Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2000(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0062/2016

Ingivna texter :

A8-0062/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/04/2016 - 5.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0099

Antagna texter
PDF 157kWORD 62k
Tisdagen den 12 april 2016 - Strasbourg
Begäran om upphävande av Hermann Winklers immunitet
P8_TA(2016)0099A8-0062/2016

Europaparlamentets beslut av den 12 april 2016 om begäran om upphävande av Hermann Winklers immunitet (2016/2000(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Hermann Winklers immunitet som översändes den 25 september 2015 av åklagarmyndigheten i Leipzig med anledning av en förundersökning gällande en trafikolycka (med referensnummer 600 AR 3037/15), och som tillkännagavs i kammaren den 14 december 2015,

–  med beaktande av att Hermann Winkler avsagt sig rätten att höras i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artikel 46 i Tysklands grundlag (Grundgesetz),

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0062/2016), och av följande skäl:

A.  Åklagarmyndigheten i Leipzig (Tyskland) har översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Hermann Winkler, ledamot av Europaparlamentet, i samband med inledandet av en förundersökning gällande ett påstått brott.

B.  Enligt artikel 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska ledamöterna på sin egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras stat.

C.  Enligt artikel 46.2 i Tysklands grundlag (Grundgesetz) får en ledamot inte ställas till svars för en straffbelagd handling utan parlamentets tillstånd, om han inte grips på bar gärning eller under påföljande dag.

D.  Begäran hänför sig till en förundersökning gällande en allvarlig trafikolycka som skedde den 23 september 2015 och som Hermann Winkler var inblandad i.

E.  Det straffrättsliga förfarandet rör inte något yttrande den berörda ledamoten av Europaparlamentet gjort eller någon röst han avlagt under utövandet av sitt ämbete i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

F.  I ljuset av den information som utskottet inhämtat saknas det skäl att misstänka att det straffrättsliga förfarandet syftar till att skada ledamotens politiska verksamhet (fumus persecutionis).

G.  Det påstådda brottet saknar uppenbarligen samband med Hermann Winklers utövande av sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet.

H.  Det är därför tillrådligt att den parlamentariska immuniteten upphävs i det aktuella ärendet.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Hermann Winklers immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de tyska myndigheterna och till Hermann Winkler.

(1) Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy