Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0801(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0070/2016

Внесени текстове :

A8-0070/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/04/2016 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0098

Приети текстове
PDF 457kWORD 64k
Вторник, 12 април 2016 г. - Страсбург
Споразумение за стратегическо сътрудничество между Бразилия и Европол *
P8_TA(2016)0098A8-0070/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 април 2016 г. относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за стратегическо сътрудничество между Федеративна република Бразилия и Европол (13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (13980/2015),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8-0010/2016),

—  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(1), и по-специално член 23, параграф 2 от него,

—  като взе предвид Решение 2009/934/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за приемане на правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с партньорите му, включително обмена на лични данни и класифицирана информация(2), и по-специално членове 5 и 6 от него,

—  като взе предвид Решение 2009/935/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения(3),

—  като взе предвид членове 59 и 50, параграф 1, от Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0070/2016),

1.  Одобрява проекта на Съвета;

2.  Призовава Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Призовава Комисията да оцени, след влизане в сила на новия Регламент за Европол (2013/0091(COD)), съдържащите се в споразумението за сътрудничество разпоредби; призовава Комисията да уведоми Парламента и Съвета за резултата от тази оценка и, ако е целесъобразно, да представи препоръка за разрешение за стартиране на международно предоговаряне на споразумението;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на Европол.

(1)ОВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.
(2)OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 6.
(3)OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 12.

Правна информация - Политика за поверителност