Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2894(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0309/2016

Ingivna texter :

B8-0309/2016

Debatter :

PV 09/03/2016 - 19
CRE 09/03/2016 - 19

Omröstningar :

PV 10/03/2016 - 7.10
CRE 10/03/2016 - 7.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0092

Antagna texter
PDF 198kWORD 94k
Torsdagen den 10 mars 2016 - Strasbourg
2015 års rapport om Montenegro
P8_TA(2016)0092B8-0309/2016

Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2016 om 2015 års rapport om Montenegro (2015/2894(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 19 och 20 juni 2003 och den tillhörande bilagan Thessaloniki-agendan för västra Balkan: I riktning mot europeisk integration,

–  med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet av den 29 mars 2010 mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan(1),

–  med beaktande av resultatet från det sjunde mötet med anslutningskonferensen på ministernivå mellan EU och Montenegro, vilket hölls den 21 december 2015,

–  med beaktande av förklaringen och rekommendationerna från det elfte mötet i den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro, vilket hölls i Strasbourg den 16–17 december 2015,

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 22 maj 2012 till Europaparlamentet och rådet om Montenegros framsteg med genomförandet av reformer (COM(2012)0222) och av rådets slutsatser av den 26 juni 2012, där det beslutades att anslutningsförhandlingar med Montenegro skulle inledas den 29 juni 2012,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 november 2015 EU:s utvidgningsstrategi (COM(2015)0611), åtföljt av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Montenegro 2015 Report (SWD(2015)0210),

–  med beaktande av slutförklaringen från ordförandeskapet för det toppmöte om västra Balkan som hölls i Wien den 27 augusti 2015,

–  med beaktande av rådets slutsatser (allmänna frågor) av den 15 december 2015 om utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen,

–  med beaktande av det beslut som Natoländernas utrikesministrar fattade den 2 december 2015,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Montenegro,

–  med beaktande av det arbete som Charles Tannock uträttat som utrikesutskottets ständige föredragande för Montenegro,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ytterligare framsteg har gjorts inom ramen för anslutningsförhandlingarna med Montenegro och vid regeringskonferensen i Bryssel den 21 december 2015 öppnades ytterligare två förhandlingskapitel, om transporter och om energi. Montenegro är det utvidgningsland som gjort störst framsteg i förhandlingsprocessen.

B.  En hållbar dialog och ett konstruktivt samarbete mellan den regerande koalitionen och oppositionen är av avgörande betydelse för fortsatta framsteg i anslutningsprocessen.

C.  Fria, rättvisa och transparenta parlamentsval är utslagsgivande för Montenegros demokratiska framtid.

D.  Montenegro bör även fortsätta verka för goda resultat när det gäller rättsstatsprincipen, som är en grundläggande förutsättning för EU-anslutning.

E.  Ett starkt civilt samhälle stärker den politiska ansvarsskyldigheten, ökar solidariteten inom landet och främjar en bättre förståelse och ett egenansvar för EU-relaterade reformer.

F.  Korruptionen är fortfarande ett allvarligt problem, och den organiserade brottsligheten och hoten mot yttrandefriheten ger fortsatt anledning till oro.

G.  Ytterligare steg bör tas för att bekämpa arbetslöshet, social diskriminering och fattigdom samt för att stärka arbetstagares och fackföreningars rättigheter i överensstämmelse med EU:s standarder.

1.  Europaparlamentet välkomnar de stadiga framstegen i anslutningsförhandlingarna med Montenegro och noterar att 22 förhandlingskapitel, däribland kapitlen 23 och 24, har öppnats hittills. Av dessa kapitel har två avslutats preliminärt. Parlamentet uppmuntrar till påtagliga framsteg i arbetet med att uppfylla riktmärkena för att stänga kapitel som redan är under förhandling och öppna nya kapitel. Parlamentet betonar att framstegen i förhandlingarna måste åtföljas av ett strikt genomförande av de relevanta handlingsplanerna och strategierna. Parlamentet upprepar att det generellt sett är utslagsgivande för framsteg i förhandlingarna att det görs framsteg med genomförandet av rättsstaten och att detta synbart påvisas.

2.  Europaparlamentet efterlyser med kraft ytterligare parlamentarisk granskning av anslutningsprocessen. Parlamentet välkomnar antagandet av 2015 års handlingsplan för att stärka den parlamentariska granskningen, men betonar samtidigt behovet att stärka det montenegrinska parlamentets kapacitet och förbättra dess tillgång till anslutningsrelaterad information. Parlamentet välkomnar även de nyligen antagna etiska reglerna och efterlyser ytterligare åtgärder för att öka allmänhetens förtroende för Montenegros parlament.

3.  Europaparlamentet är djupt oroat över det polariserade politiska klimatet i landet och delar av oppositionens bojkott av parlamentets verksamhet. Alla politiska aktörer, inom både regering och opposition, uppmanas eftertryckligen att åter föra en hållbar dialog och samarbeta konstruktivt inom Montenegros parlament. Parlamentet konstaterar att omröstningen i Montenegros parlament den 27 januari 2016 inte ledde till misstroendevotum, och att det därefter förts en dialog i parlamentet om hur man ska skapa villkor för fria och rättvisa val. Parlamentet påminner om att dialog och kompromisser utgör hörnstenar i alla demokratiska beslutsprocesser och välkomnar här den framlagda planen om övervinnande av den politiska krisen. Parlamentet uppmanar alla oppositionspartier att överväga uppmaningen att gå med i regeringen fram till valet i oktober 2016 för att villkoren för fria och rättvisa val omedelbart ska uppfyllas, vilket bör ske även i form av att arbetet med ändring av vallagarna slutförs och det skapas säkerhet om att inga allmänna medel används för partipolitiska ändamål. Parlamentet anser det som en förutsättning för en välfungerande demokrati att alla typer av protester framförs under fredliga former och i överensstämmelse med gällande lag. Parlamentet förväntar sig att de behöriga myndigheterna ingående och utan dröjsmål utreder alla våldshandlingar som förekommit under protesterna, inklusive eventuella påståenden om övervåld från vissa polisers sida. Parlamentet konstaterar de ändringar i lagen om offentliga folksamlingar som antagits i december 2015.

4.  Europaparlamentet uppmanar regeringen att till fullo genomföra den nya vallagstiftningen innan eventuella nya val hålls samt att ytterligare stärka den statliga valkommissionen, som måste utföra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt. Parlamentet vidhåller än en gång att den så kallade affären med ljudupptagningar måste få en vederbörlig politisk uppföljning, och erkänner samtidigt de framsteg som gjorts med den rättsliga uppföljningen.

5.  Europaparlamentet noterar vissa framsteg i regeringens arbete med att reformera den offentliga förvaltningen under perioden 2011–2016, och ser gärna att en strategi för perioden 2016–2020 antas i god tid. Parlamentet uppmuntrar ytterligare avpolitisering av den offentliga förvaltningen. Det är mycket viktigt att man inom ramen för den offentliga förvaltningen iakttar principer som bygger på meriter, avpolitisering, ansvarsskyldighet och insyn och att man garanterar medborgarnas rätt till god och korruptionsfri förvaltning. Parlamentet välkomnar ändringarna av lagen om ombudsmannen och oroar sig över att ombudsmannaämbetet fortfarande har begränsad kapacitet för handläggningen av klagomål. Parlamentet betonar att det behövs fler specialiserade, oberoende statliga ämbetsverk.

6.  Europaparlamentet välkomnar de stora framsteg som gjorts i fråga om att stärka lagstiftningsramen för att öka rättsväsendets oberoende, ansvarsskyldighet och professionalism, och ser fram emot ett fullständigt genomförande av de relevanta bestämmelserna i praktiken. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att eftersläpningen för vissa typer av mål har minskat ytterligare, uppmanar till garantier för domstolsväsendets oberoende och välkomnar dess ökade effektivitet. Det är oroande att det fortfarande förekommer otillbörlig påverkan på det oberoende rättsväsendet, särskilt i samband med att domare utnämns. Parlamentet betonar behovet att stärka kapaciteten för det rättsliga rådet och åklagarrådet, ytterligare öka författningsdomstolens effektivitet, kraftfullare genomdriva civila och administrativa beslut och att fullständigt genomföra de nya systemen för rekrytering och yrkesmässig bedömning och befordran.

7.  Europaparlamentet efterlyser förbättringar av den rättsliga och administrativa kapaciteten på asyl- och migrationsområdet och uppmanar med kraft kommissionen att stödja landet i detta avseende. Parlamentet lovordar Montenegros regering för de åtgärder den har vidtagit för att hjälpa statslösa personer som befinner sig i landet att lösa frågor om deras ställning. Parlamentet uppmanar Montenegro att fortsätta sina insatser på detta område, särskilt när det gäller barn, bland annat genom att ytterligare underlätta födelseregistrering eller omregistrering i personregistren.

8.  Europaparlamentet uppmanar regeringen och åklagarmyndigheterna att göra intensivare insatser mot straffrihet för krigsförbrytelser och att mera framsynt och aktivt följa upp aktuella anklagelser om krigsförbrytelser, framför allt när de berör ansvariga personer högst upp i ledningen, för att se till att domstolarnas domar verkställs i enlighet med internationella normer, att det finns garantier för skälig och rättvis skadeersättning och att offren får tillgång till rättslig prövning och ersättning för den skada de lidit. Parlamentet efterlyser ett fullständigt vittnesskydd. Parlamentet upprepar att det är nödvändigt att lösa eventuella frågor som inte är i linje med EU:s gemensamma ståndpunkt om Romstadgans integritet eller EU:s vägledande principer om bilaterala immunitetsavtal.

9.  Europaparlamentet välkomnar EU:s nyligen genomförda expertgranskning avseende barns rättigheter och vill se ett fullständigt genomförande samt övervakning av barnrelaterad politik och barnrelaterade lagar på alla nivåer. Parlamentet betonar behovet av att se till att politik och tjänster som inriktas på barn på nationell och lokal nivå ges tillräckliga resurser, och att det är nödvändigt att öka kapaciteten att ta fram uppdelade uppgifter av god kvalitet som inriktas på barn för evidensbaserat politiskt beslutsfattande och programplanering.

10.  Europaparlamentet lovordar regeringens åtagande att öka tillgången till förskoleutbildning av god kvalitet och välkomnar den ökade inskrivningen av barn i förskola efter en riktad kampanj. Parlamentet ser positivt på insatserna för att förbättra kvaliteten på utbildningen i allmänhet och förskolan i synnerhet, genom standardisering, ökad kapacitet för utbildningsleverantörer och inrättande av tillsyns- och kvalitetssäkringssystem. Parlamentet välkomnar likaså det banbrytande arbetet med att utveckla socioemotionella förmågor och andra mjuka färdigheter bland grundskoleelever.

11.  Europaparlamentet bekräftar regeringens åtagande och de resultat som nåtts i reformen av det sociala systemet och barnomsorgssystemet, och betonar att det är viktigt att socialvårdsinrättningarna genomför dessa reformer på ett effektivt sätt genom individuell ärendehandläggning och samordning av tjänster. Parlamentet påpekar att lagändringen nyligen, som gör det möjligt för vuxna att utnyttja tjänster som tillhandahålls av dagvårdscentraler tillsammans med barn med funktionsnedsättning, inte är förenlig med internationella normer. Parlamentet välkomnar regeringens åtagande att senast 2017 se till att inga barn under tre års ålder placeras på statliga institutioner. Parlamentet lovordar de föreslagna ändringarna av Montenegros familjelag för att förbjuda aga i hemmet. Parlamentet efterlyser ytterligare insatser för att inbegripa principen om barnets bästa i alla civil- och förvaltningsrättsliga förfaranden, samtidigt som en ökad tillgång till rättvisa främjas.

12.  Europaparlamentet konstaterar att korruptionen, trots de positiva ändringar av lagstiftningen som gjorts, fortfarande är ett allvarligt problem, särskilt när det gäller offentliga upphandlingar, hälso- och sjukvård, utbildning, fysisk planering, privatisering och byggnadsverksamhet. Parlamentet upprepar att korruptionen måste fås bort på alla nivåer, eftersom den undergräver de demokratiska principerna och inverkar negativt på den sociala och ekonomiska utvecklingen. Parlamentet uppmanar regeringen att göra kampen mot korruptionen till en av de viktigaste prioriteringarna genom att bevilja den tillräckligt med personal- och budgetresurser. Parlamentet välkomnar inrättandet av en särskild åklagarmyndighet vars uppgift är att bl.a. bekämpa korruptionsbrott, och uppmanar med kraft till att den snart som möjligt ska kunna träda i full funktion. Parlamentet välkomnar även att en byrå för bekämpning av korruption inrättades den 1 januari 2016 och vill ha garantier för dess oberoende och förmåga att genomföra administrativa utredningar. Parlamentet erinrar om att uppgiftslämnare måste skyddas och uppmanar myndigheterna att underlätta och öka tillgången till information om ägandeförhållanden när det gäller företag och fast egendom samt uppgifter om offentliga utgifter, särskilt avseende offentlig upphandling och privatiseringsprocesser.

13.  Europaparlamentet uppmanar regeringen att ytterligare stärka det lagstiftningsmässiga och institutionella ramverket i kampen mot korruption och att säkerställa ett ändamålsenligt skydd för uppgiftslämnare. Parlamentet efterlyser ett effektivt samarbete mellan regeringen, alla delar av det offentliga livet samt det civila samhället och ett aktivare deltagande från dessa aktörers sida för att korruption ska kunna förhindras. Parlamentet framhåller även på nytt behovet att i kampen mot korruption förbättra resultaten i form av utredningar, åtal och fällande domar på alla nivåer, att stärka åklagares, domares och polisens institutionella och operativa kapacitet och att systematiskt göra finansiella utredningar och utöva befogenheterna att beslagta och dra in tillgångar. Parlamentet vill att det ska bli straffbart att tillskansa sig rikedom på olaglig väg.

14.  Europaparlamentet noterar att den montenegrinska riksåklagarmyndigheten inlett straffrättsliga förfaranden i vissa montenegrinska kommuner mot ett antal tjänstemän med anledning av korruption på hög nivå. Parlamentet välkomnar detta som ett positivt tecken på att man arbetar med att få bort korruptionen på hög nivå och uppmuntrar Montenegro att fortsätta med detta. Parlamentet upprepar att det behövs ett ännu intensivare arbete med att utreda fall av korruption på hög nivå och föra dem till domstol. Parlamentet lovordar de goda resultaten för Podgoricas högsta domstol när det gäller att avge domar i mål som rör korruptionsrelaterade brott.

15.  Europaparlamentet är oroat över att det rapporterade antalet slutliga fällande domar i mål som rör organiserad brottslighet och antalet fall av beslagtagande och indragning av brottslingars tillgångar fortsatt är mycket begränsat. Det behövs ett kraftfullare och bättre samarbete mellan de rättsliga och de brottsbekämpande myndigheterna. Parlamentet välkomnar det goda samarbetet mellan Montenegro och grannländerna om en lång rad olika frågor och samarbetsavtalet mellan Eurojust och Montenegro. Det rättsliga ramverket för bekämpning av penningtvätt är visserligen i stort sett på plats, men parlamentet ser gärna att den relevanta tillsynsramen stärks i betydande grad och att antalet utredningar, åtal och fällande domar i mål som rör penningtvätt ökar.

16.  Europaparlamentet efterlyser fler åtgärder mot människohandel för att komplettera relevanta rättsliga och institutionella sammanhang, även i form av inrättandet av en samordningsgrupp med medlemmar från olika discipliner. De behöriga myndigheterna uppmanas att öka antalet finansiella utredningar och antalet fall av beslagtagande och indragning av tillgångar och att på ett effektivare sätt identifiera och skydda offren och lagföra förövarna.

17.  Europaparlamentet konstaterar att den montenegrinska polisen har stärkt kontrollerna överallt i landet för att förhindra både eventuella terroristattacker och rekrytering av montenegrinska medborgare till jihadistorganisationer. Parlamentet välkomnar antagandet av strategin för terrorismbekämpning 2016–2018 och inrättandet av en ministerieövergripande grupp som har till uppgift att övervaka situationen och göra bedömningar av terroristhot. De behöriga myndigheterna uppmanas att effektivt genomföra relevanta bestämmelser för att förhindra och övervaka potentiella hot mot montegrinska medborgares säkerhet. De behöriga myndigheterna uppmuntras att stärka det regionala och internationella samarbetet, bland annat genom att utbyta information och bästa metoder i syfte att inte bara förhindra radikalisering utan även reagera på terroristverksamhet. Parlamentet anser att man i samband med alla åtgärder som vidtas för detta ändamål bör se till att de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna respekteras i enlighet med internationella normer och instrument. Den politiska stabiliteten i regionen, främjande av interetnisk och interreligiös tolerans och dialog samt ett fortsatt närmande till EU är nyckeln till ett stärkande av sammanhållningen och säkerheten på västra Balkan.

18.  Europaparlamentet välkomnar den montenegrinska regeringens insatser för att intensifiera kampen mot olaglig handel med vapen och sprängämnen. Parlamentet efterlyser samordning och utbyte av bästa praxis mellan initiativ i Montenegro, regionen i stort och kommissionen i denna fråga.

19.  Europaparlamentet välkomnar arbetet med att förbättra mekanismerna för samråd med det civila samhällets organisationer och göra det politiska beslutsfattandet och lagstiftningen mera öppna för insyn, bland annat genom att låta dessa organisationer medverka i reformer som syftar till rättsstatlighet, och med att övervaka valprocessen och genomförandet av reformer. Parlamentet uppskattar engagemanget hos och insatserna från det civila samhällets organisationer, som har visat sig vara aktiva och effektiva inom många områden. Parlamentet betonar att dessa organisationers måste få ännu mera tillgång till anslutningsrelaterad information och att samarbetet mellan lokala myndigheter och det civila samhällets organisationer ytterligare måste förbättras. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att vidareutveckla ett hållbart system för offentlig finansiering av det civila samhällets organisationer och att skapa förutsättningar som främjar frivilligarbete och socialt entreprenörskap.

20.  Europaparlamentet upprepar vikten av mediernas frihet och mångfald, liksom också av yttrandefriheten i bredare bemärkelse, såsom ett av EU:s grundläggande värden och en av hörnstenarna för varje demokrati. Parlamentet är fortfarande oroat över den bristfälliga mediefriheten i Montenegro, som endast kommer på 114:e plats i fråga om pressfrihet i den årliga rankning som Reportrar utan gränser gör. Parlamentet uppmuntrar till ytterligare framsteg med yttrandefriheten och till beslut om att lagen om yttrandefrihet anpassas till Europadomstolens rättspraxis. Parlamentet efterlyser även med kraft åtgärder för att säkerställa oberoendet för företaget RTCG, som tillhandahåller radio och tv i allmänhetens tjänst och vill att alla partier som deltar i valen ska få tillträde till medierna på rättvisa och likvärdiga villkor. Parlamentet betonar vikten av självreglering bland medieföretagen och välkomnar de insatser som gjorts inom informationssamhället och tekniksektorn.

21.  Europaparlamentet hälsar med tillfredsställelse att inga nya angrepp förövats på journalister under rapporteringsperioden. Parlamentet är dock oroat över de bristande utredningarna av tidigare fall av våld och hot mot journalister. Parlamentet uppmanar med kraft de behöriga myndigheterna att lösa de pågående målen om våld och hot mot journalister, också mordet på Duško Jovanović 2004, genom att förbättra utredningsarbetet, genom att identifiera och ställa inför rätta, inte bara gärningsmännen utan också dem som stått bakom dessa angrepp, och genom att genomföra de rekommendationer som utfärdats av den ad hoc-kommission som tillsatts för att övervaka utredningarna av fall av våld mot journalister. Parlamentet ifrågasätter kommissionens nuvarande sammansättning, i och med att över 50 procent av dess medlemmar kommer från säkerhetstjänsterna och kan bromsa framsteg och antagande av rapporter, om de handlar samfällt. Parlamentet uppmanar regeringen att förlänga mediekommissionens mandat och ge den mycket mer information och befogenheter. Det är även oroande att fall av hot riktade mot journalister och medieföretag i betydande grad kan uppmuntra till självcensur och begränsa räckvidden för den undersökande journalistiken. Parlamentet fördömer de pågående kampanjerna av personlig smutskastning, företrädesvis i en tabloidtidning, som riktas mot framträdande aktivister inom det civila samhället och en del politiker på personliga grunder. Parlamentet påminner om att alla medieföretag fullständigt måste respektera de etablerade reglerna för yrkesmässig rapportering, och påpekar att medielandskapet utmärks av höggradig politisering och splittring, att professionalismen och de etiska normerna är bristfälliga och att journalister är lågavlönade och arbetar under osäkra anställningsförhållanden. Parlamentet anser det väsentligt att journalister är fullständigt oberoende och inte blir föremål för någon inblandning i sin verksamhet, inklusive från mediernas ägare. Parlamentet välkomnar överenskommelsen bland yrkesverksamma inom medierna om att förbättra de befintliga etiska reglerna i syfte att bidra till högkvalitativ journalistik. Parlamentet efterlyser en fortsättning på den dialog om bättre etiska och professionella normer i medierna, vilken förts med stöd av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

22.  Europaparlamentet välkomnar förbättringar av den rättsliga ramen när det gäller rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet uttrycker dock oro över att flertalet offentliga byggnader fortfarande inte är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, bland dem alla 13 prioriterade byggnader, såsom landets parlament, skolor, sjukhus, socialvårdsinrättningar och domstolar, trots att regeringen utfäst sig att få en ändring till stånd fram till den 31 augusti 2013. Parlamentet vill att fonden för yrkesmässig återintegrering och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning ska tas fullständigt i anspråk.

23.  Europaparlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att uppmuntra till bättre representation av etniska minoriteter i personalstyrkan i den offentliga sektorn, även inom polisen och rättsväsendet. Parlamentet uppmanar dem också med kraft till att anta en ny lag om minoriteter och en lag om rättslig ställning för religiösa samfund, i enlighet med europeiska normer och efter vederbörligt samråd med alla berörda parter, och till ytterligare insatser för att skydda den multietniska identiteten i området Boka Kotorska, samt till att åtgärda bristen på insyn i medel som avsatts för minoritetsfrågor. Parlamentet välkomnar Montenegros politik för att skapa ett tolerant och inkluderande klimat för alla nationella minoriteter.

24.  Europaparlamentet noterar romska studerandes ökande deltagande i utbildning på alla nivåer, men efterlyser på nytt ytterligare åtgärder för att underlätta romernas samt de egyptiska och ashkaliska minoriteternas tillgång till såväl hälso- och sjukvård och bostäder som sysselsättning. Parlamentet uppmanar med kraft både politiker och aktörer inom det civila samhället att motverka fientligheten, diskrimineringen och hatbrotten mot hbti-personer, särskilt genom insatser för att utbilda och informera allmänheten i syfte att bidra till ändrade attityder och genom att utbilda polis, åklagare och domare. Parlamentet uppmanar till att dem som gjort sig skyldiga till sådan diskriminering och sådant våld ska ställas inför rätta. Parlamentet uppmuntrar myndigheterna att fortsätta och stärka insatserna för att skydda hbti-personer och garantera mötesfrihet. Parlamentet välkomnar att Montenegros tredje prideparad var välbeskyddad och avlöpte utan större intermezzon den 13 december 2015. Parlamentet beklagar dock att pridemarschen i Nikšić förbjöds.

25.  Europaparlamentet är fortfarande oroat över det våld i hemmet och det sexuella våld som riktas mot kvinnor och flickor, och över mörkertalen i detta sammanhang. Det är också oroande att nämnda våld i många fall inte leder till åtal, att stödet till och skyddet av offren är otillräckligt och att domarna för gärningsmännens del ofta medför milda straff eller till och med straffrihet. De behöriga myndigheterna uppmanas eftertryckligen att ta våld i hemmet på allvar genom att införa skyddstjänster, öka samordningen mellan olika myndigheter och på ändamålsenligt sätt genomföra konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att utbilda personalen vid statliga institutioner (socialarbetare, poliser osv.) för att arbeta med offer. Parlamentet betonar vikten av att öka kvinnors representation i politiken under nästa val och förbättra deras tillträde till arbetsmarknaden.

26.  Europaparlamentet uppmanar regeringen att ytterligare förstärka de institutioner som arbetar med mänskliga rättigheter, t.ex. ombudsmannen och ministeriet för mänskliga rättigheter och minoriteter, samt anslå lämpliga resurser för genomförandet av mänskliga rättigheter.

27.  Europaparlamentet lovordar den makroekonomiska stabiliteten och ekonomins positiva utveckling. Parlamentet noterar också att Montenegro enligt Världsbankens rapport Doing Business för 2016 ligger på 46:e plats globalt och på andra plats jämfört med övriga länder på västra Balkan vid en mätning av hur lätt det är att göra affärer i ett land, men samtidigt att Montenegro ligger på 136:e plats – av 188 länder – när det gäller att upprätthålla ingångna avtal, vilket leder till rättsosäkerhet. Parlamentet noterar arbetet för att göra industri- och jordbruksprodukter mer konkurrenskraftiga och uppmanar med kraft regeringen att inleda ytterligare strukturreformer, att se till att regelverket blir företagsvänligt samtidigt som konsumenternas rättigheter och de sociala rättigheterna skyddas, att fortsätta arbetet med att minska korruptionen inom ekonomin, att genomföra sysselsättnings- och tillväxtskapande ekonomiska reformer, att åtgärda landets stora underskott i bytesbalansen och i budgeten överlag och göra de offentliga finanserna hållbara, och att driva en politik som kommer att bidra till en diversifiering av ekonomin.

28.  Europaparlamentet betonar vikten av att stärka de små och medelstora företagen och stödja dem genom att förbättra lagstiftningen, finansieringen och genomförandet av industripolitiken, minska den informella ekonomin och snabba upp den elektroniska registreringen av företag i hela landet.

29.  Europaparlamentet konstaterar med oro att Montenegro inte har anpassat sig till det tredje energipaketet och att inga framsteg gjorts med utvecklingen av gasmarknaden. Parlamentet påpekar att det är viktigt att anslå tillräckliga medel för att uppnå målen och lyfter fram behovet av att inrätta en specialiserad byrå för energieffektivitet.

30.  Europaparlamentet konstaterar att statligt stöd fortsatt är en problematisk fråga, särskilt när det gäller oberoendet hos kommissionen för kontroll av statligt stöd och enheten för kontroll av statligt stöd, tillkännagivande av och förenligheten i ny lagstiftning samt stöd till stora investeringsprojekt och till aluminiumanläggningen KAP. Parlamentet är fortsatt oroligt över att det går trögt med att slutföra konkursförfarandena mot KAP, eftersom detta strider mot landets skyldigheter enligt stabiliserings- och associeringsavtalet. Parlamentet uppmanar än en gång regeringen och de berörda parterna att nå en hållbar, framförhandlad lösning för KAP:s konkursförfarande i överensstämmelse med såväl reglerna för statligt stöd som med stabiliserings- och associeringsavtalet, och som bygger på öppenhet och rättsstatlighet. Parlamentet anser att man bör beställa en fullständig och opartisk granskning av KAP:s finanser, alltifrån det att företaget övertogs av CEAC 2005 fram till i dag. Parlamentet vill att särskild uppmärksamhet ska ägnas planerna att anlägga en ny motorväg, som kommer att bli det största offentliga projektet med de största utgifterna någonsin i Montenegro. Parlamentet uppmanar myndigheterna att se till att allmänna medel används som sig bör och att gällande lag följs.

31.  Europaparlamentet upprepar sin oro för att många människor i vissa delar av landet lever i relativ fattigdom och att ungdoms- och långtidsarbetslösheten ihållande ligger på höga nivåer. Parlamentet betonar vikten av att låta det civila samhällets organisationer och det sociala rådet medverka i utformningen av arbetsmarknadspolitik. Parlamentet efterlyser förbättringar av den sociala dialogen och noterar kompetensglappet mellan utbildningssystemet och arbetsmarknaden samt den allt större socioekonomiska klyftan mellan de norra och södra delarna av landet. Parlamentet efterlyser fler aktiva arbetsmarknadsåtgärder för att öka sysselsättningen, framför allt bland ungdomar. Parlamentet konstaterar att skatteundandragande måste bekämpas effektivare och att beskattningen måste bli mer rättvis i socialt hänseende. Parlamentet uppmanar regeringen att påskynda arbetet med att hantera Montenegros viktigaste utmaningar rörande social integration, fattigdomsminskning och åtgärder mot den grå ekonomin. Parlamentet välkomnar att handlingsplanen från 2016 om social integration antagits. Parlamentet välkomnar samförståndsavtalet med Internationella arbetsorganisationen.

32.  Europaparlamentet efterlyser ytterligare insatser för att bevara den biologiska mångfalden, framför allt i salinen vid Ulcinj, som den viktigaste parnings- och övervintringsplatsen för fåglar på östra adriatiska kusten. Regeringen uppmanas att fortsätta – och öka ansträngningarna – att nationellt och internationellt skydda detta unika ekosystem på ett hållbart sätt genom att erkänna saltslätternas funktion som ett av de bästa exemplen på synergi mellan ekonomisk utveckling och miljöskydd, eftersom endast fungerande saltslätter kan tillhandahålla naturtjänster till miljoner fåglar varje år. Parlamentet uppmuntrar till en hållbar utveckling i de kustnära områdena och till åtgärder för att skydda den naturliga miljön och den biologiska mångfalden i linje med europeiska normer. Parlamentet upprepar att man måste göra mer för att få en ny miljölag antagen, och att det samtidigt råder ett behov av miljökonsekvensbedömningar och förstärkt kapacitet för administration och samordning. Parlamentet välkomnar att klimatstrategin antogs i september 2015. Parlamentet noterar att den montenegrinska regeringen har för avsikt att anlägga nya vattenkraftverk, och erinrar om att det behövs gedigna miljökonsekvensbedömningar som överensstämmer med EU:s regelverk och med internationella normer.

33.  Europaparlamentet lovordar Montenegros proaktiva deltagande och konstruktiva roll i det regionala och internationella samarbetet, också i arbetet för regional försoning, samt dess bidrag till krishanteringsinsatserna inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Parlamentet lyfter fram Montenegros konstruktiva roll i samband med Berlinprocessen och sexpartsinitiativet för västra Balkan. Parlamentet gratulerar Montenegro till att landet fullständigt har anpassat sig till EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) och uppmuntrar regeringen att upprätthålla den nuvarande anpassningsnivån på 100 procent. Parlamentet välkomnar antagandet av lagen om genomförande av internationella restriktiva åtgärder, även inom ramen för Rysslands olagliga annektering av Krim och händelserna i östra Ukraina. Parlamentet uppmanar andra länder i regionen att samarbeta med EU om en sammanjämkning av utrikespolitiken, och att följa Montenegros exempel. Parlamentet uppmanar de montenegrinska myndigheterna att snabbt genomföra de ”mjuka” åtgärder som överenskoms under toppmötet för västra Balkan 2015 i Wien (t.ex. förenkling/anpassning av gränsövergångsförfarandena, järnvägsreformer, informationssystem) före nästa toppmöte för västra Balkan i Frankrike 2016.

34.  Europaparlamentet välkomnar Natos beslut att inbjuda Montenegro att ansluta sig till försvarsalliansen och uppmuntrar till skyndsamma och effektiva anslutningsförhandlingar. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang till att reformen av säkerhetssektorn ska fortsätta, och välkomnar Montenegros deltagande i EU-ledda uppdrag inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Parlamentet erinrar om att anslutningsförhandlingarna med EU är fristående från processen med Natoanslutning.

35.  Europaparlamentet välkomnar gränsavtalen med såväl Bosnien och Hercegovina som Kosovo samt uppmanar eftertryckligen Montenegro att bygga vidare på detta och påskynda arbetet med att hantera de gränsfrågor med Kroatien och Serbien som fortfarande väntar på sin lösning, samt ifall det är omöjligt att hitta en samförståndslösning, att kalla till lösande av tvisten inför Internationella domstolen i Haag i enlighet med den internationella rättens regler och principer. Parlamentet uppmanar än en gång myndigheterna att hjälpa till med att lösa frågor om kvarlåtenskapen från f.d. Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien, också frågor om den kvarlåtenskap som armé och flotta lämnat efter sig. Parlamentet uppmuntrar Montenegro att fortsätta med att på ett konstruktivt sätt och i god grannsämja ta itu med olösta bilaterala frågor tillsammans med sina grannländer så snart som möjligt under anslutningsprocessen. Parlamentet uppmanar också Montenegros myndigheter att snarast samarbeta med grannländerna genom att dela information om erfarenheter under anslutningsprocessen. Parlamentet uppmanar Montenegros myndigheter att fullständigt följa bestämmelserna om vem som ska få kvarlåtenskapen från f.d. Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien, framför allt när det gäller militära tillgångar.

36.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Montenegros regering och parlament.

(1) Antagna texter, EUT L 108, 29.4.2010, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy