Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0296(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0063/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0063/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/04/2016 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0097

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 384kWORD 65k
Τρίτη 12 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κατώτατος κανονικός συντελεστής ΦΠΑ *
P8_TA(2016)0097A8-0063/2016

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 επί της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εφαρμογής ενός κατώτατου κανονικού συντελεστή (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2015)0646),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0009/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0063/2016),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της τόσο αργά πράγμα που σημαίνει ότι η εφαρμογή ενός κατώτατου κανονικού συντελεστή ΦΠΑ θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα·

3.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 97
Από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, ο κανονικός συντελεστής δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 15%.
Από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, ο κανονικός συντελεστής δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 15%.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου