Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2568(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0318/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/03/2016 - 7.8

Приети текстове :

P8_TA(2016)0090

Приети текстове
PDF 507kWORD 118k
Четвъртък, 10 март 2016 г. - Страсбург
Положението в Еритрея
P8_TA(2016)0090RC-B8-0318/2016

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2016 г. относно положението в Еритрея (2016/2568(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Еритрея, и по-специално резолюциите от 7 февруари 2002 г.(1), от 18 ноември 2004 г.(2) и от 15 септември 2011 г.(3) относно положението с правата на човека в страната, включително случая на Давит Исаак,

—  като взе предвид резолюции 751 (1992), 1882 (2009), 1907 (2009), 2023 (2011) и 2244 (2015) на Съвета за сигурност на ООН, с които беше продължено оръжейното ембарго, наложено на Еритрея, до 15 ноември 2016 г., и доклада от 19 октомври 2015 г. на Групата за наблюдение на Сомалия и Еритрея,

—  като взе предвид доклада, представен пред Съвета по правата на човека на 19 юни 2015 г. от специалния докладчик относно положението с правата на човека в Еритрея, Шийла Б. Кийтарут,

—  като взе предвид Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС (Споразумението от Котону), както е преразгледано през 2005 г. и 2010 г., по което Еритрея е страна,

—  като взе предвид Решение 2010/127/ОВППС на Съвета от 1 март 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Еритрея(4), изменено с Решение 2010/414/ОВППС на Съвета от 26 юли 2010 г.(5) и допълнително изменено с Решение 2012/632/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 г.(6),

—  като взе предвид заключенията на работната група А за контрол към комисията по развитие на Европейския парламент от 11 ноември 2015 г.,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 18 септември 2014 г. относно политическите затворници в Еритрея,

—  като взе предвид доклада на ЕСВД относно партньорството между Еритрея и Европейския съюз от 2015 г.,

—  като взе предвид доклада за страната на Службата на ООН за равенство между половете и овластяване на жените относно правителството на Държавата Еритрея от юни 2014 г.,

—  като взе предвид националната индикативна програма за Еритрея по линия на 11‑ия Европейски фонд за развитие от 3 февруари 2016 г.,

—  като взе предвид изявлението пред медиите, направено от Анкетната комисия на ООН за правата на човека в Еритрея на 8 юни 2015 г.,

—  като взе предвид Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

—  като взе предвид декларациите от 23 ноември 2011 г. и 25 юни 2013 г. на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС относно положението с правата на човека в Еритрея,

—  като взе предвид своето разискване от 27 май 2015 г. относно помощта на ЕС за развитие за Еритрея с оглед на документираните нарушения на правата на човека,

—  като взе предвид Конституцията на Еритрея, приета през 1997 г., която гарантира гражданските свободи, включително свободата на религията,

—  като взе предвид конвенциите на Международната организация на труда № 29 относно принудителния труд, № 105 относно премахването на принудителния труд и № 87 за синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че ЕС предоставя подкрепа на Еритрея от обявяването на нейната независимост от Етиопия през 1993 г.; като има предвид, че първоначалното обещание за демокрация и принципи на правовата държава след обявяването на независимостта на страната беше възпрепятствано от правителството на Еритрея, използвайки за претекст националната отбрана и военната служба; като има предвид, че президентските избори, насрочени за 1997 г., никога не бяха проведени, и като има предвид, че ратифицираната през същата година конституция никога не беше приложена; като има предвид, че регионалните избори от 2009 г. все още не са проведени; като има предвид, че дори преди разпускането на Народното събрание през 2002 г. законите се приемаха с правителствени укази;

Б.  като има предвид, че обявяването на независимостта на Еритрея от Етиопия през 1993 г. създаде очаквания у международната общност и сред народа на Еритрея, че това ще помогне на този народ да изгради страна, в която правата на човека се зачитат и в която няма репресии; като има предвид, че това не се случи, а вместо това са налице още по-големи репресии и още повече нарушения на правата на човека;

В.  като има предвид, че в доклада на специалния докладчик на ООН се отбелязва, че Еритрея е сред страните с най-лоши резултати в областта на правата на човека по света, като нарушения на правата на човека редовно се извършват всеки ден и през последните години не е отбелязан напредък; като има предвид, че много млади хора са напуснали страната, за да избягат от репресивното правителство и задължителната военна служба, която често започва от най-ранна възраст, като има предвид, че установеният 18‑месечен срок на служба често не се спазва, като повечето еритрейци служат за неограничен срок, и като има предвид, че подобно удължаване на задължителната военна служба възпрепятства потенциала на страната за икономически растеж; като има предвид, че всякакво увеличение на възнаграждението за военна служба е лишено от смисъл, тъй като неотдавнашното обезценяване на накфа и банковите ограничения доведоха до текущия дефицит в страната; като има предвид, че много от наборниците извършват принудителен труд и граждански повинности; като има предвид, че повечето от лицата на военна служба продължават да се намират в положение на робство, при което всяка работа, всички заявления за работа и възможността за водене на семеен живот подлежат на контрол; като има предвид, че свободата на вероизповедание и на съвестта, свободата на медиите и свободата на изразяване на мнение не са гарантирани;

Г.  като има предвид, че Анкетната комисия на ООН относно правата на човека в Еритрея установи, че нарушенията в областта на извънсъдебните екзекуции, изтезанията (включително сексуални изтезания и сексуално робство), военната служба като форма на робство, принудителният труд и политиката на „стреляне на месо“ по границата могат да представляват престъпления против човечеството;

Д.  като има предвид, че неправителствената организация „Хюман райтс уоч“ подчертава, че няма свобода на религията в Еритрея; като има предвид, че правителството налага тежък тормоз на гражданите, които практикуват религии, различни от четирите признати от него; като има предвид, че дори по отношение на признатите религии правителството се намесва в религиозните практики на гражданите;

Е.  като има предвид, че хомосексуалните действия са незаконни в Еритрея и че правителството отказва да приложи законодателство за борба с дискриминацията в защита на лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица;

Ж.  като има предвид, че дискриминацията и насилието срещу жените присъстват във всички области на обществото в Еритрея; като има предвид, че жените не само са изложени на изключително висок риск от сексуално насилие в армията и във военните тренировъчни лагери, но също така и в обществото като цяло, в което насилието срещу жените се извършва в среда на безнаказаност; като има предвид, че според данни 89% от момичетата в Еритрея са били подложени на генитално осакатяване; като има предвид, че през март 2007 г. правителството издаде прокламация за обявяване на гениталното осакатяване на жени за престъпление, за забрана на тази практика и за подпомагане на образователни програми за възпиране на практиката през въпросната година; като има предвид, че жените могат да загубят правото си на купони за храна и на достъп до земя;

З.  като има предвид, че огромен брой граждани на Еритрея са задържани по различни неоснователни причини, като например изразяване на независими мнения или без ясна обосновка, и това продължава за неопределен период от време; като има предвид, че задържаните лица, включително деца, са държани при извънредно тежки условия, които в някои случаи са равносилни на изтезание или лишаване от медицински грижи; като има предвид, че задържаните жени често са пазени от мъже служители, като по този начин се увеличава рискът от сексуално и основано на пола насилие; като има предвид, че според индекса на Фрийдъм Хаус (доклад за 2015 г.) Еритрея продължава да се нарежда в класацията на държавите с най-репресивна среда за медиите и е получила възможно най-ниския резултат, съгласно който е „най-лоша сред лошите“, и е сред държавите с най-ниски проценти на достъп до интернет — едва 1% — по света;

И.  като има предвид, че в изявлението, направено в Брюксел на 18 септември 2014 г. от говорителя на ЕСВД, се изразява загриженост относно задържането на група от 11 парламентаристи и видни членове на Народния фронт за демокрация и справедливост (НФДС) от 18 септември 2001 г. насам без обвинение, съдебно решение или възможност за среща с адвокат, както и относно незаконното задържане от 23 септември 2001 г. насам на 10 независими журналисти, включително Давит Исаак, гражданин на Швеция и единствения европеец, лишен от свобода поради убежденията си; като има предвид, че патриархът Абуне Антониос продължава да бъде държан в изолация и под домашен арест от януари 2006 г. насам;

Й.  като има предвид, че няма свобода на печата, тъй като независимите медии са забранени в Еритрея, която за осем поредни години е на последно място в класацията на световния индекс за свобода на печата на „Репортери без граница“ от оценяваните 170—180 държави;

К.  като има предвид, че Еритрея заема 186-о място от общо 188 държави в индекса на човешкото развитие за 2015 г. съгласно доклада относно човешкото развитие на ПРООН от 2015 г.;

Л.  като има предвид, че според специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Еритрея загриженост пораждат три основни области, а именно: упражняването на икономическите, социалните и културните права, включително правото на подходящи жилищни условия; незаконното превеждане през граница и трафикът; както и нарастването на броя на непридружените малолетни или непълнолетни лица, които са част от над 5000‑те души, напускащи ежемесечно страната;

М.  като има предвид, че на 26 юни 2015 г. стотици еритрейски бежанци протестираха пред седалището на Африканския съюз с искане регионалната организация да настоява за провеждане на демократични реформи в тяхната страна на произход; като има предвид, че протестиращите обвиниха дългогодишния президент на Еритрея Исаяс Афеверки, че е диктатор, и настоятелно призоваха Африканския съюз да предприеме действия;

Н.  като има предвид, че през ноември 2015 г. ООН предупреди за тежка суша в Африканския рог в резултат от действащия модел на „Ел Ниньо“; като има предвид, че през декември 2015 г. ООН заяви, че това е най-голямата регистрирана досега суша в региона, която намали реколтата с 50% до 90%; като има предвид, че в резултат на това Еритрея е сред държавите, които ще се сблъскат със значителното предизвикателство да гарантират продоволствената сигурност на своето население;

О.  като има предвид, че в пълно противоречие с реалността във връзка със сушата президентът на Еритрея отхвърли страховете за продоволствена криза, като заяви, че страната няма да бъде изправена пред никаква криза независимо от намаляването на селскостопанската продукция;

П.  като има предвид, че ЕС представлява важен донор за Еритрея по отношение на помощта за развитие и подпомагането;

Р.  като има предвид, че правителството на Еритрея едностранно преустанови помощта през 2011 г. и не признава публично своето сътрудничество и партньорство с ЕС; като има предвид, че Еритрея не улеснява възможността за членове на ЕП да посетят Еритрея свободно и без проверки;

С.  като има предвид, че загубата на препитание подтиква жените и децата да напускат страната; като има предвид, че през 2015 г. гражданите на Еритрея, които напускат своята страна, представляват четвъртата най-многобройна група хора, които рискуват опасното пътуване до Европа (след гражданите на Сирия, Ирак и Афганистан) и които се оставят в ръцете на безпощадни контрабандисти на хора, за да осъществят опасното прекосяване на Средиземно море; като има предвид в тази връзка, че положението в Еритрея пряко засяга Европа, тъй като ако правата на човека се зачитат и защитават в страната и ако хората могат да живеят там без страх, гражданите на Еритрея ще могат да се завърнат в своята родина;

Т.  като има предвид, че според Върховния комисар на ООН за бежанците над 400 000 еритрейци, или 9% от общия брой на населението, са напуснали страната; като има предвид, че според данни на ВКБООН около 5 000 еритрейци напускат страната всеки месец, като това се обяснява до голяма степен с продължаващите сериозни нарушения на правата на човека; като има предвид, че през 2015 г. в 69% от случаите на лица, търсещи убежище, които са граждани на Еритрея, на заявителите е предоставен бежански статут в ЕС, а още 27% от заявителите са получили субсидиарна закрила, което илюстрира сериозността на преследването в Еритрея;

У.  като има предвид, че трафикът на хора в Синай с цел откуп с практикуване на тежки изтезания е причина за убийства и изчезвания на множество еритрейски бежанци, които са били отвлечени, а сериозно травмираните оцелели лица не са получили нито грижи, нито подкрепа; като има предвид, че преобладава пълна безнаказаност, а извършителите не са били изправени пред съд; като има предвид, че следва да се обърне специално внимание на непридружените деца – жертва на трафик на хора, тъй като те се нуждаят от специални мерки за помощ и подкрепа поради особено уязвимото си положение;

Ф.  като има предвид, че на 22 февруари 2016 г. програмата на Междуправителствения орган за развитие (IGAD) за сектора на сигурността официално представи в Адис Абеба, Етиопия, доклад относно проучване, озаглавен „Human Smuggling and Trafficking on the Horn of Africa-Central Mediterranean Route“ (Незаконно превеждане през граница и трафик на хора по маршрута Африкански рог — Централно Средиземноморие);

Х.  като има предвид, че Еритрея подкрепя процеса от Хартум (инициатива на ЕС и Африканския съюз, стартирана на 28 ноември 2014 г. с цел предприемане на мерки относно въпроса за миграцията и трафика на хора), който включва изпълнението на конкретни проекти, включително изграждане на капацитет за съдебната система и повишаване на осведомеността;

Ц.  като има предвид, че първоначално ЕС наложи санкции на Еритрея през март 2010 г. с цел изпълнение на Резолюция № 1907 (2009) на Съвета за сигурност на ООН, и като има предвид, че те включваха оръжейно ембарго, ограничения за пътуване и замразяване на активи по отношение на лица, които представляват заплаха за мира и националното помирение;

Ч.  като има предвид, че ЕС има пряк интерес от стабилизирането на Еритрея, тъй като настоящото положение принуждава значителна част от населението да бяга, като хиляди хора загиват в резултат на престъпни дейности, включително незаконно превеждане през граница на мигранти и трафик на хора;

Ш.  като има предвид, че режимът простира своята тоталитарна хватка до еритрейската диаспора и събира парични средства от членовете на диаспората чрез изнудване, като налага 2% данък върху доходите на живеещите в чужбина, шпионира ги и преследва членовете на семейството, които са останали в Еритрея, на основание на считани за нарушения действия; като има предвид, че на 28 януари 2016 г. министърът на националното развитие на Еритрея и ръководителят на делегацията на ЕС подписаха в Асмара националната индикативна програма (НИП) в рамките на 11-ия Европейски фонд за развитие (ЕФР), която възлиза на 200 милиона евро за следващите пет години; като има предвид, че действията следва да се съсредоточат върху енергията от възобновяеми източници, управлението и управлението на публичните финанси, по-конкретно в енергийния сектор;

Щ.  като има предвид, че на 13 ноември 2015 г. комисията на ЕП по развитие поиска Комисията и ЕСВД да вземат предвид заключенията, изпратени до Комитета за ЕФР по проекта за национална индикативна програма за Еритрея, които се отнасяха до мащаба и тежестта на нарушенията на правата на човека, извършвани от режима на Еритрея, липсата на надеждност на този режим като партньор в рамките на сътрудничеството за развитие, повсеместната корупция и почти пълната липса на прозрачност в управлението на публичните финанси в страната, както и риска от злоупотреба със средствата от ЕФР за управление на миграцията; като има предвид, че комисията по развитие призова Комитета за ЕФР да не приема НИП до провеждането на допълнително обсъждане на въпроса; като има предвид, че позицията на Парламента беше пренебрегната;

АА.  като има предвид, че Народният фронт за демокрация и справедливост е установил контрол и наблюдение над бежанските общности и общностите на диаспората чрез посолствата, които участват в изнудване чрез данъчно облагане на диаспората и „доброволни“ вноски в замяна на услуги, като например документи за самоличност, паспорти, свидетелства за раждане и важни документи, от които бежанците могат да зависят; като има предвид, че тези практики са в нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения; като има предвид, че лидери на младежката организация на Народния фронт за демокрация и справедливост в Нидерландия са започнали съдебни кампании срещу нидерландски представители на академичните среди, медии и правителствени институции, с подкрепата на политическото ръководство в Асмара, вероятно за да принудят критиците на режима да замълчат; като има предвид, че специалният докладчик на ООН относно положението с правата на човека също беше подложен на заплахи;

1.  Отбелязва с голяма загриженост продължаващото бедствено положение с правата на човека и пълното отсъствие на принципите на правовата държава и на свободата на медиите в Еритрея;

2.  Подчертава, че решаването на въпросите във връзка с дефицита на правосъдие, демократичното управление и възстановяването на принципите на правовата държава трябва да се ползва с приоритет, като се прекрати авторитарното управление чрез страх от произволно задържане и държане в изолация, от изтезания и от други нарушения на правата на човека, някои от които могат да представляват престъпления срещу човечеството;

3.  Настоятелно призовава правителството на Еритрея да сложи край на системата на военна служба за неопределено време чрез демобилизация на наборниците, които са завършили своята задължителна 18-месечна служба, и чрез ефективно прекратяване на практиката на налагане на принудителен труд на наборниците след изтичане на този период, да осигури възможност за отказ от военна служба поради вътрешни убеждения и да сложи край на задължението всички ученици да прекарват своята последна година на училищно образование във военен тренировъчен лагер; призовава правителството на Еритрея да гарантира, че никой не е задължаван да премине военно обучение преди навършване на 18 години, както и че не се набират граждани над обичайната наборна възраст; отбелязва, че през февруари 2016 г. еритрейските органи припомниха, че споразумението с ЕС няма да доведе до реформа на политиката на Еритрея относно военната служба;

4.  Счита, че Комитетът за ЕФР трябваше да вземе под внимание препоръките на комисията по развитие да не приема НИП и да започне допълнително обсъждане; счита, че решението за приемане на НИП за Еритрея въпреки несъгласието на Парламента показва наличието на демократичен дефицит и сериозно подкопава ролята на Парламента за гарантиране на ефективното изпълнение на целите на ЕС в областта на развитието; призовава във връзка с това на Парламента да бъдат дадени правомощия за контрол върху ЕФР чрез обвързващо междуинституционално споразумение съгласно член 295 от Договора за функционирането на Европейския съюз; подчертава, че заключенията на комисията по развитие относно проектите на програмните документи следва да бъдат изпращани автоматично от Комисията до постоянните представителства на държавите членки;

5.  Отбелязва отпускането на 200 милиона евро през следващите пет години за НИП в рамките на 11-ия Европейски фонд за развитие с цел насърчаване на намаляването на бедността и социално-икономическото развитие, справяне с основните икономически и политически причини за миграцията и финансиране на проекти, свързани с възобновяемата енергия, енергийната ефективност и икономическото управление; припомня, че този пакет допълва други области на сътрудничество, като например Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ);

6.  Призовава Комисията да гарантира, че отпуснатото финансиране не се използва от еритрейското правителство, а е строго предназначено за удовлетворяване на потребностите на еритрейския народ по отношение на развитие, демокрация, права на човека, добро управление и сигурност, както и свобода на словото, свобода на печата и свобода на събранията; настоятелно призовава ЕС да гарантира обвързаността с условия на наскоро одобрената помощ и също така да гарантира, че НИП подкрепя Еритрея в предприемането на важна промяна в енергийната политика на страната, за да стане електроенергията достъпна за всички, особено в селските райони, които понастоящем все още са без електричество; счита освен това, че свързаният с управлението компонент на НИП следва да поставя силен акцент върху изпълнението на препоръките на провеждания от ООН универсален периодичен преглед по отношение на правата на човека;

7.  Припомня, че едно непридружено малолетно или непълнолетно лице е преди всичко дете, потенциално изложено на опасност, и че закрилата на децата, а не политиките в областта на имиграцията, трябва да бъде водещият принцип за държавите членки и за ЕС при разглеждането на случаи на непридружени малолетни или непълнолетни лица, така че да се зачита основният принцип за висшия интерес на детето; припомня, че без изключение всяко лице на възраст под 18 години следва да се счита за дете и следователно за малолетно или непълнолетно лице; изтъква, че непридружените малолетни или непълнолетни лица, по-специално момичетата, са изложени в двойно по-висока степен на проблеми и трудности, отколкото останалите малолетни или непълнолетни лица;

8.  Призовава международната общност и партньорите на Еритрея в областта на развитието да се намесят във връзка с положението и да окажат натиск върху правителството на Еритрея да разреши чуждестранна помощ в подкрепа на уязвимите общности, преди кризата да се влоши; призовава настоятелно ЕС да предприеме спешни и ефективни мерки, за да помогне на народа на Еритрея да повиши своята устойчивост на Ел Ниньо, за да се гарантират продоволствената сигурност, достъпът до вода и санитарно-хигиенните условия;

9.  Продължава да бъде силно загрижен относно положението с правата на човека в страната; отново призовава еритрейските органи за незабавно и безусловно освобождаване на парламентаристите, журналистите (включително шведския гражданин Давит Исаак, за когото няма информация от 2005 г. насам), политическите затворници и лицата, лишени от свобода заради убежденията си;

10.  Насърчава Комисията да поиска ясни гаранции от еритрейското правителство, че ще проведе демократични реформи и ще осигури зачитането на правата на човека, включително чрез изпълнение на препоръките, отправени по време на 18-ата сесия на Работната група за универсалния периодичен преглед, които то прие на 7 февруари 2014 г.; призовава правителството да разреши достъп до страната на независими експерти на ООН и на Африканския съюз, включително на специалния докладчик на ООН, и да позволи на Анкетната комисия за положението с правата на човека в Еритрея изцяло да упражнява своите правомощия, както и да си сътрудничи с нея, включително по отношение на въпросите, свързани с публичните финанси;

11.  Припомня, че свободата на религията е основно право, и решително осъжда всички актове на насилие или дискриминация въз основа на религията;

12.  Приветства мерките, предприети от правителството на Еритрея за борба с гениталното осакатяване на жени; призовава правителството да подобри като цяло насърчаването и защитата на правата на жените, включително чрез предприемането на по-нататъшни мерки за борба с вредните практики, като например детските, ранните и принудителните бракове, и да сложи край на безнаказаността в случаите на сексуално насилие; призовава правителството на Еритрея да зачита домакинствата с един родител, в които глава на семейството е жена, и да гарантира, че тези домакинства получават подкрепа и закрила;

13.  Осъжда използването от правителството на Еритрея на „данък за диаспората“, който се събира чрез изнудване и други незаконни средства от еритрейците извън Еритрея и се използва, в нарушение на резолюциите на ООН, за финансиране на въоръжени групи в съседните държави и по този начин дестабилизира региона; настоятелно призовава правителството да сложи край на политиките на „колективна вина“, които са насочени срещу членовете на семействата на лицата, които се отклоняват от задължението за военна служба, опитват се да избягат от Еритрея или не плащат подоходния данък в размер на 2%, наложен от правителството на живеещите в чужбина граждани на Еритрея;

14.  Отправя искане Еритрея да подпише, да ратифицира и незабавно да приложи Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, както и да спазва изцяло своите задължения съгласно Международния пакт за граждански и политически права и Африканската харта за правата на човека и народите, които забраняват изтезанията; отбелязва със загриженост, че публичните и частните лица, включително дружествата, са строго ограничени от правителствения контрол; признава, че липсата на управление на публичните финанси, включително липсата на национален бюджет, прави невъзможен бюджетния контрол и че заменяемостта на финансовите ресурси поради контрола на централната банка от страна на правителството може да насърчава закупуването на военно оборудване и по този начин да допринася за тероризма и дестабилизацията в региона;

15.  Настоятелно призовава всички международни дружества, които инвестират в Еритрея, да действат при зачитане на пълното упражняване на правата на човека и да не причиняват вреди;

16.  Настоятелно призовава държавите – членки на ЕС, да разследват ролята на Народния фронт за демокрация и справедливост и различните му секции, включително младежката секция, и да забранят всички форми на сдружаване и дейности, които пряко подпомагат упражняването на контрол и наблюдение в Европа, накърняват демократичните принципи и принципите на правовата държава и създават системи за сплашване и изнудване; настоятелно призовава държавите членки да предприемат действия за премахване на данъка за диаспората и да разследват финансовите операции, свързани с всички други „вноски“, събирани от свързани с правителството на Еритрея сдружения в чужбина, както и да защитят напълно правата на убежище на всички еритрейски бежанци в Европа;

17.  Възлага на своя председател на предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, на Съвета на Африканския съюз, на Източноафриканската общност, на генералния секретар на ООН, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на органите на Еритрея.

(1) OВ C 284 E, 21.11.2002 г., стр. 359.
(2) ОВ C 201 E, 18.8.2005 г., стр. 123.
(3) ОВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 146.
(4) ОВ L 51, 2.3.2010 г., стр. 19.
(5) ОВ L 195, 27.7.2010 г., стр. 74.
(6) ОВ L 282, 16.10.2012 г., стр. 46.

Правна информация - Политика за поверителност