Rodyklė 
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2016 m. sausio 20 d. - Strasbūras
Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis (TPRD) su Latvija *
 Nekaltumo prezumpcija ir teisė dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme***I
 Asmeninės apsaugos priemonės ***I
 Dujinį kurą deginantys prietaisai ***I
 Lynų kelio įrenginiai ***I
 Prieštaravimas deleguotajam aktui: specialiųjų perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kūdikiams skirtų maisto produktų sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimai
 Kolumbijos taikos procesas

Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis (TPRD) su Latvija *
PDF 244kWORD 62k
2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis (TPRD) su Latvija pradžios projekto (13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS))
P8_TA(2016)0010A8-0370/2015

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (13060/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kurį Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0338/2015),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje(1), ypač į jo 33 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio 10 d. rezoliuciją „Tarpvalstybinio bendradarbiavimo teisėsaugos srityje stiprinimas ES. Priumo sprendimo įgyvendinimas ir Europos keitimosi informacija modelis“(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl Europos saugumo darbotvarkės(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0370/2015),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 210, 2008 8 6, p. 1.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0419.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0269.


Nekaltumo prezumpcija ir teisė dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme***I
PDF 321kWORD 72k
Rezoliucija
Tekstas
2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiama užtikrinti tam tikrus nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme elementus (COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD))
P8_TA(2016)0011A8-0133/2015

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0821),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 82 straipsnio 2 dalies b punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0427/2013),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Jungtinės Karalystės parlamento žemųjų rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 4 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A8–0133/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2016 m. sausio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/... dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų užtikrinimo

P8_TC1-COD(2013)0407


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą (ES) 2016/343.)

(1) OL C 226, 2014 7 16, p. 63.


Asmeninės apsaugos priemonės ***I
PDF 319kWORD 97k
Rezoliucija
Tekstas
2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmeninių apsaugos priemonių (COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD))
P8_TA(2016)0012A8-0148/2015

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0186),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0110/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 9 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 7 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8‑0148/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2016 m. sausio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/...dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB

P8_TC1-COD(2014)0108


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2016/425.)

(1) OL C 451, 2014 12 16, p. 76.


Dujinį kurą deginantys prietaisai ***I
PDF 319kWORD 84k
Rezoliucija
Tekstas
2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujinį kurą deginančių prietaisų (COM(2014)0258 – C8-0006/2014 – 2014/0136(COD))
P8_TA(2016)0013A8-0147/2015

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0258),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0006/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 10 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 7 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti minėtai pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A8-0147/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2016 m. sausio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl dujinį kurą deginančių prietaisų, kuria panaikinama Direktyva 2009/142/EB

P8_TC1-COD(2014)0136


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2016/426.)

(1) OL C 458, 2014 12 19, p. 25.


Lynų kelio įrenginiai ***I
PDF 318kWORD 106k
Rezoliucija
Tekstas
2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl lynų kelio įrenginių (COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107(COD))
P8_TA(2016)0014A8-0063/2015

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0187),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0111/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 9 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 7 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A8-0063/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2016 m. sausio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB

P8_TC1-COD(2014)0107


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2016/424.)

(1) OL C 451, 2014 12 16, p. 81.


Prieštaravimas deleguotajam aktui: specialiųjų perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kūdikiams skirtų maisto produktų sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimai
PDF 338kWORD 81k
2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2015 m. rugsėjo 25 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 papildomas specialiaisiais perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kūdikiams skirtų maisto produktų sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimais (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))
P8_TA(2016)0015B8-0067/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2015)06507),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009(1), o ypač jo 11 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. Pasaulio sveikatos asamblėjoje (PSA) priimtą Tarptautinį motinos pieno pakaitalų prekybos kodeksą(2) ir į vėliau Pasaulio sveikatos asamblėjoje priimtas 16 susijusių rezoliucijų, ypač į PSA 2010 m. gegužės 21 d. rezoliuciją 63.23, kurioje valstybės narės primygtinai raginamos sustabdyti netinkamą kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų rinkodarą ir Maisto kodekso standartais ar nacionalinės teisės aktais užtikrinti, kad nebūtų leidžiama vartoti maisto produktų maistingumo ir sveikumo teiginių maisto produktams, skirtiems kūdikiams ir mažiems vaikams, išskyrus konkrečiai numatytus atvejus,

–  atsižvelgdamas į JK vyriausybės mokslinio patariamojo mitybos reikalų komiteto 2007 m. rugsėjo 24 d. pareiškimą dėl pozicijos(3),

–  atsižvelgdamas į Reglamento (ES) Nr. 609/2013 5 straipsnį ir į jį įtrauktą atsargumo principą,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį,

A.  kadangi Komisija nepateikė Parlamentui ir Tarybai ataskaitos dėl mažų vaikų maitinimo mišinių, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 609/2013 12 straipsnyje, o tai būtina sąlyga rengiant nacionalines vaikų nutukimo mažinimo strategijas;

B.  kadangi deleguotojo reglamento I priedo 3 dalyje nurodoma, kad kūdikiams skirtame maiste 30 proc. energijos gali būti gaunama iš cukraus (7,5 g cukraus 100 kcal atitinka 30 kcal iš cukraus gaunamos energijos 100 kcal);

C.  kadangi I priedo 3 dalies nuostatos prieštarauja visoms Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO)(4) (PSO rekomenduoja apriboti suvartojamą laisvųjų cukrų kiekį iki mažiau nei 10 proc. bendro suvartojamos energijos kiekio arba dar labiau – iki mažiau nei 5 proc. bendro suvartojamos energijos kiekio, siekiant papildomos naudos sveikatai) ir valstybių narių mokslinių komitetų sveikatos rekomendacijoms gerokai sumažinti bendrą suvartojamo cukraus kiekį; kadangi pradėjus vartoti tokį maistą (ypač nuo labai ankstyvo amžiaus) tikriausiai padaugėtų vaikų nutukimo atvejų, be to, tai gali padaryti įtaką vaikų skonio vystymuisi; kadangi, visų pirma, į kūdikių ir mažų vaikų maistą pridedamo cukraus kiekis turėtų būti kuo mažesnis;

D.  kadangi bloga mityba šiuo metu yra pati didžiausia sergamumo ir mirtingumo visame pasaulyje priežastis – didesnė už tabaką, alkoholį ir fizinio aktyvumo trūkumą kartu sudėjus(5);

E.  kadangi PSO rekomenduoja nuo 6 mėnesių maitinimą motinos pienu papildyti įvairiu tinkamu, saugiu ir maistingu tirštu maistu, tačiau į šį maistą neturėtų būti papildomai dedama druskos ir cukraus(6);

F.  kadangi visos valstybės narės patvirtino 1981 m. Pasaulio sveikatos asamblėjoje (PSA) priimtą Tarptautinį motinos pieno pakaitalų prekybos kodeksą (tarptautinį kodeksą) ir 16 vėliau asamblėjoje priimtų susijusių rezoliucijų;

G.  kadangi Reglamentas (ES) Nr. 609/2013 buvo priimtas prieš 2014 m. rugpjūčio 5 d. paskelbiant Europos maisto saugos tarnybos mokslinę nuomonę dėl pagrindinių pradinio maitinimo kūdikių mišinių ir tolesnio maitinimo kūdikių mišinių sudėtinių dalių(7);

H.  kadangi Sąjunga, bendradarbiaudama su ES nepriklausančiomis šalimis ir visuomenės sveikatos srities tarptautinėmis organizacijomis, privalo propaguoti aukštos kokybės visuomenės sveikatos principus, standartus ir teisės aktus, taip pat jos pareiga – sukurti veiksmingą sveikatos apsaugos sistemą;

I.  kadangi kūdikiai ir maži vaikai yra itin pažeidžiama visuomenės grupė, kai kalbama apie endokrininę sistemą trikdančias chemines medžiagas ir kitus teršalus;

J.  kadangi Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra (PSO specializuota vėžio agentūra) 2015 m. kovo 20 d. klasifikavo glifosatą kaip galbūt kancerogeninį poveikį žmonėms darančią medžiagą(8);

1.  pareiškia prieštaravimą dėl Komisijos deleguotojo reglamento;

Nutukimas

2.  mano, kad deleguotajame reglamente nenumatyta pakankamai priemonių, skirtų kūdikiams ir mažiems vaikams apsaugoti nuo nutukimo, ir kad didžiausias leidžiamas cukraus kiekis turėtų būti gerokai sumažintas atsižvelgiant į PSO rekomendacijas;

Besiformuojančios technologijos

3.  mano, kad vadovaujantis atsargumo principu, reikėtų uždrausti šiuose perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose ir kūdikiams skirtuose maisto produktuose naudoti tokias besiformuojančias technologijas, kaip GMO ir nanotechnologijas, kurių ilgalaikė rizika nėra žinoma;

Ženklinimas

4.  mano, kad, atsižvelgiant į pasaulines visuomenės sveikatos rekomendacijas, įskaitant PSA rezoliuciją 63.23, jos pasaulinę kūdikių ir mažų vaikų mitybos strategiją ir pasaulinį eksporto iš Sąjungos į trečiąsias valstybes poveikį, ženklinant ir platinant perdirbtus kūdikiams skirtus produktus reikėtų aiškiai nurodyti, kad šie produktai netinkami vartoti mažesniems kaip 6 mėnesių kūdikiams, ir neturėtų būti ignoruojama rekomendacija 6 mėnesius kūdikius maitinti vien tik motinos pienu; todėl mano, kad reikėtų persvarstyti ženklinimo ir platinimo nuostatas atsižvelgiant į PSA rekomendacijas dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų;

Skaidrumas

5.  mano, kad siekiant didinti skaidrumą ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą Sąjungos institucijomis ir ES sprendimų priėmimu reikėtų viešai skelbti „dvišalių susitikimų“ (nurodant jų datas ir dalyvius), kuriuos Komisija, vykstant deleguotojo reglamento rengimo procesui, surengė su suinteresuotaisiais subjektais, sąrašą;

o
o   o

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir jai pranešti, kad deleguotasis reglamentas negali įsigalioti;

7.  ragina Komisiją pateikti naują deleguotąjį aktą, kuriame būtų atsižvelgiama į EFSA atliktos perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kūdikiams skirtų maisto produktų sudėties reikalavimų analizės rezultatus ir į mokslinius įrodymus apie pridedamo cukraus ir perdirbtų maisto produktų vartojimo nuo ankstyvos vaikystės pasekmes, atsižvelgiant į optimalios kūdikių ir mažų vaikų mitybos rekomendacijas;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 181, 2013 06 29, p. 35.
(2) http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf
(3) http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140507013106/http://www.sacn.gov.uk/pdfs/position_statement_2007_09_24.pdf
(4) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(5) 1990–2013 m. pokyčiai sveikatos srityje Anglijoje ir analizė pagal Anglijos regionus ir vietoves, kuriose vyrauja skurdas: sisteminė 2013 m. Bendros ligų naštos tyrimo analizė, Lancet 2015 m.; 386: p. 2257–2274, 2015 m. rugsėjo 15 d., paskelbta internete.http://thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)00195-6.pdf
(6) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(7) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3760.pdf
(8) http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf


Kolumbijos taikos procesas
PDF 255kWORD 81k
2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl paramos taikos procesui Kolumbijoje (2015/3033(RSP))
P8_TA(2016)0016RC-B8-0041/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl taikos ir žmogaus teisių Kolumbijoje,

–  atsižvelgdamas į ypatingus ryšius, kurie sieja ES ir Kolumbiją, ypač į 2012 m. liepos 26 d. Briuselyje pasirašytą daugiašalį prekybos susitarimą tarp Kolumbijos ir Peru bei ES ir jos valstybių narių, taip pat į 2015 m. gruodžio 2 d. pasirašytą Europos Sąjungos ir Kolumbijos vizų panaikinimo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į EP delegacijos Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje (EUROLAT) pranešimo aukščiausiojo lygio ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų jūros valstybių bendrijos (CELAC) susitikime Paryžiuje dėl vidaus konflikto tarp Kolumbijos vyriausybės ir FARC 44 dalį ir Briuselio deklaraciją, patvirtintą antrojo ES ir CELAC aukščiausiojo lygio susitikimo pabaigoje 2015 m. birželio 11 d.,

–  atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini 2015 m. rugsėjo 24 d. pareiškimą dėl susitarimo dėl pereinamojo laikotarpio teisingumo sistemos Kolumbijoje ir 2015 m. spalio 1 d. pareiškimą, kuriuo Eamon Gilmore paskirtas Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu taikos procesui Kolumbijoje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalis,

A.  kadangi ES ir Kolumbija glaudžiai bendradarbiauja politikos, ekonomikos ir prekybos srityse pagal 2009 m. lapkričio mėn. susitarimo memorandumą ir Kolumbijos ir Peru bei ES ir jos valstybių narių prekybos susitarimą, kurio galutiniai tikslai nėra vien sustiprinti ekonominius ir prekybos ryšius tarp šalių, bet ir sustiprinti taiką, demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms, tvarų vystymąsi ir piliečių gerovę;

B.  kadangi šie glaudūs ryšiai apima tarptautinį bendradarbiavimą abiem pusėm svarbių bendrų daugiašalių klausimų, kaip antai kovos už taiką ir kovos su terorizmu ir prekyba narkotikais, srityje,

C.  kadangi ginkluotas vidaus konfliktas Kolumbijoje trunka daugiau kaip 50 metų, sukelia daug kančių gyventojams, tiek dėl teroristinių aktų, tiek dėl sukarintų grupuočių veiksmų, ir jo metu vykdomi, inter alia, žudymai, priverstiniai dingimai, grobimai, lytinis smurtas, nepilnamečių išnaudojimas, gyventojų perkėlimas (tiek šalies viduje, tiek už jos ribų) ir priešpėstinių minų naudojimas;

D.  kadangi Kolumbijos vyriausybės ir Kolumbijos revoliucinių ginkluotųjų pajėgų (isp. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) dialogo grupė buvo įkurta 2012 m. lapkričio 19 d. Havanoje (Kuba), 2012 m. rugpjūčio 26 d. pasirašius dokumentą „Bendrasis susitarimas dėl konflikto užbaigimo ir tvirtos bei ilgalaikės taikos kūrimo“, taip įgyvendinant visų Kolumbijos gyventojų troškimą gyventi taikiai ir pripažįstant, kad valstybė privalo skatinti pagarbą žmogaus teisėms visoje savo teritorijoje ir kad teisingas ekonominis ir socialinis vystymasis yra taikos garantija ir kartu būtina sąlyga siekiant užtikrinti įtraukų ir tvarų šalies augimą;

E.  kadangi įvairiais etapais derybininkai Havanoje pasiekė susitarimų dėl naujo Kolumbijos kaimo ir visapusiškos kaimo reformos, politinio dalyvavimo ir atsivėrimo demokratijai siekiant kurti taiką, taip pat dėl neteisėtų narkotikų problemos sprendimo;

F.  kadangi 2015 m. rugsėjo 23 d. Kolumbijos vyriausybė ir FARC paskelbė sudariusios susitarimą dėl tarptautinę teisę atitinkančio Specialiojo taikos teismo, kuris užtikrintų aukų teisių apsaugą ir prisidėtų kuriant tvirtą ir ilgalaikę taiką, įsteigimo ir šiuo tikslu šalys susitarė taikyti visapusišką tiesos, teisingumo, žalos atlyginimo ir konfliktų prevencijos sistemą, kuri apima Tiesos nustatymo, gyvenimo drauge ir konfliktų prevencijos komisijos įkūrimą, taip pat susitarimus dėl žalos atlyginimo aukoms;

G.  kadangi 2015 m. gruodžio 15 d. Kolumbijos vyriausybė ir FARC paskelbė sudariusios susitarimą dėl konflikto aukų ir įsteigiančios 2015 m. rugsėjo 23 d. susitarime numatytas institucijas;

H.  kadangi Kolumbijos vyriausybė, įstatymų leidybos rūmai ir Kolumbijos gyventojai patys nustato šio Specialiojo taikos teismo ypatybes ir jo pagrindinė užduotis bus panaikinti nebaudžiamumą, išsiaiškinti tiesą, nuteisti ir nubausti konflikto metu atliktų nusikaltimų, ypač sunkiausių ir svarbiausių, vykdytojus, taip užtikrinant, kad šie įvykiai nepasikartotų, ir prisidedant, be kita ko, prie žalos aukoms atlyginimo;

I.  kadangi šio daugiau kaip 50 metų trukusio ir milijonų aukų pareikalavusio vidaus konflikto užbaigimas ir tvirtos bei ilgalaikės taikos užtikrinimas Kolumbijoje yra ne tik šios šalies, bet ir Europos Sąjungos bei tarptautinės bendruomenės prioritetas, kaip matyti iš daugelio įvairių šalių, regioninių ir tarptautinių organizacijų, įskaitant pačią Europos Sąjungą, pareiškimų dėl paramos taikos procesui;

1.  palankiai vertina ir remia iki šiol Kolumbijos vyriausybės ir FARC pasiektus susitarimus, kuriais siekiama taikos Kolumbijoje, ir atkreipia dėmesį į susitarimus dėl visapusiškos kaimo reformos, politinio aktyvumo ir atvirumo demokratijai siekiant kurti taiką, taip pat į susitarimus dėl neteisėtų narkotikų problemos sprendimo ir Specialiojo taikos teismo įsteigimo, apimančius Tiesos nustatymo, gyvenimo kartu ir konfliktų prevencijos komisijos ir specialiojo padalinio, atsakingo už konflikto metu arba dėl jo dingusių asmenų paiešką, ir Kriminalinių grupuočių tyrimo ir išardymo padalinio įsteigimą;

2.  pripažįsta, kad tiek Kolumbijos vyriausybė, tiek FARC dėjo politinių pastangų, veikė atsižvelgdamos į tikrąją padėtį ir ryžtingai, kad suvienodintų priešingus savo požiūrius pamažu kurdamos kompromisui palankią aplinką, kuri sudarė sąlygas toliau siekti tvirtos bei ilgalaikės taikos ir taip skatinti unikalų istorijoje susitarimą, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas nukentėjusiems ir kurio prioritetai – tiesa, teisingumas be nebaudžiamumo, tikras žalos atlyginimas už patirtus nuostolius ir siekis, kad konfliktas nepasikartotų; taip pat pripažįsta, koks svarbus vaidmuo tenka nukentėjusiųjų asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO) ir pilietinei visuomenei siekiant įgyvendinti šiuos susitarimus;

3.  ragina Nacionalinę išlaisvinimo armiją be jokio delsimo tvirtai ir galutinai įsipareigoti siekti taikos Kolumbijoje ir tuo pat metu pradėti derybas su Kolumbijos vyriausybe, kurios galėtų būti vykdomos panašiomis sąlygomis;

4.  reiškia pageidavimą, kad derybos baigtųsi kiek įmanoma greičiau ir galutinai užbaigtų konfliktą ir į šiuolaikinę Kolumbijos istoriją būtų įrašytos kaip tikras laimėjimas, ir šiuo tikslu ragina visas šalis, visas politines jėgas Kolumbijoje ir visą Kolumbijos visuomenę teigiamai prisidėti siekiant nutraukti smurtą;

5.  dar kartą pažymi, kad smurtas nėra teisėtas politinės kovos būdas, ir ragina šiam požiūriui pritariančius asmenis pasisakyti už demokratiją su visais jos padariniais ir reikalavimais, iš kurių svarbiausias – galutinai ir visiems laikams atsisakyti ginklų ir ginti demokratines idėjas bei siekius taikant demokratines taisykles ir kuriant teisinę valstybę;

6.  pripažįsta svarbų vaidmenį, kurį iki šiol atliko Kuba ir Norvegija, kaip garantiją suteikiančios šalys, taip pat Čilė ir Venesuela, kaip taikos procesą remiančios šalys, ir dėkoja popiežiui Pranciškui už bendradarbiavimą šioje srityje;

7.  palankiai vertina 2015 m. spalio 1 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini sprendimą Eamoną Gilmore’ą, buvusį Airijos Respublikos ministro pirmininko pavaduotoją ir užsienio reikalų ir prekybos ministrą, skirti Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu Kolumbijos taikos procese, taip pat palankiai vertina žmogaus teisių padėties stebėjimo po taikos susitarimų pasirašymo vaidmenį, kurį pradės vykdyti JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras Kolumbijoje;

8.  pakartoja, kad yra pasirengęs visokeriopai remti galutinio taikos susitarimo įgyvendinimą, ir šiuo tikslu dar kartą ragina Europos Sąjungos valstybes nares įsteigti patikos fondą, iš kurio po konflikto būtų skiriama parama ir kuriame galėtų dalyvauti bendruomenės ir pilietinės visuomenės organizacijos, ir kad būtų atsižvelgta į aukų įvardytus prioritetus – tiesą, teisingumą, žalos atlyginimą ir garantijas, kad konfliktas nepasikartos;

9.  pabrėžia, jog labai svarbu, kad siekiant taikos kartu ryžtingai būtų siekiama kovoti su nelygybe ir skurdu, drauge sąžiningai sprendžiamos iš savo gyvenamųjų vietų perkeltų asmenų ir bendruomenių problemos, galimybė gauti deramą darbą, darbo ir socialinių teisių pripažinimas visoje Kolumbijoje, ir mano, kad turėtų būti ypatingai remiamos tam tikros grupės, kurios labai smarkiai nukentėjo nuo konflikto, kaip antai Kolumbijos afrikiečių ir čiabuvių;

10.  mano, kad įsteigtas lyčių pakomitetis, kuris siekia užtikrinti, kad į derybas būtų įtraukta lyčių perspektyva ir kad seksualinį smurtą išgyvenusių asmenų ir moterų teisių organizacijų dalyvavimas taikos derybose yra beprecedentis ir turėtų tapti įkvėpimu kitiems taikos procesams visame pasaulyje;

11.  palankiai vertina tai, kad jokia amnestija ar malonė nebus taikoma nusikaltimams žmoniškumui, genocidui, sunkiems karo nusikaltimams ir žmogaus teisių pažeidimams, kaip to reikalaujama pagal tarptautinę baudžiamąją ir humanitarinę teisę, taip pat žmogaus teisių srityje taikomas tarptautines priemones ir standartus;

12.  mano, kad būtina, jog nusikaltimus padariusiems asmenims skirtos bausmės padėtų siekti tikslo atlyginti žalą aukoms ir užtikrinti socialinį ir politinį susitaikymą;

13.  pripažįsta, kad Kolumbijos valdžios institucijų pastangas siekti, kad būtų užtikrintos visapusiškos ir nuolatinės žmogaus teisės, ir ragina jas stiprinti šias pastangas siekiant visiškai išnaikinti smurto apraiškas šalyje, kurioje 50 metų trunkantis konfliktas kartais paskatino tam tikros institucijas reaguoti neteisėtai ir prieštaraujant teisinės valstybės principams ir žmogaus teisėms; šiuo požiūriu primena Kolumbijos valstybei jos pareigą užtikrinti žmogaus teisių gynėjų ir profesinių sąjungų atstovų apsaugą ir prašo šių pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiauti siekiant užtikrinti, kad Kolumbijos gyventojai kartu gyventų susitaikę;

14.  palankiai vertina Kolumbijos ginkluotųjų pajėgų pranešimą, kad bus peržiūrėta Kolumbijos karinė doktrina siekiant veiksmingai ir greitai reaguoti į naujus po konflikto kilsiančius iššūkius ir kad jos sieks būti taikos susitarimų garantu; taip pat mano, kad neseniai paskelbtas FARC pranešimas, jog šios pajėgos sustabdys karinį rengimą siekdamos vėliau dalyvauti politiniuose bei kultūriniuose mokymo procesuose, skirtuose užbaigti ginkluotą konfliktą, yra vilčių teikiantis žingsnis teisinga kryptimi;

15.  ragina savo Delegaciją ryšiams su Andų bendrijos šalimis ir Delegaciją Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje stebėtų taikos susitarimus ir, prireikus, padėtų juos įgyvendinti;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, rotacijos tvarka ES pirmininkaujančiai valstybei narei, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinei asamblėjai ir Kolumbijos Respublikos vyriausybei bei Kongresui.

Teisinė informacija - Privatumo politika