Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0296(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0063/2016

Ingivna texter :

A8-0063/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/04/2016 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0097

Antagna texter
PDF 243kWORD 61k
Tisdagen den 12 april 2016 - Strasbourg
Lägsta normalskattesatsen för mervärdesskatt *
P8_TA(2016)0097A8-0063/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 april 2016 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2015)0646),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0009/2016),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0063/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen lade fram sitt förslag så sent, vilket innebär att tillämpningen av en lägsta normalskattesats för mervärdesskatt kommer att gälla retroaktivt.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

5.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändringsförslag
Ändringsförslag 1
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 97
Från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2017 får normalskattesatsen inte vara lägre än 15 %.
Från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2018 får normalskattesatsen inte vara lägre än 15 %.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy