Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2894(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0309/2016

Pateikti tekstai :

B8-0309/2016

Debatai :

PV 09/03/2016 - 19
CRE 09/03/2016 - 19

Balsavimas :

PV 10/03/2016 - 7.10
CRE 10/03/2016 - 7.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0092

Priimti tekstai
PDF 287kWORD 122k
Ketvirtadienis, 2016 m. kovo 10 d. - Strasbūras
2015 m. ataskaita dėl Juodkalnijos
P8_TA(2016)0092B8-0309/2016

2016 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Juodkalnijos 2015 m. pažangos ataskaitos (2015/2894(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas ir jų priedą „Salonikų darbotvarkė Vakarų Balkanų valstybėms: Europos integracijos link“,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 29 d. Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (SAS)(1),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 21 d. vykusio septintojo ES ir Juodkalnijos stojimo konferencijos ministrų lygiu susitikimo rezultatus,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 16–17 d. Strasbūre vykusio ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto (SAPK) 11-o posėdžio pareiškimą ir rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 22 d. Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Juodkalnijos reformų įgyvendinimo pažangos (COM(2012)0222) ir į 2012 m. birželio 26 d. Tarybos išvadas dėl sprendimo pradėti stojimo derybas su Juodkalnija 2012 m. birželio 29 d.,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 10 d. Komisijos komunikatą „ES plėtros strategija“ (COM(2015)0611) ir prie jo pridėtą Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Juodkalnijos 2015 m. ataskaita“ (SWD(2015)0210),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugpjūčio 27 d. Vienos aukščiausiojo lygio susitikimo Vakarų Balkanų klausimu pirmininko baigiamąją deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 15 d. Bendrųjų reikalų tarybos išvadas dėl plėtros ir stabilizacijos ir asociacijos proceso,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 2 d. NATO užsienio reikalų ministrų priimtą sprendimą,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Juodkalnijos,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto nuolatinio pranešėjo Juodkalnijos klausimu Charleso Tannocko darbą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi padaryta tolesnė stojimo derybų su Juodkalnija pažanga, o 2015 m. gruodžio 21 d. vykusioje tarpvyriausybinėje konferencijoje atidaryti dar 2 derybų skyriai – dėl transporto ir energetikos; kadangi Juodkalnija derybų procese yra padariusi didžiausią pažangą, lyginant su kitomis plėtros šalimis;

B.  kadangi siekiant toliau daryti pažangą stojimo procese itin svarbus tvarus valdančiosios koalicijos ir opozicijos dialogas ir konstruktyvus jų bendradarbiavimas;

C.  kadangi demokratinei Juodkalnijos ateičiai itin svarbūs laisvi, sąžiningi ir skaidrūs rinkimai;

D.  kadangi Juodkalnija turėtų toliau kaupti patikimą teisinės valstybės principo taikymo patirtį, kuri yra pagrindinė stojimo į ES sąlyga;

E.  kadangi įtakinga pilietinė visuomenė stiprina politinę atskaitomybę, didina solidarumą šalyje ir skatina geresnį su ES susijusių reformų supratimą ir atsakomybę už jas;

F.  kadangi korupcija tebėra didelė problema ir susirūpinimą tebekelia organizuotas nusikalstamumas ir saviraiškos laisvės klausimai;

G.  kadangi reikėtų imtis tolesnių veiksmų siekiant kovoti su nedarbu, socialine diskriminacija ir skurdu, taip pat stiprinti darbo ir profesinių sąjungų teises laikantis ES standartų;

1.  palankiai vertina nuolatinę stojimo derybų su Juodkalnija pažangą, pažymėdamas, kad jau atidaryti 22 derybų skyriai, įskaitant 23-ą ir 24-ą skyrius, o du iš tų 22 skyrių laikinai uždaryti; ragina daryti apčiuopiamą pažangą vykdant kriterijus, kad būtų galima uždaryti skyrius, dėl kurių jau deramasi, ir atidaryti naujus skyrius; pabrėžia, kad darant pažangą derybose kartu reikia griežtai vykdyti atitinkamus veiksmų planus ir strategijas; dar kartą pabrėžia, kad bendra pažanga derybose priklauso nuo teisinės valstybės principo įgyvendinimo ir apčiuopiamų tokio įgyvendinimo rezultatų;

2.  ragina vykdyti daugiau parlamentinės stojimo proceso kontrolės; teigiamai vertina tai, kad priimtas 2015 m. parlamentinės priežiūros stiprinimo veiksmų planas, tačiau pabrėžia, kad būtina stiprinti Juodkalnijos parlamento pajėgumus ir gerinti jo galimybes gauti su stojimu susijusios informacijos; palankiai vertina tai, kad neseniai priimtas etikos kodeksas, ir ragina imtis tolesnių priemonių siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą Juodkalnijos parlamentu;

3.  labai susirūpinęs dėl didelės priešpriešos šalyje ir dėl to, kad dalis opozicijos boikotuoja parlamentinę veiklą; primygtinai ragina visas tiek vyriausybei, tiek opozicijai atstovaujančias politines jėgas atnaujinti Juodkalnijos parlamente tvarų dialogą ir konstruktyvų bendradarbiavimą; atkreipia dėmesį į 2016 m. sausio 27 d. Juodkalnijos parlamente balsuojant atmestą nepasitikėjimo votumą ir į tolesnį parlamentinį dialogą dėl laisvų ir sąžiningų rinkimų sąlygų sukūrimo; primena, kad bet kokio demokratinio sprendimų priėmimo proceso pagrindai yra dialogas ir kompromisas; šiuo požiūriu teigiamai vertina pateiktą planą, skirtą politinei krizei įveikti; ragina visas opozicijos partijas apsvarstyti kvietimą prisijungti prie vyriausybės iki 2016 m. spalio mėn. vyksiančių rinkimų siekiant nedelsiant užtikrinti, kad būtų garantuotos laisvų ir sąžiningų rinkimų sąlygos, be kita ko, užbaigiant rinkimų įstatymų pakeitimą ir užtikrinant, kad jokie viešieji ištekliai nebūtų naudojami partijos tikslais; mano, kad gerai veikiančioje demokratijoje itin svarbu, jog bet kokie protestai vyktų taikiai ir pagal atitinkamus teisės aktus; tikisi, kad kompetentingos valdžios institucijos nuodugniai ir laiku ištirs visus per protestus įvykusio smurto atvejus, įskaitant bet kokius įtarimus dėl to, kad kai kurie policijos nariai panaudojo pernelyg didelę jėgą; atkreipia dėmesį į 2015 m. gruodžio mėn. priimtus Viešųjų susirinkimų įstatymo pakeitimus;

4.  ragina vyriausybę prieš bet kokius naujus rinkimus visapusiškai įgyvendinti naujus rinkimų teisės aktus ir toliau stiprinti Valstybinę rinkimų komisiją, kuri turi veiksmingai vykdyti savo įgaliojimus; dar kartą primygtinai tvirtina, kad būtina vykdyti tinkamą politinę vadinamosios garso įrašų istorijos stebėseną, nors ir pripažįsta, kad padaryta pažanga vykdant tolesnius teisminius veiksmus;

5.  pažymi, kad padaryta tam tikra 2011–2016 m. vyriausybės viešojo administravimo reformos pažanga, ir ragina laiku patvirtinti 2016–2020 m. laikotarpį apimančią strategiją; ragina toliau depolitizuoti viešąjį administravimą; mano, kad labai svarbu laikytis nuopelnų, depolitizavimo, viešosios administracijos atskaitomybės ir skaidrumo principų, taip pat užtikrinti piliečių teisę į gerą administravimą be korupcijos; palankiai vertina Ombudsmeno įstatymo pakeitimus; yra susirūpinęs dėl to, kad ombudsmeno biuro pajėgumai veiksmingai nagrinėti skundus tebėra riboti; pabrėžia, kad reikia labiau specializuotų nepriklausomų valstybinių agentūrų;

6.  palankiai vertina didelę pažangą, padarytą gerinant teisinę sistemą, susijusią su teismų nepriklausomumo, atskaitomybės ir profesionalumo didinimu, ir tikisi, kad atitinkamos taisyklės bus visapusiškai įgyvendintos praktikoje; su pasitenkinimu pažymi, kad dar labiau sumažintas neišspręstų tam tikros rūšies bylų skaičius; ragina užtikrinti teisminių institucijų nepriklausomumą ir palankiai vertina tai, kad padidėjo jų veiksmingumas; tebėra susirūpinęs dėl nederamos įtakos teismų nepriklausomumui, ypač atsižvelgiant į teisėjų skyrimą; pabrėžia, kad reikia stiprinti teismų ir prokuratūros tarybų gebėjimus, dar labiau padidinti Konstitucinio teismo veiklos efektyvumą, gerinti civilinių ir administracinių sprendimų vykdymą ir visapusiškai diegti naujas samdymo, profesinio vertinimo ir paaukštinimo pareigose sistemas;

7.  ragina gerinti teisėkūros ir administracinius gebėjimus prieglobsčio ir migracijos srityje ir primygtinai ragina Komisiją suteikti šiam tikslui skirtą paramą; giria Juodkalnijos vyriausybę už veiksmus, kurių ji ėmėsi siekdama padėti savo teritorijoje esantiems asmenims be pilietybės spręsti jų statuso klausimą; ragina Juodkalniją tęsti šios srities pastangas, ypač atsižvelgiant į vaikus, be kita ko, toliau lengvinant gimimo registravimą ir vėlesnį registravimą arba perregistravimą civiliniuose registruose;

8.  ragina vyriausybę ir prokuratūrą aktyviau kovoti su nebaudžiamumu už karo nusikaltimus ir rodyti didesnę valią nagrinėti neišnagrinėtus įtarimus karo nusikaltimais, ypač turint mintyje vadovavimo grandinės viršūnėje buvusius atsakingus pareigūnus, siekiant pagal tarptautinius standartus užtikrinti, kad teismo sprendimai būtų vykdomi, būtų garantuojama sąžininga ir teisinga kompensacija ir kad nusikaltimų aukos turėtų teisę kreiptis į teismą ir gauti patirtos žalos atlyginimą; ragina visiškai apsaugoti liudytojus; primena, kad reikia išspręsti visus klausimus, neatitinkančius ES bendrosios pozicijos dėl Romos statuto vientisumo ar su tuo susijusių ES pagrindinių principų dėl dvišalių susitarimų dėl imuniteto;

9.  teigiamai vertina naujausią ES tarpusavio vertinimo priemonę vaiko teisių klausimu ir ragina visais lygmenimis visapusiškai įgyvendinti su vaiko teisėmis susijusias politikos priemones ir įstatymus ir juos stebėti; pabrėžia, kad su vaikais susijusioms politikos priemonėms ir tarnyboms nacionaliniu ir vietos lygmenimis reikia skirti pakankamai išteklių ir stiprinti gebėjimus generuoti ir naudoti kokybiškus, išskaidytus, atsižvelgiant į vaikus surinktus duomenis, kad būtų įmanoma formuoti ir programuoti įrodymais pagrįstą politiką;

10.  giria vyriausybę už įsipareigojimą plėsti geros kokybės ankstyvąjį ugdymą ir teigiamai vertina po tikslinės kampanijos padažnėjusį registravimąsi ikimokyklinio ugdymo įstaigose; teigiamai vertina pastangas gerinti bendrą švietimo kokybę ir konkrečiai ankstyvojo ugdymo kokybę, visų pirma nustatant standartus, stiprinant ugdymo paslaugų teikėjų gebėjimus ir kuriant priežiūros ir kokybės užtikrinimo mechanizmus; teigiamai vertina novatorišką darbą plėtojant pradinių mokyklų moksleivių socialinius emocinius ir kitus šios srities gebėjimus;

11.  pripažįsta tinkamus vyriausybės veiksmus ir socialinės bei vaikų priežiūros sistemos reformų srityje pasiektus rezultatus ir pabrėžia, jog reikia, kad šias reformas veiksmingai įgyvendintų socialinės paramos centrai, nagrinėdami individualius atvejus ir koordinuodami paslaugas; pažymi, kad naujausi teisės aktų pakeitimai, pagal kuriuos suaugusiesiems leidžiama naudotis dienos priežiūros centrų paslaugomis kartu su neįgaliais vaikais, neatitinka tarptautinių standartų; teigiamai vertina vyriausybės įsipareigojimą iki 2017 m. užtikrinti, kad valstybinėse nuolatinės globos institucijose nebūtų apgyvendinami jaunesni nei trejų metų vaikai; giria už siūlomus Juodkalnijos Šeimos įstatymo pakeitimus, kuriais būtų uždraustos fizinės bausmės šeimos aplinkoje; ragina dėti daugiau pastangų, kad visuose civiliniuose ir administraciniuose procesuose būtų atsižvelgiamą į vaiko intereso principą, kartu skatinant suteikti daugiau galimybių kreiptis į teismą;

12.  pažymi, kad nepaisant teigiamų pokyčių teisėkūros srityje korupcija tebėra didelė problema, ypač viešųjų pirkimų, sveikatos priežiūros, švietimo, teritorijų planavimo, privatizavimo ir statybos srityse; dar kartą teigia, kad reikia panaikinti visų lygių korupciją, nes ji pažeidžia demokratijos principus ir daro neigiamą poveikį socialiniam ir ekonominiam vystymuisi; ragina vyriausybę kovą su korupcija laikyti vienu savo prioritetų jam skiriant pakankamai žmogiškųjų ir biudžeto išteklių; palankiai vertina tai, kad įsteigta Specialioji prokuratūra, kuriai pavesta, be kita ko, kovoti su korupcijos nusikaltimais, ir ragina užtikrinti, kad ji kuo anksčiau pradėtų veikti visu pajėgumu; palankiai vertina tai, kad įsteigta Kovos su korupcija agentūra, kuri pradėjo veikti 2016 m. sausio 1 d.; ragina užtikrinti jos nepriklausomumą ir pajėgumą atlikti administracinius tyrimus; primena, kad svarbu apsaugoti informatorius; ragina valdžios institucijas palengvinti sąlygas gauti informacijos apie įmonių savininkus, nekilnojamąjį turtą ir išsamios informacijos viešąsias išlaidas, ypač susijusias su viešaisiais pirkimais ir privatizavimo procesais, ir sudaryti daugiau galimybių tokią informaciją gauti;

13.  ragina vyriausybę toliau stiprinti teisinę ir institucinę sistemą kovos su korupcija srityje ir užtikrinti veiksmingą informatorių apsaugą; ragina vyriausybę ir visų visuomeninio gyvenimo ir pilietinės visuomenės sektorių atstovus aktyviau dalyvauti ir veiksmingiau bendradarbiauti vykdant korupcijos prevenciją; dar kartą pabrėžia, kad būtina gerinti kovos su korupcija rezultatus atliekant visų lygmenų nusikaltimų tyrimus, vykdant baudžiamuosius persekiojimus ir skelbiant apkaltinamuosius nuosprendžius, gerinant prokurorų, teisėjų ir policijos institucinius ir veiklos gebėjimus, sistemingai naudoti finansinių nusikaltimų tyrimus ir įgaliojimus areštuoti ir konfiskuoti turtą; ragina kriminalizuoti neteisėtą praturtėjimą;

14.  pažymi, kad Juodkalnijos valstybės prokuratūra kai kuriems pareigūnams tam tikrose Juodkalnijos savivaldybėse pateikė baudžiamuosius kaltinimus dėl aukšto lygio korupcijos; vertina tai kaip gerą ženklą siekiant veiksmingiau kovoti su aukšto rango pareigūnų korupcija ir ragina Juodkalniją tęsti šią praktiką; dar kartą tvirtina, kad reikia toliau gerinti kovos su korupcija rezultatus ir kelti bylas už dalyvavimą aukšto lygio korupcijoje; giria Podgoricos aukštąjį teismą už gerus rezultatus skelbiant apkaltinamuosius nuosprendžius už nusikaltimus, susijusius su korupcija;

15.  yra susirūpinęs dėl to, kad, remiantis pranešimais, vis dar priimta labai nedaug galutinių apkaltinamųjų nuosprendžių organizuoto nusikalstamumo bylose ir areštuota ir konfiskuota labai nedaug nusikalstamu būdu įgyto turto; ragina teismines ir teisėsaugos institucijas aktyviau ir geriau bendradarbiauti; palankiai vertina tai, kad Juodkalnija įvairiausiais klausimais gerai bendradarbiauja su kaimyninėmis šalimis; teigiamai vertina Eurojusto ir Juodkalnijos bendradarbiavimo susitarimą; atkreipdamas dėmesį į tai, kad kovos su pinigų plovimu teisinė sistema iš esmės gerai veikia, ragina labai pagerinti atitinkamą priežiūros sistemą, taip pat padidinti pinigų plovimo bylų tyrimų, baudžiamojo persekiojimo ir apkaltinamųjų nuosprendžių jose skaičių;

16.  ragina imtis papildomų priemonių kovojant su prekyba žmonėmis siekiant papildyti konkrečius teisinius ir institucinius klausimus, be kita ko, įkuriant tarpdisciplininę koordinavimo grupę; ragina kompetentingas valdžios institucijas vykdyti daugiau finansinių nusikalstamų veikų tyrimų, dažniau areštuoti ir konfiskuoti turtą, veiksmingiau nustatyti ir apsaugoti aukas ir nagrinėti bylas;

17.  pažymi, kad Juodkalnijos policija vykdo daugiau patikrinimų visoje šalies teritorijoje, kad būtų užkirstas kelias galimiems teroristiniams išpuoliams ir Juodkalnijos piliečių verbavimui į džihadistų organizacijas; palankiai vertina tai, kad buvo patvirtinta 2016–2018 m. kovos su terorizmu strategija ir sudaryta tarpžinybinė grupė, kuri stebės padėtį ir vertins terorizmo grėsmę; ragina kompetentingas institucijas tinkamai įgyvendinti atitinkamas teisės nuostatas, kad būtų galima užkirsti kelią bet kokiai galimai Juodkalnijos piliečių saugumui kylančiai grėsmei ir tokią grėsmę stebėti; ragina kompetentingas valdžios institucijas gerinti regioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą, be kita ko, keistis informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais siekiant užkirsti kelią radikalėjimui ir reaguoti į teroristinę veiklą; mano, kad imantis visų šiuo tikslu vykdomų priemonių turėtų būti užtikrinama, kad bus laikomasi žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pagal tarptautinius standartus ir teisės aktus; mano, kad politinis stabilumas regione, etninių ir religinių grupių tarpusavio tolerancijos ir dialogo skatinimas ir tolesnė pažanga siekiant integracijos į ES yra būtini aspektai siekiant stiprinti sanglaudą ir saugumą Vakarų Balkanuose;

18.  teigiamai vertina Juodkalnijos vyriausybės pastarojo meto pastangas aktyviau kovoti su nelegaliu ginklų ir sprogmenų gabenimu; ragina glaudžiai koordinuoti Juodkalnijos, platesnio regiono ir Komisijos iniciatyvas šiuo klausimu ir keistis geriausia jų patirtimi;

19.  teigiamai vertina pastangas gerinti konsultacijų su pilietinės visuomenės organizacijomis (PVO) mechanizmus ir didinti politikos formavimo ir teisėkūros skaidrumą, be kita ko, įtraukiant PVO į teisinės valstybės reformų procesą ir rinkimų proceso bei reformų įgyvendinimo stebėjimą; teigiamai vertina PVO sektoriaus motyvaciją ir pastangas – daugelyje sričių jis pareiškė savo nuomonę ir veiksmingai dirbo; pabrėžia, kad reikia toliau gerinti PVO galimybes gauti su stojimu susijusią informaciją ir toliau gerinti vietos savivaldos ir pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiavimą; ragina kompetentingas institucijas toliau kurti tvarią PVO viešojo finansavimo sistemą ir sudaryti savanorišką darbą ir socialinį verslumą skatinančias sąlygas;

20.  primena, kokia svarbi žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas, taip pat išraiškos laisvė platesne prasme, nes tai yra viena iš svarbiausių ES vertybių ir bet kokios demokratijos pagrindas; vis dar yra susirūpinęs dėl žiniasklaidos laisvės Juodkalnijoje, kuri užima tik 114-ąją vietą spaudos laisvės srityje pagal metinę „Žurnalistai be sienų“ klasifikaciją; ragina daryti pažangą žodžio laisvės srityje, o sprendimus derinti su Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika žodžio laisvės srityje; ragina imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrinamas visuomeninio transliuotojo „Juodkalnijos radijas ir televizija“ (RTCG) nepriklausomumas; primygtinai ragina visoms rinkimuose dalyvaujančioms partijoms sudaryti vienodas sąlygas pasisakyti žiniasklaidoje; pabrėžia, koks svarbus žiniasklaidos priemonių savireguliavimas; teigiamai vertina informacinės visuomenės ir technologijų sektoriuje įdėtas pastangas;

21.  su džiaugsmu pažymi, kad ataskaitiniu laikotarpiu neįvykdyta naujų išpuolių prieš žurnalistus; tačiau reiškia susirūpinimą dėl trūkumų tiriant ankstesnius smurto prieš žurnalistus ir jų bauginimo atvejus; primygtinai ragina kompetentingas institucijas spręsti nagrinėjamas bylas dėl smurto prieš žurnalistus ir grasinimų jiems, įskaitant žurnalisto Duško Jovanović nužudymo 2004 m. bylą, geriau atliekant tyrimus, nustatant ir patraukiant atsakomybėn ne tik nusikaltėlius, bet ir išpuolių sumanytojus, ir įgyvendinant ad hoc komisijos, įsteigtos stebėti smurto prieš žurnalistus bylų tyrimą, rekomendacijas; išreiškia abejones dėl dabartinės komisijos sudėties – daugiau nei 50 proc. jos narių sudaro saugumo tarnybų pareigūnai, kurie, veikdami kartu, gali blokuoti pažangą ir ataskaitų tvirtinimą; ragina vyriausybę pratęsti šios komisijos įgaliojimus ir suteikti jai daug daugiau informacijos ir didesnę kompetenciją; yra sunerimęs dėl to, kad žurnalistų ir žiniasklaidos priemonių bauginimai gali labai paskatinti jų vidinę cenzūrą ir apriboti tiriamosios žurnalistikos aprėptį; smerkia tebesitęsiančias asmenų šmeižto kampanijas, kurias dažniausiai vykdo vienas bulvarinis laikraštis, atakuodamas žinomus pilietinės visuomenės aktyvistus ir kai kuriuos konkrečius politikus; primena, kad visos žiniasklaidos priemonės privalo visapusiškai laikytis nustatytų profesionalios žurnalistikos taisyklių; pažymi, kad žiniasklaidos bendruomenė labai politizuota ir susiskaidžiusi, jos profesiniai ir etiniai standartai žemi, žurnalistams mažai mokama ir jų darbas nesaugus; mano, jog labai svarbu, kad žurnalistai būtų visiškai nepriklausomi nuo bet kokio kišimosi, įskaitant žiniasklaidos savininkų kišimąsi; palankiai vertina žiniasklaidos darbuotojų susitarimą gerinti esamą etikos kodeksą siekiant kelti žurnalistikos kokybę; ragina tęsti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos globojamą dialogą dėl žiniasklaidos etikos ir profesinių standartų gerinimo;

22.  palankiai vertina su neįgaliųjų teisėmis susijusios teisinės sistemos gerinimą; vis dėlto reiškia susirūpinimą dėl to, kad dauguma pastatų neįgaliesiems vis dar neprieinami, įskaitant visus 13-ojo prioritetinio tipo pastatus, pvz., parlamentą, mokyklas, ligonines, socialinės gerovės centrus ir teismus, nors vyriausybė ir įsipareigojo tokią padėtį pakeisti iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.; ragina iki galo pasinaudoti Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir įdarbinimo fondo lėšomis;

23.  ragina kompetentingas institucijas skatinti geriau atstovauti etninių mažumų bendruomenėms viešajame sektoriuje, įskaitant policijos ir teismų sektorius; taip pat primygtinai ragina šias institucijas priimti naują įstatymą mažumų klausimu ir įstatymą dėl teisinio religinių bendruomenių statuso pagal Europos standartus ir deramai pasikonsultavus su visais suinteresuotaisiais subjektais, toliau stengtis apsaugoti Kotoro įlankos (Boka Kotorska) regiono daugiatautiškumą ir spręsti nepakankamai skaidraus mažumų klausimams skirtų lėšų naudojimo problemą; teigiamai vertina Juodkalnijos politikos priemones, kuriomis siekiama sukurti tolerantišką ir įtraukią aplinką visoms nacionalinėms mažumoms;

24.  pažymi, kad gerinamas romų mokinių dalyvavimas visų lygmenų švietime, tačiau dar kartą ragina imtis papildomų priemonių siekiant sudaryti palankesnes sąlygas romams, egiptiečių mažumoms ir aškaliams naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, gauti būstą ir įsidarbinti; primygtinai ragina politikos ir pilietinės visuomenės veikėjus kovoti su priešiškumu LGBTI bendruomenei, jos diskriminacija ir neapykantos nusikaltimais jos atžvilgiu, ypač dedant pastangas šviesti ir informuoti visuomenę ir taip siekiant keisti požiūrį, taip pat rengiant policininkų, prokurorų ir teisėjų mokymus; ragina patraukti atsakomybėn tokios diskriminacijos ir smurto kaltininkus; ragina valdžios institucijas toliau dar labiau stengtis apsaugoti LGBTI asmenų teises ir užtikrinti susirinkimų laisvę; teigiamai vertina tai, kad 2015 m. gruodžio 13 d. be didesnių incidentų buvo surengtos trečiosios Juodkalnijos LGBTI eitynės; vis dėlto apgailestauja, kad LGBTI eitynės Nikšičiuje buvo uždraustos;

25.  tebėra susirūpinęs dėl smurto šeimoje ir lytinio smurto prieš moteris ir mergaites ir dėl to, kad apie daugelį tokių atvejų nepranešama, dėl nepakankamo už tai atsakingų asmenų baudžiamojo persekiojimo ir neveiksmingos paramos aukoms ir jų apsaugos, taip pat dėl nusikaltėliams taikomų švelnių bausmių arba net visiško jų nebaudžiamumo; primygtinai ragina kompetentingas valdžios institucijas rimtai vertinti smurtą šeimoje, pradedant teikti apsaugos paslaugas, gerinant valstybės institucijų koordinavimą ir veiksmingai įgyvendinant Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo; primygtinai ragina kompetentingas institucijas šviesti valstybės institucijų darbuotojus (socialinius darbuotojus, policijos pareigūnus ir kt.), kad jie mokėtų dirbti su nusikaltimų aukomis; pabrėžia, kaip svarbu per ateinančius rinkimus didinti atstovavimą moterims politikoje ir darbo rinkos prieinamumą moterims;

26.  ragina vyriausybę toliau stiprinti žmogaus teisių institucijas, pvz., ombudsmeną ir Žmogaus teisių ir mažumų ministeriją, ir skirti pakankamai išteklių žmogaus teisių laikymuisi užtikrinti;

27.  palankiai vertina makroekonominį stabilumą ir teigiamus pokyčius ekonomikos srityje; taip pat pažymi, kad, remiantis 2016 m. Pasaulio banko ataskaitoje „Verslas“ (angl. „Doing Business“), kurioje įvertintas verslo sąlygų palankumo indeksas, pateiktais duomenimis, Juodkalnija užima 46-ąją vietą pasaulyje ir antrąją Vakarų Balkanuose; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad sutarčių vykdymo užtikrinimo srityje Juodkalnija užima 136-ą vietą iš 188 šalių, o tokiomis sąlygomis atsiranda teisinis neapibrėžtumas; atkreipia dėmesį į pastangas pagerinti pramonės ir žemės ūkio produktų konkurencingumą; ragina vyriausybę pradėti vykdyti tolesnes struktūrines reformas siekiant užtikrinti verslui palankią reguliavimo aplinką, kartu apsaugant vartotojų ir socialines teises, toliau stengtis mažinti korupciją ekonomikoje, įgyvendinti ekonomines reformas, kurios padės kurti darbo vietas, spręsti didelio šalies einamosios sąskaitos ir bendrojo biudžeto deficito ir viešųjų finansų tvarumo klausimus ir vykdyti politiką, padedančią įvairinti ekonomiką;

28.  pabrėžia, kaip svarbu stiprinti MVĮ sektorių ir teikti paramą priimant geresnius teisės aktus, teikiant finansavimą, įgyvendinant pramonės politiką, mažinant neoficialią ekonomiką ir paspartinant elektroninį įmonių registravimą visoje šalyje;

29.  susirūpinęs pažymi, kad Juodkalnija neatitinka trečiojo energetikos dokumentų rinkinio ir nedaroma dujų rinkos plėtojimo pažanga; pažymi, kad reikia skirti pakankamai išteklių tikslams pasiekti ir kad reikia įsteigti specializuotą energijos vartojimo efektyvumo agentūrą;

30.  atkreipia dėmesį į tai, kad dar neišspręsta valstybės pagalbos problema, ypač atsižvelgiant į Valstybės pagalbos kontrolės komisijos ir Valstybės pagalbos kontrolės skyriaus nepriklausomumą, pranešimų teikimo procedūrą ir naujų teisės aktų suderinamumą ir valstybės pagalbą dideliems investicijų projektams ir aliuminio gamyklai KAP; tebėra susirūpinęs dėl vėlavimo užbaigti gamyklos KAP bankroto procesą, nes taip pažeidžiami šalies įsipareigojimai pagal SAS; dar kartą ragina vyriausybę ir suinteresuotąsias šalis susiderėti ir kartu priimti tvarų sprendimą dėl gamyklos KAP bankroto proceso, laikantis valstybės pagalbos taisyklių ir SAS, remiantis skaidrumo ir teisinės valstybės principais; ragina užsakyti visapusišką nepriklausomą gamyklos KAP finansinį auditą, apimantį laikotarpį nuo 2005 m., kai ją įsigijo Vidurio Europos aliuminio bendrovė (angl. Central European Aluminum Company, CEAC), iki šios dienos; ragina ypatingą dėmesį skirti planams nutiesti naują greitkelį, kuris taps didžiausiu visų laikų viešuoju projektu ir išlaidomis Juodkalnijos istorijoje; ragina valdžios institucijas užtikrinti tinkamą viešųjų lėšų panaudojimą ir atitinkamų įstatymų laikymąsi;

31.  dar kartą primena savo susirūpinimą dėl to, kad kai kuriose šalies dalyse daug gyventojų gyvena santykiniame skurde ir kad jaunimo ir ilgalaikis nedarbas išlieka aukštas jau ilgą laiką; pabrėžia, kaip svarbu į darbo politikos priemonių rengimą įtraukti PVO ir socialinę tarybą; ragina gerinti socialinį dialogą; atkreipia dėmesį į švietimo sistemos ugdomų ir darbo rinkoje reikiamų įgūdžių neatitikimą ir į vis didėjančius socialinius ir ekonominius šiaurinės ir pietinės šalies dalių skirtumus; ragina imtis aktyvesnių darbo rinkos priemonių siekiant padidinti užimtumą, ypač jaunimo užimtumą; teigia, kad reikia veiksmingiau kovoti su mokesčių slėpimu ir nustatyti socialiai teisingesnį apmokestinimą; ragina vyriausybę sparčiau spręsti didžiausias Juodkalnijos problemas, susijusias su socialine įtrauktimi, skurdo ir šešėlinės ekonomikos mažinimu; palankiai vertina tai, kad patvirtintas 2016 m. socialinės įtraukties veiksmų planas; teigiamai vertina susitarimo memorandumą su Tarptautine darbo organizacija;

32.  ragina dėti daugiau pastangų siekiant išsaugoti biologinę įvairovę, ypač Ulcinio druskingų ežerų, kuriuose yra svarbiausia paukščių perėjimo ir žiemojimo buveinė rytinėje Adrijos jūros pakrantėje, biologinę įvairovę; ragina vyriausybę ir toliau dėti dar daugiau pastangų siekiant užtikrinti ilgalaikę šios unikalios ekosistemos nacionalinę ir tarptautinę apsaugą, pripažįstant, kad minėti druskingieji ežerai yra vienas iš geriausių ekonominio vystymosi ir aplinkos apsaugos sąveikos pavyzdžių, nes tik veikianti druskingųjų ežerų ekosistema gali kasmet sudaryti sąlygas poruotis milijonams paukščių; ragina užtikrinti tvarų pakrančių regionų vystymąsi ir natūralios gamtinės aplinkos ir biologinės įvairovės apsaugą pagal Europos standartus; dar kartą kartoja, kad reikėtų imtis tolesnių veiksmų siekiant priimti naują aplinkos įstatymą, kartu atsižvelgiant į tai, kad reikia vertinti poveikį aplinkai ir stiprinti administracinius ir koordinavimo gebėjimus; palankiai vertina tai, kad 2015 m. rugsėjo mėn. patvirtinta klimato kaitos strategija; atkreipia dėmesį į Juodkalnijos vyriausybės ketinimą statyti naujas hidroelektrines; primena, kad reikia atlikti patikimą poveikio aplinkai vertinimą, laikantis ES acquis ir tarptautinių standartų;

33.  džiaugiasi, kad Juodkalnija aktyviai ir konstruktyviai prisideda prie regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo, įskaitant regioninį susitaikymą ir įnašą į krizių valdymo operacijas pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP); pabrėžia konstruktyvų Juodkalnijos vaidmenį vykdant Berlyno procesą ir Vakarų Balkanų šešeto iniciatyvą; sveikina Juodkalniją, kad ji visapusiškai derina savo politiką su ES užsienio ir saugumo politika (BUSP), ir ragina vyriausybę toliau derinti šią politiką 100 proc.; teigiamai vertina tai, kad priimtas įstatymas dėl tarptautinių ribojamųjų priemonių, įskaitant priemones, taikomas atsižvelgiant į Rusijos neteisėtą Krymo aneksiją ir įvykius Rytų Ukrainoje, įgyvendinimo; ragina kitas regiono šalis bendradarbiauti su ES derinant šalies užsienio politiką ir sekti Juodkalnijos pavyzdžiu; ragina Juodkalnijos valdžios institucijas iki 2016 metais Prancūzijoje vyksiančio kito Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikimo skubiai įgyvendinti per 2015 m. Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikimą suderintas „neprivalomas priemones“ (pvz., supaprastinti ir (arba) suderinti sienos kirtimo procedūras, atlikti geležinkelio reformas, išspręsti informacinių sistemų klausimus);

34.  palankiai vertina NATO sprendimą pakviesti Juodkalniją prisijungti prie aljanso ir ragina greitai ir veiksmingai vykdyti stojimo derybų procesą; atsižvelgdamas į tai, ragina tęsti saugumo sektoriaus reformą; teigiamai vertina Juodkalnijos dalyvavimą ES vadovaujamose BSGP misijose; primena, kad stojimo į ES derybos yra nesusijusios su stojimo į NATO procesu;

35.  palankiai vertina susitarimus dėl sienos su Bosnija ir Hercegovina ir Kosovu ir ragina Juodkalniją, remiantis šia patirtimi, sparčiau spręsti dar neišspręstus sienų su Kroatija ir Serbija klausimus, o jeigu paaiškėtų, kad abipusiu sutarimu sprendimo pasiekti neįmanoma, ragina ginčus spręsti Hagos Tarptautiniame Teisingumo Teisme, vadovaujantis tarptautinės teisės taisyklėmis ir principais; dar kartą ragina valdžios institucijas padėti išspręsti buvusiosios Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos (JSFR) palikimo, įskaitant karinį ir jūrinį palikimą, klausimus; ragina Juodkalniją vykdant stojimo procesą toliau kuo greičiau konstruktyviai ir kaimyniškai kartu su kaimyninėmis šalimis spręsti likusius dvišalius klausimus; be to, ragina Juodkalnijos valdžios institucijas plačiau bendradarbiauti su kaimyninėmis šalimis – keistis informacija apie pasirengimo narystei derybų patirtį; ragina Juodkalnijos valdžios institucijas visapusiškai laikytis nuostatų dėl JSFR palikimo, ypač atsižvelgiant į karinį turtą;

36.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Juodkalnijos vyriausybei ir parlamentui.

(1) Priimti tekstai, OL L 108, 2010 4 29, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika