Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2894(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0309/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0309/2016

Keskustelut :

PV 09/03/2016 - 19
CRE 09/03/2016 - 19

Äänestykset :

PV 10/03/2016 - 7.10
CRE 10/03/2016 - 7.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0092

Hyväksytyt tekstit
PDF 193kWORD 93k
Torstai 10. maaliskuuta 2016 - Strasbourg
Montenegroa koskeva vuoden 2015 kertomus
P8_TA(2016)0092B8-0309/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2016 Montenegroa koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta (2015/2894(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston päätelmät 19.–20. kesäkuuta 2003 ja niiden liitteen ”Länsi-Balkanin maita koskeva Thessalonikin toimintasuunnitelma: kohti yhdentyvää Eurooppaa”,

–  ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2010 tehdyn Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen(1),

–  ottaa huomioon 21. joulukuuta 2015 järjestetyn EU:n ja Montenegron liittymiskonferenssin seitsemännen ministerikokouksen tulokset,

–  ottaa huomioon EU:n ja Montenegron parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan Strasbourgissa 16. ja 17. joulukuuta 2015 pidetyn 11. kokouksen julkilausuman ja suositukset,

–  ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 annetun komission kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle Montenegron edistymisestä uudistusten toteuttamisessa (COM(2012)0222) sekä 26. kesäkuuta 2012 annetut neuvoston päätelmät, joissa päätettiin aloittaa jäsenyysneuvottelut Montenegron kanssa 29. kesäkuuta 2012,

–  ottaa huomioon 10. marraskuuta 2015 annetun komission tiedonannon EU:n laajentumisstrategiasta (COM(2015)0611) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan Montenegrosta ”Montenegro 2015 Report” (SWD(2015)0210),

–  ottaa huomioon Wienissä 27. elokuuta 2015 pidetyn Länsi-Balkanin maiden huippukokouksen puheenjohtajan päätösjulistuksen,

–  ottaa huomioon 15. joulukuuta 2015 annetut yleisten asioiden neuvoston päätelmät laajentumisesta sekä vakautus- ja assosiaatioprosessista,

–  ottaa huomioon Nato-maiden ulkoministereiden 2. joulukuuta 2015 tekemän päätöksen,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Montenegrosta,

–  ottaa huomioon Charles Tannockin työn Montenegroa käsittelevänä ulkoasiainvaliokunnan pysyvänä esittelijänä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Montenegron kanssa käydyissä liittymisneuvotteluissa on edistetty ja että Brysselissä 21. joulukuuta 2015 pidetyssä hallitustenvälisessä konferenssissa avattiin kaksi uutta neuvottelulukua, jotka koskevat liikennettä ja energiaa; ottaa huomioon, että Montenegro on edistynein neuvotteluprosessissa oleva laajentumismaa;

B.  ottaa huomioon, että kestävä vuoropuhelu ja rakentava yhteistyö hallituskoalition ja opposition välillä on ratkaisevan tärkeää edistyksen ylläpitämiseksi liittymisprosessissa;

C.  ottaa huomioon, että vapaat, oikeudenmukaiset ja avoimet parlamenttivaalit ovat ratkaisevan tärkeät Montenegron demokraattisen tulevaisuuden kannalta;

D.  katsoo, että Montenegron olisi esitettävä lisää selkeää näyttöä edistymisestä oikeusvaltion toteuttamisessa, sillä se on perusedellytys EU:hun liittymiselle;

E.  katsoo, että vahva kansalaisyhteiskunta tehostaa poliittista vastuuvelvollisuutta, vahvistaa maan sisäistä solidaarisuutta ja edistää EU:hun liittyvien uudistusten parempaa ymmärrystä ja niihin sitoutumista;

F.  toteaa, että korruptio on yhä vakava ongelma ja että järjestäytynyt rikollisuus ja ilmaisunvapauteen kohdistuvat uhat huolestuttavat edelleen;

G.  katsoo, että on toteutettava lisätoimia työttömyyden, sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseksi sekä työntekijöiden ja ammattiyhdistysten oikeuksien vahvistamiseksi EU:n normien mukaisesti;

1.  panee tyytyväisenä merkille Montenegron kanssa käytyjen liittymisneuvottelujen tasaisen edistymisen ja toteaa, että tähän mennessä on avattu 22 neuvottelulukua, muun muassa luvut 23 ja 24, ja että kaksi lukua on suljettu alustavasti; kannustaa konkreettiseen edistymiseen, jotta sellaisten lukujen sulkemisedellytykset täyttyvät, joista käydään jo nyt neuvotteluja, ja jotta uusien lukujen avaamisedellytykset täyttyvät; korostaa, että neuvotteluissa edistymisen rinnalla on pantava tiukasti täytäntöön merkittäviä toimintasuunnitelmia ja -strategioita; muistuttaa kannastaan, että neuvottelujen kokonaisedistyminen riippuu oikeusvaltion täytäntöönpanosta ja sen näkyvistä tuloksista;

2.  vaatii liittymisprosessia koskevan parlamentaarisen valvonnan lisäämistä; pitää tervetulleena vuoden 2015 toimintasuunnitelman hyväksymistä, sillä siinä vahvistetaan parlamentaarista valvontaa, mutta korostaa tarvetta vahvistaa Montenegron parlamentin valmiuksia ja parantaa sen mahdollisuuksia tutustua liittymistä koskeviin tietoihin; panee tyytyväisenä merkille vastikään hyväksytyt eettiset säännöt ja kehottaa lisätoimenpiteisiin, jotta kansalaisten luottamusta Montenegron parlamenttiin parannettaisiin;

3.  on syvästi huolissaan maan kärjistyneestä ilmapiiristä ja siitä, että osa oppositiosta boikotoi parlamentin toimintaa; kehottaa kaikkia poliittisia voimia sekä hallituksessa että oppositiossa sitoutumaan jälleen kestävään vuoropuheluun ja rakentavaan yhteistyöhön Montenegron parlamentissa; panee merkille 27. tammikuuta 2016 Montenegron parlamentissa järjestetyn tuloksettomaksi jääneen epäluottamuslauseäänestyksen sekä tämän jälkeen toteutetun parlamentaarisen vuoropuhelun edellytysten luomisesta vapaille ja rehellisille vaaleille; muistuttaa, että vuoropuhelu ja kompromissi ovat kaikkien demokraattisten päätöksentekoprosessien kulmakiviä; paneekin poliittisen kriisin ratkaisemiseksi esitetyn suunnitelman tyytyväisenä merkille; kehottaa kaikkia oppositiopuolueita harkitsemaan pyyntöä liittyä hallitukseen lokakuun 2016 vaaleihin asti, jotta voidaan varmistaa ilman lisäviivästyksiä, että vapaiden ja rehellisten vaalien edellytykset täyttyvät, muun muassa saattamalla loppuun vaalilakien muuttaminen ja varmistamalla, että julkisia varoja ei käytetä puoluepoliittisiin tarkoituksiin; pitää hyvin toimivan demokratian kannalta tärkeänä, että kaikenlaiset mielenosoitukset hoidetaan rauhanomaisesti ja asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti; odottaa, että toimivaltaiset viranomaiset tutkivat perusteellisesti ja oikea-aikaisesti kaikki mielenosoitusten aikana tapahtuneet väkivallanteot, muun muassa kaikki väitteet eräiden poliisiviranomaisten liiallisesta voimankäytöstä; panee merkille joulukuussa 2015 hyväksytyt muutokset julkisia kokoontumisia koskevaan lakiin;

4.  kehottaa hallitusta panemaan uusi vaalilainsäädäntö täysimääräisesti täytäntöön ennen mahdollisia uusia vaaleja ja vahvistamaan edelleen keskusvaalilautakuntaa, jonka on hoidettava tehtävänsä tehokkaasti; toteaa jälleen kerran, että niin sanotun nauhoitustapauksen on johdettava asianmukaisiin poliittisiin jatkotoimiin, ja panee merkille oikeudellisten jatkotoimien edistymisen;

5.  panee merkille, että hallituksen toteuttamassa vuosien 2011–2016 julkishallinnon uudistuksessa on tapahtunut jonkin verran edistystä, ja kehottaa hyväksymään hyvissä ajoin kattavan strategian kaudelle 2016–2020; kannustaa edistämään julkishallinnon epäpolitisoitumista; pitää erittäin tärkeänä noudattaa ansioiden, epäpoliittisuuden, vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden periaatteita julkishallinnossa sekä varmistaa kansalaisten oikeus hyvään ja lahjomattomaan hallintoon; on tyytyväinen oikeusasiamiestä koskevaan lakiin tehtyihin muutoksiin; on huolestunut, että oikeusasiamiehen viraston valmiudet käsitellä valituksia tehokkaasti ovat edelleen rajalliset; korostaa tarvetta perustaa lisää riippumattomia valtiollisia erityisvirastoja;

6.  pitää tervetulleena asianmukaista edistymistä lainsäädäntökehyksen kehittämisessä oikeuslaitoksen riippumattomuuden, vastuuvelvollisuuden ja ammattimaisuuden tehostamiseksi, ja odottaa mielenkiinnolla asiaan liittyvien sääntöjen panemista täysimääräisesti täytäntöön käytännössä; panee tyytyväisenä merkille, että tietyntyyppisten tapausten sumaa on saatu edelleen purettua; kehottaa varmistamaan oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja on tyytyväinen, että se toimii entistä tehokkaammin; on edelleen huolissaan oikeuslaitoksen riippumattomuuteen kohdistuvasta epäasianmukaisesta vaikuttamisesta etenkin nimitettäessä tuomareita; korostaa, että tuomari- ja syyttäjäneuvostojen valmiutta on vahvistettava, perustuslakituomioistuimen tehokkuutta parannettava, siviili- ja hallinto-oikeuden tuomioiden täytäntöönpanoa vahvistettava ja uudet rekrytointijärjestelmät sekä ammatillista arviointia ja ylennyksiä koskevat järjestelmät pantava täysimääräisesti täytäntöön;

7.  kehottaa parantamaan turvapaikkoja ja maahanmuuttoa koskevia lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia valmiuksia ja kehottaa painokkaasti komissiota myöntämään tälle tukea; antaa Montenegron hallitukselle tunnustusta toimista, joita se on toteuttanut auttaakseen sen alueella oleskelevia valtiottomia henkilöitä selvittämään statuksensa; kannustaa Montenegroa jatkamaan toimien toteuttamista tällä alalla esimerkiksi lapsiin nähden, myös helpottamalla entisestään syntymien rekisteröintiä ja sen jälkeistä rekisteröintiä tai uudelleenrekisteröintiä väestörekistereihin;

8.  kehottaa hallitusta ja syyttäjänvirastoa lujittamaan toimiaan syyttämättä jättämisen torjumiseksi sotarikostapauksissa ja osoittamaan ennakoivampaa lähestymistapaa sotarikoksia koskevien selvittämättömien syytösten seurannassa erityisesti komentoketjun loppupäässä toimivien vastuullisten virkamiesten osalta, jotta kansainvälisten normien mukaisesti varmistetaan, että tuomioistuinten ratkaisut pannaan täytäntöön oikeudenmukaiset korvaukset taaten ja että uhreilla on käytettävissään oikeussuojakeinoja ja että he saavat korvauksia kärsimästään vahingosta; kehottaa suojelemaan todistajia täysimääräisesti; muistuttaa, että on tarpeen ratkaista kaikki ongelmat, jotka eriävät EU:n yhteisestä kannasta Rooman perussäännön koskemattomuuteen tai asiaan liittyvistä EU:n ohjaavista periaatteista, jotka koskevat kahdenvälisiä koskemattomuussopimuksia;

9.  suhtautuu myönteisesti EU:ssa suoritettuun lapsen oikeuksia koskevaan vertaisarviointiin ja kehottaa lapsia koskevien politiikkojen ja lakien täysimääräiseen täytäntöönpanoon ja seurantaan kaikilla tasoilla; korostaa tarvetta myöntää asianmukaisia varoja lapsiin liittyville politiikoille ja palveluille kansallisesti ja paikallisesti sekä parantaa valmiuksia tuottaa ja käyttää laadukasta, eriytettyä ja lapsiin keskittyvää tietoa tietoon perustuvaa politiikkaa ja ohjelmasuunnittelua varten;

10.  antaa tunnustusta hallituksen sitoutumiselle laajentamaan laadukasta varhaiskasvatusta ja suhtautuu myönteisesti esiopetukseen osallistuvien oppilaiden määrän kasvuun kohdistetun kampanjan seurauksena; suhtautuu myönteisesti toimiin, joilla parannetaan yleisesti opetuksen ja erityisesti varhaiskasvatuksen laatua asettamalla normeja, lisäämällä opettajien valmiuksia ja laatimalla valvonta- ja laadunvarmistusmekanismeja; suhtautuu myönteisesti uraauurtaviin toimiin, joilla kehitetään peruskoulun oppilaiden sosioemotionaalisia ja muita pehmeitä taitoja;

11.  antaa tunnustusta hallituksen sitoutumiselle sosiaali- ja lastenhoitojärjestelmän uudistukseen ja sen yhteydessä saavutetuille tuloksille sekä painottaa, että uudistukset on pantava tehokkaasti täytäntöön sosiaaliturvakeskuksissa yksilökohtaisen tapauskäsittelyn ja palvelujen koordinoinnin avulla; huomauttaa, että äskettäinen lakimuutos, jonka ansiosta aikuiset voivat käyttää päivähoitoyksikköjen palveluja yhdessä vammaisten lasten kanssa, ei ole kansainvälisten normien mukainen; suhtautuu myönteisesti hallituksen sitoutumiseen varmistamaan vuoteen 2017 mennessä, että alle kolmevuotiaita lapsia ei sijoiteta valtiollisiin hoitolaitoksiin; antaa tunnustusta Montenegron perhelainsäädäntöön ehdotetuille tarkistuksille, joilla kielletään ruumiillinen rangaistus perheissä; kehottaa lisäämään toimia, jotta lapsen parasta etua koskeva periaate sisällytetään kaikkiin siviili- ja hallintomenettelyihin edistäen samalla laajempaa oikeussuojan saatavuutta;

12.  panee merkille, että myönteisistä lainsäädännöllisistä muutoksista huolimatta korruptio on edelleen vakava huolenaihe varsinkin julkisissa hankinnoissa, terveydenhuollossa, koulutuksessa, maankäytön suunnittelussa, yksityistämisessä ja rakentamisessa; muistuttaa tarpeesta poistaa korruptio kaikilla tasoilla, sillä se heikentää demokraattisia periaatteita ja vaikuttaa kielteisesti sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen; kehottaa hallitusta tekemään korruption torjunnasta yhden painopistealoistaan osoittamalla siihen riittävät henkilöstöresurssit ja määrärahat; panee tyytyväisenä merkille, että on perustettu erityinen syyttäjänvirasto, jonka tehtävänä on muun muassa korruptiorikosten torjunta, ja kehottaa nostamaan sen täyteen toimintavalmiuteen mahdollisimman pian; panee tyytyväisenä merkille toimintansa 1. tammikuuta 2016 aloittaneen korruptiontorjuntaviraston perustamisen; kehottaa varmistamaan kyseisen viraston riippumattomuuden ja valmiuden suorittaa hallintoa koskevia tutkimuksia; palauttaa mieliin väärinkäytösten paljastajien suojelemisen tärkeyden; kehottaa viranomaisia helpottamaan ja laajentamaan tiedonsaantia yrityksien ja kiinteistöjen omistussuhteista sekä yksityiskohtaisen tiedon saamista julkisista menoista, erityisesti niistä, jotka liittyvät julkisiin hankintasopimuksiin ja yksityistämisprosesseihin;

13.  kehottaa hallitusta vahvistamaan edelleen lainsäädännöllistä ja institutionaalista kehystä korruption torjunnassa sekä varmistamaan väärinkäytösten paljastajien tehokkaan suojelun; kehottaa hallitusta sekä kaikkia julkishallinnon ja kansalaisyhteiskunnan sektoreita tekemään tehokasta yhteistyötä korruption ehkäisemiseksi ja paneutumaan siihen aktiivisemmin; kehottaa jälleen antamaan enemmän näyttöä korruption torjunnan tuloksista tutkinnassa, syytteeseenpanossa ja tuomioiden langettamisessa kaikilla tasoilla, vahvistamaan syyttäjien, tuomareiden ja poliisin institutionaalisia ja operationaalisia valmiuksia sekä hyödyntämään järjestelmällisesti mahdollisuutta tutkia talousrikoksia sekä valtaa takavarikoida omaisuutta ja tuomita se menetetyksi; kehottaa kriminalisoimaan laittoman vaurastumisen;

14.  panee merkille Montenegron valtionsyyttäjänviraston joissakin Montenegron kunnissa nostamat rikossyytteet monia virkamiehiä vastaan korkean tason korruption johdosta; pitää tätä myönteisenä osoituksena näytöstä korkean tason korruption kitkemisestä ja kannustaa Montenegroa jatkamaan tätä käytäntöä; toteaa uudelleen, että korkean tason korruptiotapausten tutkimista ja oikeuden eteen tuomista koskevaa näyttöä on laajennettava edelleen; pitää kiitettävänä Podgorican ylioikeuden toimintaa sen määrätessä rangaistuksia korruptiorikoksista;

15.  on huolissaan, että järjestäytyneen rikollisuuden tapauksissa lopullisten tuomioiden ilmoitettu määrä sekä rikollisten varojen takavarikoinnin ja menetetyksi tuomitsemisen määrä on pysynyt hyvin alhaisena; kannustaa oikeus- ja lainvalvontaviranomaisten vahvempaan ja parempaan yhteistyöhön; pitää tervetulleena monilla aloilla tehtyä hyvää yhteistyötä Montenegron ja naapurimaiden välillä; suhtautuu myönteisesti Eurojust-yksikön ja Montenegron väliseen yhteistyösopimukseen; panee merkille, että rahanpesua koskeva lainsäädäntökehys on enimmäkseen kunnossa, mutta kehottaa silti tehostamaan merkittävästi asiaan liittyvää valvontakehystä sekä lisäämään rahanpesutapauksiin liittyvien tutkimusten, syytteeseenpanojen ja tuomioiden määrää;

16.  kannustaa toteuttamaan lisätoimia, jotta torjutaan ihmiskauppaa ja täydennetään asiaankuuluvia oikeudellisia ja institutionaalisia näkökohtia, muun muassa monialaisen koordinointiryhmän perustamista; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia lisäämään talousrikosten tutkintaa ja varojen takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista, tunnistamaan uhrit tehokkaammin ja suojelemaan heitä sekä nostamaan tapauksista syytteet;

17.  panee merkille, että Montenegron poliisi on tehostanut valvontatoimia koko maassa estääkseen mahdolliset terrori-iskut ja Montenegron kansalaisten rekrytoimisen jihadistijärjestöihin; panee tyytyväisenä merkille terrorismin vastaisen strategian hyväksymisen vuosiksi 2016–2018 ja ministeriöiden välisen ryhmän perustamisen valvomaan tilannetta ja arvioimaan terroriuhkia; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia panemaan tehokkaasti täytäntöön asiaankuuluvat säännökset Montenegron kansalaisiin kohdistuvien mahdollisten turvallisuusuhkien ehkäisemiseksi ja seuraamiseksi; kannustaa toimivaltaisia viranomaisia vahvistamaan alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä myös vaihtamalla tietoja ja hyviä toimintatapoja, joilla pyritään estämään radikalisoitumista ja vastaamaan terroristien toimintaan; katsoo, että kaikilla tämänsuuntaisilla toimilla olisi varmistettava ihmisoikeuksien ja perusvapauksien noudattaminen kansainvälisten normien ja välineiden mukaisesti; katsoo, että alueen poliittinen vakaus, etnisten sekä uskonnollisten ryhmien välisen suvaitsevaisuuden ja vuoropuhelun edistäminen ja EU-lähentymisen jatkuminen ovat avainasemassa Länsi-Balkanin yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden vahvistamisen kannalta;

18.  suhtautuu myönteisesti Montenegron hallituksen viimeaikaisiin toimiin, joilla tehostetaan aseiden ja räjähdysaineiden laittoman kaupan torjumista; kehottaa koordinoimaan tiiviisti asiaa koskevia aloitteita ja jakamaan niihin liittyviä parhaita käytäntöjä niin Montenegrossa kuin laajemmalla alueella ja komission kanssa;

19.  suhtautuu myönteisesti pyrkimyksiin parantaa kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kuulemismekanismeja ja lisätä päätöksenteon ja lainsäädäntötyön avoimuutta myös ottamalla organisaatiot mukaan oikeusvaltion uudistusprosessiin sekä valvomalla vaaliprosessia ja uudistusten täytäntöönpanoa; arvostaa kansalaisjärjestöjen motivaatiota ja toimintaa, joka on ollut kovaäänistä ja vaikuttavaa monilla aloilla; korostaa, että on yhä lisättävä kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia tutustua liittymiseen liittyviin tietoihin ja parannettava edelleen organisaatioiden yhteistyötä paikallisten itsehallintojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia kehittämään edelleen kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden julkista rahoitusta koskevaa kestävää järjestelmää ja luomaan vapaaehtoistyötä ja yhteiskunnallista yrittäjyyttä edistävät olosuhteet;

20.  painottaa uudelleen tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden sekä laajemmassa mielessä ilmaisunvapauden merkitystä esimerkkeinä EU:n perusarvoista ja kaiken demokratian kulmakivenä; on edelleen huolissaan tiedotusvälineiden vapaudesta Montenegrossa, joka on Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuotuisessa luokituksessa vasta sijalla 114 lehdistön vapauden osalta; kannustaa edistämään entisestään ilmaisunvapautta ja mukauttamaan päätöksiä ilmaisunvapautta koskevaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön; vaatii toimenpiteitä, joilla varmistetaan julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajan (RTCG) riippumattomuus; kehottaa huolehtimaan, että kaikilla vaaleihin osallistuvilla puolueilla on oikeudenmukaiset ja tasapuoliset mahdollisuudet käyttää tiedotusvälineitä; painottaa joukkoviestimien itsesääntelyn merkitystä; suhtautuu myönteisesti tietoyhteiskunnan ja tekniikan alalla toteutettuihin toimiin;

21.  pitää myönteisenä, että kertomuksessa tarkastellun ajanjakson aikana toimittajia vastaan ei hyökätty uudelleen; on kuitenkin huolestunut siitä, että toimittajiin aiemmin kohdistuneita väkivaltaisuuksia ja uhkauksia on tutkittu puutteellisesti; vaatii toimivaltaisia viranomaisia ratkaisemaan avoinna olevat tapaukset, jotka koskevat toimittajiin kohdistettua väkivaltaa ja heitä vastaan esitettyjä uhkauksia, kuten Duško Jovanovićin murha vuonna 2004, tunnistamalla rikoksentekijöiden lisäksi myös iskujen takana olleet tahot ja panemalla täytäntöön toimittajiin kohdistettua väkivaltaa koskevien tutkimusten seurantaa varten perustetun tilapäisen komitean antamat suositukset; pitää kyseenalaisena komitean nykyistä kokoonpanoa, sillä sen jäsenistä turvallisuuspalveluiden edustajien osuus on yli puolet, mikä mahdollistaa sen, että nämä jäsenet voivat yhdessä toimiessaan estää komitean työn edistymisen ja raporttien hyväksymisen; kehottaa hallitusta pidentämään komitean toimeksiantoa ja antamaan sille paljon enemmän tietoja ja toimivaltaa; on huolissaan, että toimittajiin ja joukkoviestimiin kohdistuneet uhkaukset voivat edistää huomattavasti itsesensuuria ja rajoittaa tutkivan journalismin toiminta-alaa; tuomitsee parhaillaan käynnissä olevat, pääasiassa yhden tabloidin harjoittamat mustamaalauskampanjat, joiden kohteina on nimekkäitä kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja muutamia poliitikkoja henkilökohtaisin perustein; muistuttaa, että kaikkien joukkoviestinten on kunnioitettava täysimääräisesti ammattimaista journalismia koskevia vakiintuneita sääntöjä; toteaa, että media-alan yhteisö on erittäin politisoitunut ja jakautunut, että ammatilliset ja eettiset normit ovat heikkoja ja että toimittajien palkat ovat alhaiset ja työpaikat epävarmoja; pitää ratkaisevan tärkeänä, että toimittajat ovat täysin riippumattomia eivätkä mitkään tahot, kuten tiedotusvälineiden omistajat, puutu heidän työhönsä; panee tyytyväisenä merkille media-alan toimijoiden sopimuksen parantaa nykyisiä eettisiä normeja laadukkaan journalismin tehostamiseksi; kehottaa pitämään Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön tuen turvin jatkuvasti yllä vuoropuhelua tiedotusvälineiden eettisten ja ammatillisten normien parantamisesta;

22.  pitää myönteisinä vammaisten oikeuksia koskevaan lainsäädäntökehykseen tehtyjä parannuksia; on kuitenkin huolissaan, että vammaisten pääsy suurimpaan osaan julkisista rakennuksista, myös kaikkiin ensisijaisten julkisten rakennusten 13 luokkaan kuuluviin rakennuksiin kuten parlamenttiin, kouluihin, sairaaloihin, sosiaalihuoltokeskuksiin ja oikeusistuimiin, on vielä hyvin vaikeaa huolimatta siitä, että hallitus sitoutui korjaamaan tilanteen 31. elokuuta 2013 mennessä; kehottaa ottamaan vammaisten henkilöiden ammatillista kuntoutusta ja työllistämistä varten tarkoitetun rahaston täysimääräisesti käyttöön;

23.  kehottaa toimivaltaisia viranomaisia kannustamaan etnisten vähemmistöjen edustuksen parantamista julkisen sektorin työpaikoissa, muun muassa poliisivoimissa ja oikeuslaitoksessa; kehottaa viranomaisia myös hyväksymään uuden vähemmistöjä koskevan lain sekä uskonnollisten yhteisöjen oikeudellista asemaa koskevan lain eurooppalaiset normit ja kaikkien sidosryhmien asianmukaisen kuulemisen huomioon ottaen, toteuttamaan lisätoimia Boka Kotorskan (Kotorin lahti) monietnisen identiteetin suojelemiseksi sekä ratkaisemaan vähemmistöasioihin tarkoitettuja varoja koskevan avoimuuden puutteen ongelman; pitää myönteisenä Montenegron politiikkaa, jonka tavoitteena on luoda kaikkia kansallisia vähemmistöjä koskevan suvaitsevaisuuden ja osallistamisen ilmapiiri;

24.  panee merkille, että romaniopiskelijat osallistuvat aiempaa enemmän koulutuksen kaikkiin tasoihin, mutta kehottaa jälleen kerran lisätoimenpiteisiin, jotta helpotettaisiin terveydenhuollon, asuntojen ja työpaikkojen saatavuutta romaneille, egyptiläisille vähemmistöille ja aškaaliyhteisölle; kehottaa sekä poliitikkoja että kansalaisyhteiskunnan toimijoita torjumaan vihamielistä asennetta, syrjintää ja viharikoksia hlbti-yhteisöä kohtaan erityisesti pyrkimällä valistamaan väestöä ja antamaan sille tietoa asenteiden muuttamiseksi sekä kouluttamalla poliiseja, syyttäjiä ja tuomareita; vaatii, että tällaiseen syrjintään ja väkivaltaan syyllistyneet henkilöt saatetaan oikeuden eteen; kannustaa viranomaisia jatkamaan ja lisäämään toimia hlbti-henkilöiden oikeuksien turvaamiseksi ja kokoontumisvapauden varmistamiseksi; on tyytyväinen siihen, että kolmas Montenegrossa järjestetty pride-paraati sai hyvää suojelua ja että tapahtuma voitiin viedä läpi suuremmitta välikohtauksitta 13. joulukuuta 2015; pitää kuitenkin valitettavana, että pride-marssi kiellettiin Nikšićissä;

25.  on huolissaan naisiin ja tyttöihin kohdistuneesta perheväkivallasta ja seksuaalisesta väkivallasta, sen aliraportoinnista, syytetoimien puutteesta ja riittämättömästä tuesta ja suojelusta uhreille sekä rikoksentekijöille annetuista lievistä tuomioista tai kokonaan syyttämättä jättämisestä; vaatii toimivaltaisia viranomaisia ottamaan perheväkivallan vakavasti ja perustamaan turvapalveluja, tehostamaan koordinointia valtion instituutioiden välillä ja panemaan tehokkaasti täytäntöön yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta; kehottaa painokkaasti toimivaltaisia viranomaisia kouluttamaan valtion laitosten työntekijöitä (kuten sosiaalityöntekijöitä ja poliiseja) toimimaan uhrien kanssa; painottaa, että on tärkeää lisätä naisten edustusta politiikassa seuraavissa vaaleissa sekä edistää heidän pääsyään työmarkkinoille;

26.  kehottaa hallitusta jatkamaan oikeusasiamiehen sekä ihmisoikeuksista ja vähemmistöistä vastaavan ministeriön kaltaisten ihmisoikeuksia edistävien tahojen vahvistamista ja myöntämään asianmukaisia varoja ihmisoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi;

27.  antaa tunnustusta makrotalouden vakaudesta ja suotuisasta talouskehityksestä; panee myös merkille, että vuotta 2016 koskevan Maailmanpankin liiketoimintaympäristöä kuvaavan Doing Business -raportin mukaan Montenegro on 46. sijalla maailmanlaajuisesti ja sijoittuu siten toiselle sijalle Länsi-Balkaneilla; panee kuitenkin merkille, että sopimusten täytäntöönpanossa Montenegro on 188 maan joukossa 136. sijalla, mikä aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta; panee merkille toimet teollisuus- ja maataloustuotteiden kilpailukyvyn parantamiseksi; vaatii hallitusta käynnistämään lisää rakenneuudistuksia, turvaamaan liiketoiminnalle suotuisan sääntely-ympäristön kuluttajanoikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia samalla suojellen, pyrkimään edelleen vähentämään korruptiota taloudessa, toteuttamaan työtä ja kasvua luovia talousuudistuksia, puuttumaan maan vaihtotaseen suureen alijäämään, yleisen talousarvion alijäämään ja julkisen talouden kestävyyden heikkenemiseen sekä panemaan täytäntöön toimintapolitiikkoja, joilla helpotetaan talouden monipuolistamista;

28.  korostaa, että on tärkeää vahvistaa pk-yrityksiä ja tukea niitä parantamalla sääntelyä, myöntämällä rahoitusta, panemalla täytäntöön teollisuuspolitiikkaa ja vähentämällä epävirallista taloutta samoin kuin nopeuttamalla yritysten sähköistä rekisteröintiä maanlaajuisesti;

29.  toteaa huolestuneena, että Montenegro ei noudata kolmannessa energiapaketissa vahvistettuja vaatimuksia eikä kaasumarkkinoiden kehittäminen ole edistynyt; huomauttaa, että on tarpeen osoittaa riittävästi varoja tavoitteiden saavuttamiseen ja perustaa erityinen energiatehokkuusvirasto;

30.  panee merkille, että valtiontuki on yhä huolenaihe varsinkin mitä tulee valtiontukien valvontakomission ja valtiontuen valvontayksikön riippumattomuuteen, uuden lainsäädännön ilmoittamiseen ja yhteensopivuuteen EU:n lainsäädännön kanssa sekä valtiontukeen suurille investointihankkeille ja KAP-alumiinitehtaalle; on edelleen huolestunut KAP-tehtaan konkurssimenettelyn loppuunsaattamisen viivästymisestä, sillä se rikkoo maalle vakautus- ja assosiaatiosopimuksen perusteella kuuluvia velvoitteita; kehottaa jälleen hallitusta ja asianosaisia osapuolia pääsemään kestävään neuvotteluratkaisuun KAP:tä koskevassa konkurssimenettelyssä valtiontukisääntöjen ja vakaus- ja assosiaatiosopimuksen mukaisesti sekä avoimuutta ja oikeusvaltioperiaatetta noudattaen; kannustaa teettämään KAP:n tilinpitoa koskevan kattavan ja riippumattoman tarkastuksen, joka kattaa ajanjakson KAP-yhtiön siirtymisestä CEAC:n omistukseen nykyhetkeen; kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota uuden moottoritien rakentamista koskeviin suunnitelmiin ja toteaa, että kyse on Montenegron historian suurimmasta julkisesta hankkeesta ja menoerästä; kehottaa viranomaisia varmistamaan julkisten varojen asianmukaisen käytön ja asiaan liittyvän lainsäädännön noudattamisen;

31.  muistuttaa huolestaan, että joissakin osissa maata monet ihmiset elävät suhteellisessa köyhyydessä ja että nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys on jatkuvasti korkealla tasolla; painottaa, että on tärkeää ottaa kansalaisjärjestöt ja sosiaalineuvosto mukaan työvoimapolitiikan valmisteluun; kehottaa parantamaan sosiaalista vuoropuhelua; panee merkille ammattitaidon tarjonnan ja kysynnän kohtaamattomuuden koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden välillä ja sosioekonomisten erojen kasvamisen maan pohjois- ja eteläosien välillä; kehottaa toteuttamaan aktiivisempia työmarkkinatoimenpiteitä työllisyyden ja etenkin nuorten työllisyyden parantamiseksi; toteaa, että veronkierron torjuntaa on tehostettava ja että verotusta on muutettava sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan suuntaan; kannustaa hallitusta nopeuttamaan toimia, joilla se tarttuu Montenegron keskeisiin haasteisiin, kuten sosiaaliseen osallisuuteen, köyhyyden vähentämiseen ja harmaan talouden torjumiseen; pitää myönteisenä sosiaalista osallisuutta koskevan toimintasuunnitelman 2016 hyväksymistä; on tyytyväinen Kansainvälisen työjärjestön kanssa tehtyyn yhteisymmärryspöytäkirjaan;

32.  kehottaa lisätoimiin Solana Ulcinj -alueen biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi, koska se on yksi tärkeimmistä lintujen lisääntymis- ja talvehtimispaikoista Adrianmeren itärannikolla; kehottaa hallitusta jatkamaan ja tehostamaan toimia tämän ainutlaatuisen ekosysteemin kestäväksi suojelemiseksi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä pitämään suolamaan toimivuutta yhtenä parhaista esimerkeistä talouskehityksen ja ympäristönsuojelun synergiavaikutuksista, koska ainoastaan toimiva suolamaa voi tarjota luonnonmukaisen palvelun miljoonille linnuille vuosittain; kannustaa kehittämään rannikkoa kestävällä tavalla sekä suojelemaan luonnonympäristöä ja biologista monimuotoisuutta unionin normien mukaisesti; toteaa jälleen, että olisi lisättävä ponnisteluja uuden ympäristölain hyväksymisen edistämiseksi ja että samanaikaisesti on arvioitava sen ympäristövaikutuksia ja vahvistettava asiaan liittyviä hallinnollisia ja koordinointivalmiuksia; on tyytyväinen ilmastostrategian hyväksymiseen syyskuussa 2015; panee merkille, että Montenegron hallitus aikoo rakentaa uusia vesivoimalaitoksia; muistuttaa tarpeesta suorittaa asianmukainen ympäristövaikutusten arviointi unionin säännöstön ja kansainvälisten vaatimusten mukaisesti;

33.  kiittää Montenegron aloitteellista osallistumista alueelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön ja sen rakentavaa roolia siinä, myös sen osallistumista alueellisiin sovittelutoimiin ja sen panosta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) mukaisissa kriisinhallintaoperaatioissa; korostaa Montenegron rakentavaa panosta Berliinin prosessin sekä Länsi-Balkanin kuusikon aloitteen yhteydessä; onnittelee Montenegroa sen johdosta, että se on mukautunut täysin EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan (YUTP), ja kannustaa hallitusta jatkamaan nykyistä moitteetonta yhdenmukaisuutta; suhtautuu myönteisesti kansainvälisten pakotteiden täytäntöönpanoa koskevan lain hyväksymiseen, myös liittyen Venäjän toteuttamaan Krimin laittomaan liittämiseen ja Itä-Ukrainan tapahtumiin; kannustaa alueen muita maita tekemään yhteistyötä EU:n kanssa ulkopolitiikan yhteensovittamisessa ja seuraamaan Montenegron esimerkkiä; kehottaa Montenegron viranomaisia panemaan ripeästi täytäntöön ei-sitovat toimenpiteet, joista sovittiin Wienissä vuonna 2015 pidetyssä Länsi-Balkanin huippukokouksessa (esimerkiksi rajanylitysmenettelyjen yksinkertaistaminen/yhdenmukaistaminen, rautatieuudistukset, tietojärjestelmät) ennen seuraavaa Länsi-Balkanin huippukokousta, joka pidetään Ranskassa vuonna 2016;

34.  pitää tervetulleena Naton päätöstä esittää Montenegrolle liittymiskutsu ja kannustaa nopeaan ja tehokkaaseen liittymisneuvotteluprosessiin; kannustaa tässä yhteydessä jatkamaan turvallisuusalan uudistamista; pitää myönteisenä Montenegron osallistumista EU:n johdolla toteutettuihin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioihin; muistuttaa, että EU‑jäsenyysneuvottelut ja Natoon liittymisen prosessi ovat toisistaan riippumattomia;

35.  pitää tervetulleina Bosnia ja Hertsegovinan ja Kosovon kanssa tehtyjä rajasopimuksia ja kehottaa Montenegroa hyödyntämään niitä vauhdittaakseen toimia rajakiistojen selvittämiseksi Kroatian ja Serbian kanssa, ja mikäli ratkaisua ei saada aikaan, kehottaa ratkaisemaan kiistat Haagin Kansainvälisessä tuomioistuimessa kansainvälisen oikeuden sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti; kehottaa uudelleen viranomaisia edistämään entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan valtioseuraantoon liittyvien perinnönjakokysymysten ratkaisemista, maavoimien ja merivoimien perinnönjako mukaan lukien; kannustaa Montenegroa jatkamaan rakentavassa naapurihengessä jäljellä olevien kahdenvälisten ongelmien käsittelemistä naapuriensa kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa liittymisprosessia; kehottaa Montenegron viranomaisia myös laajentamaan yhteistyötään naapurimaiden kanssa jakamalla tietoa liittymistä edeltävästä neuvottelukokemuksesta; kehottaa Montenegron viranomaisia noudattamaan tinkimättä entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan valtioseuraantoa koskevia säännöksiä erityisesti sotilaallisten voimavarojen osalta;

36.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Montenegron hallitukselle ja parlamentille.

(1)EUVL L 108, 29.4.2010, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö