktiviteten i ekonomin och förbättra konsument- och myndighetstjänster. Stordata kan skapa fler företagsmöjligheter och öka tillgången till kunskap och kapital, förutsatt att myndigheter och aktörer samarbetar på ett konstruktivt sätt. Utvecklingen av en datadriven ekonomi, stordata, molntjänster, sakernas internet och annan datadriven teknik hindras dock av att den inre marknaden för närvarande är fragmenterad.

23.  Europaparlamentet anser att de främsta tekniska hindren för utvecklingen av en datadriven ekonomi inbegriper bristen på interoperabilitet och en gemensam gränssnittsram för att underlätta sensor- och maskindatakommunikation och kommunikation mellan den virtuella och fysiska världen, otillräcklig tillgång på öppna data och avsaknad av marknadsförhållanden som tillåter entreprenörer att uppfinna och växa. Kommissionen uppmanas att stimulera gemensam forskning för att ta itu med dessa frågor.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stimulera och främja gemensam forskning om en gemensam gränssnittsram i syfte att minska parallella standarder och säkerställa teknisk och semantisk interoperabilitet, och att därvid följa en standardiseringsprocess styrd av konsument- och företagsbehov.

25.  Europarlamentet välkomnar meddelandet om ett initiativ om fritt uppgiftsflöde inom EU, som måste innehålla åtgärder för att avlägsna befintliga hinder för den digitala inre marknaden.

26.  Europaparlamentet efterlyser ett framtidssäkert regelverk som anpassar sig till sektorns föränderliga natur, är teknikneutralt, stimulerar nyföretagande och möjligheterna för nya aktörer att ta sig in på marknaden samt garanterar lika villkor och lojal konkurrens, samtidigt som det inte får leda till överdriven regelbörda och måste vara fullständigt förenligt med reglerna om dataskydd och integritet. Parlamentet ser positivt på kommissionens avsikter att se över direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. Lagstiftningsåtgärder bör vara marknadsdrivna. Lika villkor bör innebära att alla operatörer, såväl små som stora, tillåts investera, förnya och konkurrera till fördel för de europeiska slutanvändarna när det gäller utbud och pris.

27.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av öppna data som högkvalitativt utgångsmaterial för informationstjänster och informationsprodukter som ger mervärde. Data som tas fram med offentliga medel av offentliga institutioner och europeiska forskningsprogram såsom Copernicus och Galileo bör vara tillgängliga för EU-medborgare genom en modell för öppen tillgång och kunna användas av offentliga förvaltningar och privata företag så att de kan förbättra kvaliteten på sina tjänster och samtidigt respektera gällande immateriella rättigheter.

28.  Europaparlamentet konstaterar att mer data borde finnas tillgängliga för att åstadkomma en mer konkurrenskraftig och innovativ datadriven ekonomi, och att internetplattformar därför borde uppmuntras att frigöra sina datauppsättningar som öppna data i en anonymiserad och aggregerad form, i överensstämmelse med dataskyddsbestämmelser.

29.  Europaparlamentet anser att större insatser vad gäller anonymisering och pseudonymisering är en förutsättning för kreativ datainnovation och likaså mycket viktigt för att underlätta för nystartade företag och små och medelstora företag att få tillträde till marknaden. Tillämpningen av teknik, bl.a. text- och datautvinning kommer att bli en viktig faktor för att öppna datauppsättningar ska kunna ge ett mervärde. Man måste dock göra tydlig skillnad mellan behandling av personuppgifter och andra slags data samt ta fram tekniska lösningar med inbyggd förbättrad integritet.

30.  Europaparlamentet betonar att stordataleverantörerna i samband med sin behandling av personuppgifter måste iaktta alla principer som fastställts i EU:s dataskyddslagstiftning, såsom rättvisa och lagenlighet, ändamålsbegränsning, rättslig grund för behandling, samtycke, proportionalitet, riktighet och begränsade datalagringsperioder. Parlamentet påminner i detta sammanhang om Europeiska datatillsynsmannens yttrande om integritet och konkurrenskraft i stordatatidsåldern.

Främjande av nystartade företag och små och medelstora företag i den datadrivna ekonomin

31.  Europaparlamentet menar att det måste utvecklas en stark bas av tjänsteleverantörer för att marknadsföra fördelarna för ekonomin och samhället med integrerad dataanvändning och för att skapa förtroende för stordatarelaterad teknik bland små och medelstora företag. Det behövs också stöd till utbredd tillämpning av stordatatjänster för att förbättra effektiviteten i olika ekonomiska sektorer och för att stödja nya tjänsteleverantörer. Det bör inrättas gemensamma kontaktpunkter för att hjälpa små och medelstora företag att i större utsträckning använda sina egna och offentliga data, samtidigt som de följer EU:s dataskyddslagstiftning.

32.  Europaparlamentet beklagar att många idéer och möjligheter har tappas bort eller förverkligas utanför Europa på grund av skalbarhetsproblem och hinder såsom administrativa bördor och tillgång till finansiering, vilket sammantaget negativt påverkar Europas konkurrenskraft. Anskaffande av privat kapital bör underlättas genom rätt incitament, bl.a. lösningar på problemen med de olika nationella, administrativa, rättsliga och skattemässiga reglerna. Man bör också stimulera utvecklingen av ekosystem som sammanför offentliga och privata institutioner som har teknik och infrastruktur med nystartade företag som har tillämpningsidéer.

33.  Europaparlamentet påminner om att endast 1,7 procent av företagen fullt ut använder avancerad digital teknik, trots de fördelar som digitala verktyg kan ge i alla ekonomiska sektorer. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas därför att anta en strategi för digitalt entreprenörskap.

34.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att skapa nav för den europeiska digitala ekonomin som inkluderar entreprenörers, små och medelstora företags och innovativa företags användning av stordata och annan datateknik samt omfattar forskare och ekonomin som helhet. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja inrättandet av innovationsplatser och innovationskluster för att bidra till kompetensutveckling och till konkurrensfördelar på området intellektuellt kapital samt till bättre förståelse av stordatateknikens utsikter och begränsningar.

35.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att förbättra sina samordnade insatser i skolor och läroanstalter för att göra IKT till ett attraktivt yrkesområde för i synnerhet kvinnor och flickor, och anser att detta bör innefatta åtgärder för att främja en mer entreprenörsvänlig attityd och underlätta entreprenörskap med anknytning till stordata genom grundandet av nya företag på detta område, så att det skapas fler arbetstillfällen. Parlamentet påminner om vikten av en tvärvetenskaplig strategi för yrkesutbildning och arbetsgrupper.

36.  Europaparlamentet uppmanar till initiativ – inklusive rekommendationer för finansieringsmodeller – för livslångt lärande och anpassade åtgärder för alla, även äldre, och för enklare tillgång till utbildning för yrkesverksamma så att de kan utöka sina kunskaper om IKT och databehandling och så att antalet yrkesverksamma med digital kompetens kan ökas. Parlamentet menar att digital omvandling av företag måste framhävas inom fortbildning och att e-ledarskapsprogram måste skapas. Parlamentet framhåller behovet av att främja den kompetenta arbetskraftens rörlighet i EU och behovet av åtgärder för att komma till rätta med kompetensbrist, bland annat särskilda åtgärder för att locka talanger.

37.  Europaparlamentet stöder initiativ för att kodning och ämnen som rör datahantering ska ingå i de nationella läroplanerna. Det finns många fördelar med att använda fri programvara i undervisningen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att se till att undervisningen enligt dessa nya läroplaner motiverar barn att upptäcka sina talanger och delta i datavetenskap och kodning.

38.  Europaparlamentet påminner om att EU och medlemsstaterna bör öka sina insatser för att förhindra att högutbildade och kompetenta experter lockas till andra regioner utanför EU.

39.  Europaparlamentet menar att framtagandet av användarverktyg måste stödjas så att användare i små och medelstora företag kan utveckla nya datadrivna företagsmodeller.

Delaktighet i samhället

40.  Europaparlamentet uppmanar till initiativ som ökar medvetenheten och uppmuntrar till offentliga debatter i medlemsstaterna och på EU-nivå och internationell nivå om den digitala teknikens fördelar och värde, särskilt med hänsyn till grupper som ännu inte har tillgång till digital teknik eller inte är särskilt förtrogna med den. Europaparlamentet efterlyser initiativ som kan ge medborgarna makt över användningen och värdet av deras data, särskilt vid utveckling av nya innovativa tjänster, och som kan ge bättre insikt om värdet och fördelarna av stordata för samhället.

41.  Europaparlamentet påpekar att stordataanalyser kan påskynda utvecklingen avsevärt av innovativa offentliga tjänster baserade på användning av öppna förvaltningsdata och återanvändning av information från den offentliga sektorn. Parlamentet välkomnar därför de möjligheter som digital infrastruktur och integrerad dataanvändning erbjuder när det gäller att öka delaktigheten genom olika former av e-förvaltning och e-demokrati.

42.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att påskynda åtgärderna för att utveckla e-förvaltningen. Parlamentet inser i synnerhet värdet av sakernas internet och uppmanar kommissionen att samordna ramen för en digital inre marknad med de nuvarande målen i Europa 2020-strategin. Parlamentet understryker även behovet av att fullt ut utnyttja fördelarna med delningsekonomin och ett inkluderande engagemang från det civila samhällets och medborgarnas sida.

o
o   o

43.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) Antagna texter, P7_TA(2013)0535.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy