Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2000(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0062/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0062/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/04/2016 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0099

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 408kWORD 68k
Τρίτη 12 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Αίτηση άρσης της ασυλίας του Hermann Winkler
P8_TA(2016)0099A8-0062/2016

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Hermann Winkler (2016/2000(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Hermann Winkler, που διαβίβασε η Εισαγγελία της Λειψίας, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, σε συνάρτηση με προκαταρκτική εξέταση που αφορά ένα τροχαίο ατύχημα (αριθ. φακέλου 600 AR 3037/15), και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 14 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Hermann Winkler παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 46 του γερμανικού Θεμελιώδους Νόμου (Grundgesetz),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0062/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εισαγγελία της Λειψίας (Γερμανία) ζήτησε την άρση της ασυλίας του Hermann Winkler, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε σχέση με τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που αφορά το εικαζόμενο αδίκημα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του γερμανικού Θεμελιώδους Νόμου (Grundgesetz), βουλευτής δεν καλείται να λογοδοτήσει για αξιόποινη πράξη χωρίς την άδεια του Κοινοβουλίου εκτός εάν συλληφθεί επ’ αυτοφώρω ή κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αφορά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε συνάρτηση με ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 και στο οποίο ενεπλάκη ο Hermann Winkler·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη δεν αφορά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των στοιχείων που διαθέτει η επιτροπή, δεν υφίστανται υπόνοιες ότι η δίωξη ασκείται με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή (fumus persecutionis

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ιδιότητα του Hermann Winkler ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

H.  λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη ότι, στην παρούσα υπόθεση, κρίνεται σκόπιμο να αρθεί η ασυλία·

1.  αποφασίζει να άρει τη ασυλία του Hermann Winkler·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδια επιτροπής του στις γερμανικές αρχές και στον Hermann Winkler.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου