Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2894(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0309/2016

Předložené texty :

B8-0309/2016

Rozpravy :

PV 09/03/2016 - 19
CRE 09/03/2016 - 19

Hlasování :

PV 10/03/2016 - 7.10
CRE 10/03/2016 - 7.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0092

Přijaté texty
PDF 365kWORD 121k
Čtvrtek, 10. března 2016 - Štrasburk
Zpráva o Černé Hoře za rok 2015
P8_TA(2016)0092B8-0309/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2016 o zprávě o Černé Hoře za rok 2015 (2015/2894(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na závěry přijaté Evropskou radou ve dnech 19.– 20. června 2003 a jejich přílohu nazvanou „Soluňská agenda pro západní Balkán: směrem k evropské integraci“,

–  s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé, která byla uzavřena dne 29. března 2010(1),

–  s ohledem na výsledek sedmé schůzky přístupové konference mezi EU a Černou Horou konané na ministerské úrovni dne 21. prosince 2015,

–  s ohledem na prohlášení a doporučení, která na své 11. schůzi ve dnech 16.–17. prosince 2015 vydal Parlamentní výbor pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora,

–  s ohledem na zprávu Komise určenou Evropskému parlamentu a Radě ze dne 22. května 2012 o pokroku Černé Hory při provádění reforem (COM(2012)0222) a s ohledem na závěry Rady ze dne 26. června 2012, v nichž rozhodla, že přístupová jednání s Černou Horou budou zahájena dne 29. června 2012,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. listopadu 2015 nazvané „Strategie rozšíření EU“ (COM(2015)0611) doprovázené pracovním dokumentem útvarů Komise nazvaným „zpráva o Černé Hoře za rok 2015“ (SWD(2015)0210),

–  s ohledem na konečné prohlášení předsedy vídeňského summitu věnovaného zemím západního Balkánu, který se konal dne 27. srpna 2015,

–  s ohledem na závěry Rady pro všeobecné záležitosti ze dne 15. prosince 2015 o rozšíření a procesu stabilizace a přidružení,

–  s ohledem na rozhodnutí, které bylo dne 2. prosince 2015 přijato na setkání ministrů zahraničních věcí zemí NATO,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Černé Hoře,

–  s ohledem na práci, kterou ve funkci stálého zpravodaje pro Černou Horu v rámci Výboru pro zahraniční věci odvedl Charles Tannock,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dalšího pokroku v přístupových jednáních s Černou Horou a že na mezivládní konferenci, která se konala dne 21. prosince 2015 v Bruselu, byly otevřeny další dvě kapitoly jednání, a to o dopravě a energetice; vzhledem k tomu, že Černá Hora je nejpokročilejší kandidátskou zemí, pokud jde o postup jednání;

B.  vzhledem k tomu, že udržitelný dialog a konstruktivní spolupráce mezi vládnoucí koalicí a opozicí jsou pro další pokrok v procesu přistoupení klíčové;

C.  vzhledem k tomu, že pro demokratickou budoucnost Černé Hory je zásadní, aby volby byly svobodné, spravedlivé a transparentní;

D.  vzhledem k tomu, že Černá Hora by měla soustavně dosahovat dobrých výsledků v oblasti budování právního státu, což je základní podmínkou pro přistoupení k EU;

E.  vzhledem k tomu, že silná občanská společnost posiluje politickou odpovědnost, solidaritu v rámci země a vede k lepšímu pochopení reforem souvisejících s EU i větší odpovědnosti za tyto reformy;

F.  vzhledem k tomu, že korupce je i nadále závažným problémem a že přetrvávají obavy z organizované trestné činnosti a z ohrožení svobody projevu;

G.  vzhledem k tomu, že by měly být podniknuty další kroky v boji s nezaměstnaností, sociální diskriminací a chudobou a v posilování pracovních a odborových práv v souladu s normami EU;

1.  vítá neustálý pokrok v přístupových jednáních s Černou Horou a konstatuje, že dosud bylo otevřeno 22 kapitol jednání, včetně kapitol 23 a 24, z nichž dvě byly dočasně uzavřeny; vyzývá k hmatatelnému pokroku při plnění kritérií stanovených pro uzavření projednávaných kapitol a otevření kapitol nových; zdůrazňuje, že pokrok v jednání musí být doprovázen rozhodným prováděním příslušných akčních plánů a strategií; připomíná, že celkový pokrok v jednáních závisí na pokroku dosaženém v budování právního státu a na viditelných výsledcích v této oblasti;

2.  naléhavě vyzývá k intenzivnějšímu parlamentnímu dohledu nad procesem přistoupení; vítá skutečnost, že v roce 2015 byl přijat akční plán k posílení parlamentního dohledu, zdůrazňuje však, že je třeba posílit kapacity černohorského parlamentu a zlepšit jeho přístup k informacím týkajícím se přistoupení; vítá nově přijatý etický kodex a vyzývá k dalším opatřením ke zlepšení důvěry veřejnosti v černohorský parlament;

3.  je hluboce znepokojen vyhraněnou vnitrostátní situací a bojkotem parlamentní činnosti částí opozice; naléhavě vyzývá všechny politické síly, a to vládní i opoziční, aby obnovily udržitelný dialog a konstruktivní spolupráci v rámci černohorského parlamentu; bere na vědomí neúspěšné hlasování o nedůvěře, které v černohorském parlamentu proběhlo dne 27. ledna 2016, a následný parlamentní dialog o vytvoření podmínek pro svobodné a spravedlivé volby; připomíná, že dialog a kompromisní řešení jsou základem každého demokratického rozhodování; vítá v této souvislosti představený plán, jak překonat politickou krizi; vyzývá všechny opoziční strany, aby zvážily pozvání do vlády, kde by setrvaly až do konání voleb v říjnu 2016, s cílem zajistit bez jakýchkoli dalších prodlev, aby byly zaručeny podmínky pro svobodné a spravedlivé volby, včetně dokončení změny volebních zákonů a zajištění toho, aby žádné veřejné prostředky nebyly použity pro účely politických stran; domnívá se, že pro dobře fungující demokracii je nezbytné, aby každá forma protestu byla vedena pokojně a v souladu s příslušnými právními předpisy; očekává, že příslušné orgány důkladně a pohotově prošetří všechny násilné incidenty, k nimž během protestů došlo, včetně všech tvrzení o nepřiměřeném použití síly některými příslušníky policie; bere na vědomí novelizaci zákona o veřejném shromažďování, která byla provedena v prosinci 2015;

4.  vyzývá vládu, aby před veškerými novými volbami plně uplatňovala nové volební zákony a dále posílila státní volební komisi, která musí účinně plnit svůj mandát; opět naléhá, že je nutné přijmout řádná politická opatření v návaznosti na „nahrávací aféru“, ačkoliv uznává, že bylo dosaženo pokroku, pokud jde o kroky justice v této věci;

5.  bere na vědomí určitý pokrok ve vládní reformě veřejné správy v období 2011–2016 a vyzývá k včasnému přijetí strategie na období 2016–2020; vybízí k většímu odpolitizování veřejné správy; domnívá se, že ve veřejné správě je nezbytné dodržovat zásady týkající se zásluh, odpolitizování, odpovědnosti a transparentnosti a zajistit právo občanů na řádnou správu nepodléhající korupci; vítá novelizaci zákona o veřejném ochránci práv; obává se, že kapacita kanceláře veřejného ochránce práv účinně řešit stížnosti je stále omezená; zdůrazňuje nutnost zřídit více specializovaných nezávislých státních agentur;

6.  vítá výrazný pokrok při posilování legislativního rámce ke zvýšení nezávislosti, odpovědnosti a profesionality soudnictví a s napětím očekává plné provádění příslušných pravidel v praxi; s uspokojením bere na vědomí, že u některých typů případů se dále zkracuje zpoždění; vyzývá k zajištění nezávislosti soudnictví a vítá vyšší efektivitu soudů; je i nadále znepokojen nepatřičným ovlivňováním soudní nezávislosti, zejména pokud jde o jmenování soudců; zdůrazňuje, že je třeba posílit kapacitu rad pro soudnictví a státní zastupitelství, zvýšit účinnost ústavního soudu, podpořit prosazování občanskoprávních a správních rozhodnutí a kompletně zavést do praxe nové systémy náboru, profesního hodnocení a služebního postupu;

7.  vyzývá ke zvýšení legislativních a administrativních kapacit pro řešení otázek azylu a migrace a naléhavě vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu poskytla podporu; oceňuje postup vlády Černé Hory, která na svém území pomáhá lidem bez státní příslušnosti s řešením otázky jejich statusu; povzbuzuje Černou Horu, aby ve svém úsilí v této oblasti pokračovala, zejména pokud jde o děti, a aby mimo jiné více usnadnila provádění zápisů narození a dalších či opětovných registrací do evidence obyvatelstva;

8.  vyzývá vládu a státní zastupitelství, aby zintenzivnily své úsilí v boji proti beztrestnosti v souvislosti s válečnými zločiny a zaujaly proaktivnější přístup k nevyřešeným obviněním z válečných zločinů, zejména pokud jde o odpovědné činitele na vedoucích pozicích linie velení, a v souladu s mezinárodními normami tak zajistily uplatňování soudních rozhodnutí a zaručily spravedlivé a řádné odškodňování a přístup obětí ke spravedlnosti a ke kompenzaci za utrpěnou újmu; vyzývá k zajištění kompletní ochrany svědků; opět připomíná, že je třeba vyřešit případy, které jsou v rozporu se společným postojem EU k integritě Římského statutu nebo se souvisejícími hlavními zásadami, které se týkají dvoustranných dohod o imunitě;

9.  vítá vzájemné hodnocení situace v oblasti práv dětí, které nedávno provedla EU, a vyzývá k tomu, aby na všech úrovních byly zcela uplatňovány a monitorovány politiky a zákony související s dětmi; zdůrazňuje, že pro účely politik a služeb spjatých s dětmi na vnitrostátní i místní úrovni je třeba zajistit dostatečné zdroje a že je nezbytné posílit kapacity potřebné k sestavování a využívání kvalitních a roztříděných údajů zaměřených na děti, které by sloužily k utváření politik a programů na základě průkazných materiálů;

10.  oceňuje závazek vlády rozšířit vysoce kvalitní předškolní vzdělávání dětí a vítá zvýšení počtu dětí navštěvujících zařízení předškolního vzdělávání, k němuž došlo po cílené kampani; vítá úsilí o celkové zvýšení kvality vzdělávání, obzvláště vzdělávání v raném věku, a to především stanovením norem, zlepšením schopností a kapacit poskytovatelů vzdělávání a zavedením mechanismů dohledu a kontroly kvality; vítá průkopnickou činnost zaměřenou na rozvoj sociálně-emočních schopností a dalších sociálních dovedností žáků základních škol;

11.  bere na vědomí závazek vlády a výsledky, kterých dosáhla v rámci reformy sociálního systému a systému péče o děti, a zdůrazňuje, že je nezbytné, aby tyto reformy účinně uplatňovala střediska sociálního zabezpečení při své práci na jednotlivých případech a koordinaci služeb; poukazuje na to, že nedávná změna zákona, podle níž mohou služby středisek denní péče využívat společně s postiženými dětmi i dospělí, není v souladu s mezinárodními normami; vítá závazek vlády, která přislíbila, že do roku 2017 zajistí, aby do zařízení ústavní výchovy nebyly umisťovány děti mladší tří let; chválí navrženou novelizaci černohorského zákona o rodině, která zakazuje tělesné tresty v rodině; vyzývá k dalšímu úsilí o zavedení zásady nejlepších zájmů dítěte do všech občanskoprávních a správních řízení a současně o prosazování širšího přístupu ke spravedlnosti;

12.  konstatuje, že přes pozitivní legislativní změny zůstává korupce i nadále závažným problémem, zejména v oblasti veřejných zakázek, zdravotnictví, vzdělávání, územního plánování, privatizace a stavebnictví; připomíná, že korupci je nezbytné vymýtit na všech úrovních, neboť oslabuje demokratické zásady a negativně ovlivňuje sociální a hospodářský rozvoj; vyzývá vládu, aby na boj s korupcí vyčlenila dostatek lidských a rozpočtových zdrojů, a učinila z něj tak jeden ze svých prioritních cílů; vítá zřízení úřadu zvláštního státního zástupce, jehož úkolem je mimo jiné bojovat proti trestným činům korupce, a naléhavě vyzývá k co nejrychlejšímu zprovoznění tohoto úřadu; vítá zřízení protikorupční agentury, jejíž provoz byl zahájen dne 1. ledna 2016; vyzývá k zajištění nezávislosti této agentury a její schopnosti vést správní šetření; připomíná význam ochrany oznamovatelů; vyzývá orgány, aby usnadnily a rozšířily přístup k informacím o vlastnictví podniků a nemovitostí a k podrobnostem o veřejných výdajích, zejména o výdajích souvisejících se zadáváním veřejných zakázek a s privatizací;

13.  vyzývá vládu, aby dále posilovala legislativní a institucionální rámec boje proti korupci a zajistila účinnou ochranu oznamovatelů; vyzývá k aktivnější účasti a účinnější spolupráci vlády, všech oblastí veřejného života a občanské společnosti při předcházení korupci; znovu opakuje, že je třeba soustavně dosahovat dobrých výsledků v oblasti vyšetřování, stíhání a odsuzování korupce na všech úrovních, posílit institucionální a provozní kapacitu státních zástupců, soudců a policie a systematicky využívat finanční šetření a pravomoc zadržovat a zabavovat majetek; vyzývá ke kriminalizaci nezákonného obohacování;

14.  bere na vědomí skutečnost, že černohorské státní zastupitelství zahájilo v některých černohorských městech trestní stíhání několika úředníků v souvislosti s korupcí na vysoké úrovni; vítá to jako pozitivní znamení, neboť se tak začínají dostavovat výsledky úsilí o odstraňování korupce na vysoké úrovni, a vybízí Černou Horu, aby v této činnosti pokračovala; připomíná, že je nutné dosáhnout výraznějších výsledků ve vyšetřování případů korupce na vysoké úrovni a v úsilí o postavení jejich viníků před soud; oceňuje dobré výsledky Vrchního soudu v Podgorici, pokud jde o rozsudky vynesené v trestných činech spjatých s korupcí;

15.  je znepokojen tím, že uváděný počet pravomocných rozsudků v případech organizované trestné činnosti a objem zadrženého a zabaveného majetku z trestné činnosti je i nadále velmi nízký; vyzývá k důraznější a kvalitnější spolupráci mezi soudními a donucovacími orgány; vítá dobrou spolupráci, která probíhá mezi Černou Horou a sousedními zeměmi a týká se široké škály otázek; vítá dohodu o spolupráci mezi agenturou Eurojust a Černou Horou; bere na vědomí, že právní rámec pro praní peněz sice z velké části existuje, žádá však, aby byl výrazně posílen příslušný rámec dohledu a aby došlo ke zvýšení objemu vyšetřování a zvýšení počtu stíhaných a odsouzených osob v případech praní peněz;

16.  vybízí k přijetí dalších opatření, která by potírala obchodování s lidmi a doplnila by příslušné právní a institucionální aspekty včetně zřízení víceoborové koordinační skupiny; vyzývá příslušné orgány, aby zvýšily počet finančních šetření i případů zadržení a zabavení majetku a účinněji zjišťovaly a chránily oběti a stíhaly jednotlivé případy;

17.  konstatuje, že černohorská policie zintenzivnila kontroly v zemi s cílem předcházet případným teroristickým útokům a náboru občanů Černé Hory do džihádistických organizací; vítá přijetí antiteroristické strategie na období let 2016–2018 a zřízení mezirezortní skupiny ke sledování situace a vyhodnocování teroristických hrozeb; žádá příslušné orgány, aby náležitě prováděly příslušná právní ustanovení s cílem předcházet veškerému potenciálnímu ohrožení bezpečnosti občanů této země a tyto hrozby monitorovat; vyzývá příslušné orgány, aby posílily regionální a mezinárodní spolupráci také formou vzájemných výměn informací a osvědčených postupů ve snaze zabránit radikalizaci a reagovat na teroristickou činnost; je toho názoru, že všechna opatření přijatá v tomto směru by měla zajišťovat, že při jejich provádění budou dodržována lidská práva a základní svobody v souladu s mezinárodními normami a nástroji; domnívá se, že politická stabilita regionu, prosazování vzájemné tolerance mezi etniky a náboženstvími a další pokrok směrem k EU jsou zásadními podmínkami k posílení soudržnosti a bezpečnosti v oblasti západního Balkánu;

18.  vítá nedávné úsilí černohorské vlády o zvýšení boje proti nedovolenému obchodu se zbraněmi a střelivem; vyzývá k tomu, aby na tomto poli docházelo k užší koordinaci a lepší výměně osvědčených postupů mezi jednotlivými subjekty v Černé Hoře a v širším regionu na jedné straně a Komisí na straně druhé;

19.  vítá úsilí o zlepšení mechanismů konzultace s organizacemi občanské společnosti a o dosažení větší transparentnosti při tvorbě politik a právních předpisů, při čemž toto úsilí se projevuje zapojováním organizací občanské společnosti do procesu reforem v oblasti právního státu a do dohledu nad volebním procesem a prováděním reforem; oceňuje motivaci a úsilí organizací občanské společnosti, u nichž se ukázalo, že v mnoha oblastech jednají důrazně a účinně; zdůrazňuje, že je třeba dále zlepšovat jejich přístup k informacím souvisejícím s přistoupením k EU, jakož i spolupráci mezi místními samosprávami a organizacemi občanské společnosti; vyzývá příslušné orgány, aby dále rozvíjely udržitelný systém veřejného financování organizací občanské společnosti a vytvářely příznivé podmínky pro dobrovolnickou činnost a sociální podnikání;

20.  připomíná význam svobody a plurality sdělovacích prostředků, jakož i svobody projevu v širším slova smyslu jako jedné ze základních hodnot EU a pilíře demokracie; i nadále vyjadřuje obavy v souvislosti se svobodou sdělovacích prostředků v Černé Hoře, která se ve výročním žebříčku Reportérů bez hranic umístila z hlediska svobody tisku na 114. příčce; vybízí k dosažení dalšího pokroku v oblasti svobody projevu a k přijímání rozhodnutí v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva týkající se svobody projevu; naléhavě vyzývá k přijetí opatření k zajištění nezávislosti veřejnoprávního vysílání RTCG; žádá, aby měly všechny strany účastnící se voleb spravedlivý a rovný přístup ke sdělovacím prostředkům; zdůrazňuje důležitost samoregulace sdělovacích prostředků; vítá úsilí vyvíjené v oblasti informační společnosti a technologií;

21.  s uspokojením konstatuje, že za vykazované období nedošlo k žádným novým útokům namířeným proti novinářům; vyjadřuje však znepokojení nad tím, že nebyly dostatečně vyšetřeny předchozí případy násilí vůči novinářům a jejich zastrašování; naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby dořešily případy násilí a výhrůžek namířených proti novinářům, včetně vraždy Duška Jovanoviće v roce 2004, a to zdokonalením vyšetřování a tím, že budou identifikováni a postaveni před soud nejen pachatelé, ale i osoby stojící za těmito útoky, a dále že budou zrealizována doporučení ad hoc výboru, který byl zřízen pro sledování vyšetřování násilných útoků na novináře; vyjadřuje pochybnosti o stávajícím složení výboru, neboť nadpoloviční většinu jeho členů tvoří příslušníci bezpečnostních složek, kteří tak mohou, jednají-li společně, blokovat pokrok a přijetí zpráv; vyzývá vládu, aby prodloužila mandát tohoto výboru a aby mu dala k dispozici mnohem více informací a pravomocí; je znepokojen tím, že případy zastrašování novinářů a sdělovacích prostředků mohou výrazně posílit autocenzuru a omezit prostor pro investigativní žurnalistiku; odsuzuje probíhající očerňovací kampaně vedené proti konkrétním osobám zejména jedněmi bulvárními novinami, jež útočí na prominentní aktivisty občanské společnosti a některé politiky; připomíná, že všechny sdělovací prostředky musí plně dodržovat stanovené předpisy, jimiž se řídí profesionální zpravodajství; poukazuje na to, že novinářská obec je velmi zpolitizovaná a rozdělená, že profesní a etické normy jsou chabé a novináři jsou špatně placení a jejich pracovní místa nejistá; domnívá se, že je zcela nezbytné, aby novináři byli plně nezávislí a nepodléhali žádným zásahům, a to ani ze strany vlastníků sdělovacích prostředků; vítá dohodu mezi zástupci sdělovacích prostředků o zlepšení stávajícího etického kodexu s cílem posílit kvalitní žurnalistiku; vyzývá k pokračování v dialogu probíhajícího pod záštitou OBSE o zpřísňování etických a profesních norem ve sdělovacích prostředcích;

22.  vítá zlepšení právního rámce, pokud jde o práva osob se zdravotním postižením; je však znepokojen tím, že většina veřejných budov stále není přístupna osobám se zdravotním postižením, včetně všech třinácti prioritních druhů veřejných budov, k nimž patří parlament, školy, nemocnice, střediska sociálního zabezpečení a soudy, navzdory příslibu vlády, že tuto situaci do 31. srpna 2013 změní; žádá, aby byl plně využíván Fond profesní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením;

23.  vyzývá příslušné orgány, aby podporovaly lepší zastoupení etnických menšin v zaměstnáních ve veřejném sektoru, včetně policie a soudnictví; dále je naléhavě vyzývá, aby v souladu s evropskými standardy a po konzultacích se všemi zúčastněnými stranami přijaly nový zákon o menšinách a zákon o právním postavení náboženských komunit, posílily ochranu mnohonárodnostní identity regionu Kotorského zálivu (Boka Kotorska) a řešily problematiku nedostatečné transparentnosti finančních prostředků určených na otázky menšin; vítá politiky Černé Hory zaměřené na vytvoření atmosféry tolerance a začlenění všech národnostních menšin;

24.  bere na vědomí zvyšující se účast romských studentů na všech úrovních vzdělávacího systému, znovu však vyzývá k přijetí dodatečných opatření k usnadnění přístupu Romů, menšin egyptského původu a Aškaliů ke zdravotnictví, bydlení a pracovním místům; naléhavě žádá politické činitele i představitele občanské společnosti, aby bojovali proti netoleranci, diskriminaci a trestným činům z nenávisti vůči komunitě LGBTI, a to zejména pomocí vzdělávacích a informačních kampaní, které by měly napomoci ke změně postojů veřejnosti, a proškolením policistů, státních zástupců a soudců; vyzývá k tomu, aby osoby podezřelé z diskriminace a násilí tohoto druhu byly postaveny před soud; vybízí orgány k tomu, aby pokračovaly ve svém úsilí chránit práva LGBTI osob a aby své úsilí zintenzívnily a zajistily svobodu shromažďování; vítá skutečnost, že dne 13. prosince 2015 byl v Černé Hoře už potřetí v řadě uspořádán pochod Pride Parade, jehož organizace byla dobře zabezpečena a který proběhl bez větších incidentů; lituje však toho, že v Nikšići byl pochod zakázán;

25.  je i nadále znepokojen domácím a sexuálním násilím páchaným na ženách a dívkách, jeho nedostatečným oznamováním a stíháním a neúčinnou podporou obětí a jejich ochranou i shovívavými tresty ukládanými pachatelům nebo dokonce jejich beztrestností; naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby domácí násilí braly vážně a zřídily ochranné služby, posílily koordinaci mezi státními institucemi a účinně prováděly úmluvu o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu; naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby zaměstnance státních institucí (sociální pracovníky, policisty apod.) školily pro práci s oběťmi; zdůrazňuje, že je důležité, aby se v příštích volbách zvýšilo zastoupení žen v politice a zlepšil jejich přístup na trh práce;

26.  vyzývá vládu, aby dále posílila instituce působící v oblasti lidských práv, jako je veřejný ochránce práv a ministerstvo pro lidská práva a menšiny, a přidělila jim dostatečné prostředky na prosazování lidských práv;

27.  oceňuje makroekonomickou stabilitu a příznivý vývoj hospodářství; dále konstatuje, že podle zprávy Světové banky o podnikání pro rok 2016, která hodnotí, jak snadné je v dané zemi podnikat, se Černá Hora celosvětově řadí na 46. místo a druhé místo na západním Balkáně; bere však také na vědomí, že se Černá Hora umístila na 136. místě ze 188 zemí, pokud jde o vymáhání smluv, což vytváří právní nejistotu; bere na vědomí snahy o zlepšení konkurenceschopnosti průmyslových a zemědělských produktů; naléhavě vyzývá vládu, aby zahájila další strukturální reformy, zajistila regulační prostředí příznivé pro podnikání a současně chránila práva spotřebitelů a sociální práva, pokračovala v úsilí o omezení korupce v hospodářství, provedla hospodářské reformy, které povedou k vytvoření pracovních míst a růstu, aby řešila výrazný schodek běžného účtu země a schodek ve státním rozpočtu, zajistila udržitelnost veřejných financí a aby zavedla politiky, jež přispějí k diverzifikaci hospodářství;

28.  zdůrazňuje, že je důležité posílit odvětví malých a středních podniků a podpořit jej lepšími právními předpisy, financováním, prováděním průmyslové politiky, omezením neformální ekonomiky a urychlením celostátní elektronické registrace podniků;

29.  se znepokojením konstatuje, že Černá Hora nedosáhla souladu se třetím energetickým balíčkem a nijak nepokročila v rozvoji trhu s plynem; zdůrazňuje, že na dosažení cílů je třeba vyčlenit dostatečné prostředky a že je nezbytné zřídit specializovaný orgán pro energetickou účinnost;

30.  konstatuje, že státní podpora i nadále vzbuzuje obavy, zejména pokud jde o nezávislost výboru pro kontrolu státní podpory a jednotku pro kontrolu státní podpory, oznamování a soulad nových právních předpisů a podporu poskytovanou rozsáhlým investičním projektům a továrně na výrobu hliníku KAP; je i nadále vážně znepokojen průtahy ve věci uzavření úpadkového řízení podniku KAP, neboť je to v rozporu se závazky země stanovenými v dohodě o stabilizaci a přidružení; opět vyzývá vládu a zúčastněné strany, aby nalezly udržitelné a projednané řešení pro otázku úpadkového řízení továrny KAP, které se bude zakládat na transparentnosti a bude v souladu s pravidly státní podpory, dohodou o stabilizaci a přidružení a právním státem; žádá, aby finanční aspekty provozu továrny KAP byly podrobeny úplnému a nezávislému auditu od její akvizice společností CEAC v roce 2005 až po dnešní stav; žádá, aby byla zvláštní pozornost věnována plánům na výstavbu nové dálnice, která se stane doposud nejrozsáhlejším a nejnákladnějším veřejným projektem v historii Černé Hory; vyzývá orgány, aby zajistily řádné nakládání s veřejnými finančními prostředky a dodržování příslušných zákonů;

31.  znovu vyjadřuje své znepokojení nad tím, že v některých částech země žije mnoho lidí v relativní chudobě a že úroveň nezaměstnanosti mladých lidí a dlouhodobé nezaměstnanosti je pořád vysoká; zdůrazňuje, že je důležité, aby byly organizace občanské společnosti a sociální rada zahrnuty do formulování politik zaměstnanosti; vyzývá ke zlepšení sociálního dialogu; připomíná nesoulad mezi kvalifikacemi poskytovanými vzdělávacím systémem a kvalifikacemi požadovanými trhem práce i rozšiřování socioekonomické propasti mezi severní a jižní částí země; vyzývá k přijetí aktivnějších opatření na trhu práce s cílem zvýšit zaměstnanost, zejména zaměstnanost mladých lidí; trvá na tom, že je třeba účinně bojovat proti daňovým únikům a zavést sociálně spravedlivější daňový systém; vybízí vládu, aby urychlila svou práci na řešení zásadních otázek Černé Hory týkajících se sociálního začleňování, snižování chudoby a šedé ekonomiky; vítá přijetí akčního plánu pro sociální začleňování na rok 2016; vítá memorandum o porozumění s Mezinárodní organizací práce;

32.  vyzývá k dalšímu úsilí o zachování biologické rozmanitosti Ulcinjské saliny, která je nejvýznamnějším ptačím hnízdištěm a zimovištěm na východním pobřeží Jaderského moře; vyzývá vládu, aby nadále vyvíjela a posílila úsilí o udržitelnou vnitrostátní a mezinárodní ochranu tohoto jedinečného ekosystému, a uznala tak fungování slaniska jako jeden z nejlepších příkladů synergie hospodářského rozvoje a ochrany životního prostředí, neboť pouze funkční slanisko může každý rok poskytovat přirozené podmínky milionům ptáků; vybízí k udržitelnému rozvoji pobřeží a ochraně přírodního prostředí a biologické rozmanitosti v souladu s evropskými normami; opakuje, že je třeba vyvinout další úsilí o přijetí nového zákona o životním prostředí, přičemž současně je nezbytné posuzovat vlivy na životní prostředí a posilovat příslušné kapacity potřebné ke správním a koordinačním účelům; vítá přijetí strategie v oblasti klimatu v září 2015; bere na vědomí záměr vlády Černé Hory postavit nové vodní elektrárny; připomíná, že je nutné řádně posuzovat vliv na životní prostředí v souladu s acquis EU a mezinárodními normami;

33.  oceňuje proaktivní účast Černé Hory a její konstruktivní úlohu v regionální a mezinárodní spolupráci, včetně procesů regionálního usmíření a jejího přínosu k operacím pro řešení krize v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP); vyzdvihuje konstruktivní úlohu Černé Hory v tzv. berlínském procesu a iniciativě šesti zemí západního Balkánu; blahopřeje Černé Hoře k tomu, že dosáhla plné harmonizace se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU (SZBP), a vybízí ji, aby stávající 100% harmonizaci udržela i nadále; vítá přijetí zákona o provádění mezinárodních omezujících opatření, a to i v kontextu protiprávní anexe Krymu Ruskem a událostí na východní Ukrajině; vybízí ostatní země regionu, aby společně s EU pracovaly na harmonizaci zahraniční politiky a následovaly příklad Černé Hory; vyzývá orgány Černé Hory, aby urychleně provedly tzv. měkká opatření, jež byla dohodnuta na vídeňském summitu o západním Balkánu v roce 2015 (např. zjednodušení/sladění postupů pro překračování hranic, reformy železnic, informační systémy), a to ještě před dalším summitem o západním Balkánu, který se bude konat v roce 2016 ve Francii;

34.  vítá rozhodnutí NATO vyzvat Černou Horu ke vstupu do aliance a vyzývá k rychlému a účinnému postupu jednání o přistoupení; v tomto kontextu vybízí k pokračování v reformě bezpečnostního sektoru; vítá účast Černé Hory na misích SBOP vedených EU; připomíná, že jednání o přistoupení k EU probíhají nezávisle na procesu přistoupení k NATO;

35.  vítá dohody o hranicích s Bosnou a Hercegovinou a Kosovem a naléhavě vyzývá Černou Horu, aby dále pokračovala v této činnosti a urychlila dořešení zbývajících otázek týkajících se hranic s Chorvatskem a se Srbskem, a v případě, že by se ukázalo jako nemožné dosáhnout řešení vzájemnou dohodou, žádá, aby byly spory urovnány před Mezinárodním soudním dvorem v Haagu v souladu s pravidly a zásadami mezinárodního práva; znovu vyzývá příslušné orgány, aby pomohly vyřešit otázky nástupnictví týkající se odkazu bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie, včetně vojenského a námořního dědictví; vyzývá Černou Horu, aby nedořešené dvoustranné otázky se sousedními státy řešila v konstruktivním a sousedském duchu, a to v co nejranější fázi procesu přistoupení; rovněž vyzývá orgány Černé Hory, aby rozšířily spolupráci se sousedními zeměmi tím, že s nimi budou sdílet informace z průběhu předvstupních jednání; vyzývá orgány Černé Hory, aby plně dodržovaly ustanovení o nástupnictví bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie, zejména pokud jde o vojenský majetek;

36.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Černé Hory.

(1) Úř. věst. L 108, 29.4.2010, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí