Показалец 
Приети текстове
Сряда, 20 януари 2016 г. - Страсбург
Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Латвия *
 Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство ***I
 Лични предпазни средства ***I
 Газови уреди ***I
 Въжени линии ***I
 Възражение по делегиран акт относно специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за преработените храни на зърнена основа и детските храни
 Мирният процес в Колумбия

Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Латвия *
PDF 455kWORD 63k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 януари 2016 г. относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Латвия (13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS))
P8_TA(2016)0010A8-0370/2015

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (13060/2015),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0338/2015),

—  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

—  като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2013 г. относно засилване на трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането в ЕС: прилагане на Решението от Прюм и европейския модел за обмен на информация (ЕМОИ)(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно Европейската програма за сигурност(3),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0370/2015),

1.  Одобрява проекта на Съвета;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0419.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0269.


Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство ***I
PDF 468kWORD 75k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 януари 2016 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD))
P8_TA(2016)0011A8-0133/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0821),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 82, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0427/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Камарата на общините на Обединеното кралство в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 март 2014 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 4 ноември 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по правни въпроси (A8-0133/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 януари 2016 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство

P8_TC1-COD(2013)0407


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2016/343.)

(1)OВ C 226, 16.7.2014 г., стр. 63.


Лични предпазни средства ***I
PDF 468kWORD 102k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 януари 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно личните предпазни средства (COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD))
P8_TA(2016)0012A8-0148/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0186),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0110/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 9 юли 2014 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 7 октомври 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8‑0148/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 януари 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета

P8_TC1-COD(2014)0108


(Текст от значение за ЕИП)(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/425.)

(1) OВ C 451, 16.12.2014 г., стр. 76.


Газови уреди ***I
PDF 469kWORD 83k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 януари 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно газовите уреди (COM(2014)0258 – C8-0006/2014 – 2014/0136(COD))
P8_TA(2016)0013A8-0147/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0258),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0006/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 юли 2014 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 7 октомври 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0147/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 януари 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно уредите, захранвани с газово гориво и за отмяна на Директива 2009/142/ЕО

P8_TC1-COD(2014)0136


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/426.)

(1) OВ C 458, 19.12.2014 г., стр. 25.


Въжени линии ***I
PDF 467kWORD 103k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 януари 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въжените линии (COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107(COD))
P8_TA(2016)0014A8-0063/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0187),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0111/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 9 юли 2014 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 7 октомври 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0063/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 януари 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно въжените линии и за отмяна на Директива 2000/9/EО

P8_TC1-COD(2014)0107


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/424.)

(1) OВ C 451, 16.12.2014 г., стр. 81.


Възражение по делегиран акт относно специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за преработените храни на зърнена основа и детските храни
PDF 568kWORD 84k
Резолюция на Европейския парламент от 20 януари 2016 г. относно Делегирания регламент на Комисията от 25 септември 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за преработени храни на зърнена основа и детски храни (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))
P8_TA(2016)0015B8-0067/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2015)06507),

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията(1) и по-специално член 11, параграф 1 от него,

—  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето,

—  като взе предвид Международния кодекс за пускането на пазара на заместители на кърмата, приет от Световната здравна асамблея през 1981 г.(2) и 16-те  последващи резолюции в тази област на Световната здравна асамблея, по-специално резолюция WHA63.23 от 21 май 2010 г., в която държавите членки настоятелно се призовават да прекратят неподходящата реклама на храни за кърмачета и малки деца и да гарантират, че хранителните и здравните претенции не са разрешени за храни за кърмачета и малки деца, освен когато това е изрично предвидено в съответните стандарти на Кодекс алиментариус или в националното законодателство,

—  като взе предвид позицията от 24 септември 2007 г.(3) на Научния консултативен комитет по храненето към правителството на Обединеното кралство;

—  като взе предвид член 5 от Регламент (ЕС) № 609/2013 и принципа на предохранителните мерки, посочен в него,

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 105, параграф 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Комисията не представи на Парламента и на Съвета доклада относно храните за малки деца, изискван съгласно Регламент (ЕС) № 609/2013 (член 12), който е необходимо условие за националните стратегии за намаляване на затлъстяването сред децата;

Б.  като има предвид, че в част 3 на приложение I делегираният регламент позволява 30% от енергията в бебешките храни да се осигуряват от захар (7,5 g захар/100kcal са равни на 30 kcal от захар в 100 kcal енергия);

В.  като има предвид, че разпоредбите в част 3 от приложение I противоречат на всички здравни съвети, отправени от Световната здравна организация (СЗО)(4) — която препоръчва ограничаване на приема на свободни захари до по-малко от 10% от общия енергиен прием, с по-нататъшно намаляване до по-малко от 5% от общия енергиен прием за допълнителни ползи за здравето — и от научните комитети в държавите членки, които препоръчват значителни намаления в общата консумация на захар; като има предвид, че въвеждането на такива храни — особено на такъв ранен етап — може да допринесе за повишаването на равнищата на затлъстяване сред децата и може да повлияе на развиващите се вкусови предпочитания на децата; като има предвид, че за кърмачета и малки деца, по-специално, нивата на добавена захар следва да бъдат сведени до минимум;

Г.  като има предвид, че в момента лошият режим на хранене е основната причина за заболяване и смъртност в световен мащаб — по-голяма от тютюна, алкохола и липсата на физическа активност, взети заедно(5);

Д.  като има предвид, че СЗО препоръчва от шестмесечна възраст нататък майчиното мляко да бъде допълнено с разнообразни адекватни, сигурни и богати на хранителни вещества допълнителни храни, като същевременно към допълнителните храни не следва да се добавят сол и захар(6);

Е.  като има предвид, че всички държави членки подкрепиха Международния кодекс за пускането на пазара на заместители на кърмата, приет от Световната здравна асамблея (СЗА) през 1981 г. (наричан по-долу „Международния кодекс“) и 16-те последващи резолюции в тази област на СЗА;

Ж.  като има предвид, че Регламент (ЕС) № 609/2013 беше приет преди публикуването на научното становище на Европейския орган за безопасност на храните от 5 август 2014 г. относно основния състав на храните за кърмачета и на преходните храни(7);

З.  като има предвид, че Съюзът е задължен да насърчава висококачествени принципи, стандарти и законодателство в областта на общественото здраве в отношенията си с държави извън ЕС и с международни организации в областта на общественото здраве, и че трябва да създаде ефективна уредба за опазване на здравето;

И.  като има предвид, че кърмачетата и малките деца са особено уязвима група от населението по отношение на увреждащи ендокринната система химически вещества и други замърсители;

Й.  като има предвид, че на 20 март 2015 г. Международната агенция за изследване на рака — специализираната агенция по ракови заболявания към СЗО — класифицира глифозàта като вероятно канцерогенен за хората(8);

1.  Възразява срещу делегирания регламент на Комисията;

Нови технологии

2.  Счита, че делегираният регламент не съдържа достатъчно мерки, за да се защитят кърмачетата и малките деца от затлъстяване и че максимално позволеното ниво на захар следва да бъде значително понижено, в съответствие с препоръките на СЗО;

Замърсители

3.  Счита, че с оглед на предохранителния принцип, нови технологии като ГМО и нанотехнологии, чиито дългосрочни рискове не са познати, следва да бъдат забранени в преработените храни на зърнена основа и в детските храни;

Етикетиране

4.  Счита, че с оглед на препоръките относно общественото здраве в световен мащаб, включително резолюция 63.23 на СЗА, глобалната стратегия на СЗА за храненето на кърмачета и малки деца и глобалното въздействие на износа от Съюза към трети държави, при етикетирането и пускането на пазара на преработени бебешки храни следва да се изяснява, че тези продукти не са подходящи за използване от деца на възраст под 6 месеца и не следва да са в ущърб на препоръката за храненето на бебетата изключително с майчино мляко през първите шест месеца; следователно счита, че етикетирането и пускането на пазара следва да бъдат преразгледани в съответствие с препоръките на СЗА относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца;

Прозрачност

5.  Счита, че с цел прозрачност и изграждане на обществено доверие в институциите на Съюза и процеса на вземане на решения на ЕС, списъкът на „двустранни срещи“ (включително техните дати и участниците в тях), които Комисията е провела със заинтересованите страни в процеса на изготвяне на делегирания регламент, следва да бъде направен публично достояние;

o
o   o

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да я информира, че делегираният регламент не може да влезе в сила;

7.  Призовава Комисията да предложи нов делегиран акт, който отчита констатациите на прегледа на ЕОБХ на изискванията за състава на преработените храни на зърнена основа и детските храни, и научни доказателства относно въздействието на добавената захар и ранното въвеждане на преработени храни, във връзка с препоръките за оптимално хранене на кърмачетата и малките деца;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 35.
(2) http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf
(3) http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140507013106/http://www.sacn.gov.uk/pdfs/position_statement_2007_09_24.pdf
(4) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(5) Changes in health in England, with analysis by English regions and areas of deprivation, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 Lancet 2015; 386: 2257–74, публикувано онлайн на 15 септември 2015 г. http://thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)00195-6.pdf
(6) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(7) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3760.pdf
(8) http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf


Мирният процес в Колумбия
PDF 471kWORD 86k
Резолюция на Европейския парламент от 20 януари 2016 г. относно подкрепата за мирния процес в Колумбия (2015/3033(RSP))
P8_TA(2016)0016RC-B8-0041/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите резолюция относно мира и правата на човека в Колумбия,

—  като взе предвид специалните отношения между ЕС и Колумбия, и по-специално многостранното търговско споразумение между Колумбия и Перу, от една страна, и ЕС и неговите държави членки, от друга страна, подписано в Брюксел на 26 юли 2012 г., както и споразумението за премахване на визите между Европейския съюз и Колумбия, подписано на 2 декември 2015 г.,

—  като взе предвид точка 44 от изявлението на делегацията на ЕП в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, участваща във втората среща на високо равнище на Общността на латиноамериканските и карибските държави и Европейския съюз в Брюксел, относно прекратяването на вътрешния конфликт между правителството на Колумбия и ФАРК (Революционни въоръжени сили на Колумбия), както и Брюкселската декларация, приета в края на срещата на високо равнище, а именно на 11 юни 2015 г.,

—  като взе предвид изявлението от 24 септември 2015 г. на върховния представител на ЕС, Федерика Могерини, относно споразумението за правосъдието в условията на преход в Колумбия, както и нейното изявление от 1 октомври 2015 г., в което тя обяви назначаванено на Еймън Гилмор за специален пратеник на Европейския съюз за мирния процес в Колумбия,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че ЕС и Колумбия поддържат от 2013 г. насам рамка за тясно политическо, икономическо и търговско сътрудничество, създадена по силата на Меморандума за разбирателство от ноември 2009 г. и Споразумението за търговия между Колумбия и Перу, от една страна, и ЕС и неговите държави членки, от друга страна, чиято крайна цел е не само подобряване на икономическите и търговските отношения между страните по споразумението, но също така укрепване на мира, демокрацията, зачитането на правата на човека, устойчивото развитие и благосъстоянието на гражданите;

Б.  като има предвид, че тези тесни връзки обхващат и области на международно сътрудничество по многостранни въпроси от общ интерес, например борбата за мир и борбата срещу тероризма и трафика на наркотици;

В.  като има предвид, че вътрешният въоръжен конфликт в Колумбия трае от над петдесет години, че той е причинил огромни страдания на населението както вследствие на терористичните действия, така и вследствие на действията на паравоенните групировки, и е довел, наред с другото, до убийства, насилствени изчезвания, отвличания, сексуално насилие, злоупотреба с деца, вътрешно и външно разселване на населението и поражения от антипехотни мини;

Г.  като има предвид, че масата за преговори между правителството на Колумбия и Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК) беше организирана в Хавана (Куба) на 19 ноември 2012 г. след подписването на документа „Общо споразумение за прекратяване на конфликта и изграждане на стабилен и траен мир“ от 26 август 2012 г., като по този начин се даде израз на желанието на целия колумбийски народ да живее в мир и се отчете, че държавата има задължението да способства за правата на човека на цялата си територия и че справедливото икономическо и социално развитие е гаранция за мира и необходима предпоставка за приобщаващия и устойчив растеж в страната;

Д.  като има предвид, че на различни етапи преговарящите екипи в Хавана се споразумяха относно обновяването на селските райони в Колумбия и всеобхватната селскостопанска реформа, политическото участие и отварянето към демокрацията с оглед на изграждането на мира, както и относно решението на проблема с незаконните наркотични вещества;

Е.  като има предвид, че на 23 септември 2015 г. правителството на Колумбия и ФАРК обявиха сключването на споразумение за създаване на специална юрисдикция за постигане на мир съгласно международното право, която да защити правата на жертвите и да допринесе за изграждането на стабилен и траен мир, като за тази цел страните се договориха да прилагат Цялостна система за истина, справедливост, обезщетяване и недопускане на повторни нарушения, която включва създаването на Комисия за установяване на истината, съвместно съществуване и недопускане на повторни нарушения, както и споразумения относно обезщетяването на жертвите;

Ж.  като има предвид, че на 15 декември 2015 г. правителството на Колумбия и ФАРК обявиха сключването на споразумение относно жертвите на конфликта и създаването на институциите, предвидени в споразумението от 23 септември 2015 г.;

З.  като има предвид, че правителството на Колумбия, неговата законодателна камара и колумбийският народ разполагат със суверенитета да установят параметрите на тази специална юрисдикция за постигане на мир, чиято основна функция ще бъде да се сложи край на безнаказаността, да се установи истината и да се подложат на съдебно преследване и наказателни санкции извършителите на престъпления, извършени по време на конфликта, особено когато се касае за най-тежките и емблематични от тях, като се гарантира недопускане на повторни нарушения и се допринася също така за обезщетяването на жертвите;

И.  като има предвид, че прекратяването на този вътрешен конфликт, който в продължение на над петдесет години беше причина за милиони жертви, и постигането на стабилен и траен мир в Колумбия са първостепенен приоритет за тази държава, но също и за Европейския съюз и международната общност, както е видно от многобройните изявления в подкрепа на мирния процес от страна на различни държави и регионални и международни организации, включително от страна на самия Европейски съюз;

1.  Посреща със задоволство и подкрепя постигнатите до момента споразумения между правителството на Колумбия и ФАРК с оглед на постигането на мир в Колумбия, и изтъква споразуменията относно всеобхватната селскостопанска реформа, политическото участие и отварянето към демокрацията с оглед на изграждането на мира, разрешаването на проблима с незаконните наркотични вещества и създаването на специална юрисдикция за постигане на мир, която включва създаването на Комисия за установяване на истината, съвместно съществуване и недопускане на повторни нарушения, както и на специално звено за издирване на лица, обявени за безследно изчезнали в контекста и вследствие на конфликта, и на звено за разследвания и разформироване на престъпните организации;

2.  Отчита политическите усилия, реализма и постоянството, проявени както от правителството на Колумбия, така и от ФАРК, за сближаване на техните противоположни позиции и за постепенно създаване на пространство за компромисни решения, което позволи да се отбележи напредък в усилията за постигане на стабилен и траен мир и съответно да се достигне до безпрецедентно споразумение, което отрежда централно място на жертвите и определя за свои приоритети истината, справедливостта при липса на безнаказаност, действителното обезщетяване за понесените щети и недопускане на повторните нарушения; също така отчита важната роля на асоциациите на жертвите, неправителствените организации и гражданското общество за постигането на тези споразумения;

3.   Призовава „Армията за национално освобождение“ (АНО) без допълнително забавяне да поеме твърд и решителен ангажимент за мира в Колумбия и приканва да се започне паралелен процес на преговори с колумбийското правителство, който да може да протича при подобни условия;

4.  Изразява желанието си преговорите да приключат възможно най-бързо, като по този начин се отбележи окончателното прекратяване на конфликта, както и повратен момент в съвременната история на Колумбия, и за тази цел приканва страните по споразумението, всички колумбийски политически сили и цялото колумбийско общество да дадат своя положителен принос за прекратяване на насилието;

5.  Отново заявява, че насилието не е законен метод на политическа борба, и призовава всички, които имат това убеждение, да възприемат демокрацията с всички нейни последици и изисквания начело с окончателното слагане на оръжията и да защитават идеите и стремежите си посредством демократичните стандарти и принципите на правовата държава;

6.  Признава важната роля, изпълнявана понастоящем от Куба и Норвегия като държави гаранти и от Чили и Венецуела както държави, съпътстващи мирния процес, и изказва благодарност също така за сътрудничеството на папа Франциск в това начинание;

7.  Приветства решението от 1 октомври 2015 г. на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, Федерика Могерини, да назначи Еймън Гилмор, бивш заместник министър-председател и бивш министър на външните работи и търговията на Ирландия, за специален пратеник на Европейския съюз за мирния процес в Колумбия и посреща със задоволство също така ролята, която ще изпълнява Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека, по отношение на наблюдението на положението с правата на човека в етапа след сключването на мирните споразумения;

8.  Изтъква отново готовността си да оказва съдействие по всички възможни начини в подкрепа на прилагането на окончателното мирно споразумение и в тази връзка подновява своя призив към държавите — членки на Европейския съюз, да създадат доверителен фонд за подпомагане на етапа след конфликта, в който да могат да участват общностите и организациите на гражданското общество, както и надлежно да се вземат предвид заявените от жертвите приоритети в областта на истината, справедливостта, обезщетяването и гарантирането, че няма да се допуснат повторни нарушения;

9.  Подчертава колко е важно изграждането на мира да води до решителни усилия за борба с неравенството и бедността, включително справедливи решения за разселените лица и общности, достъп до достойни условия на труд и признаване на трудовите и социалните права в цяла Колумбия, и счита, че следва да се предостави специална подкрепа за определени групи, засегнати непропорционално от конфликта, като например колумбийците от африкански произход и коренното население;

10.  Счита, че създаването на подкомисия по въпросите на равенството между половете, която да гарантира интегрирането на принципа на равенство между половете в преговорите, и участието на жертвите на сексуално насилие и на организациите, защитаващи правата на жените, в рамките на мирния диалог са безпрецедентни и следва да служат за пример за други мирни процеси в целия свят;

11.  Отбелязва със задоволство изключването на възможността за каквато и да е амнистия или помилване при престъпления против човечеството, геноцид, тежки военни престъпления и сериозни нарушения на правата на човека, което е в съответствие с разпоредбите на международното наказателно и хуманитарно право и с международните инструменти и стандарти, приложими в областта на правата на човека;

12.  Счита, че е абсолютно необходимо наказателните санкции за извършителите на престъпленията да допринасят за целта за обезщетяване на жертвите и за социалното и политическото помирение;

13.  Признава усилията на колумбийските институции за постигане на напредък по отношение на пълното и постоянно гарантиране на правата на човека и ги призовава да удвоят тези усилия с цел пълно изкореняване на субкултурата на насилие в държава, в която петдесет години на конфликт са пораждали в някои случаи реакции, излизащи извън рамките на закона, и поведение, което не съответства на принципите на правовата държава и изискваното спазване на правата на човека; във връзка с това припомня на колумбийската държава за нейната отговорност да гарантира закрилата на защитниците на правата на човека и профсъюзните дейци и призовава гражданските организации да сътрудничат за възстановяването на съжителството в условията на помирение в Колумбия;

14.  Оценява положително изявлението на колумбийските въоръжени сили, че ще се преразгледа военната доктрина на Колумбия, с цел въоръжените сили да се подготвят да реагират ефективно и гъвкаво на новите предизвикателства в етапа след конфликта, като същевременно служат за гаранти на мирните споразумения; счита също така, че неотдавнашното изявление на ФАРК, че ще преустановят военните си курсове на обучение и ще се посветят занапред на политическо и културно обучение в рамките на процеса на прекратяване на въоръжения конфликт, е още една пораждаща надежда стъпка в правилната посока;

15.  Призовава делегацията си за връзки с държавите от Андската общност и делегацията си в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея да проследят и по възможност да подкрепят мирните споразумения;

16.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, ротационното председателство на ЕС, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, както и на правителството и Конгреса на Република Колумбия.

Правна информация - Политика за поверителност