Zoznam 
Prijaté texty
Streda, 20. januára 2016 - Štrasburg
Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Lotyšsku *
 Prezumpcia neviny a právo byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní ***I
 Osobné ochranné prostriedky ***I
 Spotrebiče spaľujúce plynné palivá ***I
 Lanovkové zariadenia ***I
 Námietka voči delegovanému aktu: osobitné požiadavky na zloženie potravín spracovaných na báze obilnín a detských potravín a na informácie o nich
 Mierový proces v Kolumbii

Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Lotyšsku *
PDF 248kWORD 61k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Lotyšsku (13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS))
P8_TA(2016)0010A8-0370/2015

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (13060/2015),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0338/2015),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti(1), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2013 o posilnení cezhraničnej spolupráce v oblasti presadzovania práva v EÚ: vykonávanie prümského rozhodnutia a európsky model výmeny informácií(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2015 o európskom programe v oblasti bezpečnosti(3),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0370/2015),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2013)0419.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2015)0269.


Prezumpcia neviny a právo byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní ***I
PDF 331kWORD 77k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2016 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD))
P8_TA(2016)0011A8-0133/2015

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0821),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 82 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0427/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené v rámci Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Dolnou snemovňou Spojeného kráľovstva, v ktorom sa tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. marca 2014(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 4. novembra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0133/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. januára 2016 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní

P8_TC1-COD(2013)0407


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2016/343.)

(1) Ú. v. EÚ C 226, 16.7.2014, s. 63.


Osobné ochranné prostriedky ***I
PDF 328kWORD 92k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobných ochranných prostriedkoch (COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD))
P8_TA(2016)0012A8-0148/2015

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0186),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0110/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 9. júla 2014(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 7. októbra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0148/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. januára 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS

P8_TC1-COD(2014)0108


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2016/425.)

(1) Ú. v. EÚ C 451, 16.12.2014, s. 76.


Spotrebiče spaľujúce plynné palivá ***I
PDF 328kWORD 81k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá (COM(2014)0258 – C8-0006/2014 – 2014/0136(COD))
P8_TA(2016)0013A8-0147/2015

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0258),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0006/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. júla 2014(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 7. októbra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0147/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. januára 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES

P8_TC1-COD(2014)0136


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2016/426.)

(1) Ú. v. EÚ C 458, 19.12.2014, s. 25.


Lanovkové zariadenia ***I
PDF 327kWORD 77k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o lanovkových zariadeniach (COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107(COD))
P8_TA(2016)0014A8-0063/2015

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0187),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0111/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 9. júla 2014(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 7. októbra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0063/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. januára 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., o lanovkových zariadeniach a zrušení smernice 2000/9/ES

P8_TC1-COD(2014)0107


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2016/424.)

(1) Ú. v. EÚ C 451, 16.12.2014, s. 81.


Námietka voči delegovanému aktu: osobitné požiadavky na zloženie potravín spracovaných na báze obilnín a detských potravín a na informácie o nich
PDF 346kWORD 82k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2016 o delegovanom nariadení Komisie z 25. septembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín spracovaných na báze obilnín a detských potravín a na informácie o nich (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))
P8_TA(2016)0015B8-0067/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2015)06507),

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernice Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenia Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009(1), a najmä na jeho článok 11 ods. 1,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na Medzinárodný kódex pre obchodovanie s náhradami materského mlieka, ktorý prijalo Svetové zdravotnícke zhromaždenie v roku 1981(2), a 16 príslušných následných rezolúcii Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, najmä rezolúciu WHA63.23 z 21. mája 2010, v ktorej sa nalieha na členské štáty, aby zastavili nevhodnú propagáciu potravín pre dojčatá a malé deti a zaručili, že na základe príslušných noriem Codex Alimentarius alebo vnútroštátnych právnych predpisov nebude okrem konkrétne vymedzených prípadov dovolené uvádzať výživové a zdravotné tvrdenia na potravinách pre dojčatá a malé deti,

–  so zreteľom na vyhlásenie o stanovisku Vedeckého poradného výboru pre výživu vlády Spojeného kráľovstva z 24. septembra 2007(3),

–  so zreteľom na článok 5 nariadenia (EÚ) č. 609/2013 a zásadu predbežnej opatrnosti, ktorá v ňom je zakotvená,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Komisia nepredložila Európskemu parlamentu a Rade správu o výžive malých detí, ktorá sa od nej požaduje na základe nariadenia (EÚ) č. 609/2013 (článok 12) a ktorá je nevyhnutnou podmienkou na vytvorenie vnútroštátnych stratégií na zmenšenie výskytu detskej obezity;

B.  keďže v časti 3 prílohy I k delegovanému nariadeniu sa umožňuje, aby 30 % energie v detských potravinách pochádzalo z cukru (7,5 g cukru/100 kcal zodpovedá 30 kcal z cukru v 100 kcal energie);

C.  keďže ustanovenia v časti 3 prílohy I sú v rozpore so všetkými zdravotnými odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)(4), ktorá odporúča obmedziť príjem voľných cukrov na menej ako 10 % celkového príjmu energie, pričom ďalšie zníženie na menej ako 5 % celkového príjmu energie bude mať dodatočný zdravotný prínos, a vedeckých výborov v členských štátoch, ktoré odporučili výrazné zníženie celkového príjmu cukru; keďže zaradenie týchto potravín do stravy, najmä v takom útlom veku, môže prispieť k nárastu detskej obezity a mať vplyv na rozvoj chuťových preferencií u detí; keďže množstvo pridaného cukru by sa najmä u dojčiat a malých detí malo udržiavať na minimálnej úrovni;

D.  keďže nesprávne stravovanie je v súčasnosti zďaleka najčastejšou skrytou príčinou chorôb a úmrtí na celom svete – častejšou ako tabak, alkohol a nedostatok fyzickej aktivity dokopy(5);

E.  keďže Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča, aby sa od šiestich mesiacov veku by materské mlieko dopĺňalo primeranými, bezpečnými a výživnými doplnkovými potravinami, pričom by sa do doplnkových potravín nemali pridávať cukor a soľ(6);

F.  keďže všetky členské štáty schválili Medzinárodný kódex pre obchodovanie s náhradami materského mlieka, ktorý prijalo Svetové zdravotnícke zhromaždenie (WHA) v roku 1981 (ďalej len „medzinárodný kódex“), ako aj 16 príslušných následných rezolúcii WHA;

G.  keďže nariadenie (EÚ) č. 609/2013 bolo prijaté ešte predtým, ako Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 5. augusta 2014 uverejnil vedecké stanovisko k základnému zloženiu počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy(7);

H.  keďže Únia má povinnosť presadzovať zásady verejného zdravia vysokej kvality, normy a právne predpisy vo vzťahoch s krajinami mimo EÚ a medzinárodnými organizáciami v oblasti verejného zdravia a povinnosť vytvoriť účinný rámec ochrany zdravia;

I.  keďže sú dojčatá a malé deti mimoriadne citlivou skupinou obyvateľstva, pokiaľ ide o chemické látky a iné kontaminanty, ktoré narúšajú endokrinný systém;

J.  keďže Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny – špecializovaná agentúra Svetovej zdravotníckej organizácie pre výskum rakoviny – 20. marca 2015 zaradila glyfozát medzi látky s pravdepodobným rakovinotvorným účinkom na ľudí(8);

1.  vznáša námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie;

Obezita

2.  domnieva sa, že opatrenia uvedené v delegovanom nariadení nie sú dostatočné na ochranu dojčiat a malých detí pred obezitou a že maximálne povolené množstvo cukru by sa malo v súlade s odporúčaniami WHO podstatne znížiť;

Nové technológie

3.  domnieva sa, že v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti by nové technológie, ako napr. geneticky modifikované organizmy a nanotechnológie, ktorých dlhodobé riziká nie sú známe, mali byť v potravinách spracovaných na báze obilnín a detských potravín zakázané;

Označovanie

4.  nazdáva sa, že vzhľadom na celosvetové odporúčania týkajúce sa verejného zdravia vrátane rezolúcie WHA 63.23, globálnu stratégiu WHA pre výživu dojčiat a malých detí a celosvetový vplyv vývozu z Únie do tretích krajín by z označenia spracovaných detských potravín a obchodovania s nimi malo byť jasné, že tieto výrobky nie sú vhodné pre dojčatá mladšie ako šesť mesiacov, a nemalo by sa nimi porušovať odporúčanie o výlučnom dojčení počas prvých šiestich mesiacov života; domnieva sa preto, že by sa malo označovanie a obchodovanie prehodnotiť v súlade s odporúčaniami WHA týkajúcimi sa potravín pre dojčatá a malé deti;

Transparentnosť

5.  domnieva sa, že v mene transparentnosti a budovania dôvery verejnosti v inštitúcie Únie a rozhodovací proces EÚ by sa mal uverejniť zoznam „dvojstranných stretnutí“ (vrátane dátumov ich konania a účastníkov), ktoré Komisia usporiadala spolu so zainteresovanými stranami pri vypracúvaní delegovaného nariadenia;

o
o   o

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a aby jej oznámil, že delegované nariadenie nemôže nadobudnúť účinnosť;

7.  vyzýva Komisiu, aby predložila nový delegovaný akt, ktorý zohľadní zistenia preskúmania úradu EFSA týkajúceho sa požiadaviek na zloženie potravín spracovaných na báze obilnín a detských potravín, ako aj vedecké dôkazy o účinkoch pridaného cukru a skorom podávaní spracovaných potravín v súvislosti s optimálnymi výživovými odporúčaniami pre dojčatá a malé deti ;

8.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 35.
(2) http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf
(3) http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140507013106/http://www.sacn.gov.uk/pdfs/position_statement_2007_09_24.pdf
(4) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(5) Changes in health in England, with analysis by English regions and areas of deprivation, 1990–2013 (Zmeny zdravia v Anglicku spolu s analýzou, ktorá sa uskutočnila v regiónoch Anglicka a znevýhodnených oblastiach, 1990 – 2013): a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 Lancet 2015 (systematická analýza pre štúdiu o globálnom zaťažení chorobami); 386: 2257 – 74 uverejnená on-line 15. septembra 2015.http://thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)00195-6.pdf
(6) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
(7) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3760.pdf
(8) http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf


Mierový proces v Kolumbii
PDF 264kWORD 81k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. januára 2016 na podporu mierového procesu v Kolumbii (2015/3033(RSP))
P8_TA(2016)0016RC-B8-0041/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenia na podporu mieru a ľudských práv v Kolumbii,

–  so zreteľom na osobitné väzby, ktoré spájajú EÚ s Kolumbiou, najmä na viacstrannú obchodnú dohodu medzi Kolumbiou a Peru a EÚ a jej členskými štátmi podpísanú 26. júla 2012 v Bruseli, ako aj na Dohodu o zrušení vízovej povinnosti medzi Európskou úniou a Kolumbiou, ktorá bola podpísaná 2. decembra 2015,

–  so zreteľom na odsek 44 správy Delegácie EP pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení (EuroLat) adresovanej druhému samitu Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) a EÚ v Bruseli o zastavení vnútorného konfliktu medzi kolumbijskou vládou a FARC a na Bruselskú deklaráciu prijatú na záver druhého samitu EÚ – CELAC 11. júna 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky EÚ Federicy Mogheriniovej o dohode o prechodnej súdnej moci v Kolumbii z 24. septembra 2015, ako aj na jej vyhlásenie z 1. októbra 2015, na základe ktorého bol Eamon Gilmore vymenovaný za osobitného zástupcu Únie pre mierový proces v Kolumbii,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ a Kolumbia vyvíjajú úzku politickú, hospodársku a obchodnú spoluprácu na základe rámca, ktorý bol ustanovený v memorande o porozumení v novembri 2009 a v obchodnej dohode medzi Kolumbiou a Peru a EÚ a jej členskými štátmi a ktorého najvyšším zámerom je nielen zintenzívniť hospodárske a obchodné vzťahy medzi zúčastnenými stranami, ale aj posilniť mier, demokraciu, dodržiavanie ľudských práv, trvalo udržateľný rozvoj a blaho občanov;

B.  keďže tieto úzke vzťahy zasahujú aj do oblastí medzinárodnej spolupráce v mnohostranných otázkach spoločného záujmu, ako je napríklad boj za mier a proti terorizmu a obchodovanie s drogami;

C.  keďže vnútorný ozbrojený konflikt v Kolumbii trvá už vyše päťdesiat rokov, spôsobil obyvateľstvu veľké utrpenie či už v dôsledku teroristických zásahov alebo činnosti polovojenských skupín a viedol okrem iného k vraždám, núteným zmiznutiam, únosom, sexuálnemu násiliu, zneužívaniu maloletých, vnútornému a vonkajšiemu presídľovaniu obyvateľstva a pohrome protipechotných mín;

D.  keďže sa 19. novembra 2012 nastolila v Havane (Kuba) platforma pre rozhovory (Mesa de Conversaciones) medzi kolumbijskou vládou a FARC, a to v nadväznosti na podpis dokumentu s názvom Všeobecná dohoda o ukončení konfliktu a budovaní stáleho a trvalého mieru 26. augusta 2012, čím sa splnilo želanie kolumbijského ľudu žiť v mieri a dospelo sa k presvedčeniu, že budovanie mieru je záležitosťou všetkých obyvateľov, že štát má povinnosť presadzovať dodržiavanie ľudských práv na celom svojom území a že zárukou mieru má byť spravodlivý hospodársky a spoločenský rozvoj, je zárukou mieru a podmienok potrebných na inkluzívny a udržateľný rast krajiny;

E.  keďže počas rôznych fáz dosiahli strany rokujúce v Havane dohody o novom kolumbijskom vidieku a komplexnej reforme vidieka, o politickej účasti a demokratickej transparentnosti v záujme budovania mieru a o riešení problému nezákonných drog;

F.  keďže v stredu 23. septembra 2015 kolumbijská vláda a FARC oznámili uzavretie dohody o vytvorení špeciálnych súdov pre mier v súlade s medzinárodným právom, ktoré zabezpečia uplatňovanie práv obetí a prispejú k vybudovaniu stabilného a trvalého mieru, pričom na tento účel sa zmluvné strany rozhodli zaviesť komplexný systém pravdy, spravodlivosti, odškodnenia a neopakovania situácie, ktorý zahŕňa vytvorenie výboru pre objasňovanie pravdy, spolužitie a neopakovanie situácie, ako aj dohody o odškodnení obetí;

G.  keďže 15. decembra 2015 kolumbijská vláda a FARC oznámili uzatvorenie dohody o obetiach konflikt a vytvorenie inštitúcií ustanovených v dohode z 23. septembra 2015;

H.  keďže kolumbijská vláda, jej zákonodarný orgán a kolumbijský ľud majú zvrchované právo určiť povahu týchto špeciálnych súdov pre mier, ktorých základnou funkciou bude ukončenie beztrestnosti, odhalenie pravdy a stíhanie a potrestanie páchateľov trestných činov spáchaných počas konfliktu, najmä tých najzávažnejších a najznámejších, pričom zaručí, aby sa viac neopakovali a prispeje aj k odškodneniu obetí;

I.  keďže ukončenie tohto vnútorného konfliktu, ktorého obeťami sa v priebehu viac ako päťdesiatich rokov stali milióny ľudí, a dosiahnutie stabilného a trvalého mieru v Kolumbii sú pre túto krajinu, ale aj pre Európsku úniu a medzinárodné spoločenstvo vrcholnou prioritou, ako to dokazujú početné prejavy podpory mierovému procesu, ktorú vyjadrili rozličné krajiny a regionálne a medzinárodné organizácie, medzi nimi aj samotná Európska únia;

1.  s uspokojením víta a podporuje doposiaľ dosiahnuté dohody medzi kolumbijskou vládou a FARC zamerané na dosiahnutie mieru v Kolumbii a vyzdvihujú dohodu o komplexnej reforme vidieka, politickú účasť a demokratickú transparentnosť v záujme budovania mieru, riešenia problému nezákonných drog a vytvorenia špeciálnych súdov pre mier, pričom súčasťou je aj vytvorenie výboru na objasňovanie pravdy, spolužitie a neopakovanie situácie, ako aj špeciálny útvar pre pátranie po nezvestných osobách, ktoré zmizli v rámci konfliktu a v jeho dôsledku, ako aj útvar pre vyšetrovanie a odstraňovanie zločineckých organizácií;

2.  uznáva politické úsilie, realizmus aj vytrvalosť, ktoré preukázali kolumbijská vláda aj FARC pri snahe zblížiť svoje rozdielne postoje a postupne vytvoriť priestor na kompromis, ktorý umožnil pokročiť v snahe o dosiahnutie stabilného a trvalého mieru a o presadenie historicky jedinečnej dohody, ktorá je zameraná na obete a v ktorej sa ako priorita stanovuje pravda, spravodlivosť bez možnosti beztrestnosti, skutočná náprava utrpených škôd a neopakovanie sa konfliktu; zároveň uznáva dôležitú úlohu združení obetí, mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti v dosahovaní týchto dohôd;

3.  vyzýva Národnú oslobodzovaciu armádu (ELN), aby bez ďalších odkladov prijala pevný a rozhodný záväzok mieru v Kolumbii, a žiada, aby sa otvoril paralelný rokovací proces s kolumbijskou vládou, ktorý by sa mohol viesť v obdobných podmienkach;

4.  vyjadruje svoje želanie, aby sa rokovanie zavŕšili čo možno najskôr, aby sa za konfliktom urobila definitívna bodka a aby sa položil skutočný míľnik v modernej histórii Kolumbie, a preto žiada zúčastnené strany, všetky kolumbijské politické sily a celú kolumbijskú spoločnosť, aby pozitívne prispeli k ukončeniu násilia;

5.  znovu vyhlasuje, že násilie nie je legitímnym spôsobom politického boja, a žiada tých, ktorí sú o tom presvedčení, aby prijali demokraciu so všetkými jej dôsledkami a požiadavkami, pričom prvou z nich je definitívne sa vzdať zbraní, a aby svoje myšlienky a ciele obhajovali prostredníctvom demokratických pravidiel právneho štátu;

6.  oceňuje dôležitú úlohu, ktorú stále zohrávajú Kuba a Nórsko ako ručiteľské krajiny a Čile a Venezuela ako krajiny asistujúce v mierovom procese a vyjadruje vďačnosť aj pápežovi Františkovi za jeho spoluprácu na tejto úlohe;

7.  s uspokojením víta rozhodnutie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku / podpredsedníčky Komisie Federicy Mogheriniovej z 1. októbra 2015 o vymenovaní Eamona Gilmorea, bývalého vicepremiéra a ministra zahraničných vecí a obchodu Írskej republiky, za osobitného zástupcu Únie pre mierový proces v Kolumbii, a zároveň vyzdvihuje úlohu sledovania situácie v oblasti ľudských práv v kontexte po uzavretí mierových dohôd, ktorú má vykonávať Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva v Kolumbii;

8.  opakuje svoju pripravenosť poskytnúť všetku možnú pomoc pri uplatňovaní definitívnej mierovej dohody a opakuje svoju výzvu členským štátom Európskej únie, aby vytvorili trustový fond na obdobie po skončení konfliktu, do ktorého budú môcť prispievať spoločenstvá a organizácie občianskej spoločnosti, pričom sa budú zohľadňovať priority vyjadrené obeťami, pokiaľ ide o pravdu, spravodlivosť a odškodnenie, ako aj záruky neopakovania situácie;

9.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby budovanie mieru sprevádzalo rozhodné úsilie v oblasti boja proti nerovnosti a chudobe, aby sa zahrnuli spravodlivé riešenia pre osoby a spoločenstvá vysídlené zo svojho územia, prístup k dôstojnej práci a uznanie pracovných a sociálnych práv v celej Kolumbii, a nazdáva sa, že by sa mala poskytnúť osobitná podpora istým skupinám, ktoré počas konfliktu utrpeli neprimeranú ujmu, ako sú Afrokolumbijčania a domorodé obyvateľstvo;

10.  nazdáva sa, že zriadenie podvýboru pre rodové otázky, ktorý zaručí začlenenie rodového hľadiska do rokovaní a účasť obetí sexuálneho násilia a organizácií na ochranu práv žien v mierovom dialógu, je bezprecedentné a malo by slúžiť ako inšpirácia pre iné mierové procesy na celom svete;

11.  s uspokojením berie na vedomie vylúčenie akejkoľvek amnestie alebo milosti za zločiny proti ľudskosti, genocídu a závažné vojnové zločiny a porušenie ľudských práv v súlade s ustanoveniami medzinárodného trestného a humanitárneho práva a medzinárodnými nástrojmi a normami uplatňovanými v oblasti ľudských práv;

12.  považuje za nevyhnutné, aby tresty uložené páchateľom trestných činov prispeli k cieľu odškodnenia obetí a sociálneho a politického zmierenia;

13.  oceňuje úsilie, ktoré vyvinuli kolumbijské inštitúcie o napredovanie v oblasti úplného a trvalého zabezpečenia ľudských práv, a žiada, aby toto úsilie zdvojnásobili s cieľom úplne odstrániť subkultúru násilia v krajine, v ktorej päťdesiat rokov konfliktu viedlo niekedy k nezákonným reakciám a k správaniu, ktoré nezodpovedá zásadám právneho štátu a riadnemu dodržiavaniu ľudských práv, zo strany niektorých štátnych inštitúcií; v tejto súvislosti pripomína kolumbijskému štátu jeho zodpovednosť zaručiť ochranu obhajcov ľudských práv a členov odborových zväzov, a od týchto občianskych organizácií žiada lepšiu a zákonnejšiu spoluprácu s cieľom obnoviť mierovú koexistenciu v Kolumbii;

14.  pozitívne hodnotí oznámenie kolumbijských armádnych zložiek o tom, že sa chystajú revidovať vojenskú doktrínu Kolumbie s cieľom pripraviť armádu tak, aby efektívnejšie a pohotovejšie reagovala na nové úlohy v období po konflikte a aby slúžila ako záruka mierových dohôd; takisto sa nazdáva, že najnovšie oznámenie FARC o tom, že pozastavia svoje vojenské cvičenia, aby sa mohli v budúcnosti venovať politickému a kultúrnemu vzdelávaniu v rámci procesu smerujúcemu k ukončeniu ozbrojeného konfliktu, je ďalším nádejným a správne smerujúcim krokom;

15.  odporúča svojej Delegácii pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva a svojej Delegácii pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení, aby prijali nadväzné opatrenia na mierové dohody a podľa možnosti sledovali ich plnenie;

16.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, rotujúcemu predsedníctvu EÚ, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, kolumbijskej vláde a kongresu Kolumbijskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia