Märksõnaregister 
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 20. jaanuar 2016 - Strasbourg
Sõidukite registreerimisandmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Lätiga *
 Süütuse presumptsiooni ja kohtulikul arutamisel osalemise õiguse teatavate aspektide tugevdamine kriminaalmenetluses ***I
 Isikukaitsevahendid ***I
 Küttegaasiseadmed ***I
 Köisteed ***I
 Vastuväite esitamine teraviljapõhise töödeldud toidu ja imikutoidu koostise ja teabe erinõudeid käsitleva delegeeritud õigusakti kohta
 Colombia rahuprotsess

Sõidukite registreerimisandmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Lätiga *
PDF 234kWORD 59k
Euroopa Parlamendi 20. jaanuari 2016. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmetega seotud automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Lätiga (13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS))
P8_TA(2016)0010A8-0370/2015

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (13060/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 (muudetud Amsterdami lepinguga) ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0338/2015),

–  võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega(1), eriti selle artiklit 33,

–  võttes arvesse oma 10. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni ELi piiriülese õiguskaitsekoostöö tugevdamise ning Prümi otsuse ja Euroopa Teabevahetusmudeli rakendamise kohta(2),

–  võttes arvesse oma 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta(3),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0370/2015),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 210, 6.8.2008, lk 1.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0419.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0269.


Süütuse presumptsiooni ja kohtulikul arutamisel osalemise õiguse teatavate aspektide tugevdamine kriminaalmenetluses ***I
PDF 237kWORD 71k
Resolutsioon
Tekst
Euroopa Parlamendi 20. jaanuari 2016. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluse korral isiklikult kohtulikul arutamisel (COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD))
P8_TA(2016)0011A8-0133/2015

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0821),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 82 lõike 2 punkti b, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0427/2013),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Ühendkuningriigi Parlamendi Alamkoja poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. märtsi 2014. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 4. novembri 2015. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust (A8-0133/2015),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 20. jaanuaril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/…, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul

P8_TC1-COD(2013)0407


(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv (EL) 2016/343) lõplikule kujule).

(1) ELT C 226, 16.7.2014, lk 63.


Isikukaitsevahendid ***I
PDF 235kWORD 96k
Resolutsioon
Tekst
Euroopa Parlamendi 20. jaanuari 2016. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikukaitsevahendite kohta (COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD))
P8_TA(2016)0012A8-0148/2015

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0186),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0110/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 9. juuli 2014. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 7. oktoobri 2015. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0148/2015),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 20. jaanuaril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…, mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ

P8_TC1-COD(2014)0108


(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2016/425) lõplikule kujule).

(1) ELT C 451, 16.12.2014, lk 76.


Küttegaasiseadmed ***I
PDF 236kWORD 78k
Resolutsioon
Tekst
Euroopa Parlamendi 20. jaanuari 2016. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus küttegaasiseadmete kohta (COM(2014)0258 – C8-0006/2014 – 2014/0136(COD))
P8_TA(2016)0013A8-0147/2015

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0258),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0006/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 10. juuli 2014. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 7. oktoobri 2015. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A8-0147/2015),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 20. jaanuaril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/..., mis käsitleb küttegaasi põletavaid seadmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/142/EÜ

P8_TC1-COD(2014)0136


(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2016/426) lõplikule kujule).

(1) ELT C 458, 19.12.2014, lk 25.


Köisteed ***I
PDF 235kWORD 102k
Resolutsioon
Tekst
Euroopa Parlamendi 20. jaanuari 2016. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus köisteede kohta (COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107(COD))
P8_TA(2016)0014A8-0063/2015

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0187),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0111/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 9. juuli 2014. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 7. oktoobri 2015. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A8-0063/2015),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 20. jaanuaril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/..., mis käsitleb köisteid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/9/EÜ

P8_TC1-COD(2014)0107


(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2016/424) lõplikule kujule).

(1) ELT C 451, 16.12.2014, lk 81.


Vastuväite esitamine teraviljapõhise töödeldud toidu ja imikutoidu koostise ja teabe erinõudeid käsitleva delegeeritud õigusakti kohta
PDF 261kWORD 72k
Euroopa Parlamendi 20. jaanuari 2016. aasta resolutsioon komisjoni 25. septembri 2015. aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 seoses teraviljapõhise töödeldud toidu ja imikutoidu koostise ja teabe erinõuetega (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))
P8_TA(2016)0015B8-0067/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2015)06507),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 609/2013 imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja (EÜ) nr 953/2009(1), eriti selle artikli 11 lõiget 1,

–  võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse maailma terviseassambleel 1981. aastal vastu võetud rinnapiimaasendajate turustamise rahvusvahelist koodeksit(2) ning sellele järgnenud 16 asjaomast maailma terviseassamblee resolutsiooni ja eelkõige maailma terviseassamblee 21. mai 2010. aasta resolutsiooni WHA63.23, milles nõutakse, et liikmesriigid lõpetaksid imikute ja väikelaste toidu kohatu reklaamimise ning tagaksid, et imikute ja väikelaste toidu puhul ei oleks toitumis- ja tervisealased väited lubatud, välja arvatud juhul, kui need on konkreetselt ette nähtud Codex Alimentarius'e asjaomastes standardites või siseriiklikes õigusaktides,

–  võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse toitumisküsimuste teadusliku nõuandekomitee (SACN) 24. septembri 2007. aasta seisukohavõttu(3),

–  võttes arvesse määruse (EL) nr 609/2013 artiklit 5 ning selles sätestatud ettevaatuspõhimõtet,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 3,

A.  arvestades, et komisjon ei ole esitanud Euroopa Parlamendile ja nõukogule määruses (EL) nr 609/2013 (artikkel 12) nõutud aruannet väikelaste piimasegu kohta, mis on laste rasvumist käsitlevate riiklike strateegiate vajalik eeltingimus;

B.  arvestades, et delegeeritud määruse I lisa 3. osas lubatakse imikutoitude niisugust koostist, kus 30 % energiat saadakse suhkrust (7,5 g suhkrut/100 kcal võrdub suhkrust saadud 30 kcal 100 kcal energias);

C.  arvestades, et I lisa 3. osa on vastuolus kõigi Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO)(4) tervisealaste nõuannetega – WHO soovitab vähendada vabade suhkrute tarbimist alla 10 %ni kogu toidust saadud energiast, kusjuures tervisele oleks veelgi kasulikum, kui vabad suhkrud moodustaksid alla 5% kogu toidust saadud energiast) – ja liikmesriikide teaduskomiteede tervisealaste nõuannetega suhkru kogutarbimist olulisel määral vähendada; arvestades, et selliste toitude tarbimine, eriti nii varases eas, suurendab tõenäoliselt laste rasvumist ning võib mõjutada laste maitse-eelistuste väljakujunemist; arvestades, et eelkõige imikute ja väikelaste puhul peaks lisatud suhkru kogus olema võimalikult väike;

D.  arvestades, et halb toitumine on praegu maailmas kaugelt kõige sagedasem haiguste ja surma põhjus – sagedasem kui tubakas, alkohol ja vähene kehaline aktiivsus kokku(5);

E.  arvestades, et WHO soovitab alates kuuendast elukuust täiendada rinnapiima mitmesuguse sobiva, ohutu ja toitainerikka lisatoiduga, millele ei tohiks lisada soola ega suhkrut(6);

F.  arvestades, et kõik liikmesriigid on heaks kiitnud maailma terviseassambleel 1981. aastal vastu võetud rinnapiimaasendajate turustamise rahvusvahelise koodeksi (edaspidi „rahvusvaheline koodeks”) ning sellele järgnenud 16 asjaomast maailma terviseassamblee resolutsiooni;

G.  arvestades, et määrus (EL) nr 609/2013 võeti vastu enne, kui 5. augustil 2014 avaldati Euroopa Toiduohutusameti teaduslik arvamus imiku piimasegude ja jätkupiimasegude põhikoostise kohta(7);

H.  arvestades, et Euroopa Liidu kohus on edendada kvaliteetseid rahvatervise põhimõtteid ja standardeid ning õigusloomet rahvatervise valdkonda puudutavates suhetes kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning ELi ülesanne on luua tõhus tervisekaitse raamistik;

I.  arvestades, et imikud ja väikelapsed on sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate ja muude saasteainetega seoses eriti haavatav elanikkonnarühm;

J.  arvestades, et Rahvusvaheline Vähiuurimiskeskus – WHO vähiuuringutele spetsialiseerunud agentuur – liigitas 20. märtsil 2015 glüfosaadi ainete hulka, millel on tõenäoliselt inimesele kantserogeenne mõju(8);

1.  esitab komisjoni delegeeritud määrusele vastuväiteid;

Rasvumine

2.  on arvamusel, et delegeeritud määrus ei hõlma piisavaid meetmeid imikute ja väikelaste kaitseks rasvumise eest ning et lubatud maksimaalset suhkrukogust tuleks kooskõlas WHO soovitustega olulisel määral vähendada;

Kujunemisjärgus tehnoloogia

3.  on arvamusel, et kooskõlas ettevaatuspõhimõttega tuleks keelata toitudes kujunemisjärgus tehnoloogia kasutamine, näiteks GMOd ja nanotehnoloogia, millega seotud pikaajalisi riske veel ei tunta;

Märgistus

4.  leiab, et arvestades ülemaailmseid rahvatervisesoovitusi, k.a maailma terviseassamblee resolutsioon 63.23, maailma terviseassamblee imikute ja väikelaste toitmise üldstrateegiat ning Euroopa Liidust kolmandatesse riikidesse toimuva ekspordi ülemaailmset mõju, tuleks töödeldud imikutoidu märgistamisel ja turustamisel teha selgeks, et sellised tooted ei sobi alla kuuekuustele imikutele ning need ei tohiks kahjustada soovitust toita imikut kuus kuud üksnes rinnapiimaga; on seepärast arvamusel, et märgistust ja turustust tuleks muuta kooskõlas maailma terviseassamblee soovitustega imikute ja väikelaste toidu kohta;

Läbipaistvus

5.  on arvamusel, et läbipaistvuse huvides ning üldsuse usalduse suurendamiseks Euroopa Liidu institutsioonide ja ELi otsustamisprotsessi vastu tuleks avalikustada loetelu kahepoolsetest kohtumistest (k.a kuupäev ja osalejad), mida komisjon delegeeritud määruse koostamise käigus huvitatud osalistega korraldas;

o
o   o

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ning teatada talle, et delegeeritud määrus ei saa jõustuda;

7.  palub komisjonil esitada uue delegeeritud õigusakti, kus võetakse arvesse Euroopa Toiduohutusameti teraviljapõhise töödeldud toidu ja imikutoidu koostise nõudeid käsitleva analüüsi tulemusi ning teaduslikke tõendeid lisatud suhkru ja töödeldud toidu varase kasutuselevõtu mõju kohta seoses soovitustega imikute ja väikelaste optimaalseks toitmiseks;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 181, 29.6.2013, lk 35.
(2) http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf
(3) http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140507013106/http://www.sacn.gov.uk/pdfs/position_statement_2007_09_24.pdf
(4) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(5) Changes in health in England, with analysis by English regions and areas of deprivation, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 (Tervisemuutused Inglismaal koos Inglismaa puudustkannatavate alade ja piirkondade analüüsiga, 1990–2013: süstemaatiline analüüs maailma haiguskoormuse 2013. aasta uuringu jaoks), Lancet 2015; 386: 2257–74 Avaldatud veebis 15. septembril 2015.http://thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)00195-6.pdf
(6) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(7) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3760.pdf
(8) http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf


Colombia rahuprotsess
PDF 168kWORD 71k
Euroopa Parlamendi 20. jaanuari 2016. aasta resolutsioon Colombia rahuprotsessi toetamise kohta (2015/3033(RSP))
P8_TA(2016)0016RC-B8-0041/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma resolutsioone toetuse kohta rahule ja inimõigustele Colombias,

–  võttes arvesse erilisi sidemeid ELi ja Colombia vahel, eelkõige 26. juulil 2012 Brüsselis allkirjastatud mitmepoolset kaubanduslepingut ühelt poolt Colombia ja Peruu ning teiselt poolt ELi ja selle liikmesriikide vahel ning 2. detsembril 2015 allkirjastatud viisanõudest loobumise lepingut Euroopa Liidu ja Colombia vahel,

–  võttes arvesse Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees osaleva Euroopa Parlamendi delegatsiooni Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse ning ELi Brüsseli II tippkohtumisele adresseeritud sõnumi punkti 44, mis käsitleb Colombia valitsuse ja Colombia Revolutsiooniliste Relvajõudude (FARC) vahelise sisekonflikti lõpetamist, ning II tippkohtumise lõpus 11. juunil 2015 vastu võetud Brüsseli deklaratsiooni,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 24. septembri 2015. aasta avaldust Colombia üleminekuperioodi õigusemõistmist käsitleva kokkuleppe kohta ning tema 1. oktoobri 2015. aasta avaldust Eamon Gilmoreʼi nimetamise kohta Euroopa Liidu eriesindajaks Colombia rahuprotsessis,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et ELi ja Colombia vahel kehtib tiheda poliitilise, majandus- ja kaubanduskoostöö raamistik, mis seati sisse 2009. aasta novembri vastastikuse mõistmise memorandumi ning ühelt poolt Colombia ja Peruu ning teiselt poolt ELi ja selle liikmesriikide vahelise kaubanduslepinguga, mille lõppeesmärgid ei ole mitte ainult tugevdada poolte vahelisi majandus- ja kaubandussuhteid, vaid ka edendada rahu, demokraatiat, inimõiguste austamist, säästvat arengut ja kodanike heaolu;

B.  arvestades, et need tihedad suhted laienevad ka rahvusvahelise koostöö valdkondadele ühist huvi pakkuvates mitmepoolsetes küsimustes, nagu võitlus rahu eest ning terrorismi ja uimastikaubanduse vastu;

C.  arvestades, et riigisisene relvakonflikt Colombias on kestnud üle viiekümne aasta ning on tekitanud rahvale suuri kannatusi nii terrorismi kui ka poolsõjaväeliste rühmituste tegevuse tõttu ja on muu hulgas põhjustanud mõrvasid, sundkadumisi, inimrööve, seksuaalvägivalda, alaealiste kuritarvitamist, elanikkonna ümberasumist nii riigisiseselt kui ka väljapoole riiki ja jalaväemiinide plahvatusi;

D.  arvestades, et Colombia valitsuse ja FARCi läbirääkimistele pandi alus 19. novembril 2012. aastal Havannas (Kuuba) pärast seda, kui 26. augustil 2012. aastal allkirjastati konflikti lõpetamist ning stabiilse ja püsiva rahu ülesehitamist käsitlev üldkokkulepe, millega täideti kogu Colombia rahva soov elada rahus ning tunnistati, et riigil on kohustus edendada inimõigusi kogu oma territooriumil ning et õiglane majandus- ja sotsiaalne areng tagab rahu ning on samas riigi kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu vajalik eeltingimus;

E.  arvestades, et läbirääkijad saavutasid Havannas eri etappidel kokkulepped, mis käsitlevad Colombia maaelu kaasajastamist ja terviklikku maareformi, poliitilist osalust ja demokraatlikku avanemist rahu loomiseks ning lahendust ebaseaduslike uimastite probleemile;

F.  arvestades, et Colombia valitsus ja FARC teatasid 23. septembril 2015 kokkuleppe sõlmimisest, mille alusel luuakse rahvusvahelise õiguse kohane rahu erijurisdiktsioon, et võtta arvesse ohvrite õigusi ning aidata kaasa stabiilse ja püsiva rahu loomisele, ning sel eesmärgil nõustusid osalised rakendama terviklikku süsteemi tõe väljaselgitamiseks, õigluse jaluleseadmiseks, hüvitiste maksmiseks ja konflikti kordumise ärahoidmiseks (Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición), mis näeb muu hulgas ette tõe väljaselgitamist, kooseksisteerimist ja mittekordumist käsitleva komisjoni loomist (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición) ning kokkulepete sõlmimist ohvritele tekitatud kahju hüvitamiseks;

G.  arvestades, et 15. detsembril 2015 teatasid Colombia valitsus ja FARC konfliktiohvreid käsitleva kokkuleppe sõlmimisest ning 23. septembri 2015. aasta kokkuleppes ette nähtud institutsioonide loomisest;

H.  arvestades, et Colombia valitsusel, seadusandlikul kojal ja rahval on suveräänne õigus määrata kindlaks rahu erijurisdiktsiooni toimimispõhimõtted, mille peamine eesmärk on lõpetada karistamatus, selgitada välja tõde ning mõista kohut konflikti ajal kuritegusid ning eeskätt kõige tõsisemaid ja märgilisemaid kuritegusid sooritanud isikute üle ja neid karistada, et vältida kuritegude kordumist ja aidata kaasa ohvrite kahju hüvitamisele;

I.  arvestades, et üle 50 aasta kestnud ja miljoneid ohvreid nõudnud sisekonflikti lõpetamine ning stabiilse ja püsiva rahu saavutamine Colombias on oluline eelkõige riigi enda, aga ka Euroopa Liidu ja rahvusvahelise üldsuse jaoks, mida kinnitavad ka paljud eri riikide ning piirkondlike ja rahvusvaheliste organite, sh Euroopa Liidu avaldused rahuprotsessi toetuseks;

1.  väljendab heameelt ja toetust seni Colombia valitsuse ja FARCi vahel sõlmitud kokkulepete üle rahu saavutamiseks Colombias ning rõhutab kokkuleppeid, mis käsitlevad terviklikku maareformi, poliitilist osalust ja demokraatlikku avanemist rahu loomiseks, ebaseaduslike uimastite probleemi lahendamist ning rahu erijurisdiktsiooni loomist, mis hõlmab tõe väljaselgitamist, kooseksisteerimist ja mittekordumist käsitlevat komisjoni, samuti konflikti käigus ja selle tõttu kadunuks kuulutatud isikute otsimise eriüksust ning kuritegelike organisatsioonide uurimise ja likvideerimise üksust;

2.  tunnustab nii Colombia valitsuse kui ka FARCi poliitilisi jõupingutusi, realistlikku suhtumist ja püsivust, et lähendada oma vastandlikke seisukohti ja luua järk-järgult kompromissiruum, mis on võimaldanud teha edusamme püüdlustes saavutada stabiilne ja püsiv rahu ning edendada seega ajaloos ainulaadset kokkulepet, mille keskmesse on asetatud ohvrid ja mille prioriteedid on tõde, karistamatust välistav õiglus, kahju tõeline heastamine ja konflikti kordumise ärahoidmine; tunnustab ka ohvrite ühenduste, valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna olulist rolli nende kokkulepete saavutamises;

3.  kutsub Rahvuslikku Vabastusarmeed ilma täiendavate viivitusteta kindlalt ja otsustavalt ühinema Colombia rahuprotsessiga ning palub alustada Colombia valitsusega paralleelset läbirääkimisprotsessi, mis toimuks sarnastel tingimustel;

4.  avaldab soovi, et läbirääkimised viidaks lõpule nii kiiresti kui võimalik, et see tähistaks konflikti täielikku lõppu ja tõelist teetähist Colombia kaasaegses ajaloos, ning seetõttu kutsub osapooli, kõiki Colombia poliitilisi jõude ja kogu Colombia ühiskonda üles aitama kaasa vägivalla lõpetamisele;

5.  rõhutab veel kord, et vägivald ei ole legitiimne poliitilise võitluse vahend, ja palub nendel, kes on pidanud vägivalda õigustatuks, võtta omaks demokraatia koos kõigi selle järelmite ja nõudmistega ning eeskätt loobuda lõplikult relvadest ning kaitsta oma ideid ja püüdlusi vastavalt demokraatia reeglitele ja õigusriigi põhimõtetele;

6.  tunnustab olulist rolli, mida on siiani etendanud rahuprotsessi suunajad Kuuba ja Norra ning abistavad riigid Tšiili ja Venezuela, ning väljendab koostöö eest tänu ka paavst Franciscusele;

7.  väljendab heameelt liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini 1. oktoobri 2015. aasta otsuse üle nimetada Iirimaa endine asepeaminister ja endine välis- ja kaubandusminister Eamon Gilmore Euroopa Liidu eriesindajaks Colombia rahuprotsessis ning tervitab ka ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo rolli inimõiguste olukorra jälgimisel Colombias pärast rahukokkulepete sõlmimist;

8.  kinnitab veel kord valmisolekut osutada lõpliku rahukokkuleppe rakendamisel igakülgset abi ja kordab seetõttu oma üleskutset Euroopa Liidu liikmesriikidele luua konfliktijärgse etapi jaoks usaldusfond, milles saavad osaleda kogukonnad ja kodanikuühiskonna organisatsioonid ning milles võetakse arvesse ohvrite väljendatud prioriteete tõe, õigluse, heastamise ja mittekordumise tagatiste vallas;

9.  rõhutab, et rahu loomisega peavad kaasnema otsustavad jõupingutused ebavõrdsuse ja vaesuse vastu võitlemiseks ning see peab hõlmama õiglaseid lahendusi oma maadelt lahkuma sunnitud isikute ja kogukondade jaoks, juurdepääsu inimväärsele tööle ning töö- ja sotsiaalsete õiguste tunnustamist kogu Colombias, ning on seisukohal, et erilist toetust tuleb anda teatavatele inimrühmadele, kellele konflikt on põhjustanud ebaproportsionaalseid kannatusi, nagu afrokolumbia ja põlisrahvaste kogukond;

10.  on seisukohal, et sooküsimustega tegeleva allkomisjoni loomine, mille eesmärk on tagada läbirääkimistel soolise aspekti arvessevõtmine ning seksuaalvägivalla ohvrite ja naiste õiguste kaitsmisega tegelevate organisatsioonide osalemine rahuläbirääkimistel, on pretsedenditu ning peaks olema maailmas teiste rahuprotsesside eeskujuks;

11.  märgib rahuloluga, et kooskõlas rahvusvahelise kriminaal- ja humanitaarõigusega ning inimõiguste valdkonnas kohaldatavate õigusaktide ja rahvusvaheliste standarditega ei kohaldata amnestiat ega armuandmist inimsusevastaste kuritegude, genotsiidi ega raskete sõjakuritegude toimepanijate suhtes;

12.  peab möödapääsmatuks, et kuritegude sooritajatele määratud karistused aitaksid kaasa ohvrite kahju hüvitamise ning sotsiaalse ja poliitilise leppimise eesmärgi saavutamisele;

13.  tunnustab Colombia riigiasutuste jõupingutusi edendada inimõiguste täielikku ja pidevat tagamist ning palub neil jõupingutusi suurendada, et vägivalla subkultuur täielikult välja juurida riigist, kus 50 aastat väldanud konflikt on toonud mõne riigiasutuse puhul kohati kaasa õigussüsteemi eiravaid reaktsioone ning käitumist, mis ei ole kooskõlas ei õigusriigi põhimõtete ega inimõigustega; tuletab sellega seoses Colombiale meelde kohustust tagada inimõiguste kaitsjate ja ametiühingutegelaste kaitse ning kutsub kodanikuühiskonna organisatsioone üles tegema koostööd leppimisel rajaneva kooseksisteerimise taastamiseks Colombias;

14.  peab kiiduväärseks Colombia relvajõudude teadet Colombia sõjalise doktriini läbivaatamise kohta eesmärgiga valmistada relvajõud ette mõjusaks ja kiireks reageerimiseks uutele väljakutsetele konfliktijärgses etapis, täites rahukokkulepete tagaja rolli; on samas seisukohal, et ka FARCi hiljutine teade otsusest lõpetada sõjaline väljaõpe ja keskenduda edaspidi sõjalise konflikti lõpetamisele suunatud protsessi raames poliitilisele ja kultuurilisele haridusele kujutab endast samuti lootustandvat edusammu õiges suunas;

15.  soovitab oma Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks loodud delegatsioonil ja Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees osaleval delegatsioonil jälgida rahukokkuleppeid ja aidata neile võimaluse korral kaasa;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ELi eesistujariigile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajale, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Colombia Vabariigi valitsusele ja Kongressile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika