Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0296(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0063/2016

Ingediende teksten :

A8-0063/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/04/2016 - 5.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0097

Aangenomen teksten
PDF 246kWORD 61k
Dinsdag 12 april 2016 - Straatsburg Definitieve uitgave
Minimumhoogte van het normale btw-tarief *
P8_TA(2016)0097A8-0063/2016

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 april 2016 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2015)0646),

–  gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0009/2016),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0063/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  betreurt het dat de Commissie haar voorstel zo laat bekend heeft gemaakt, waardoor de toepassing van een minimumniveau van het normale btw-tarief met terugwerkende kracht zal plaatsvinden;

3.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

4.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

5.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

6.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 97
Vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 mag het normale tarief niet lager zijn dan 15 %.
Vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 mag het normale tarief niet lager zijn dan 15 %.
Juridische mededeling - Privacybeleid