Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο
Σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου ***
 Συμφωνίες σύνδεσης / Ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελευθέρων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία
 Ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ)
 Οι προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει των συνόδων του UNHRC το 2016
 Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2014
 Πολίτες της ΕΕ κρατούμενοι στην Ινδία και συγκεκριμένα Εσθονοί και Βρετανοί ναυτικοί
 Αιθιοπία
 Βόρεια Κορέα

Σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου ***
PDF 378kWORD 61k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου, αφετέρου (10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))
P8_TA(2016)0017A8-0372/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10725/2/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου, αφετέρου (10728/1/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο i), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 και παράγραφος 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0328/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0372/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Κοσσυφοπεδίου.


Συμφωνίες σύνδεσης / Ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελευθέρων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία
PDF 505kWORD 120k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (2015/3032(RSP))
P8_TA(2016)0018RC-B8-0068/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις συμφωνίες σύνδεσης και τις σφαιρικές και σε βάθος ζώνες ελευθέρων συναλλαγών (ΣΣ/DCFTA) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία καθώς και το πρόσφατο ψήφισμά του, με ημερομηνία 9 Ιουλίου 2015, σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της διάσκεψης κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα στις 21 και 22 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις προόδου σχετικά με την εφαρμογή από τη Γεωργία και την Ουκρανία του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την ενσωμάτωση της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και στις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ουκρανία έχουν στο σύνολό τους κυρώσει τις συμφωνίες σύνδεσης (ΣΣ), οι οποίες περιλαμβάνουν ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA), επιλέγοντας με τον τρόπο αυτό μία πορεία βαθύτερης πολιτικής και οικονομικής ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεξαγωγή φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων σε πολυάριθμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αναγνωρίζει τις ευρωπαϊκές προσδοκίες αυτών των τριών χωρών και τονίζει την προστιθέμενη αξία των ΣΣ στις μεταρρυθμιστικές τους διαδικασίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηστή διακυβέρνηση, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα παραμένουν στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) και αποτελούν θεμελιώδη δέσμευση, ιδίως εκ μέρους των τριών χωρών που έχουν υπογράψει τις ΣΣ με την ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να εμπλέκεται, άμεσα ή έμμεσα, στις συγκρούσεις και στις εσωτερικές διαιρέσεις που αφορούν και τις τρεις χώρες σύνδεσης, δηλαδή στα κατεχόμενα εδάφη της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσσετίας/ Τσχινβάλι στη Γεωργία, στο ζήτημα της Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία, στην προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία και στη σύγκρουση στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο 2014 καθιερώθηκαν τα ταξίδια χωρίς θεώρηση μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας και ότι στις τελευταίες εκθέσεις της Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2015 αναφέρεται ότι η Γεωργία και η Ουκρανία πληρούν πλέον τις απαιτήσεις που ορίζονται στα σχέδια δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσφιξη της σύνδεσης της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης συναντά σφοδρή αντίσταση και επιθετικές αντιδράσεις εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως αντίποινα εις βάρος των χωρών που έχουν συνάψει τη συμφωνία σύνδεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν υιοθετήσει μια σειρά κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και κατά ρώσων αξιωματούχων·

1.  τονίζει τη σημασία των συμφωνιών σύνδεσης (ΣΣ) μαζί με τις συνιστώσες τους που αφορούν τη δημιουργία ζωνών σφαιρικών και σε βάθος ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA)· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως σήμερα και επιμένει ότι η εφαρμογή των εν λόγω ΣΣ/DCFTA και των σχετικών θεματολογίων σύνδεσης πρέπει να εξακολουθήσει να είναι μακρόπνοη προτεραιότητα για την ΕΕ και τους τρεις εταίρους· τονίζει ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψε ομόφωνα τις ΣΣ·

2.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας να διασφαλίσουν ότι η εθνική τους νομοθεσία προσεγγίζει τα ενωσιακά πρότυπα που βασίζονται στις δεσμεύσεις της ΣΣ/DCFTA· επισημαίνει ότι η επιτυχία τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης σταθερού πολιτικού περιβάλλοντος, στρατηγικού προβληματισμού, συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών σχεδίων και καλής χρήσης της οικονομικής και τεχνικής διεθνούς στήριξης·

3.  στηρίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την υπεσχημένη και πολύπλευρη οικονομική και τεχνική βοήθεια που παρέχουν η ΕΕ και άλλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί στην Ουκρανία και στη Γεωργία, τονίζει όμως ότι η οικονομική ενίσχυση από την ΕΕ προς όλους τους εταίρους της έχει ως προϋπόθεση συγκεκριμένα μεταρρυθμιστικά βήματα· τονίζει τον κρίσιμο ρόλο που πρέπει να παίξει η Επιτροπή στη διευκόλυνση της εφαρμογής των ΣΣ/DCFTA και στην εποπτεία και τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών, τόσο σε τεχνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο·

4.  υπενθυμίζει ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται πρέπει να δαπανηθούν σωστά και ότι από μόνοι τους δεν επαρκούν για να σταθεροποιηθεί η οικονομία ούτε για να επιτευχθεί βιώσιμη επιτυχία χωρίς τη συνεχή δέσμευση των εταίρων να προωθούν και να εφαρμόζουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να διασφαλίζουν την αύξηση της εγχώριας ζήτησης και να επιτύχουν την κοινωνική συνοχή·

5.  πιστεύει ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημοκρατική υποστήριξη των πολιτικών της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διευκολύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τακτική και εξονυχιστική εποπτεία της εφαρμογής των ΣΣ/DCFTA κατά τρόπο έγκαιρο· ζητεί να δοθεί νέα ώθηση στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest και να προαχθεί η δράση της, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις· ζητεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη σύναψη μνημονίου κατανόησης με βάση το πρότυπο του μνημονίου που υπεγράφη με τη Βερχόβνα Ράντα, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα κοινοβουλευτικής συνεργασίας·

6.  τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης της κοινωνικής διάστασης της εταιρικής σχέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των θεματολογίων σύνδεσης και των σχετικών συμβάσεων της ΔΟΕ· προτρέπει όλα τα μέρη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τα βασικά εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

7.  υπογραμμίζει τη σταθερή του στήριξη στην εδαφική ακεραιότητα και των τριών αυτών χωρών· καλεί την Ρωσική Ομοσπονδία να θέσει τέλος στην κατοχή της Κριμαίας και να σταματήσει πάραυτα κάθε άμεση ή έμμεση ανάμιξη στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Ουκρανία, καθώς και στις παγωμένες συγκρούσεις στη Γεωργία και στη Μολδαβία· χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου, με ημερομηνία 21η Δεκεμβρίου 2015, να παρατείνει τις οικονομικές κυρώσεις εις βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας επειδή δεν τήρησε τις συμφωνίες του Μινσκ·

8.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι χώρες σύνδεσης επέλεξαν ελεύθερα να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με την ΕΕ και ότι η επιλογή τους πρέπει να γίνει απόλυτα σεβαστή και να μην υφίσταται πιέσεις από τρίτους· καταδικάζει, σε αυτό το πλαίσιο, τις ενέργειες της Ρωσίας που αποσκοπούν στο να υπονομεύσουν ή να εκτροχιάσουν τη φιλοευρωπαϊκή πορεία των εν λόγω τριών χωρών σύνδεσης, ζητεί δε να καταβληθούν προσπάθειες για να καταπολεμηθεί η παραπληροφόρηση και να βελτιωθεί η στρατηγική επικοινωνία όσον αφορά τις πολιτικές και τις δραστηριότητες της ΕΕ στις ανατολικές γειτονικές χώρες, σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει η Ειδική Ομάδα «East Stratcome» της ΕΕ,

9.  χαιρετίζει θερμά τις πιο πρόσφατες και τις τελευταίες εκθέσεις προόδου, που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 18 Δεκεμβρίου 2015, για την εφαρμογή των σχεδίων δράσης της Γεωργίας και της Ουκρανίας σχετικά με την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων· αναμένει από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εκχωρήσουν στις δύο χώρες χωρίς καθυστέρηση καθεστώς ταξιδιών χωρίς υποχρέωση θεώρησης· επαινεί τη Μολδαβία για την ομαλή εφαρμογή του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης από τον Απρίλιο 2014, το οποίο συνιστά ένα καλό παράδειγμα για ολόκληρη την περιοχή·

10.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι βασικοί στόχοι των DCFTA είναι, σε μικρή κλίμακα, οι απτές και βιώσιμες βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσης του μέσου πολίτη με τη διασφάλιση σταθερότητας, τη δημιουργία ευκαιριών για τις ΜΜΕ και την εξασφάλιση απασχόλησης· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η εφαρμογή των DCFTA, σε συνδυασμό με τη δεινή οικονομική κατάσταση, θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην ουκρανική οικονομία και αγορά εργασίας με κοινωνικές συνέπειες που δεν πρέπει να αγνοούνται· τονίζει ότι η δημιουργία διμερών DCFTA με την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία αποτελεί εργαλείο ζωτικής σημασίας για την πραγματοποίηση σύγχρονων, διαφανών και προβλέψιμων εμπορικών συναλλαγών, για τη ρυθμιστική προσέγγιση και τη σταδιακή οικονομική ενσωμάτωση των εταίρων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, καθώς και για την υλοποίηση άμεσων ξένων επενδύσεων που θα οδηγήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και μακρόπνοης μεγέθυνσης, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερου οικονομικού χώρου βάσει των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και του σεβασμού των κυρίαρχων επιλογών·

11.  τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί με σθένος το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, ιδίως στους τομείς της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου, καθώς και της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ως σημαντική προϋπόθεση για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των τριών χωρών σύνδεσης·

12.  επαναλαμβάνει τη σημασία της ενσωμάτωσης της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και στις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες· αναδεικνύει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν σε αυτή τη διαδικασία οι πλατφόρμες κοινωνίας των πολιτών που προβλέπονται στις ΣΣ, ιδίως όσον αφορά την ευαισθητοποίηση του κοινού και την παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνιών· υπογραμμίζει πόση σημασία έχει να εξηγηθούν στους κατοίκους των χωρών σύνδεσης τα οφέλη από την εφαρμογή των ΣΣ/DCFTA και να διαλυθούν τυχόν μύθοι·

13.  τονίζει τη σημασία των διατάξεων των ΣΣ/DCFTA σε σχέση με την ενεργειακή συνεργασία για την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανάπτυξη ανταγωνιστικών, διαφανών και απαλλαγμένων από διακρίσεις ενεργειακών αγορών σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ, καθώς και για την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση· στηρίζει την πρόθεση της ΕΕ να ενισχύσει την πλήρη ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας με τη Μολδαβία, την Ουκρανία και τη Γεωργία μέσω της Ενεργειακής Κοινότητας·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, παρά τις αρνητικές οικονομικές εξελίξεις στην περιοχή, οι εξαγωγές από τη Γεωργία και τη Μολδαβία προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά τους πρώτους 12 μήνες της εφαρμογής της DCFTA, καθώς σημειώθηκε αύξηση των εισαγωγών της ΕΕ από τη Γεωργία κατά 15 % και αύξηση του συνολικού ποσοστού της επί των εξαγωγών της Μολδαβίας κατά 62 %, αναμένει δε τις ίδιες θετικές τάσεις στην Ουκρανία· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ετησίως λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των DCFTA με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, ιδίως σχετικά με τον μηχανισμό κατά της καταστρατήγησης προκειμένου για τη Γεωργία και τον μηχανισμό κατά της καταστρατήγησης και τη ρήτρα διασφάλισης στην περίπτωση της Μολδαβίας·

15.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της ΕΕ, υπό τον όρο ότι τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας, σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και διασφαλίζει το κράτος δικαίου·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή των τριών χωρών σε προγράμματα της ΕΕ ή της σύνδεσής τους με αυτά, όπως το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME) και τα προγράμματα «Ορίζων 2020», «Erasmus +», «Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί» και «Δημιουργική Ευρώπη»· επισημαίνει ότι αναμένεται αυτή η συνεργασία, η οποία θα είναι συγχρόνως αμοιβαία επωφελής, να παράσχει στις χώρες εταίρους την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις μεθόδους εργασίας και τις πολιτικές της ΕΕ·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα εστίαση της αναθεωρημένης ΕΠΓ και την πρόθεση της ΕΕ να εντείνει τη συνεργασία με τους εταίρους μας στους τομείς της πρόληψης των συγκρούσεων, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης και της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας· θεωρεί ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να είναι ουσιαστική και να στοχεύει στην αντιμετώπιση κοινών απειλών κατά της ασφάλειας και στην ανάπτυξη κοινών προσπαθειών για τη βιώσιμη διευθέτηση συγκρούσεων, μεταξύ άλλων μέσω αυξημένης συμμετοχής στις αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και μέσω δραστηριοτήτων κατάρτισης και δράσεων για την εξασφάλιση της μη διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού (SALW)· επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς την αποστολή συνοριακής συνδρομής της ΕΕ στη Μολδαβία και την Ουκρανία (EUBAM), τη συμβουλευτική αποστολή της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ουκρανία), την αποστολή επιτήρησης της ΕΕ στη Γεωργία (EUMM), καθώς και προς τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων που πλήττουν τις τρεις χώρες·

Γεωργία

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τη Γεωργία κατά τα τρία τελευταία έτη σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τις τέσσερις ενότητες του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων και επιδοκιμάζει τη δέσμευση που ανέλαβαν εν προκειμένω οι γεωργιανές αρχές·

19.  τονίζει ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η ελευθερία της έκφρασης και η πολυμορφία των πηγών πληροφόρησης συνιστούν θεμελιώδεις αξίες μιας δημοκρατικής κοινωνίας· εκφράζει την ανησυχία του για τις αρνητικές επιπτώσεις στον πλουραλισμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης μεταξύ άλλων από κρούσματα όπως αυτό της ραδιοτηλεοπτικής εταιρείας «Rustavi 2»· καλεί, σε αυτό το πλαίσιο, τις γεωργιανές αρχές να εξασφαλίσουν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, τη συντακτική ανεξαρτησία και τη διαφάνεια ως προς την ιδιοκτησία των μέσων, ιδιαίτερα ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2016· στηρίζει την ιδέα που πρότειναν οι γεωργιανές αρχές να γίνει αποστολή υψηλόβαθμων συμβούλων, στην οποία θα περιλαμβάνονται συνταξιούχοι δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως παρατηρητών στην εκδίκαση της υπόθεσης του Rustavi 2·

20.  υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι δικαστικές διαδικασίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, αμεροληψία και να είναι απαλλαγμένες από πολιτικές σκοπιμότητες· καλεί τη Γεωργία να συνεχίσει και να εφαρμόσει πλήρως τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του και την αποκομματικοποίηση της εισαγγελικής αρχής· εξακολουθεί να ανησυχεί για την απουσία λογοδοσίας εκ μέρους της εισαγγελικής αρχής και για τα ασαφή κριτήρια βάσει των οποίων διορίζονται εισαγγελείς και ανακριτές· ζητεί την καταβολή συνεχών προσπαθειών για πλήρη ανεξαρτησία, αποτελεσματικότητα, αμεροληψία και επαγγελματισμό στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη νεοσυσταθείσα υπηρεσία ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του κοινοβουλευτικού ελέγχου των δραστηριοτήτων των δύο τελευταίων· εκφράζει την ανησυχία του για την εκτεταμένη χρήση του μέτρου της προσωρινής κράτησης, ιδίως προκειμένου για πολιτικούς και ακτιβιστές, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο κατ’ εξαίρεση για έκτακτες και σαφείς περιπτώσεις·

21.  υπενθυμίζει τη δήλωση της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 εκ μέρους της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με την αδικαιολόγητη πίεση που ασκείται στους δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γεωργίας και καλεί την κυβέρνηση της Γεωργίας να αναλάβει τη δέουσα δράση, πράγμα που περιλαμβάνει επαρκή μέτρα προστασίας για τους δικαστές και τα μέλη των οικογενειών τους, για να διερευνήσει πλήρως όλες τις ενέργειες εκφοβισμού και να οδηγήσει τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης·

22.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ύπαρξη πολιτικής αντιπολίτευσης είναι υψίστης σημασίας σε ένα ισόρροπο και ώριμο πολιτικό σύστημα, και τονίζει ότι κάθε πράξη βίας σε βάρος μελών οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος θα πρέπει να διερευνάται αμέσως και ενδελεχώς· καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις στη Γεωργία να βελτιώσουν το πολιτικό κλίμα αποφεύγοντας την αντιπαράθεση και την πόλωση και εξασφαλίζοντας τον διακομματικό διάλογο προκειμένου να ενισχυθούν η δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

23.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων που περιλαμβάνονται στη θεμελιώδους σημασίας έκθεση με τίτλο «Η Γεωργία σε μετάβαση», την οποία κατέθεσε ο Thomas Hammarberg, ειδικός σύμβουλος σε θέματα συνταγματικής και νομικής μεταρρύθμισης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

24.  συγχαίρει τη Γεωργία για το καινοτόμο σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, το οποίο αύξησε σημαντικά τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη λογοδοσία – βασικούς παράγοντες για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

Μολδαβία

25.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την εκ των πραγμάτων συστημική πολιτική αστάθεια που συνεχίζεται ουσιαστικά από τις τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλογές στις 30 Νοεμβρίου 2014 και θεωρεί ότι το σημερινό πολιτικό αδιέξοδο στη Μολδαβία έχει φθάσει σε κρίσιμο σημείο και απειλεί να αποσταθεροποιήσει τα θεσμικά όργανα της χώρας και να θέσει σε κίνδυνο την οικονομία, πράγμα που θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στις εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ)·

26.  χαιρετίζει το σχηματισμό νέας κυβέρνησης μετά από μακρά περίοδο αδιεξόδου και αποτυχημένων προσπαθειών για το σχηματισμό κυβέρνησης στις 4 και 13 Ιανουαρίου 2016, προτρέπει τις πολιτικές δυνάμεις της Μολδαβίας να επιταχύνουν χωρίς άλλη καθυστέρηση τη μεταρρυθμιστική διαδικασία προς όφελος όλων των μολδαβών πολιτών, μεταξύ άλλων για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)· ενθαρρύνει την αποφυγή σοβαρών γεωπολιτικών συνεπειών από περαιτέρω πολιτική κρίση και υπενθυμίζει στα μολδαβικά κόμματα την ανάγκη για την ενίσχυση της πολιτικής σταθερότητας προκειμένου να διασφαλιστεί μια βιώσιμη επιτυχία των μεταρρυθμίσεων και ελπίζει ότι η νέα κυβέρνηση θα είναι σε θέση να παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα·

27.  υπογραμμίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, για τη δημιουργία ανεξάρτητου και ακομμάτιστου δικαστικού συστήματος, για την άρση της «κατάληψης» του κράτους καθώς και για τη σταθεροποίηση της οικονομίας της Μολδαβίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας των θεσμικών οργάνων της Μολδαβίας και της αδυναμίας τους να παράγουν έργο, ανεστάλησαν το 2015 οι πληρωμές χρηματοδοτικής βοήθειας από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν κάθε αναγκαία τεχνική τεχνογνωσία και οικονομική υποστήριξη στη μελλοντική κυβέρνηση της Μολδαβίας, κατά το παράδειγμα της ενωσιακής Ομάδας Υποστήριξης της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων διαθέτοντας εμπειρογνώμονες και υπαλλήλους από τις Βρυξέλλες και τις πρωτεύουσες των κρατών μελών και εγκαθιστώντας τους στη μολδαβική διοίκηση, ώστε να μπορούν να βοηθούν και να εποπτεύουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων επί τόπου και σε ημερήσια βάση·

29.  προτρέπει τις αρχές να διερευνήσουν πλήρως και ενδελεχώς το σκάνδαλο διαφθοράς και την υπεξαίρεση 1 δισεκατομμυρίου EUR από το τραπεζικό σύστημα, να προσαγάγουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη και να εξασφαλίσουν την ανάκτηση των υπεξαιρεθέντων χρημάτων· θεωρεί ότι η τρέχουσα τραπεζική κρίση καταδεικνύει τη μεγάλη ανάγκη διαρθρωτικών βελτιώσεων στο νομικό πλαίσιο προκειμένου να ενισχυθεί ο έλεγχος και η διαφάνεια των δραστηριοτήτων του τραπεζικού τομέα· ζητεί από την Επιτροπή, σε αυτό το πλαίσιο, να παρακολουθεί στενά τις εν εξελίξει δικαστικές έρευνες και να παράσχει στις μολδαβικές αρχές, εφόσον χρειαστεί, την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη και βοήθεια για να διεξαχθεί και να ολοκληρωθεί η έρευνα·

30.  ζητεί να υπάρξει ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του τομέα των ΜΜΕ και πλήρης διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων· εκφράζει τις ανησυχίες του, σε αυτό το πλαίσιο, για την έλλειψη γνήσιου ανταγωνισμού και ζητεί να θεσπιστεί αυστηρή νομοθεσία σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων·

Ουκρανία

31.  επιδοκιμάζει την έναρξη ισχύος της DCFTA ΕΕ-Ουκρανίας από την 1η Ιανουαρίου 2016· καταδικάζει ωστόσο το γεγονός ότι η Ρωσική Ομοσπονδία ανέστειλε μονομερώς τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών της με την Ουκρανία, επέβαλε βαρείς εμπορικούς περιορισμούς στις ουκρανικές εξαγωγές προς τη Ρωσία και παρακωλύει τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων προς τρίτες χώρες, παραβιάζοντας τις συμφωνίες του ΠΟΕ και άλλες διμερείς εμπορικές συμφωνίες· προτρέπει την ΕΕ να υποστηρίξει την Ουκρανία στις παρούσες και τις μελλοντικές διαμάχες της με τη Ρωσία στο πλαίσιο του ΠΟΕ·

32.  εξαίρει την άνευ προηγουμένου ανοικτή προσέγγιση και τις προσπάθειες της Επιτροπής εδώ και ενάμιση χρόνο να δώσει απάντηση σε όλες τις αμφιβολίες της ρωσικής πλευράς όσον αφορά τις συνέπειες της εφαρμογής της DCFTA και να βρεθούν πρακτικές λύσεις· εκφράζει τη λύπη του για την αδυναμία της ρωσικής πλευράς να δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα του πώς θα επηρεαστεί η δική της αγορά και το εμπόδιο από την εφαρμογή της DCFTA· επαναλαμβάνει τα εν δυνάμει οφέλη που απορρέουν για τη Ρωσία από την εφαρμογή της ΣΣ/DCFTA, χάρη στην αύξηση των εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων και στη σταθεροποίηση της γειτονίας· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, να αναζητηθούν περαιτέρω δυνατότητες για διάλογο υψηλού επιπέδου·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να διατηρούν την αποστολή της Οργάνωσης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) πλήρως επανδρωμένη και λειτουργική· λαμβάνει υπόψη τις εκκλήσεις της ουκρανικής κυβέρνησης για επέκταση της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης κατά μήκος των συνόρων Ουκρανίας-Ρωσίας και στις περιοχές του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ· συμφωνεί ότι, μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις και στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας του Μινσκ, πρέπει να προταθεί στα αντιμαχόμενα μέρη η ανάπτυξη μιας αποστολής ΚΠΑΑ υπό την ηγεσία της ΕΕ, η οποία θα τους παράσχει βοήθεια σε τομείς όπως η εξουδετέρωση των ναρκών, η προετοιμασία τοπικών εκλογών και η εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας·

34.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας του Μινσκ μέχρι την αρχικώς συμφωνηθείσα προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2015· υπενθυμίζει ότι οι ρωσικές αρχές φέρουν από αυτή την άποψη ιδιαίτερη ευθύνη· επαναλαμβάνει ότι οι παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός έχουν αυξηθεί από τα μέσα Οκτωβρίου 2015, ότι οι παρατηρητές της ειδικής αποστολής επιτήρησης του ΟΑΣΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην ελευθερία κινήσεών τους, ότι η αποκατάσταση του ουκρανικού ελέγχου σε όλο το μήκος των συνόρων με τη Ρωσία δεν έχει υλοποιηθεί, ότι συμφωνία για τον τρόπο διεξαγωγής των τοπικών εκλογών στις κατεχόμενες προσωρινά περιοχές του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ δεν έχει συναφθεί και ότι δεν έχουν ακόμη ελευθερωθεί όλοι οι αιχμάλωτοι και οι παρανόμως κρατούμενοι όπως η Νάντιγια Σαφτσένκο ή ο Ολέγκ Σεντσόφ·

35.  χαιρετίζει τη δημοσίευση της έκθεσης του Ολλανδικού Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με την κατάρριψη σκάφους της πτήσης 17 (MH17) των Μαλαισιανών Αερογραμμών, κατά το οποίο σκοτώθηκαν 298 αθώοι πολίτες· στηρίζει τη συγκρότηση διεθνούς ποινικού δικαστηρίου και καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να συνεργαστεί πλήρως με τη διεθνή κοινότητα για τη διεξαγωγή ολοκληρωμένης και αμερόληπτης ποινικής διερεύνησης και την προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη· εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να εμποδίσει την έγκριση απόφασης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη συγκρότηση διεθνούς δικαστηρίου για τη διερεύνηση αυτού του εγκλήματος·

36.  κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα έχει προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στο Ντονμπάς και ότι δεν γίνεται δεκτή η πρόσβαση των ουκρανικών και διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων στις κατεχόμενες περιοχές· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις δυσμενείς ανθρωπιστικές συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισθέντες άνθρωποι· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην τελούσα υπό ρωσική κατοχή Κριμαία, ειδικότερα τη δεινή κατάσταση των Τατάρων της Κριμαίας, και τονίζει την ανάγκη να δοθεί περισσότερη χρηματοδοτική ενίσχυση στην Ουκρανία·

37.  χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ουκρανικών αρχών να υλοποιήσουν το σχέδιο δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων και τις συγχαίρει για τη θετική τελική έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση νέας νομοθεσίας και πολιτικών που έχουν ενισχύσει την προστασία από τις διακρίσεις· αναμένει από την ουκρανική ηγεσία να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της να καταπολεμήσει τη διαφθορά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016·

38.  τονίζει ότι η μεγαλύτερη από τις επιμέρους προκλήσεις των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών είναι η ενδημική διαφθορά· χαιρετίζει τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί ως τώρα, όπως τη συγκρότηση νομοθεσίας, θεσμικών φορέων (Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, Εθνικός Οργανισμός για την Αποτροπή της Διαφθοράς και ειδικός εισαγγελέας για υποθέσεις διαφθοράς) και μηχανισμών κατά της διαφθοράς, καθώς και τη συγκρότηση της Εθνικής Υπηρεσίας για την Ανάκτηση των Προϊόντων Διαφθοράς· εκφράζει, επιπλέον, την ικανοποίησή του για την πρόσφατη θέσπιση του νόμου σχετικά με την κρατική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2016, και του νόμου για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων·

39.  εκφράζει την κατανόησή του που η εμπόλεμη κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία είναι σοβαρό εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια· καθιστά ωστόσο σαφές ότι η επιτυχία και η αντοχή της Ουκρανίας έναντι οποιουδήποτε εξωτερικού εχθρού εξαρτάται απολύτως από την υγεία της οικονομίας της και το νομικό της πλαίσιο, την ανάπτυξη της δημοκρατίας και την αυξανόμενη ευημερία·

40.  χαιρετίζει την εξελισσόμενη συνταγματική μεταρρύθμιση στους τομείς της αποκέντρωσης και των δικαστικών αρχών· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή της Βενετίας εξέδωσε θετικές συστάσεις για αμφότερες τις δέσμες συνταγματικών τροποποιήσεων· υπογραμμίζει την ανάγκη να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος σε αυτόν και σε άλλους τομείς, ιδίως στην οικονομία, όπου η βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων και η εξάλειψη των μονοπωλίων πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι προτεραιότητα, σε συνδυασμό με φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ενίσχυση της διαφάνειας και δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος· εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση της ουκρανικής οικονομίας και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας· σημειώνει την ελαφρά πρόοδο που αναφέρεται σε σχέση με τη σταθεροποίηση των οικονομικών επιδόσεων· επαινεί τη συμφωνία-σταθμό για την ελάφρυνση του χρέους την οποία επέτυχε η Ουκρανία με τους πιστωτές της τον Σεπτέμβριο 2015· υπενθυμίζει ότι η διεθνής κοινότητα, και ιδιαίτερα η ΕΕ, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ευρώπη, το ΔΝΤ και μεμονωμένες χώρες δωρητές έχουν δεσμευθεί στη χορήγηση ενός άνευ προηγουμένου ποσού περίπου 20 δισεκατομμυρίων EUR·

41.  επιδοκιμάζει την ενεργή στήριξη και αλληλεγγύη της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, η οποία επέτρεψε να αποκατασταθεί η παροχή ρωσικού φυσικού αερίου στην Ουκρανία για τη χειμερινή περίοδο 2015-2016· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό διαμετακόμισης της Ουκρανίας και να ενισχύσουν τη συνεργασία, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή ενέργειας τόσο για την ΕΕ όσο και για την Ουκρανία, και να αποφύγουν την κατασκευή νέων αγωγών που παρακάμπτουν την Ουκρανία, ιδίως την ανάπτυξη του έργου «Nord Stream II» για την παροχή ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, γεγονός που θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη στρατηγική της ΕΕ για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και στη νομοθεσία της ΕΕ· στηρίζει την πρόθεση της ΕΕ να ενισχύσει την πλήρη ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας με την Ουκρανία μέσω της Ενεργειακής Κοινότητας και να μειώσει την ενεργειακή εξάρτηση χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τα νοικοκυριά· καλεί την ΕΕ και την ουκρανική κυβέρνηση να επεξεργαστούν μέτρα προστασίας από τις κοινωνικές δυσχέρειες·

42.  εκτιμά θετικά το αποτελεσματικό και δυναμικό έργο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας όσον αφορά την εποπτεία της κατάστασης στην Ουκρανία σε σχέση με την πολιτική, την ασφάλεια και την οικονομία, καθώς και τη δέσμευσή της να στηρίζει τη βελτίωση των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών που έχουν αναλάβει οι ουκρανικές αρχές με προσανατολισμό την ΕΕ· υπενθυμίζει το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν η Βερχόβνα Ράντα της Ουκρανίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2015 για ένα κοινό πλαίσιο κοινοβουλευτικής στήριξης και οικοδόμησης δυναμικού μεταξύ των δύο κοινοβουλίων·

43.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ουκρανική κοινωνία των πολιτών, ώστε να μπορεί να συμβουλεύει και να στηρίζει τις αρχές στην εκτέλεση των υπεσχημένων μεταρρυθμίσεων και να ενεργεί ως παράγων παρακολούθησης και πληροφοριοδότης· χαιρετίζει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της κοινότητας εμπειρογνωμόνων και της Βερχόβνα Ράντα στη μεταρρυθμιστική διαδικασία και την εφαρμογή της ΣΣ/DCFTA· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι προτεραιότητες της Βερχόβνα Ράντα διαμορφώνονται μέσω ολοκληρωμένου διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών·

44.  λαμβάνει υπό σημείωση τη διεξαγωγή προσεχώς στην Ολλανδία συμβουλευτικού δημοψηφίσματος σχετικά με τη ΣΣ/DCFTA ΕΕ-Ουκρανίας· προσδοκά ότι η απόφαση του ολλανδικού λαού θα βασίζεται στα πλεονεκτήματα της συμφωνίας, αναγνωρίζοντας τα απτά οφέλη της για την ΕΕ και την Ολλανδία ειδικότερα·

o
o   o

45.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο σε θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κράτη μέλη, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Ανατολικών Γειτόνων (Euronest) και στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0272.


Ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ)
PDF 404kWORD 86k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) (2015/3034(RSP))
P8_TA(2016)0019RC-B8-0043/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ειδικότερα το άρθρο 42 παράγραφος 7,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 παράγραφος 4 και το άρθρο 222 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και τη ρήτρα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πολιτική και επιχειρησιακή διάσταση(1),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως τις διατάξεις του κεφαλαίου VII και του άρθρου 51,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας ενώπιον του Γαλλικού Κογκρέσου στις 16 Νοεμβρίου 2015, ότι η Γαλλία βρίσκεται σε πόλεμο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα σχετικά με την άμυνα και την ασφάλεια, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19-20 Δεκεμβρίου 2013 και στις 25-26 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (κατά τη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας) στις 17 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Νοεμβρίου 2015 σημειώθηκαν πολλαπλές τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 130 άνθρωποι από περισσότερες από 26 χώρες, και ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υποστεί σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων από το 2004, κατά τις οποίες εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες τραυματίστηκαν,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι, η γαλλική κυβέρνηση επικαλέστηκε επισήμως τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του άρθρου 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλληλεγγύη, η βοήθεια και η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της προσφυγής σε μέσα της Ένωσης, είναι θεμελιώδεις για την ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την επίκληση από τη Γαλλία της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν απέναντί της υποχρέωση για την παροχή βοήθειας και συνδρομής με όλα τα μέσα που διαθέτουν, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· υπογραμμίζει ότι η πρόληψη των συγκρούσεων και των επιθέσεων είναι προτιμότερη από την αντιμετώπιση των συνεπειών τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας θεωρείται προτεραιότητα για την ΕΕ, και ότι η τήρηση της αρχής της αλληλεγγύης απαιτεί δράση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εσωτερικές και οι εξωτερικές πτυχές της ασφάλειας της ΕΕ είναι αναγκαστικά και στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια κοινή στρατηγική της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας που προβλέπεται από τις Συνθήκες δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα πλήρως· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη προόδου στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χρειάζεται να ενισχύσει τη συνεργασία της με τον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), προκειμένου οι πολιτικές ασφάλειας και άμυνας που θεσπίζονται στα δύο πλαίσια να καθίστανται διαρκώς πιο συμβατές, ιδίως όταν ένα κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών επιθέσεων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν περισσότερο στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας, και να προωθήσουν την εφαρμογή όλων των διατάξεων της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον ιδιαίτερο ρόλο του ΝΑΤΟ στην ευρωπαϊκή και τη διατλαντική ασφάλεια και άμυνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να υποστηρίζουν όλα τα κράτη μέλη στις προσπάθειές για την πλήρη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 42 παράγραφος 6 ΣΕΕ σχετικά με τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία θα πρέπει να ενεργοποιηθεί στα κράτη μέλη τα οποία επιθυμούν να συνεργαστούν στενά μεταξύ τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει υιοθετήσει μια αντιτρομοκρατική στρατηγική η οποία βασίζεται τόσο σε κοινοτικά μέσα όσο και σε διακυβερνητικούς πόρους στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας (ΚΕΠΠΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική αυτή προβλέπει τη διάρθρωση της δράσης της ΕΕ γύρω από τέσσερις στόχους, δηλαδή την πρόληψη, την προστασία, την καταδίωξη και την αντίδραση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση της ΕΕ στην τρομοκρατία περιλαμβάνει την προώθηση της δημοκρατίας, του διαλόγου και της ορθής διακυβέρνησης, ώστε να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια που δημιουργούν τον βίαιο εξτρεμισμό·

1.  καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις αποτρόπαιες τρομοκρατικές επιθέσεις που διέπραξε η Daesh· εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη του προς όλα τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων και τις οικογένειές τους·

2.  αναγνωρίζει και χαιρετίζει την ομόθυμη στήριξη της Γαλλίας από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· επιδοκιμάζει την προθυμία όλων των κρατών μελών για την παροχή κάθε αναγκαίας ενίσχυσης και συνδρομής·

3.  υπενθυμίζει ότι πρόκειται για την πρώτη επίκληση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας· θεωρεί ότι η συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να επιδράσει καταλυτικά για τη διεξαγωγή πολιτικού διαλόγου σε βάθος σχετικά με τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας·

4.  επισημαίνει με ικανοποίηση τις πρόσθετες συνεισφορές ικανοτήτων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· καλεί όλα τα κράτη μέλη να διατηρήσουν την άνευ όρων και διαρκή υποστήριξη και να διατηρήσουν τις συνεισφορές τους για όσο διάστημα είναι αναγκαίες· επισημαίνει τον καταλυτικό ρόλο της Γαλλίας στο κοινό αυτό εγχείρημα και παροτρύνει τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ένωσης να παρέχουν και να διατηρούν την υποστήριξή τους όταν και για όσο απαιτείται·

5.  θεωρεί ότι η επίκληση των ρητρών αμοιβαίας άμυνας και αλληλεγγύης δυνάμει των Συνθηκών αποτελεί πρωτίστως πολιτικό θέμα· υπογραμμίζει ότι, όταν γίνεται επίκληση των ρητρών αυτών, τόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελούν τον ενδεδειγμένο τόπο για πολιτικό διάλογο·

6.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η διαχείριση της βοήθειας και συνδρομής δυνάμει της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας σε διμερή βάση –όπως εν προκειμένω– δεν θα είναι δυνατή για όλα τα κράτη μέλη· κατά συνέπεια, καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας και να διευρύνει τον ρόλο των σχετικών θεσμικών οργάνων της ΕΕ ως διαμεσολαβητών·

7.  υπενθυμίζει το αίτημά του, που περιλαμβάνεται σε προηγούμενα ψηφίσματα, προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας να προτείνει πρακτικές ρυθμίσεις και κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση αποτελεσματικής αντίδρασης σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επικαλεστεί τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, όπως επίσης να προβεί σε ανάλυση του ρόλου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε περίπτωση επίκλησης της ρήτρας αυτής· εκφράζει ωστόσο την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν υπήρχαν αναλύσεις και κατευθυντήριες γραμμές κατά την πρώτη ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν εν προκειμένω κατά περίπτωση μέτρα, διαχείριση και συνεργασία·

8.  θεωρεί ότι η κατάρτιση πρακτικών ρυθμίσεων και κατευθυντήριων γραμμών για τη μελλοντική ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας εξακολουθεί να αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα· τονίζει ότι στην κατάρτιση των εν λόγω κατευθυντηρίων γραμμών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πρώτη ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7·

9.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν επειγόντως και να εγκρίνουν ένα πλαίσιο πολιτικής το οποίο να συμβάλλει στην καθοδήγηση για την εφαρμογή του άρθρου 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ και να περιλαμβάνει ένα χρονοδιάγραμμα, μια ρήτρα αναθεώρησης και μηχανισμούς ελέγχου· είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι όλες οι εθνικές, διμερείς ή πολυμερείς ενέργειες σε συνέχεια της ενεργοποίησης του άρθρου 42 παράγραφος 7 θα πρέπει να κοινοποιούνται στο Συμβούλιο και ταυτόχρονα να δημοσιοποιούνται·

10.  επισημαίνει ότι η ρήτρα αλληλεγγύης του άρθρου 222 ΣΛΕΕ θα καθιστούσε δυνατό να τεθούν όλα τα σχετικά μέσα της ΕΕ στη διάθεση της Γαλλίας και των άλλων κρατών μελών που συμμετέχουν άμεσα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας· επισημαίνει ότι το άρθρο 222 ΣΛΕΕ προορίζεται ειδικά για την αντιμετώπιση των συνεπειών των τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη και αντιμετωπίζει το χαμηλό επίπεδο συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου στην Ευρώπη·

11.  είναι πεπεισμένο ότι με την αξιοποίηση των υφιστάμενων ικανοτήτων στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης, η ΕΕ χρειάζεται ένα μόνιμο πολιτικοστρατιωτικό αρχηγείο τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, και ότι η συγκεκριμένη δομή θα πρέπει να επιφορτιστεί με στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων της συλλογικής άμυνας όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 παράγραφος 7 και στο άρθρο 42 παράγραφος 2 ΣΕΕ και της μελλοντικής εφαρμογής της σε στενή συνεργασία με τις σχετικές δομές του ΝΑΤΟ·

12.  θεωρεί ότι η τρέχουσα ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ θα επιδράσει καταλυτικά στην ελευθέρωση των δυνατοτήτων όλων των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει τη σημασία της πλήρους και ορθής εφαρμογής της δέσμης για την άμυνα, η οποία απαρτίζεται από τις οδηγίες 2009/81/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και 2009/43/ΕΚ για τις ενδοκοινοτικές μεταφορές·

13.  καλεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να συνεχίσουν να προσφέρουν κάθε δυνατή υποστήριξη στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και να υιοθετήσουν μια αυστηρή προσέγγιση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό·

14.  εκφράζει βαθειά ανησυχία για το γεγονός ότι τα πρόσωπα που διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στις επιθέσεις στο Παρίσι φαίνεται ότι ήταν πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζούσαν στην ΕΕ, και στο πλαίσιο αυτό ζητεί τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τον έλεγχο της διακίνησης όπλων και εκρηκτικών και των κινήσεων των υπόπτων για τρομοκρατία·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να μεθοδεύσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των φορέων διαχείρισης συνόρων, της αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών επιβολής του νόμου, καθώς και την συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών με την διασύνδεση των εθνικών βάσεων δεδομένων και την πλήρη εκμετάλλευση των υφιστάμενων πλαισίων, όπως η ασφαλής πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών και ενημέρωσης της Europol (SIENA), και με τη μεγιστοποίηση της χρήσης άλλων πλατφορμών και υπηρεσιών της Europol·

16.  επιμένει σε μια σφαιρική προσέγγιση στην αποριζοσπαστικοποίηση, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο στοχευμένων στους νέους, της πρόληψης του βίαιου εξτρεμισμού, και αντιτρομοκρατίας επικεντρωμένης στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας, και σε στοχευμένες δραστηριότητες αστυνόμευσης και ασφάλειας στη βάση επιμέρους υποψιών ή συγκεκριμένων απειλών προσδιοριζόμενων από ανθρώπους κι όχι από μηχανές· τονίζει ακόμα ότι πρέπει να γίνουν αυστηρότεροι οι κανόνες για την απόκτηση και κατοχή όπλων, για τις εξαγωγές και για την πάταξη του λαθρεμπορίου όπλων·

17.  ζητεί μια κοινή εξωτερική πολιτική της ΕΕ σχετικά με το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, σε συντονισμό με όλους τους εμπλεκομένους φορείς· θεωρεί ότι η πολιτική αυτή θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μελλοντικής παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ·

18.  θεωρεί την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής ως μοναδική ευκαιρία για να τεθούν οι βάσεις για μια ισχυρή και βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση Άμυνας· πιστεύει ότι μόνο με μια αυτόνομη ικανότητα στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας θα είναι η ΕΕ έτοιμη και εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει τις τεράστιες εσωτερικές και εξωτερικές απειλές και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης στον Πρόεδρο και στον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ.

(1) ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 138.


Οι προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει των συνόδων του UNHRC το 2016
PDF 584kWORD 181k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του ΣΑΔΗΕ κατά το 2016 (2015/3035(RSP))
P8_TA(2016)0020RC-B8-0050/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 60/251 για την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔΗΕ),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το ΣΑΔΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων του για τις συζητήσεις σχετικά με υποθέσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 5, τα άρθρα 18, 21, 27 και 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2015 του ΣΑΔΗΕ προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 και το 2016 είναι έτη με σημαντικές επετείους που συνδέονται με την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ειρήνη και την ασφάλεια, όπως: η 70ή επέτειος της ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών, η 50ή επέτειος του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR), η 30ή και η 20ή αντίστοιχα επέτειος της Διακήρυξης του Δικαιώματος στην Ανεξαρτησία (1986) και της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου (1995), καθώς και η 15η επέτειος του θεμελιώδους ψηφίσματος του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (2000) και των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (2000)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεξαρτήτως φυλής, καταγωγής, θρησκείας, τάξης, κάστας, φύλου ή χρώματος αποτελεί υποχρέωση για όλα τα κράτη, ότι επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στο αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – ανεξάρτητα από το αν είναι ατομικά, οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά – τα οποία είναι αλληλένδετα και αλληλεξαρτώμενα και ότι η φαλκίδευση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα αυτά έχει άμεσο και δυσμενή αντίκτυπο στα άλλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβονται τα στοιχειώδη δικαιώματα των πληθυσμών τους και το καθήκον να λαμβάνουν απτά μέτρα για τη διευκόλυνση του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών σε εθνικό επίπεδο, και να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων που τίθενται ως προς την πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προαγωγή και προστασία της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τμήμα του ηθικού και νομικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική και εξωτερική συνεκτικότητα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κεφαλαιώδης για την αξιοπιστία της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εξωτερικό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της Ένωσης στις σχέσεις της με τρίτες χώρες κατευθύνεται από το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο επαναβεβαιώνει την οικουμενικότητα και τον αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και θεσπίζει την υποχρέωση σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των αρχών της ισότητας και της αλληλεγγύης και των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου στη δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ειρήνης και ασφάλειας, της αναπτυξιακής συνεργασίας, της μετανάστευσης, του εμπορίου και των επενδύσεων, της ανθρωπιστικής δράσης, της κλιματικής αλλαγής, της μετανάστευσης και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, δεδομένου ότι τα θέματα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται απομονωμένα από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν εγκρίνει και έχουν δεσμευτεί στο Θεματολόγιο 2030, το οποίο έχει ως όραμα έναν κόσμο καθολικού σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στο κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την αποφυγή των διακρίσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τακτικές σύνοδοι του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (ΣΑΔΗΕ), ο ορισμός ειδικών εισηγητών, ο μηχανισμός της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) και οι Ειδικές Διαδικασίες που απευθύνονται είτε σε ειδικές καταστάσεις χωρών είτε σε θεματικά ζητήματα συμβάλλουν στις διεθνείς προσπάθειες για προώθηση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα από τα μέλη του ΣΑΔΗΕ έχουν αναγνωρισμένα διαπράξει βαρύτατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουν κακές επιδόσεις όσον αφορά την τήρηση των ειδικών διαδικασιών των Ηνωμένων Εθνών και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων απέναντι σε φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ·

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

1.  χαιρετίζει το διορισμό του Πρέσβη Choi Kyong-lim ως Προέδρου του ΣΑΔΗΕ για το 2016·

2.  χαιρετίζει την ετήσια έκθεση του ΣΑΔΗΕ προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που καλύπτει την 28η, 29η και 30ή σύνοδο του·

3.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι τα μέλη του ΣΑΔΗΕ πρέπει να εκλέγονται από κράτη που υποστηρίζουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας και παροτρύνει τα κράτη μέλη των ΗΕ να προωθήσουν κριτήρια επιδόσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται για οποιοδήποτε κράτος πρόκειται να εκλεγεί μέλος του ΣΑΔΗΕ· εκφράζει την ανησυχία του για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ορισμένα από τα νεοεκλεγέντα μέλη του ΣΑΔΗΕ· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει να υποστηρίζουν την εκλογή στο ΣΑΔΗΕ χωρών που δεν υπερασπίζονται τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του προς την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) και τονίζει ότι είναι σημαντική η προάσπιση αυτής της ανεξαρτησίας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η Αρμοστεία μπορεί να συνεχίσει να ασκεί την εντολή της με αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο· ζητεί, από την άποψη αυτή, να προσφερθεί επαρκής στήριξη και χρηματοδότηση στην OHCHR· επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τις Ειδικές Διαδικασίες και στο ανεξάρτητο καθεστώς των εντολοδόχων ώστε να τους επιτρέπεται να εκπληρώνουν την αποστολή τους με κάθε αμεροληψία και καλεί όλα τα κράτη να συνεργαστούν με τις διαδικασίες αυτές· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συνεργασίας που επέδειξαν ορισμένα κράτη μέλη·

5.  επαναβεβαιώνει τη σημασία που έχει η οικουμενικότητα της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) με στόχο να επιτευχθεί πλήρης κατανόηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς τον δεύτερο κύκλο εξέτασης, ο οποίος εστιάζεται στην εφαρμογή των συστάσεων που έγιναν δεκτές στον πρώτο κύκλο· ωστόσο, ζητεί και πάλι όσες συστάσεις δεν έγιναν δεκτές από τα κράτη κατά τον πρώτο κύκλο, να επανεξεταστούν στη συνέχιση της διαδικασίας UPR·

6.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι σε όλες τις πτυχές του έργου του ΣΑΔΗΕ θα συμμετέχει πλήρως ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, ιδίως από την κοινωνία των πολιτών και εκφράζει την ανησυχία ότι σοβαροί περιορισμοί παρεμποδίζουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία UPR· καλεί τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να χρησιμοποιήσουν την UPR ως μέσο για την αξιολόγηση της δικής τους κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διατυπώσουν σχετικές συστάσεις·

7.  καλεί την ΕΕ να μεριμνήσει για την επακολούθηση των συστάσεων της UPR στους διαλόγους πολιτικής της ΕΕ με τις εμπλεκόμενες χώρες έτσι ώστε να διερευνηθούν τρόποι και μέσα για την υλοποίηση των συστάσεων αυτών μέσω στρατηγικών ανά χώρα και περιφερειακών στρατηγικών·

8.  χαιρετίζει την Πρωτοβουλία για Αλλαγή, που δρομολογήθηκε από τον Ύπατο Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αποβλέπει στη βελτίωση και ενίσχυση της συνολικής παρουσίας των υπηρεσιών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, με τη δημιουργία οκτώ περιφερειακών κόμβων για την παρακολούθηση και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άμεση συνεργασία με τους εταίρους έτσι ώστε να μετασχηματίζονται οι συστάσεις του μηχανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πραγματικές αλλαγές επιτόπου· ζητεί, με ευκαιρία τη 10η επέτειο του ΣΑΔΗΕ, να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του οργάνου αυτού, μεταξύ άλλων σε σχέση με την εντολή του και την εφαρμογή των ψηφισμάτων του και άλλων αποφάσεων·

Ατομικά και πολιτικά δικαιώματα

9.  εκφράζει την ανησυχία του για τις συνταγματικές αναθεωρήσεις που έχουν δρομολογηθεί σε ορισμένες χώρες και αποβλέπουν στην αλλαγή του ορίου που έχει τεθεί στον αριθμό προεδρικών θητειών, ένα ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει σε ορισμένες περιπτώσεις βία σχετική με τις εκλογές· επαναβεβαιώνει ότι ο σεβασμός των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ατομικής και συλλογικής ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν δείκτες μιας δημοκρατικής, ανεκτικής και πολυφωνικής κοινωνίας·

10.  επαναλαμβάνει ότι οι ελεύθερες, γνήσιες και περιοδικά διεξαγόμενες εκλογές με βάση την καθολική και ίση ψηφοφορία αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 21 παράγραφος 3) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (άρθρο 25)· επαναβεβαιώνει ότι η ύπαρξη της ελευθερίας της έκφρασης και ενός παλλόμενου περιβάλλοντος που είναι πρόσφορο για μια ανεξάρτητη και πολυφωνική κοινωνία των πολιτών αποτελούν προαπαιτούμενα για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

11.  φρονεί ότι οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν πλεονεκτήματα και δημιουργούν προκλήσεις για την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα, για την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης διαδικτυακά σε ολόκληρο τον κόσμο και για την ασφάλεια, δεδομένου ότι οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες συχνά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για εξτρεμιστική και τρομοκρατική προπαγάνδα και ως δίαυλος στρατολόγησης· χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τον διορισμό Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ για το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή στην ψηφιακή εποχή, η εντολή του οποίου περιλαμβάνει ζητήματα επίβλεψης και ιδιωτικής ζωής, τα οποία επηρεάζουν τους ανθρώπους στο διαδίκτυο και εκτός αυτού·

12.  καλεί τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να εφαρμόσουν τις συστάσεις του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας προκειμένου να καταπολεμηθεί η εξάπλωση του φυλετικού, εθνοτικού και ξενοφοβικού μίσους και της σχετικής υποκίνησης μέσω του Διαδικτύου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λαμβάνοντας κατάλληλα νομοθετικά μέτρα, με πλήρη σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης και της γνώμης·

Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

13.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη παρενόχληση και κράτηση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης από τις κυβερνητικές δυνάμεις σε ορισμένες τρίτες χώρες· εκφράζει την ανησυχία του για την άδικη και περιοριστική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στη χρηματοδότηση από το εσωτερικό, η οποία οδηγεί σε συρρίκνωση του χώρου για τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών· καλεί όλες τις κυβερνήσεις να προωθούν και να υποστηρίζουν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των δραστηριοτήτων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τους επιτρέπουν να λειτουργούν χωρίς φόβο, καταστολή ή εκφοβισμό·

14.  θεωρεί ότι η συνεχιζόμενη παρενόχληση και κράτηση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης από ορισμένα κράτη μέλη του ΣΑΔΗΕ υπονομεύει την αξιοπιστία του ΣΑΔΗΕ· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν σε επίπεδο ΗΕ μια πρωτοβουλία για την κατάρτιση μιας συνεκτικής και σφαιρικής απάντησης στις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, σε παγκόσμια κλίμακα, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται για τα δικαιώματα των γυναικών, για την υπεράσπιση των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων στη γη και των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων λαών, σχετικά με τη διαφθορά και την ατιμωρησία, τη θρησκεία, όπως και οι δημοσιογράφοι και οι άλλοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που χρησιμοποιούν μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών και των κοινωνικών μέσων, και να καταγγέλλουν συστηματικά τη δολοφονία τους·

15.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις επιθέσεις εναντίον εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και κατά ιατρικών εγκαταστάσεων· υπενθυμίζει ότι κάθε τέτοια επίθεση απαγορεύεται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (ΔΑΔ) και καλεί τα αντιμαχόμενα μέρη να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του ΔΑΔ· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να βελτιωθεί η ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, ώστε η αντίδραση σε περίπτωση επιθέσεων να είναι πιο αποδοτική·

Θανατική ποινή

16.  υπενθυμίζει τη θέση της ΕΕ για τη μηδενική ανοχή στη θανατική ποινή και επαναλαμβάνει την από μακρού αντίθεσή του στη θανατική ποινή, στα βασανιστήρια και στην ωμή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και τιμωρία σε κάθε περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η ΕΕ να προωθεί το μορατόριουμ στη θανατική ποινή και τονίζει για μια ακόμα φορά ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η υποστήριξη στην πολιτική καταπολέμησης των ναρκωτικών τρίτων χωρών, όπως είναι η χρηματοδοτική ενίσχυση, η τεχνική ενίσχυση και η οικοδόμηση δυνατοτήτων, πρέπει να αποκλείει τη χρήση της θανατικής ποινής για αδικήματα που συνδέονται με τα ναρκωτικά· εκφράζει την υποστήριξή του για τον ορισμό Ειδικού Εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτική για τα ναρκωτικά·

17.  επαινεί την αξιόλογη πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, δεδομένου ότι πολλές χώρες έχουν αναστείλει τις θανατικές εκτελέσεις ενώ άλλες έχουν λάβει νομοθετικά μέτρα στην κατεύθυνση της κατάργησης της θανατικής ποινής· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του σχετικά με την επαναφορά των εκτελέσεων σε ορισμένες χώρες τα λίγα τελευταία χρόνια· καλεί τα κράτη που έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή ή έχουν κηρύξει από μακρού μορατόριουμ σε αυτήν να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους και να μην την επαναφέρουν·

Θρησκευτική ελευθερία

18.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που αναγνωρίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και διασφαλίζεται από το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα· υπογραμμίζει επίσης πως η ελευθερία αυτή συνδέεται στενά με άλλα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, που περιλαμβάνουν το δικαίωμα κάποιου να πιστεύει ή να μην πιστεύει, την ελευθερία να ασπάζεται θρησκευτικές, αγνωστικιστικές ή αθεϊστικές πεποιθήσεις, καθώς και το δικαίωμα να ασπάζεται, να μεταβάλλει και να εγκαταλείπει ή να επιστρέφει σε πεποίθηση της δικής του επιλογής· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλές χώρες εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται με τα πρότυπα του ΟΗΕ και καταφεύγουν σε πρακτικές κρατικής καταστολής που μπορεί να περιλαμβάνουν σωματική τιμωρία, ποινές φυλάκισης, υπέρογκα πρόστιμα, ακόμη και θανατική ποινή, κατά παράβαση της ελευθερίας θρησκεύματος ή πεποιθήσεων· εκφράζει ανησυχία για τον εντεινόμενο διωγμό μειονοτήτων λόγω του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεών τους, καθώς και για την παράνομη καταστροφή των τόπων συνάθροισής τους· υποστηρίζει την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων σχετικά με βιαιότητες που διαπράττονται «στο όνομα της θρησκείας»· καλεί την ΕΕ να υλοποιήσει τις συστάσεις της σχετικά με τις πρωτοβουλίες διαθρησκειακού διαλόγου·

19.  επιδοκιμάζει την προσήλωση της ΕΕ στην προώθηση της ελευθερίας θρησκεύματος ή πεποιθήσεων στα διεθνή βήματα διαλόγου, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της εντολής του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων· υποστηρίζει πλήρως την πρακτική της ΕΕ που συνίσταται στην ανάληψη ηγετικού ρόλου στα θεματικά ψηφίσματα στο πλαίσιο του ΣΑΔΗΕ και της ΓΣ του ΟΗΕ σχετικά με το ζήτημα αυτό· ζητεί να αναληφθεί συγκεκριμένη δράση για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων, των μη πιστών, των αποστατών και των άθεων που είναι θύματα νόμων περί βλασφημίας· πιστεύει ότι θα πρέπει να αναληφθεί δράση, τόσο σε διεθνή όσο και σε περιφερειακά φόρουμ, μέσω της διεξαγωγής ενός ανοικτού, διαφανούς και τακτικού διαλόγου με θρησκευτικές ενώσεις και κοινότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα

20.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες του ΣΑΔΗΕ να θέσει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ίση βάση και με την ίδια έμφαση, μέσω της θέσπισης εντολοδόχων Ειδικών Διαδικασιών σχετικά με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα· τονίζει, από την άποψη αυτή, ότι είναι σημαντική η κύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου του ICESCR, το οποίο καθιερώνει μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών και έρευνας

21.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αύξηση της ακραίας φτώχειας, η οποία θέτει σε κίνδυνο την άσκηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων· χαιρετίζει, από την άποψη αυτή, την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΣΑΔΗΕ για την ακραία φτώχεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα (A/HRC/29/31) και υποστηρίζει τις προτάσεις του για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας· θεωρεί σημαντικό να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανισότητα έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η φτώχεια γενικά και ειδικότερα να προωθηθούν τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, ιδίως με διευκόλυνση της πρόσβασης στην τροφή, το νερό, την εκπαίδευση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη στέγαση·

22.  είναι της γνώμης ότι η διαφθορά, η φοροδιαφυγή, η κακοδιαχείριση δημόσιων αγαθών και η έλλειψη λογοδοσίας συνιστούν απειλή για την ισότιμη άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και υπονομεύουν δημοκρατικές διαδικασίες, το κράτος δικαίου, την δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας· θεωρεί ότι η δράση για να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων στην πληροφόρηση, την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, σε μια ανεξάρτητη δικαστική αρχή και στη δημοκρατική συμμετοχή στις δημόσιες υποθέσεις είναι καθοριστικής σημασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

23.  τονίζει ότι οι μειονοτικές κοινότητες σε τρίτες χώρες έχουν ειδικές ανάγκες και ότι θα πρέπει να προαχθεί η ισότητά τους σε όλους τους τομείς του οικονομικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού βίου·

24.  καλεί τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να απαιτήσουν ότι όλοι οι εντολοδόχοι Ειδικών Διαδικασιών πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα που αφορούν τις αυτόχθονες γυναίκες, τους νέους και τα άτομα με αναπηρία και να αναφέρουν τέτοιου είδους ζητήματα στο ΣΑΔΗΕ· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη συμμετοχή των αυτόχθονων λαών στις συνόδους του ΣΑΔΗΕ· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά την ανάπτυξη ενός γενικευμένου προγράμματος δράσης για τους αυτόχθονες λαούς, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση τακτικής διαβούλευσης με τους αυτόχθονες λαούς·

Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

25.  υποστηρίζει την αποτελεσματική και σφαιρική εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν εθνικά σχέδια δράσης· κρίνει ότι το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να συμβαδίζουν, και ότι η επιχειρηματική κοινότητα έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντική η ανάληψη ηγετικού ρόλου από την ΕΕ και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην προαγωγή των διεθνών προτύπων για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

26.  καλεί τον ΟΗΕ και την ΕΕ να θέσουν στις πολυεθνικές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, το ζήτημα των υπερασπιστών των δικαιωμάτων στη γη, οι οποίοι είναι θύματα αντιποίνων, μεταξύ άλλων με απειλές, όχληση, αυθαίρετες συλλήψεις, επιθέσεις και δολοφονίες·

27.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Ύπατου Αρμοστή των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να διευρύνει το Έργο Λογοδοσίας και Επανόρθωσης έτσι ώστε να συμβάλλει σε ένα δικαιότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα επανορθώσεων στο εγχώριο δίκαιο, ιδίως σε υποθέσεις κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον επιχειρηματικό τομέα· καλεί όλες τις κυβερνήσεις να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους όσον αφορά την εξασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα που αντιμετωπίζουν τόσο πρακτικές όσο και νομικές δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε μέτρα επανόρθωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε σχέση με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με επιχειρήσεις·

28.  παρατηρεί ότι μια ανοικτή διακυβερνητική ομάδα εργασίας (IGWG) με αντικείμενο την εκπόνηση ενός νομικά δεσμευτικού μηχανισμού για τις διεθνικές επιχειρήσεις και άλλες επιχειρηματικές οντότητες σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία συγκροτήθηκε με ψήφισμα του ΣΑΔΗΕ στις 26 Ιουνίου 2014, πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίασή της τον Ιούλιο του 2015· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει προσπάθειες για ευθυγράμμιση των πολιτικών της με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και συνιστά να συμμετάσχουν εποικοδομητικά, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με έναν νομικά δεσμευτικό διεθνή μηχανισμό για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός του συστήματος των ΗΕ·

Μετανάστευση και πρόσφυγες

29.  είναι καταθορυβημένο από τη σοβαρότερη ανθρωπιστική κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έχει προκληθεί από τον αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που εξαναγκάζονται να αφήσουν τις εστίες τους εξαιτίας διωγμών, ένοπλης σύγκρουσης, γενικευμένης βίας και κλιματικής αλλαγής, και σε αναζήτηση προστασίας και καλύτερης ζωής, οι οποίοι διακινδυνεύουν τη ζωή τους σε επικίνδυνα ταξίδια· απευθύνει έκκληση για μια αποτελεσματική και συντονισμένη διεθνή δράση για την αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτίων της μετανάστευσης· απευθύνει επιπλέον έκκληση για μεγαλύτερες προσπάθειες σε επίπεδο ΟΗΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες και μελλοντικές μεταναστευτικές προκλήσεις με την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για το ΣΑΔΗΕ, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και άλλα όργανα του ΟΗΕ που παρέχουν στοιχειώδεις υπηρεσίες στους πρόσφυγες εντός και εκτός των περιοχών συγκρούσεων· υπογραμμίζει τη σημασία του έργου του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεών του·

30.  καλεί όλες τις χώρες να υιοθετήσουν μια βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση στη μετανάστευση, η οποία διασφαλίζει τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων στο πλαίσιο των μεταναστευτικών πολιτικών και της διαχείρισης της μετανάστευσης, με ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση περιθωριοποιημένων και μειονεκτικών ομάδων μεταναστών και προσφύγων, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά· καλεί όλα τα κράτη να αντιμετωπίσουν τη σχετική με το φύλο βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και υπογραμμίζει τη σημασία του σχεδιασμού της μεταναστευτικής πολιτικής από τη σκοπιά του φύλου ώστε να ικανοποιούνται οι ειδικές ανάγκες τους·

31.  υπενθυμίζει ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβονται και να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ατόμων που βρίσκονται στην επικράτειά τους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή την προέλευσή τους και από το μεταναστευτικό καθεστώς τους· υπενθυμίζει ότι μια συνολική στρατηγική για τη μετανάστευση συνδέεται στενά με αναπτυξιακές και ανθρωπιστικές πολιτικές, μεταξύ των οποίων ο ορισμός ανθρωπιστικών διαδρόμων και η χορήγηση ανθρωπιστικών ταξιδιωτικών θεωρήσεων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του, όλες οι συμφωνίες συνεργασίας για τη μετανάστευση και οι συμφωνίες επανεισδοχής με κράτη εκτός ΕΕ να συμμορφώνονται προς το διεθνές δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η επιστροφή μεταναστών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με πλήρη σεβασμό για τα δικαιώματα των μεταναστών, με βάση εμπεριστατωμένες αποφάσεις και μόνο όταν υπάρχει εγγύηση για την προστασία των δικαιωμάτων τους στη χώρα τους· καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν τέρμα στην αυθαίρετη σύλληψη και αυθαίρετη κράτηση μεταναστών· εκφράζει την ανησυχία του για τις διακρίσεις και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων· καλεί, από την άποψη αυτή, τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να σέβονται το δικαίωμα αίτησης και λήψης ασύλου·

Κλιματική αλλαγή και ανθρώπινα δικαιώματα

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη Συμφωνία του Παρισιού στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), η οποία καλύπτει την προσαρμογή, τον μετριασμό, την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και την οικοδόμηση ικανοτήτων· καλεί όλα τα συμβαλλόμενα κράτη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους· εκφράζει τη λύπη του διότι από την UNFCCC απουσιάζει κάθε αναφορά στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ζητεί όλες οι πολιτικές και οι δράσεις σε σχέση με την UNFCCC να βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα

33.  υπενθυμίζει ότι ο δυσμενής αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής αντιπροσωπεύει μια άμεση και δυνητικά μη αντιστρέψιμη παγκόσμια απειλή για την πλήρη άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και ότι ο αντίκτυπός αυτός στις ευπαθείς ομάδες, που ήδη βρίσκονται σε επισφαλή θέση από πλευράς ανθρώπινων δικαιωμάτων, είναι σημαντικός· παρατηρεί με ανησυχία ότι συμβάντα που συνδέονται με το κλίμα, όπως η άνοδος της στάθμης των θαλασσών και οι ακραίες μετεωρολογικές αλλαγές που προκαλούν ξηρασίες και πλημμύρες, αναμένεται να οδηγήσουν σε ακόμα περισσότερες απώλειες ζωών, σε μετατοπίσεις πληθυσμών και σε ελλείψεις τροφής και νερού·

34.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να εξετάσει τις νομικές ελλείψεις όσον αφορά τη χρήση του όρου «κλιματικός πρόσφυγας», συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου διεθνούς ορισμού της·

Δικαιώματα των γυναικών

35.  χαιρετίζει το πρόσφατο ψήφισμα 2242 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, το οποίο ανάγει τις γυναίκες σε κεντρική συνιστώσα όλων των προσπαθειών για αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, μεταξύ των οποίων ο βίαιος εξτρεμισμός, η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ειρήνη και η ασφάλεια· επαινεί τα πορίσματα της παγκόσμιας μελέτης του ΟΗΕ σχετικά με την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, όπου τονίζεται η σημασία του ηγετικού ρόλου και της συμμετοχής των γυναικών στη διευθέτηση συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης, και αναφέρεται ότι η συμμετοχή τους έχει βελτιώσει την ανθρωπιστική βοήθεια, έχει ενισχύσει τις προσπάθειες των ειρηνευτικών δυνάμεων, έχει συμβάλει στην ολοκλήρωση ειρηνευτικών συνομιλιών και έχει βοηθήσει στην αντιμετώπιση της εξτρεμιστικής βίας· καλεί τον ΟΗΕ και όλα τα κράτη μέλη του να λάβουν απτά μέτρα για να εξασφαλίσουν την αυτονομία των γυναικών, την ουσιαστική τους ένταξη στην πρόληψη και διευθέτηση συγκρούσεων και στη διαδικασία ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και οικοδόμησης της ειρήνης, αυξάνοντας την αντιπροσώπευσή τους σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων σε εθνικά, περιφερειακά και διεθνή όργανα και μηχανισμούς·

36.  εκφράζει την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι, μετά την εμφάνιση βίαιων εξτρεμιστικών ομάδων, όπως είναι το Daesh στη Συρία και το Ιράκ και η Boko Haram στη Δυτική Αφρική, η βία κατά των γυναικών έχει προσλάβει νέες διαστάσεις καθώς η σεξουαλική βία έχει καταστεί αναπόσπαστο τμήμα των στόχων, της ιδεολογίας και των πηγών εσόδων αυτών των εξτρεμιστικών ομάδων, αντιπροσωπεύει δε μια σημαντική νέα πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα· καλεί όλες τις κυβερνήσεις και τα όργανα του ΟΗΕ να εντείνουν την προσήλωσή τους στην καταπολέμηση των απεχθών αυτών εγκλημάτων και στην αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των γυναικών ώστε αυτές να αποκτήσουν δικαιοσύνη, επανόρθωση και επαρκή μέτρα στήριξης·

37.  θεωρεί ότι ένας τρόπος για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας είναι να εξασφαλιστεί η αυτονομία των γυναικών, με αντιμετώπιση των υποκείμενων ανισοτήτων ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες, οι οποίες καθιστούν ευπαθείς τις γυναίκες και τα κορίτσια σε περιόδους συγκρούσεων· τονίζει την ανάγκη να συνεχίζεται η εκπαίδευση των κοριτσιών σε καταυλισμούς προσφύγων, σε περιοχές συγκρούσεων που πλήττονται από ακραία φτώχεια και ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως ξηρασία και πλημμύρες·

38.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να μη διακυβευθεί το κεκτημένο της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα· υπογραμμίζει ότι η καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας συμβάλλει στη μείωση της παιδικής και μητρικής θνησιμότητας· τονίζει ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός, η μητρική υγεία, η εύκολη πρόσβαση στην αντισύλληψη και η πρόσβαση στο πλήρες φάσμα σεξουαλικών και αναπαραγωγικών υπηρεσιών αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη σωτηρία της ζωής των γυναικών και για τη στήριξή τους ώστε να ανασυγκροτήσουν τη ζωή τους εάν έχουν πέσει θύματα βιασμού· τονίζει την ανάγκη οι εν λόγω πολιτικές να τεθούν στον πυρήνα της αναπτυξιακής συνεργασίας με τρίτες χώρες·

39.  υπογραμμίζει τη σημασία των μέτρων ενίσχυσης της ηγεσίας και της συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της λήψης αποφάσεων· καλεί τα κράτη να εξασφαλίσουν ίση αντιπροσώπευση των γυναικών στους δημόσιους θεσμούς και τη δημόσια ζωή, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμπερίληψη γυναικών από μειονότητες·

40.  καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο (ΑΠ/ΥΕ) να συνεχίσουν να προωθούν την πολιτική και οικονομική χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές και τα προγράμματά τους, μεταξύ άλλων μέσω διαρθρωμένων διαλόγων με τρίτες χώρες, μέσω της δημόσιας συζήτησης ζητημάτων που σχετίζονται με το φύλο και εξασφαλίζοντας επαρκείς πιστώσεις για τον σκοπό αυτόν·

Δικαιώματα των παιδιών

41.  υποστηρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ για την προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδίως συνεισφέροντας στη διασφάλιση της πρόσβασής τους στο νερό, την υγιεινή, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, εξαλείφοντας την παιδική εργασία, τα βασανιστήρια, την παιδική μαγεία, την εμπορία ανθρώπων, τους γάμους παιδιών και τη σεξουαλική εκμετάλλευση και βοηθώντας τα παιδιά σε περιοχές ένοπλων συγκρούσεων και εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση σε περιοχές που βιώνουν συγκρούσεις και καταυλισμούς προσφύγων·

42.  υπενθυμίζει ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία εγκρίθηκε το 1989 και αποτελεί την ευρύτερα κυρωμένη διεθνή συνθήκη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ορίζει μια σειρά δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στη ζωή, στην υγεία, στην εκπαίδευση και το παιχνίδι, καθώς και το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, το δικαίωμα προστασίας από τη βία και τις διακρίσεις, καθώς και το δικαίωμα να ακούγονται οι απόψεις του· καλεί όλους τους υπογράφοντες αυτής της συνθήκης να τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους·

43.  χαιρετίζει την προγραμματισμένη παγκόσμια μελέτη που θα δρομολογηθεί από τον ΟΗΕ προκειμένου να χαρτογραφηθεί, μέσω παρακολούθησης και ανάλυσης της αξιολόγησης, ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται επί τόπου οι διεθνείς νόμοι και τα πρότυπα, και να αξιολογηθούν οι συγκεκριμένες δυνατότητες των κρατών να βελτιώσουν τις πολιτικές και τις απαντήσεις τους· παροτρύνει όλα τα κράτη να υποστηρίξουν αυτή τη μελέτη και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτήν·

44.  σημειώνει με ανησυχία ότι ορισμένα άτομα καταδικάστηκαν σε θάνατο για εγκλήματα που διέπραξαν όταν ήταν ηλικίας κάτω των 18 ετών και εκτελέστηκαν σε χώρες σε όλο τον κόσμο το 2015, παρά την απαγόρευση της χρήσης θανατικής ποινής σε ανήλικους από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού·

Δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ

45.  εκφράζει την ανησυχία του για την εμμονή των μεροληπτικών νόμων και πρακτικών καθώς και των βιαιοπραγιών εις βάρος ατόμων σε διάφορες χώρες με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους· ενθαρρύνει τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης των ατόμων ΛΟΑΔΜ σε χώρες στις οποίες πρόσφατα θεσπίστηκαν νόμοι κατά των ΛΟΑΔΜ· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τους λεγόμενους νόμους «κατά της προπαγάνδας» οι οποίοι περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, και ισχύουν επίσης σε ορισμένες χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου·

46.  επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στο συνεχιζόμενο έργο του Ύπατου Αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την προώθηση και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως μέσω δηλώσεων, εκθέσεων και με τη νέα εκστρατεία με θέμα «Ελευθερία και ισότητα»· ενθαρρύνει τον Ύπατο Αρμοστή να συνεχίσει τον αγώνα κατά των μεροληπτικών νόμων και πρακτικών· εκφράζει την ανησυχία του για τους περιορισμούς των θεμελιωδών ελευθεριών αυτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ και καλεί την ΕΕ να εντείνει την υποστήριξή της προς αυτούς· σημειώνει ότι είναι πιθανότερος ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν πρόσβαση σε όλους τους νομικούς θεσμούς·

Ενσωμάτωση και συνεκτικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πολιτικές της ΕΕ

47.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει τον οικουμενικό χαρακτήρα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών και πολιτικών, των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Γενικές Διατάξεις για την Εξωτερική Δράση της Ένωσης·

48.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ να υιοθετήσει μια βασιζόμενη στα δικαιώματα προσέγγιση και να ενσωματώσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συνεργασία στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, των δημόσιων υπηρεσιών και της ανάπτυξης, καθώς και στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας; τονίζει επίσης ότι η πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει τη συνέπεια ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική πολιτική της, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη ΕΕ·

49.  υπενθυμίζει, επίσης, τη σημασία της ενεργού και διαρκούς συμμετοχής της ΕΕ στους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως στην Τρίτη Επιτροπή, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στο ΣΑΔΗΕ· επικροτεί τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ, των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη και των κρατών μελών, για την αύξηση της συνοχής της ΕΕ σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο ΟΗΕ μέσω μιας έγκαιρης και ουσιαστικής διαβούλευσης, και να εκπέμπουν μήνυμα «με μία φωνή»· ενθαρρύνει την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την αύξηση της απήχησης των απόψεών της, μεταξύ άλλων μέσω της εντατικοποίησης της αυξανόμενης πρακτικής διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών, της υποστήριξης ψηφισμάτων από κοινού και της ανάληψης ηγετικού ρόλου σε ψηφίσματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μεγαλύτερη προβολή των δράσεων της ΕΕ όλα τα πολυμερή φόρουμ·

50.  ζητεί από τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να συνεχίσει να ενισχύει την αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και την προβολή της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ στο πλαίσιο του ΣΑΔΗΕ και αναπτύσσοντας περαιτέρω στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία και τις Ειδικές Διαδικασίες·

51.  υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη βελτίωσης της προετοιμασίας και του συντονισμού των θέσεων της ΕΕ για τις συνόδους του ΣΑΔΗΕ και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της συνέπειας μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

52.  υπενθυμίζει τη σημασία να διατηρηθεί η θεσμοθετημένη πρακτική της αποστολής αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου στο ΣΑΔΗΕ και στη ΓΣ του ΟΗΕ·

53.  ζητεί μια πιο συνεπή και μη επιλεκτική συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ στο ΣΑΔΗΕ·

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αυτόνομα όπλα

54.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο της ΕΕ για την ανάπτυξη κοινής θέσης της ΕΕ σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με την οποία θα αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και θα εξετάζονται θέματα όπως το νομικό πλαίσιο, η αναλογικότητα, η λογοδοσία, η προστασία των πολιτών και η διαφάνεια· παροτρύνει εκ νέου την ΕΕ να απαγορεύσει την παραγωγή, την ανάπτυξη και τη χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων, τα οποία καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· επιμένει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να αποτελούν μέρος όλων των διαλόγων που διεξάγονται με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

55.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έγγραφο καθοδήγησης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που συντάχθηκε από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή, με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, μαζί με τρίτες χώρες, υποστηρικτικών έργων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών αποτελεί το θεμέλιο των επιτυχών πολιτικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών παρακολούθησης· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής και εξτρεμιστικής προπαγάνδας και των μεθόδων στρατολόγησης, ιδίως διαδικτυακά·

Εκδημοκρατισμός

56.  συνιστά στην ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού, στις οποίες οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές αποτελούν μόνο μία διάσταση, με στόχο τη θετική συνεισφορά στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών· θεωρεί ότι ο μερισμός των βέλτιστων πρακτικών για τη μετάβαση στο πλαίσιο των πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να υποστηριχθούν και να εδραιωθούν άλλες διαδικασίες εκδημοκρατισμού σε παγκόσμια κλίμακα·

Ανάπτυξη και ανθρώπινα δικαιώματα

57.  υπογραμμίζει τη σημασία του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) 16 σχετικά με την ειρήνη και τη δικαιοσύνη του Θεματολογίου 2040, ο οποίος πρέπει να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες για κάθε εξωτερική και εσωτερική δράση, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας·

Αθλητισμός και ανθρώπινα δικαιώματα

58.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του διότι ορισμένα μεγάλης κλίμακας αθλητικά γεγονότα διοργανώνονται σε χώρες με απολυταρχικά καθεστώτα, στις οποίες σημειώνονται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΟΗΕ να θέτουν αυτό το ζήτημα, και να συνεργάζονται με εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, εταιρικούς παράγοντες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τις πρακτικές πλευρές της συμμετοχής τους σε παρόμοιες εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA στη Ρωσία το 2018 και στο Κατάρ το 2022 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2022·

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

59.  επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στο έργο του ΔΠΔ και στον ρόλο του όσον αφορά τον τερματισμό της ατιμωρησίας των αυτουργών των βαρύτερων εγκλημάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα καθώς και σχετικά με την παροχή δικαιοσύνης στα θύματα των εγκλημάτων πολέμου, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των γενοκτονιών· συνεχίζει να επαγρυπνεί για οποιαδήποτε απόπειρα υπονόμευσης της νομιμότητας ή της ανεξαρτησίας του· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με το Δικαστήριο και να του παρέχουν ισχυρή διπλωματική, πολιτική και οικονομική στήριξη, μεταξύ άλλων και στα Ηνωμένα Έθνη· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τους ειδικούς εντεταλμένους της να προωθούν ενεργητικά το ΔΠΔ, την επιβολή των αποφάσεών του και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ρώμης, μεταξύ άλλων με ενίσχυση και επέκταση της σχέσης της με το Συμβούλιο Ασφαλείας και με προώθηση της οικουμενικής κύρωσης του Καταστατικού της Ρώμης και των τροποποιήσεων της Καμπάλα·

Χώρες που υπάγονται σε Καθολική Περιοδική Εξέταση (UPR)

Γεωργία

60.  χαιρετίζει τη συμμετοχή της Γεωργίας στο ΣΑΔΗΕ και την πρόσφατη UPR σχετικά με τη Γεωργία· παρατηρεί τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που έχουν οδηγήσει σε κάποια πρόοδο και σε βελτιώσεις σε σχέση με τον τομέα της δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, την Εισαγγελία, την καταπολέμηση της κακομεταχείρισης, τα δικαιώματα του παιδιού, την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των εσωτερικά εκτοπισμένων·

61.  σημειώνει, ωστόσο, ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες όσον αφορά την πλήρη ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών και την κακομεταχείριση, ιδίως όσον αφορά την προφυλάκιση και την αποκατάσταση των θυμάτων, τη λογοδοσία για τις καταχρήσεις εξουσίας των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, τις έρευνες για καταχρήσεις από κυβερνητικούς αξιωματούχους στο παρελθόν και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των γυναικών· υπογραμμίζει την ευθύνη που φέρει η κυβέρνηση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την προστασία όλων των παιδιών από τη βία, και ζητεί ενδελεχή έλεγχο όλων των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων για παιδιά· ζητεί να ληφθεί μέριμνα για την αποκατάσταση των θυμάτων· εξακολουθεί να ανησυχεί σχετικά με την ελευθερία έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης και την έλλειψη πρόσβασης παρατηρητών στις κατεχόμενες περιοχές της Αμπχαζίας και του Τσκινβάλι/Νότιας Οσετίας, όπου οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν εκτεταμένες· και καλεί τη γεωργιανή κυβέρνηση να λάβει τα δέοντα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει επακολούθηση των συστάσεων που διατυπώνονται στη διαδικασία UPR·

Λίβανος

62.  συγχαίρει τον Λίβανο για την πολιτική ανοικτών συνόρων και υποδοχής που ακολουθεί επί έτη απέναντι στους πρόσφυγες από την Παλαιστίνη, το Ιράκ και τη Συρία· τονίζει ότι η χώρα, στην οποία ο ένας στους τέσσερις είναι πρόσφυγας, έχει την υψηλότερη κατά κεφαλήν συγκέντρωση προσφύγων σε όλο τον κόσμο, και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να χορηγήσει περισσότερους πόρους και να συνεργαστεί στενά με τις λιβανικές αρχές ώστε να βοηθήσει τη χώρα να προστατεύει τα δικαιώματα των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο· ως προς αυτό, εκφράζει την ανησυχία του για τις ειδήσεις που κάνουν λόγο για αυξημένο αριθμό γάμων παιδιών και/ή εξαναγκασμένων γάμων μεταξύ των Σύριων προσφύγων· ενθαρρύνει τη λιβανική κυβέρνηση να εξετάσει μεταρρύθμιση της νομοθεσίας που διέπει την είσοδο και τη διαμονή στο Λίβανο, καθώς και την έξοδο από τη χώρα·

63.  υποστηρίζει τις συστάσεις της επιτροπής των ΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) όπου ζητούνται μέτρα προκειμένου να αυξηθεί η επίγνωση των μεταναστριών οικιακών εργαζόμενων για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους βάσει της Σύμβασης CEDAW, της οποίας ο Λίβανος είναι συμβαλλόμενο κράτος· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη να καταργηθεί το «σύστημα Kafala» και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόσβαση των μεταναστριών οικιακών εργαζόμενων στην δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων με εγγυήσεις για την ασφάλεια και την διαμονή τους κατά τη διάρκεια των νομικών και διοικητικών διαδικασιών σχετικά με το καθεστώς τους·

Μαυριτανία

64.  επισημαίνει ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειώσει η κυβέρνηση της Μαυριτανίας όσον αφορά την λήψη μέτρων για την καταπολέμηση όλων των μορφών δουλείας και συναφών πρακτικών, η έλλειψη πραγματικής εφαρμογής συμβάλλει στην συνέχιση των πρακτικών αυτών· ζητεί από τις αρχές της χώρας να υιοθετήσουν έναν νόμο κατά της δουλείας, να δρομολογήσουν, σε εθνική κλίμακα, την συστηματική και τακτική συλλογή και κατάρτιση δεδομένων για κάθε μορφή δουλείας και να προβούν σε διεξοδική μελέτη της ιστορίας και της φύσης της δουλείας, βάσει τεκμηρίων, με στόχο την εξάλειψη της εν λόγω πρακτικής·

65.  παροτρύνει τις αρχές της Μαυριτανίας να επιτρέψουν την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας του λόγου και του συνέρχεσθαι, όπως ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις και η ίδια η εσωτερική νομοθεσία της Μαυριτανίας· απευθύνει επίσης έκκληση για την ελευθέρωση των Biram Dah Abeid, Bilal Ramdane και Djiby Sow, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την ειρηνική εκστρατεία τους κατά της συνεχιζόμενης δουλείας, χωρίς τον φόβο παρενόχλησης ή εκφοβισμού·

Μιανμάρ

66.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πλουραλιστικές εκλογές που διενεργήθηκαν στις 8 Νοεμβρίου 2015 και που αποτελούν ορόσημο στην πορεία της χώρας προς την δημοκρατία· επιδοκιμάζει την έκφραση υποστήριξης των ψηφοφόρων της Μιανμάρ στον συνεχιζόμενο εκδημοκρατισμό της χώρας· παρατηρεί με ανησυχία, ωστόσο, το συνταγματικό πλαίσιο των εκλογών αυτών, δυνάμει του οποίου το 25 % των εδρών στο Κοινοβούλιο προορίζονται αποκλειστικά για τους στρατιωτικούς· αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, εντοπίζοντας παράλληλα ορισμένα εναπομένοντα θέματα μείζονος ανησυχίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς·

67.  καταδικάζει τις σοβαρές και εκτεταμένες διακρίσεις εις βάρος των Rohingya, οι οποίες οξύνονται από το γεγονός ότι η κοινότητα αυτή στερείται νομικού καθεστώτος και από την άνοδο της ρητορικής μίσους εναντίον των μη Βουδιστών· ζητεί την πλήρη, διαφανή και ανεξάρτητη έρευνα όλων των αναφορών για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον των Rohingya και θεωρεί ότι οι τέσσερις νόμοι που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο το 2015 και αποβλέπουν στην «προστασία της φυλής και της θρησκείας» εισάγουν σε ορισμένες πτυχές τους διακρίσεις με βάση το φύλο· επαναλαμβάνει το αίτημά του και εκφράζει την ανησυχία του διότι δεν έχει επιτραπεί στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) να εγκαταστήσει γραφείο στην χώρα· τονίζει την ανάγκη να διεξαχθεί πλήρης αξιολόγηση των επιπτώσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη, προτού ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την συμφωνία επενδύσεων ΕΕ-Μιανμάρ·

Νεπάλ

68.  χαιρετίζει τη θέση σε ισχύ, στις 20 Σεπτεμβρίου 2015, του νέου συντάγματος του Νεπάλ, το οποίο θα πρέπει να θέσει τα θεμέλια για τη μελλοντική πολιτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη της χώρας· εκφράζει την ελπίδα ότι θα διασκεδαστούν στο εγγύς μέλλον οι τελευταίες ανησυχίες σχετικά με την πολιτική εκπροσώπηση των μειονοτήτων, περιλαμβανομένων των Dalits, και σχετικά με τους νόμους περί ιθαγένειας·

69.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για τη γενικευμένη έλλειψη της υποχρέωσης λογοδοσίας όσον αφορά την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διέπραξαν αμφότερα τα μέρη κατά τον εμφύλιο πόλεμο, τούτο δε παρά την υιοθέτηση, τον Μάιο του 2014, του νόμου περί αλήθειας, συμφιλίωσης και εξαφανίσεων· προτρέπει την κυβέρνηση του Νεπάλ να προσχωρήσει στην Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των ατόμων από βίαιες εξαφανίσεις· καταδικάζει τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στις θεμελιώδεις ελευθερίες των θιβετιανών προσφύγων· ζητεί επιμόνως από την Ινδία να άρει τον ανεπίσημο αποκλεισμό που έχει επιβάλει στην οικονομία του Νεπάλ, ο οποίος σε συνδυασμό με τον καταστροφικό σεισμό του Απριλίου 2015 προκαλεί ανθρωπιστική κρίση και φέρνει σχεδόν 1 εκατομμύριο ακόμα Νεπαλέζους σε αδιέξοδο φτώχειας·

Ομάν

70.  συγχαίρει το Ομάν για τη συγκρότηση της κρατικής Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRC) και την πρόσκληση η οποία κατέστησε δυνατό να ανοίξουν νέοι δρόμοι με την επίσκεψη του Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ για το δικαίωμα του ειρηνικώς συνέρχεσθαι τον Σεπτέμβριο 2014· εκφράζει την ελπίδα ότι αυτά τα εποικοδομητικά βήματα θα οδηγήσουν σε εντονότερη συνεργασία του Ομάν με εκπροσώπους των ΗΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανεξάρτητες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

71.  ενθαρρύνει το Ομάν να αναλάβει τις αναγκαίες ενέργειες για την διάλυση αυτού που ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ περιέγραψε ως ένα διάχυτο κλίμα φόβου και εκφοβισμού στην χώρα· εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση, και καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει την απαγόρευση όλων των πολιτικών κομμάτων· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να προσφέρουν την τεχνική και νομική αρωγή που χρειάζεται το Ομάν για να δημιουργήσει ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

Ρουάντα

72.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρουάντα, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, της συρρίκνωσης του δημοκρατικού χώρου για πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητες δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών, και της απουσίας πρόσφορου περιβάλλοντος για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης· καλεί την κυβέρνηση της Ρουάντας να ανοίξει ένα δημοκρατικό χώρο στον οποίο να μπορούν να δραστηριοποιούνται ελεύθερα όλα τα τμήματα της κοινωνίας·

73.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες συνταγματικές αλλαγές που επιτρέπουν στον απερχόμενο Πρόεδρο να είναι για τρίτη φορά υποψήφιος στις εκλογές· καλεί την κυβέρνηση της Ρουάντα να τηρεί τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση·

Νότιο Σουδάν

74.  χαιρετίζει τη Συμφωνία Ειρήνης που υπογράφτηκε από τα αντιμαχόμενα μέρη στις 28 Αυγούστου 2015 για τερματισμό του εμφυλίου πολέμου, η οποία περιλαμβάνει μεταβατικό μερισμό της εξουσίας, διευθετήσεις στον τομέα της ασφάλειας και συγκρότηση ενός υβριδικού δικαστηρίου το οποίο θα δικάσει όλα τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από την έναρξη της σύγκρουσης· υπενθυμίζει ότι η σύγκρουση έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές και έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων και προσφύγων·

75.  καλεί όλα τα μέρη να απέχουν από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων όσων αποτελούν διεθνή εγκλήματα, όπως είναι οι εξωδικαστικές δολοφονίες, η εθνοτικού χαρακτήρα βία, η σχετική με τη σύγκρουση σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, καθώς και η βία με βάση το φύλο, η στρατολόγηση και χρήση παιδιών, οι βίαιες εξαφανίσεις και οι αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις·

76.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ψήφισμα του ΣΑΔΗΕ του Ιουνίου 2015 και την ανάπτυξη αποστολής της OHCHR, για την παρακολούθηση και την υποβολή αναφορών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Νότιο Σουδάν· ζητεί από το ΣΑΔΗΕ να υποστηρίξει τον ορισμό Ειδικού Εισηγητή για το Νότιο Σουδάν, η εντολή του οποίου θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση και τη δημοσίευση εκθέσεων σχετικά με παραβιάσεις, την επικούρηση της κυβέρνησης ως προς την εφαρμογή των συστάσεων που θα διατυπωθούν από την αποστολή της OHCHR, καθώς και τη διατύπωση συστάσεων για την επίτευξη αποτελεσματικής λογοδοσίας·

Βενεζουέλα

77.  εκφράζει τις ανησυχίες του για τη δεινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης του οικονομικού, πολιτικού και κοινωνικού κλίματος τα τελευταία χρόνια· επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία της έκφρασης, μια ανεξάρτητη δικαστική αρχή και το κράτος δικαίου είναι ζωτικά στοιχεία κάθε δημοκρατικής κοινωνίας· ζητεί από τις αρχές της Βενεζουέλας να απελευθερώσουν άμεσα όλους τους ειρηνικούς διαδηλωτές που κρατούνται αυθαίρετα για την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελευθερία της έκφρασης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

78.  χαιρετίζει τη διεξαγωγή εκλογών στις 6 Δεκεμβρίου 2015 και τη συγκρότηση σε σώμα της νέας Εθνοσυνέλευσης· καταδικάζει οποιεσδήποτε προσπάθειες υπονόμευσης της πλήρους επιβολής των αποτελεσμάτων των εκλογών, που εκφράζουν τη θέληση του λαού της Βενεζουέλας, όπως είναι η αναστολή της συμμετοχής ορισμένων δημοκρατικά εκλεγμένων βουλευτών· υπενθυμίζει ότι η νέα κυβέρνηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι η ατιμωρησία, η λογοδοσία για εξωδικαστικές δολοφονίες, οι αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, οι δίκαιες δίκες, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης· τονίζει ότι η συμμετοχή της Βενεζουέλας στο ΣΑΔΗΕ για περίοδο τριών ετών από την 1η Ιανουαρίου 2016 αποτελεί ειδική ευθύνη για τη χώρα σε σχέση με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Συρία

79.  εκφράζει την ανησυχία του για τη δραματική ανθρωπιστική κατάσταση και κατάσταση ασφαλείας στη Συρία· τονίζει την σημασία του έργου που επιτελεί η Ανεξάρτητη Διεθνής Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ για τη Συρία· καταδικάζει την εσκεμμένη στοχοποίηση αμάχων, τις δυσανάλογες και αδιακρίτως στόχου επιθέσεις, τις επιθέσεις εις βάρος πολιτών και προστατευμένων αγαθών της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την τιμωρητική επιβολή πολιορκιών και αποκλεισμών· τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη στις γυναίκες που αποτελούν θύματα βίας, στις γυναικείες οργανώσεις και στη συμμετοχή τους στην ανθρωπιστική βοήθεια και τη διευθέτηση συγκρούσεων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμβάλουν προκειμένου η εξεταστική επιτροπή να χρηματοδοτηθεί επαρκώς ώστε να εκπληρώσει την αποστολή της, η οποία συνίσταται στην εξακρίβωση των γεγονότων και των περιστάσεων για όλες τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί και, όπου είναι δυνατό, στον εντοπισμό των υπεύθυνων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι δράστες των παραβιάσεων, συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων που ενδέχεται να αποτελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, θα κληθούν να λογοδοτήσουν, μεταξύ άλλων με παραπομπή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

80.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι μια βιώσιμη λύση στην κρίση της Συρίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με έναν πολιτικό διακανονισμό χωρίς αποκλεισμούς που θα οδηγεί σε μια αυθεντική πολιτική μετάβαση που να ικανοποιεί τις θεμιτές βλέψεις του συριακού λαού και να του επιτρέπει να καθορίσει το μέλλον του ανεξάρτητα και δημοκρατικά· χαιρετίζει την τελική διακήρυξη της 30ής Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τα αποτελέσματα των συνομιλιών για τη Συρία στη Βιέννη· χαιρετίζει την έγκριση του ψηφίσματος 2254 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου 2015,

81.  είναι καταθορυβημένο για τους διωγμούς θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων στη Συρία, οι οποίες εξαναγκάζονται σε αλλαξοπιστία και πληρωμή φόρου και υφίστανται επιθέσεις, τραυματισμούς, πωλούνται ως δούλοι και τους αφαιρούνται με τη βία όργανα αποκλειστικά λόγω της πίστης τους·

Μπουρούντι

82.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις στοχευμένες επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και μελών των οικογενειών τους· καταδικάζει σθεναρά την πολιτική βία, τις συνοπτικές εκτελέσεις και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να θέσουν τέλος σε αυτές τις παραβιάσεις και καταχρήσεις ως ζήτημα κρίσιμης σημασίας και επείγουσας προτεραιότητας, και να διενεργήσουν αμερόληπτες και ανεξάρτητες έρευνες με σκοπό να προσαχθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης και να παρασχεθεί έννομη προστασία στα θύματα·

83.  εξακολουθεί να τρέφει βαθιά ανησυχία για τον ανθρωπιστικό αντίκτυπο που έχει η κρίση στον άμαχο πληθυσμό της χώρας και στην περιοχή συνολικά· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να εργάζεται για μια συναινετική έκβαση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για αποκατάσταση ενός δημοκρατικού πολιτικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς·

84.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διεξαγωγή της ειδικής συνόδου του Συμβουλίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στις 17 Δεκεμβρίου 2015 για την πρόληψη περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι, εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την καθυστέρηση στη διοργάνωσή του· ζητεί την ταχεία ανάπτυξη της αποστολής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και παροτρύνει τις αρχές του Μπουρούντι να συνεργαστούν πλήρως με την αποστολή αυτή·

Σαουδική Αραβία

85.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη διαδεδομένη και συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ανησυχεί σοβαρά για το ανησυχητικό ποσοστό των περιπτώσεων στις οποίες τα δικαστήρια επιβάλλουν και εκτελούν τη θανατική ποινή στη Σαουδική Αραβία το 2015· αποδοκιμάζει τις μαζικές εκτελέσεις που διαπράχθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες· ζητεί από τη Σαουδική Αραβία να επιβάλει μορατόριουμ στη θανατική ποινή·

86.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να απελευθερώσουν όλους τους κρατουμένους για λόγους συνείδησης, μεταξύ αυτών τον κάτοχο του Βραβείου Ζαχάρωφ 2015 Raif Badawi· καλεί την ΕΕ να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υπόθεσή του·

87.  επαναλαμβάνει ότι τα μέλη του ΣΑΔΗΕ πρέπει να εκλέγονται μεταξύ των κρατών που υποστηρίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Σαουδική Αραβία· καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να συνεργαστούν πλήρως με τις Ειδικές Διαδικασίες του ΣΑΔΗΕ και την Ύπατη Αρμοστεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Λευκορωσία

88.  εκφράζει ικανοποίηση για την ελευθέρωση των εναπομενόντων πολιτικών κρατουμένων τον Αύγουστο 2015 και καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να αποκαταστήσει τους πολιτικούς κρατουμένους και να τους αποδώσει και πάλι πλήρη ατομικά και πολιτικά δικαιώματα· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τους συνεχιζόμενους περιορισμούς της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· καταδικάζει την παρενόχληση ανεξάρτητων δημοσιογράφων και δημοσιογράφων της αντιπολίτευσης, καθώς και τις διώξεις και κρατήσεις ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· παροτρύνει τη Λευκορωσία να συνταχθεί με το παγκόσμιο μορατόριουμ στην εκτέλεση της θανατικής ποινής ως πρώτο βήμα για τη μόνιμη κατάργησή της· καλεί την κυβέρνηση να συνεργαστεί πλήρως με τον Ειδικό Εισηγητή, και να δεσμευτεί στη δρομολόγηση μεταρρυθμίσεων για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συστάσεων του Ειδικού Εισηγητή και άλλων μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

89.  λαμβάνει υπό σημείωση τα συμπεράσματα της ΑΠ/ΥΕ και του Συμβουλίου για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή που εγκρίθηκαν στις 18 Ιανουαρίου 2016, συμφωνεί απολύτως με το Συμβούλιο ότι η συμμόρφωση όλων με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένης της λογοδοσίας, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ειρήνη και την ασφάλεια και ότι οι ισραηλινοί οικισμοί εποίκων είναι παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν τη βιωσιμότητα της λύσης δύο κρατών· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την παραίτηση του Makarim Wibisono, ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα παλαιστινιακά εδάφη·

o
o   o

90.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 69ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0470.


Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2014
PDF 530kWORD 165k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών το έτος 2014 (2014/2218(INI))
P8_TA(2016)0021A8-0361/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του δικαιώματος υποβολής αναφοράς και τη σημασία της άμεσης ενημέρωσης του Κοινοβουλίου για συγκεκριμένες ανησυχίες των πολιτών και των μόνιμων κατοίκων της Ένωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 228 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΣΛΕΕ σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει, ιδίως τα άρθρα 258 και 260,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 52, 215, 216 παράγραφος 8, 217 και 218 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A8-0361/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 ελήφθησαν 2 714 αναφορές, αριθμός που σηματοδοτεί πτώση κατά περίπου 6% σε σύγκριση με το 2013, κατά τη διάρκεια του οποίου είχαν υποβληθεί στο Κοινοβούλιο 2 885 αναφορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι 790 αναφορές χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές και η εξέτασή τους συνεχίστηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι 1 070 αναφορές χαρακτηρίσθηκαν μη παραδεκτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι 817 αναφορές χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές και η εξέτασή τους περατώθηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 37 αναφορές προβλήθηκαν αντιρρήσεις επί των συστάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αριθμοί αυτοί αντιστοιχούν σχεδόν στο διπλάσιο των αναφορών που ελήφθησαν το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με τη διεκπεραίωση των εν λόγω αναφορών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Επιτροπής Αναφορών είναι να παρουσιάσει μια ανάλυση των αναφορών που ελήφθησαν το 2014 και να συζητήσει πιθανές βελτιώσεις ως προς τη διαδικασία και τις σχέσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αναφορών που ελήφθησαν είναι χαμηλός σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό της ΕΕ, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ εξακολουθεί να αγνοεί την ύπαρξη του δικαιώματος υποβολής αναφοράς, ή την ενδεχόμενη χρησιμότητα αυτής της διαδικασίας ως μέσου που εφιστά την προσοχή των ενωσιακών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών στα θέματα που αφορούν και απασχολούν τους πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ορισμένοι πολίτες της ΕΕ γνωρίζουν τη διαδικασία υποβολής αναφοράς, υπάρχει πάντα ευρεία σύγχυση σχετικά με το πεδίο δραστηριοτήτων της ΕΕ, όπως προκύπτει από τον υψηλό αριθμό μη παραδεκτών αναφορών που ελήφθησαν (39,4%)·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσήκουσα επεξεργασία των αναφορών σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έχει καίρια σημασία προκειμένου να αναγνωριστεί ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς γίνεται σεβαστό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφέροντες είναι συνήθως πολίτες που ενδιαφέρονται ενεργά για τη βελτίωση και τη μελλοντική ευημερία των κοινωνιών μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία των εν λόγω πολιτών όσον αφορά την επεξεργασία των αναφορών τους μπορεί να καθορίσει τη μελλοντική τους άποψη για το ευρωπαϊκό εγχείρημα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 περατώθηκε η εξέταση 1 887 αναφορών, 1 070 εκ των οποίων χαρακτηρίστηκαν μη παραδεκτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 29,1% των αναφορών χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές και η εξέτασή τους συνεχίστηκε, ότι το 39,4% χαρακτηρίστηκαν μη παραδεκτές, και ότι το 30,1% χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές και η εξέτασή τους περατώθηκε αμέσως·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ εκπροσωπούνται από το μόνο θεσμικό όργανο της Ένωσης που εκλέγεται άμεσα από τους ίδιους, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς τους δίνει την ευκαιρία να προσελκύσουν την προσοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ, και το πνεύμα παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, πρέπει πάντα να τίθενται στο επίκεντρο του έργου του Κοινοβουλίου και πολύ περισσότερο της Επιτροπής Αναφορών, πριν από οιοδήποτε άλλο θέμα ή κριτήριο αποδοτικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο επίπεδο διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων στη μονάδα αναφορών θέτει σε κίνδυνο την υλοποίηση των θεμελιωδών αυτών αρχών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς μπορεί να ενισχύσει την επικοινωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτών και μόνιμων κατοίκων της Ένωσης, εφόσον υπάρχει ένας ανοιχτός, δημοκρατικός και διαφανής μηχανισμός, χωρίς αποκλεισμούς, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αναφορών, με στόχο την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται κυρίως με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς αποτελεί βασικό στοιχείο της συμμετοχικής δημοκρατίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στοχεύει, παράλληλα με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στην αντιμετώπιση της κακοδιαχείρισης από πλευράς θεσμικών οργάνων της ΕΕ ή εθνικών θεσμικών οργάνων, κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στους νομοθέτες και τα εκτελεστικά όργανα τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα όσον αφορά πιθανά κενά στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές μπορούν να αποτελούν έγκαιρη προειδοποίηση για την υστέρηση των κρατών μελών στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Αναφορών αποδείχθηκαν συχνά ιδιαίτερα χρήσιμες και συνέβαλαν άμεσα στις νομοθετικές δραστηριότητες άλλων επιτροπών στους αντίστοιχους τομείς τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση του δέοντος σεβασμού του θεμελιώδους δικαιώματος υποβολής αναφοράς δεν αποτελεί ευθύνη μόνο της Επιτροπής Αναφορών, αλλά θα πρέπει να αποτελεί κοινή προσπάθεια όλων των επιτροπών του Κοινοβουλίου, καθώς και των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πρέπει να περατώνεται η εξέταση καμίας αναφοράς όσο αναμένεται ενημέρωση από άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών πρέπει να καταβάλει προσπάθειες ώστε να αξιοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τα προνόμιά της και τα γενικά και ειδικά εργαλεία των επιτροπών, όπως οι προφορικές ερωτήσεις ή τα σύντομα ψηφίσματα, προκειμένου να προβάλει διάφορα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και μόνιμους κατοίκους της ΕΕ, βάσει των αναφορών που λαμβάνει, προωθώντας τα στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αναφορά πρέπει να εξετάζεται και να διεκπεραιώνεται προσεκτικά, αποτελεσματικά, γρήγορα, με διαφάνεια και μεμονωμένα, κατά τρόπον ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα συμμετοχής των μελών της Επιτροπής Αναφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αναφέρων πρέπει να λαμβάνει απάντηση, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, στην οποία θα αναφέρονται είτε οι λόγοι που οδήγησαν στην περάτωση της εξέτασης της αναφοράς είτε τα μέτρα συνέχειας, εκτέλεσης και παρακολούθησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η βελτίωση του θεσμικού συντονισμού με τα θεσμικά όργανα σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα τα ζητήματα που θίγονται στις αναφορές·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και γρήγορη διεκπεραίωση των αναφορών ακόμη και στο μεταβατικό διάστημα μεταξύ κοινοβουλευτικών περιόδων και των επακόλουθων αλλαγών στο προσωπικό·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι το έργο της Επιτροπής Αναφορών δεν επιβαρύνεται με άστοχη δαπάνη χρόνου σε μη παραδεκτές ή μη αιτιολογημένες αναφορές αποβαίνει κυρίως προς όφελος των παραδεκτών και βάσιμων αναφορών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφέροντες πρέπει να ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τους λόγους για τους οποίους μια αναφορά χαρακτηρίζεται μη παραδεκτή·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές συζητούνται σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών και ότι οι αναφέροντες μπορούν να συμμετέχουν στη συζήτηση και έχουν το δικαίωμα να παρουσιάσουν τις αναφορές τους μαζί με αναλυτικότερες πληροφορίες και να συμβάλουν έτσι ενεργά στο έργο της Επιτροπής Αναφορών, παρέχοντας συμπληρωματικές πληροφορίες στα μέλη της Επιτροπής Αναφορών, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους τυχόν παριστάμενους εκπροσώπους των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, 127 αναφέροντες παρέστησαν και συμμετέσχον στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό άμεσης συμμετοχής παραμένει σχετικά χαμηλό και πρέπει να αυξηθεί, μεταξύ άλλων με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας και με έναν σχεδιασμό που θα επιτρέπει στους αναφέροντες να οργανώσουν καλύτερα την προσέλευσή τους στην Επιτροπή Αναφορών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πολλές φορές μετά τη δημόσια συζήτηση στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών, οι αναφορές παραμένουν ανοικτές εν αναμονή περαιτέρω συνέχειας και ενημέρωσης, ήτοι πρόσθετων ερευνών της Επιτροπής ή κοινοβουλευτικών επιτροπών, ή συγκεκριμένων ανταλλαγών με τις εμπλεκόμενες εθνικές ή περιφερειακές αρχές·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται αύξηση του χρόνου συνεδριάσεων προκειμένου να συζητείται ευρύ φάσμα θεμάτων και να διασφαλίζεται η ποιότητα κάθε συζήτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεδριάσεις των συντονιστών των πολιτικών ομάδων έχουν καίρια σημασία για τη διασφάλιση του ομαλού σχεδιασμού και της διεξαγωγής του έργου της Επιτροπής Αναφορών και, ως εκ τούτου, πρέπει να διατίθεται επαρκής χρόνος ώστε να εξασφαλίζεται μια δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών βασίζονται σε γραπτές πληροφορίες που προσκομίζουν οι αναφέροντες και στις προφορικές και οπτικοακουστικές εισηγήσεις τους κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, οι οποίες συμπληρώνονται από την εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, των κρατών μελών, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ή άλλων αντιπροσωπευτικών πολιτικών σωμάτων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανησυχίες των πολιτών πρέπει να έχουν τη δέουσα και ενδελεχή αντιμετώπιση σε όλη τη διαδικασία που σχετίζεται με την αναφορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να απαιτεί διαφορετικά στάδια, μεταξύ των οποίων πολλούς γύρους υποβολής πληροφοριών από τον αναφέροντα και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις οικείες εθνικές αρχές·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια για το παραδεκτό των αναφορών και δυνάμει της Συνθήκης και του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, οι αναφορές πρέπει να πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις του παραδεκτού (άρθρο 215 του Κανονισμού), γεγονός που σημαίνει ότι το αντικείμενο της αναφοράς πρέπει να εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης και να αφορά άμεσα τον αναφέροντα, ο οποίος πρέπει να είναι πολίτης της Ένωσης ή να κατοικεί μόνιμα σε αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, ορισμένες αναφορές κηρύσσονται μη παραδεκτές επειδή δεν πληρούν αυτά τα τυπικά κριτήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση επί του παραδεκτού ανταποκρίνεται κυρίως στα εν λόγω νομικά και τεχνικά κριτήρια και δεν πρέπει να καθορίζεται από πολιτικές αποφάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή πύλη για τις αναφορές μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών και καθοδήγησης προς τους αναφέροντες όσον αφορά τα κριτήρια για το παραδεκτό των αναφορών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πλέον προβλέπεται ειδική μεταχείριση των αναφορών που σχετίζονται με τα παιδιά, δεδομένου ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση επεξεργασίας των εν λόγω φακέλων αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω της χρήσης των αναφορών οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να παρακολουθούν την εκπόνηση και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να λειτουργούν ως χρήσιμη πηγή πληροφοριών σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ και τις παραβιάσεις του, πράγμα που έχει μεγάλη σημασία σε θέματα όπως το περιβάλλον, η εσωτερική αγορά, η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, η προστασία των καταναλωτών και ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάθεση μιας αναφοράς συμπίπτει συχνά με την ταυτόχρονη υποβολή καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει ή να ασκήσει προσφυγή κατά παράλειψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στατιστικά στοιχεία (βλέπε την 23η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης (COM(2006)0416)) καταδεικνύουν ότι το ένα τέταρτο, αν όχι το ένα τρίτο, των αναφορών και καταγγελιών που εξετάστηκαν, συνδέονται με διαδικασίες επί παραβάσει ή αποτέλεσαν το έναυσμα για την κίνηση τέτοιων διαδικασιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε αυτές τις διαδικασίες υποβολής αναφοράς παρέχει επιπλέον έλεγχο του διερευνητικού έργου των αρμόδιων θεσμικών οργάνων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να περατώνεται η εξέταση μιας αναφοράς όσο τελεί υπό διερεύνηση από την Επιτροπή·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους αναφέροντες αφορούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως την περιβαλλοντική νομοθεσία (ιδίως τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων, τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την αναζήτηση και την εξόρυξη υδρογονανθράκων και μεγάλα έργα υποδομών και ανάπτυξης), τα θεμελιώδη δικαιώματα (ιδίως τα δικαιώματα των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία, θέματα μεγάλης σημασίας δεδομένου μάλιστα ότι το ένα τέταρτο του ευρωπαϊκού εκλογικού σώματος δηλώνει ότι πάσχει από κάποιου βαθμού διαταραχή ή αναπηρία), την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, τις διακρίσεις, τη μετανάστευση, την απασχόληση, τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (ΤΤΙΡ), την καλή διαβίωση των ζώων, την απονομή δικαιοσύνης και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής Αναφορών εγκαινιάστηκε, με καθυστέρηση ενός έτους, στις 19 Νοεμβρίου 2014 για να αντικαταστήσει τη μέχρι τότε ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αναφορών στην πύλη Europarl και ότι σχεδιάστηκε με σκοπό την προαγωγή του δικαιώματος υποβολής αναφοράς και την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη ζωή της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω διαδικτυακή πύλη, η οποία δεν είναι ακόμη πλήρως λειτουργική, σχεδιάστηκε προκειμένου να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη λύση που θα καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες της διαδικασίας υποβολής αναφοράς και θα προσφέρει ένα αρτιότερο διαδικτυακό εργαλείο στους πολίτες της Ένωσης που επιθυμούν να υποβάλουν αναφορά, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παρακολούθησης της πορείας των αναφορών τους σε πραγματικό χρόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εντοπιστεί διάφορες ανεπάρκειες, ιδίως στη λειτουργία αναζήτησης, οι οποίες υποβαθμίζουν τον ρόλο της πύλης ως δημόσιου μητρώου αναφορών και ότι το δεύτερο στάδιο, που έχει ως στόχο την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων, θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πύλη μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της υπηρεσίας και της προβολής της για τους πολίτες και τα μέλη της επιτροπής και ότι θα λειτουργεί ως ηλεκτρονικός κατάλογος (όπως προβλέπεται στο άρθρο 216 παράγραφος 4 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου) που θα επιτρέπει στους πολίτες να υποβάλλουν και να παρακολουθούν αναφορές και να προσθέτουν την ηλεκτρονική τους υπογραφή στις αναφορές που υποβάλλουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος αυτής της νέας πύλης είναι να αυξηθούν η διαφάνεια και η διαδραστικότητα της διαδικασίας και να βελτιωθούν οι διοικητικές πτυχές, προς το συμφέρον των αναφερόντων, των βουλευτών και του ευρύτερου κοινού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να αποτελέσει το εργαλείο μέσω του οποίου θα αυξηθεί η διαφάνεια στη διαδικασία των αναφορών, θα βελτιωθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες και θα ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες σχετικά με την ικανότητα και τις δυνατότητες της Επιτροπής Αναφορών να τους βοηθά να βρουν λύση στο πρόβλημά τους· τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί και να τονωθεί περαιτέρω η χρήση νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας προκειμένου να έρθει το έργο της Επιτροπής εγγύτερα στους πολίτες·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών αποτελεί σημαντικό μέσο που επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, οι δυνατότητες του οποίου θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε επίπεδο συμμετοχής των πολιτών, το μέσο αυτό θα πρέπει βελτιωθεί περαιτέρω, τα επίπεδα εκπροσώπησης – και οι πρακτικές ρυθμίσεις του – θα πρέπει να ενισχυθούν και θα πρέπει να γίνεται απολύτως σεβαστό και να εφαρμόζεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (πρωτίστως από την Επιτροπή)·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών συνεχίζει να επιδεικνύει ζωηρό ενδιαφέρον για την εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών και ότι γνωρίζει ότι απαιτείται ένας νέος κανονισμός προκειμένου να δοθεί τέλος στις πολυάριθμες ελλείψεις, εμπόδια και αδυναμίες καθώς και στην πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς και ότι απαιτούνται μηχανισμοί για τη δρομολόγηση και την παρακολούθηση μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή υπογραφών·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, την 1η Απριλίου 2012, η Επιτροπή Αναφορών θεωρεί αναγκαίο να αξιολογηθεί η εφαρμογή του ώστε να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες και να προταθούν βιώσιμες λύσεις για την ταχεία αναθεώρησή του, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες ακροάσεις που διοργανώθηκαν για επιτυχημένες πρωτοβουλίες στέφθηκαν με επιτυχία και ότι η εμπλοκή και η συμμετοχή της Επιτροπής Αναφορών ως συνδεδεμένης επιτροπής στις ακροάσεις της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών εκτιμήθηκε πολύ, τόσο από τους βουλευτές όσο και από την κοινωνία των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών υποστηρίζει τη συγκεκριμένη διαδικασία και θέτει την τεράστια εμπειρία που έχει αποκομίσει από το έργο της με τους πολίτες στην υπηρεσία αυτού του στόχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται από την Επιτροπή να δώσει συγκεκριμένη συνέχεια σε κάθε επιτυχή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να σημειωθεί ότι ,λόγω του φόρτου εργασίας της Επιτροπής Αναφορών και της ανάγκης ενίσχυσης των ανθρώπινων πόρων της γραμματείας της, δεν πραγματοποιήθηκε καμία αποστολή ενημέρωσης για τις αναφορές που τελούσαν υπό διερεύνηση κατά τη διάρκεια του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι μελλοντικά θα διενεργηθούν αποστολές σε συνδυασμό με κατάλληλες αναφορές·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2016, οι αποστολές ενημέρωσης αναμένεται ότι θα επανέλθουν στον συνήθη αριθμό τους, δεδομένου ότι αποτελούν ειδικό προνόμιο της Επιτροπής Αναφορών και θεμελιώδες κομμάτι του έργου της, που περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση με τους πολίτες και τις αρχές των οικείων κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη των εν λόγω αντιπροσωπειών συμμετέχουν σε ισότιμη βάση σε όλες τις συναφείς δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι υπόλογη έναντι του Γραφείου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την εξέταση των καταγγελιών των πολιτών της Ένωσης για κρούσματα κακοδιαχείρισης των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της Ένωσης, σχετικά με το οποίο η Επιτροπή Αναφορών εκπονεί επίσης ετήσια έκθεση με βάση την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, η Επιτροπή Αναφορών συμμετείχε ενεργά και άμεσα στην οργάνωση της διαδικασίας εκλογής του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή δυνάμει του άρθρου 204 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2014, η κ. Emily O'Reilly επανεκλέχτηκε στη θέση του Διαμεσολαβητή για πενταετή θητεία μέσα από μια εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επιτροπές αναφορών εθνικών κοινοβουλίων, όπου αυτές υπάρχουν, και ότι πρέπει να υπογραμμιστεί η σημασία της συγκρότησης επιτροπών αναφορών στα κοινοβούλια των κρατών μελών, της ενίσχυσής τους, εάν υπάρχουν ήδη, και της βελτίωσης της μεταξύ τους συνεργασίας·

1.  επισημαίνει το έργο που πρέπει να επιτελεί η Επιτροπή Αναφορών, καθιστώντας δυνατή τη συμμετοχή των πολιτών και των μόνιμων κατοίκων της Ένωσης στην προάσπιση και την προαγωγή των δικαιωμάτων τους και στον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των κανονισμών της ΕΕ, δεδομένου ότι με τις αναφορές αυτές γίνονται γνωστές οι ανησυχίες των πολιτών με σκοπό την επίτευξη λύσης στις νόμιμες αιτιάσεις τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος· επισημαίνει ότι η προθεσμία για τις παραδεκτές αναφορές που απαιτούν διαβούλευση λήγει 9 μήνες μετά από την υποβολή τους στην Επιτροπή Αναφορών· επαναλαμβάνει ότι είναι απαραίτητη η βελτίωση του θεσμικού συντονισμού με τα θεσμικά όργανα σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και με άλλους οργανισμούς, προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα τα ζητήματα που θίγονται στις αναφορές·

2.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών, ως σημείο επαφής για τους πολίτες, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών μπορούν να συναποτελέσουν ένα σύνολο βασικών εργαλείων για να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και ότι πρέπει να διασφαλίζεται η διαφανής και ενδεδειγμένη πρόσβασή τους στα εργαλεία αυτά, καθώς και η εύρυθμη λειτουργία των εργαλείων· υπογραμμίζει την ευθύνη των εν λόγω εργαλείων όσον αφορά την προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και την ενίσχυση της προβολής και της αξιοπιστίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη το έργο που επιτελεί ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν υφίστανται περισσότεροι μηχανισμοί άμεσης συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·

3.  υπογραμμίζει ότι η βελτιωμένη συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές σε ζητήματα που συνδέονται με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ είναι απαραίτητη με στόχο την επανασύνδεση με τους πολίτες της ΕΕ και την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και της λογοδοσίας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι η συνεργασία ενισχύεται μέσω της προορατικής ανταλλαγής πληροφοριών σε όλα τα θεσμικά επίπεδα και έχει καθοριστική σημασία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που θίγουν οι αναφέροντες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ενίοτε οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές δεν αποκρίνονται στα αιτήματα της Επιτροπής Αναφορών·

4.  προειδοποιεί για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στην εξέταση των αναφορών λόγω των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων που έχει στη διάθεσή της η γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών, γεγονός που έχει, με τη σειρά του, σαφή αντίκτυπο στο χρονικό διάστημα που παρέχεται για την εξέταση των αναφορών, ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό του παραδεκτού· θεωρεί ότι οι εν λόγω καθυστερήσεις δεν είναι αποδεκτές εφόσον σκοπός είναι η παροχή άριστων υπηρεσιών και ότι όχι μόνο υπονομεύουν το αποτελεσματικό δικαίωμα υποβολής αναφοράς, αλλά βλάπτουν επίσης την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στα μάτια των ενδιαφερόμενων πολιτών· παρακινεί τις αρμόδιες πολιτικές και διοικητικές αρχές του Κοινοβουλίου να βρουν, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προϋπολογισμών, κατάλληλη λύση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το έργο της Επιτροπής Αναφορών ανταποκρίνεται στο πνεύμα των Συνθηκών·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αιτιολογείται διεξοδικά στον αναφέροντα το μη παραδεκτό ή η περάτωση της αναφοράς ως μη βάσιμης·

6.  καλεί την Επιτροπή Αναφορών και, εφόσον χρειαστεί, τις επιτροπές του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιες για την τροποποίηση του Κανονισμού, να διαμορφώσουν με σαφέστερο τρόπο τα κριτήρια για τον καθορισμό του βάσιμου και τους κανόνες για τον καθορισμού του παραδεκτού, καθώς και της συνέχισης ή της περάτωσης μιας αναφοράς, και να φροντίσουν επιπλέον ώστε οι δυνητικοί αναφέροντες να έχουν σαφή εικόνα·

7.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή συμβάλλοντας στη εξέταση ζητημάτων που θίγουν οι αναφέροντες και ζητά από την Επιτροπή να παρακολουθεί, με προορατικότητα και εγκαίρως, ορισμένα έργα για τα οποία οι αναφέροντες καταγγέλλουν ότι έχει παραβιαστεί, ή θα παραβιαστεί στο μέλλον, το δίκαιο της Ένωσης, μέσω της υλοποίησης του επίσημου σχεδιασμού· καλεί την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να παρεμβαίνει διορθωτικά σε αυτές τις περιπτώσεις εσφαλμένης μεταφοράς του ενωσιακού δικαίου στο εθνικό δίκαιο, ή μη μεταφοράς του, τις οποίες καταγγέλλουν πολλές από τις αναφορές που υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο· καλεί επίσης την Επιτροπή να επιδεικνύει εν προκειμένω μικρότερο δισταγμό ως προς την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει· υπογραμμίζει ότι κατά την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει πρέπει να αναιρείται η εντύπωση ότι τα μεγάλα κράτη μέλη τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει σε τακτική βάση την Επιτροπή Αναφορών για τις εξελίξεις και τη συγκεκριμένη έκβαση των διαδικασιών επί παραβάσει που συνδέονται άμεσα με οιαδήποτε αναφορά·

8.  καλεί την Επιτροπή να συμμετέχει πλήρως στην όλη διαδικασία των αναφορών, συγκεκριμένα διεξάγοντας διεξοδικές έρευνες επί των παραδεκτών υποθέσεων που της υποβάλλονται, και, εν τέλει, να παρέχει σε εύθετο χρόνο εγγράφως ακριβείς και ενημερωμένες απαντήσεις στους αναφέροντες· αναμένει οι εν λόγω απαντήσεις να αναπτύσσονται περαιτέρω στις προφορικές συζητήσεις επί των ζητημάτων αυτών στις δημόσιες συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών· θεωρεί ότι, για λόγους θεσμικής αξιοπιστίας, η Επιτροπή πρέπει να εκπροσωπείται στις εν λόγω συζητήσεις από υπάλληλο κατάλληλης βαθμίδας· θεωρεί ότι, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η Επιτροπή πρέπει να εισέρχεται περισσότερο στην ουσία και να λαμβάνει υπόψη το ύψιστο πνεύμα της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ·

9.  ζητεί, για λόγους διαφάνειας και στο πνεύμα της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, να διευκολύνει η Επιτροπή την πρόσβαση σε έγγραφα που περιέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις πιλοτικές διαδικασίες της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τις ληφθείσες αναφορές, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ερωτήσεων και απαντήσεων μεταξύ της Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, τουλάχιστον όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία·

10.  τονίζει τη σημασία της προληπτικής παρακολούθησης και της έγκαιρης αποτρεπτικής δράσης εκ μέρους της Επιτροπής όπου υπάρχουν βάσιμα στοιχεία ότι ορισμένα προγραμματισμένα και δημοσιοποιημένα έργα μπορεί να παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία· εκφράζει την ανησυχία του για την τρέχουσα τάση της Επιτροπής να παρεμποδίζει την ουσιαστική διερεύνηση πολλών αναφορών, για αμιγώς διαδικαστικούς λόγους· διαφωνεί με τις επαναλαμβανόμενες προτάσεις για αρχειοθέτηση πολλών φακέλων που σχετίζονται με συγκεκριμένες αναφορές χωρίς να αναμένεται το αποτέλεσμα από την εξέταση των ζητημάτων που θέτουν, και πιστεύει ότι τούτο δεν συνάδει με το πνεύμα του ύψιστου ρόλου της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών· ζητεί ακόμα μεγαλύτερη προσοχή και συνακόλουθη δράση, ιδίως όσον αφορά τις υποθέσεις που παρουσιάζουν οι αναφέροντες και στις οποίες ενδέχεται να υπάρχουν πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ από την ίδια την Επιτροπή, για παράδειγμα στον τομέα της πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα, όπως διασφαλίζεται από τη σύμβαση του Άαρχους·

11.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή ανταποκρίνεται σε όλες τις αναφορές κατά τρόπο ενδελεχή και προορατικό και εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας·

12.  ζητεί, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της Επιτροπής Αναφορών και του σημαντικού φόρτου εργασίας της που οφείλεται στην επικοινωνία της με τους χιλιάδες πολίτες και κατοίκους που υποβάλλουν αναφορές κάθε χρόνο, να αυξηθεί το ανθρώπινο δυναμικό που διατίθεται στη γραμματεία της·

13.  υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της αλληλογραφίας με τους πολίτες με στόχο τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους·

14.  θεωρεί πρωταρχικής σημασίας να ενισχυθεί η συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια και τις συναφείς επιτροπές τους και με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και να ενθαρρύνονται οι αρχές των κρατών μελών να μεταφέρουν στο δίκαιό τους και να εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ με πλήρη διαφάνεια· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη με στόχο την αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών, και ενθαρρύνει την παρουσία εκπροσώπων των κρατών μελών στις συνεδριάσεις· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να παρίστανται εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Επιτροπής του υψηλότερου δυνατού βαθμού στις συνεδριάσεις και τις ακροάσεις της Επιτροπής Αναφορών στις οποίες το περιεχόμενο των θεμάτων που συζητούνται απαιτεί τη συμμετοχή των προαναφερόμενων θεσμικών οργάνων· επαναλαμβάνει την έκκληση που περιέχεται στο ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2013(1) για τη δρομολόγηση ενισχυμένου διαρθρωμένου διαλόγου με τα κράτη μέλη, ιδίως μέσω της διεξαγωγής τακτικών συνεδριάσεων με μέλη των εθνικών επιτροπών αναφορών ή άλλες αρμόδιες αρχές·

15.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να θεσμοθετήσουν την υποχρέωση σύστασης λειτουργικών επιτροπών αναφορών στα εθνικά κοινοβούλια, πράγμα που θα βελτίωνε σημαντικά την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας της Επιτροπής Αναφορών με τα εθνικά κοινοβούλια·

16.  εκτιμά ότι έχει πρωταρχική σημασία να ενισχύσει η επιτροπή τη συνεργασία της με τις άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου, ζητώντας την άποψή τους για τις αναφορές, προσκαλώντας τα μέλη τους στις συζητήσεις που εμπίπτουν στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητάς τους και συμμετέχοντας περισσότερο στο έργο τους ως γνωμοδοτική επιτροπή για ορισμένες εκθέσεις, ιδίως για τις εκθέσεις που αφορούν την ορθή μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης στα κράτη μέλη· ζητεί από τις αρμόδιες επιτροπές να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις αναφορές που τους διαβιβάζονται και να παρέχουν τις παρατηρήσεις που είναι απαραίτητες για την ορθή εξέταση των αναφορών·

17.  υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία της Επιτροπής Αναφορών ως επιτροπής ελέγχου, η οποία πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε διοικητικό επίπεδο στα κράτη μέλη· επαναλαμβάνει την έκκληση για περισσότερες πολιτικές συζητήσεις στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της ολομέλειας και για εντονότερη επικοινωνία σχετικά με τις αναφορές των ευρωπαίων πολιτών, την οποία διατύπωσε στο ανωτέρω ψήφισμά του σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2013·

18.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν παρέχεται σε περισσότερους αναφέροντες η δυνατότητα να εκθέσουν απευθείας το ζήτημά τους στην Επιτροπή Αναφορών, εν μέρει ελλείψει χρόνου στις συνεδριάσεις και ελλείψει ανθρώπινων πόρων στη γραμματεία της επιτροπής· ζητεί να βελτιωθούν οι προθεσμίες εντός των οποίων ειδοποιούνται οι αναφέροντες για την επεξεργασία των αναφορών τους και για την εξέτασή τους από την Επιτροπή Αναφορών· στηρίζει την ευρύτερη χρήση της τηλεδιάσκεψης ή οιουδήποτε άλλου μέσου επιτρέπει στους αναφέροντες να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών, ακόμη και αν δεν μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως·

19.  ζητεί την ταχεία συγκρότηση ανεπίσημου δικτύου αναφορών εντός του Κοινοβουλίου, με τη συμμετοχή βουλευτών που εκπροσωπούν κάθε επιτροπή του Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ομαλός και αποτελεσματικός συντονισμός του έργου που σχετίζεται με τις αναφορές, πράγμα που θα βελτιώσει την άσκηση του δικαιώματος υποβολής αναφοράς·

20.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι υπόλοιπες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων εξετάζοντας στις συνεδριάσεις τους ζητήματα που θίγονται στις αναφορές σε συνάρτηση με τις αρμοδιότητές τους και, κατά περίπτωση, χρησιμοποιώντας τις αναφορές ως πηγή πληροφοριών στο πλαίσιο νομοθετικών διαδικασιών·

21.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν έχει εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη και ότι, για πολλούς πολίτες, η εφαρμογή του αποδείχθηκε ελάχιστα σαφής και, σε ορισμένο βαθμό, απογοητευτική· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν έχει εγκρίνει ακόμα την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 ΣΕΕ, και ότι δεν παρέχεται στους ευρωπαίους πολίτες επαρκές επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε αυτό το πλαίσιο· εκφράζει τη λύπη του για την αυστηρή ερμηνεία του άρθρου 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την Επιτροπή, το οποίο προβλέπει ότι οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα θεσμικά όργανα, τα λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, και στα κράτη μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δηλώνει συχνά αδυναμία παρέμβασης στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όταν η Επιτροπή Αναφορών υποβάλλει σχετικό αίτημα, επικαλούμενη το άρθρο 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι προσδοκίες των πολιτών συχνά υπερβαίνουν τα όρια του επιτρεπτού βάσει των αυστηρά νομικών διατάξεων του Χάρτη· ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών και να αναζητήσει μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 51·

22.  υπογραμμίζει το σημαντικό έργο που επιτελεί η Επιτροπή Αναφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· λαμβάνει δεόντως υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σχετικά με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)· επισημαίνει ότι το ενωσιακό πλαίσιο πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης· ζητεί, εν προκειμένω, να ενισχυθεί η ικανότητα της Επιτροπής Αναφορών και της γραμματείας της, προκειμένου να μπορεί η Επιτροπή Αναφορών να εκπληρώνει σωστά τον προστατευτικό της ρόλο· ζητεί τον διορισμό υπαλλήλου που θα είναι αρμόδιος για την επεξεργασία των ζητημάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρία· τονίζει την προθυμία της Επιτροπής Αναφορών να συνεργαστεί στενά με άλλες νομοθετικές επιτροπές που συμμετέχουν στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα άτομα με αναπηρία· καταγράφει την ανάγκη να καταβάλει η Επιτροπή Αναφορών περισσότερες προσπάθειες και να αναλάβει περαιτέρω δράση για την προστασία των ατόμων με αναπηρία, όπως δράσεις με στόχο την προώθηση της ταχείας κύρωσης της Συνθήκης του Μαρακές·

23.  αναγνωρίζει τον προβληματισμό των πολιτών για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) και τις διαπραγματεύσεις στις οποίες συμμετέχει η Επιτροπή, όπως επισημαίνεται σε πολυάριθμες αναφορές που υποβλήθηκαν το 2014· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να εφαρμόσει η Επιτροπή επειγόντως τις σχετικές συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή·

24.  επισημαίνει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με τις συστάσεις της Επιτροπής για τις διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ, στην οποία, όπως επισημάνθηκε σε πολυάριθμες αναφορές, απορρίπτει τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους (ISDS), και εκφράζει τη λύπη του για την απόρριψη της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών κατά της ΤΤΙΡ·

25.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν κυρώσει ακόμη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να την υπογράψουν και να την κυρώσουν το συντομότερο δυνατό·

26.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υπογράψουν και να κυρώσουν το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να υπογράψουν και να κυρώσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τη Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για τα άτομα με μειωμένη όραση ή τα άτομα που έχουν πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων·

28.  επισημαίνει την ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται σε ορισμένες αναφορές που αφορούν το έργο της διερεύνησης και εκμετάλλευσης ενδεχόμενων κοιτασμάτων πετρελαίου στα Κανάρια Νησιά· αναγνωρίζει ότι οι αναφέροντες που αντιτάχθηκαν στο έργο για περιβαλλοντικούς λόγους συνέβαλαν σημαντικά στην αποσαφήνιση του διαλόγου· αναγνωρίζει ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα παραμένουν προτεραιότητα για τους αναφέροντες, γεγονός που αναδεικνύει την αδυναμία των κρατών μελών στον τομέα αυτό· διαπιστώνει ότι πολλές από αυτές τις αναφορές αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων, την ασφαλή υδροδότηση, την πυρηνική ενέργεια, την υδραυλική ρωγμάτωση και την προστασία ζωικών ειδών·

29.  τονίζει τον υψηλό αριθμό αναφορών που απορρίπτουν τη χρήση της τεχνικής της υδραυλικής ρωγμάτωσης για την εξόρυξη αερίου και πετρελαίου από το υπέδαφος και οι οποίες επισημαίνουν τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που συνδέονται με τη χρήση της εν λόγω τεχνικής·

30.  καταγγέλλει ιδίως την πρακτική του «κατακερματισμού» των υποθέσεων, η οποία παρατηρείται κατά κόρον όταν πρόκειται για μεγάλα έργα υποδομών ή δραστηριότητες γεώτρησης που αποτελούν το αντικείμενο πολυάριθμων αναφορών περιβαλλοντικού χαρακτήρα·

31.  επισημαίνει τις ανησυχίες αναφερόντων σχετικά με εικαζόμενες περιπτώσεις αδικίας που σημειώθηκαν στο πλαίσιο διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών για υποθέσεις διάστασης ή διαζυγίου γονέων στις οποίες ανέκυψαν ζητήματα σχετικά με την επιμέλεια ανηλίκων και εξαναγκαστικές υιοθεσίες· παρατηρεί, εν προκειμένω, ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, στην περίπτωση συζύγων διαφορετικής ιθαγένειας, ασκούνται συχνά διακρίσεις λόγω εθνικότητας υπέρ του γονέα που κατάγεται από το κράτος μέλος στο οποίο διεξάγονται οι σχετικές διαδικασίες και κατά του μη υπηκόου του κράτους αυτού, γεγονός που έχει σοβαρές και συχνά δραματικότατες επιπτώσεις στα δικαιώματα του παιδιού· υπογραμμίζει ότι έχει λάβει καταγγελίες για περιστατικά στα οποία εμπλέκονται διάφορα κράτη μέλη (Γερμανία (ιδίως σε σχέση με περιστατικά που αφορούν τις δραστηριότητες της γερμανικής υπηρεσίας προστασίας ανηλίκων), Γαλλία, Κάτω Χώρες, Σλοβακία, Δανία) και η Νορβηγία, και χαιρετίζει, εν προκειμένω, την επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξελλών ΙΙα εντός του 2016· τονίζει ότι, το 2015, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Επιτροπής Αναφορών μια νέα ομάδα εργασίας, επιφορτισμένη με την παροχή ταχείας και συνεκτικής ανταπόκρισης σε αυτές τις ανησυχίες, η οποία πραγματοποίησε διερευνητική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ερευνήσει καταγγελίες αυτού του είδους επί τόπου·

32.  επισημαίνει τον σημαντικό αριθμό αναφορών που ελήφθησαν και οι οποίες καταγγέλλουν σε έντονο ύφος και προειδοποιούν για τις επιπτώσεις της μεταναστευτικής, εμπορικής και εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών· τονίζει την υποχρέωση που υπέχουν όλα τα θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ, περιλαμβανομένου του Frontex, να εξασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή, στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων δράσης τους, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

33.  χαιρετίζει τον κοινωνικό διάλογο «Ευρωπαϊκό φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού» που διοργανώνεται κάθε χρόνο, από το 2007, με πρωτοβουλία της Επιτροπής και έχει ως στόχο την προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών στο πλαίσιο εσωτερικών και εξωτερικών δράσεων της ΕΕ· σημειώνει ότι οι συμμετέχοντες στον διάλογο αυτό είναι εκπρόσωποι των κρατών μελών, συνήγοροι για τα δικαιώματα των παιδιών, η Επιτροπή των Περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNICEF και μη κυβερνητικές οργανώσεις·

34.  υπογραμμίζει την πολυμορφία των θεμάτων που θίγονται στις αναφορές των πολιτών, όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η εσωτερική αγορά, η περιβαλλοντική νομοθεσία,οι εργασιακές σχέσεις, οι μεταναστευτικές πολιτικές, οι εμπορικές συμφωνίες, ζητήματα δημόσιας υγείας, η προστασία των παιδιών, οι μεταφορές, τα δικαιώματα των ζώων και οι διακρίσεις· ζητεί περαιτέρω εξειδίκευση του έργου της Επιτροπής Αναφορών για τις σημαντικές πολιτικές τις οποίες θίγουν οι αναφέροντες· ζητεί να διατεθούν περισσότεροι πόροι στη γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την εντατική και εκτεταμένη υποβολή αναφορών·

35.  εκτιμά ότι η διοργάνωση δημόσιων ακροάσεων συνιστά σημαντικό εργαλείο για την εξέταση των προβλημάτων που θίγουν οι πολίτες· επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στις δημόσιες ακροάσεις που διοργανώθηκαν με την Επιτροπή Περιβάλλοντος σε απάντηση στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα», και με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Ένας από εμάς»· εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών είναι ένα εργαλείο που προάγει τη διεθνική, συμμετοχική και αντιπροσωπευτική δημοκρατία και το οποίο, κατά την έγκριση ενός νέου κανονισμού, μπορεί να επιτρέψει στους πολίτες να συμμετέχουν πιο άμεσα στη χάραξη, την ανάδειξη και την ιεράρχηση προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε σχέση με τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να συμμετάσχει προδραστικά στη διοργάνωση δημόσιων ακροάσεων για επιτυχημένες πρωτοβουλίες· δεσμεύεται να δώσει προτεραιότητα, σε θεσμικό επίπεδο, στη βελτίωση αυτής της συμμετοχικής διαδικασίας και στη διασφάλιση της δέουσας νομοθετικής συνέχειας όπου ενδείκνυται· επικροτεί τη χρήση χαρακτηριστικών πρόσβασης για άτομα με αναπηρία στις ακροάσεις, όπως η οθόνη μετατροπής κειμένου σε ομιλία·

36.  εκφράζει τη λύπη του για την απόκριση της Επιτροπής στις λιγοστές επιτυχείς ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών, καθώς και για το γεγονός ότι δεν δόθηκε επαρκής συνέχεια στο μόνο μέσο διεθνικής συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ·

37.  εφιστά την προσοχή στον μεγάλο αριθμό ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν το 2014 όπως το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ, Πολίτες της ΕΕ: τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας»(3), η οποία άνοιξε τον διάλογο σχετικά με την εναρμόνιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι· εφιστά την προσοχή στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών το 2013 (Α7-0131/2014) και στο ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2013(4), όσον αφορά κυρίως τη συμφωνία για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ)·

38.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να συνεχίσει το 2014 τις δραστηριότητες που είχε δρομολογήσει το 2013 στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών», δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις ευρωπαϊκές εκλογές (που πραγματοποιήθηκαν από τις 22 έως τις 25 Μαΐου 2014)· επικροτεί τη βούληση της Επιτροπής να ενημερώνει τους πολίτες για τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, καθώς και την προθυμία της να παρέχει εν προκειμένω πληροφορίες και συμβουλές στους πολίτες της Ένωσης για τα δικαιώματά τους και για τους δημοκρατικούς μηχανισμούς που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να τα υπερασπίζονται· τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θέμα των ευρωπαϊκών εκλογών, δεδομένου ότι σε πολλά κράτη μέλη το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές του 2014 ήταν χαμηλότερο από 50%·

39.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει μια πλήρως λειτουργική πύλη στο Διαδίκτυο, μέσω της οποίας οι αναφέροντες μπορούν πράγματι να εγγράφονται, να υποβάλλουν αναφορές, να τηλεφορτώνουν συνοδευτικά έγγραφα, να υποστηρίζουν τις παραδεκτές αναφορές, να λαμβάνουν πληροφορίες για τις αναφορές και να λαμβάνουν αυτόματες ειδοποιήσεις για αλλαγές της κατάστασης της αναφοράς τους μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, καθώς επίσης να έρχονται σε άμεση επαφή με τους υπαλλήλους της ΕΕ για να έχουν σαφή και απευθείας ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των ζητημάτων που εγείρουν στις αναφορές τους· εκφράζει τη λύπη του για τη μη τήρηση του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και για το γεγονός ότι πολλά από τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά δεν έχουν ολοκληρωθεί· παροτρύνει τα αρμόδια διοικητικά όργανα να επιταχύνουν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των εναπομεινάντων σταδίων του έργου και για τη διόρθωση τυχόν υφιστάμενων ελλείψεων· επισημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας υποβολής αναφοράς·

40.  ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια και τις αρχές σε κατώτερο επίπεδο στα κράτη μέλη που διαθέτουν αντίστοιχα όργανα καταγγελιών, να υιοθετήσουν μια κοινή προσέγγιση με σκοπό να πληροφορούνται με απόλυτη σαφήνεια οι πολίτες σε ποιο επίπεδο και σε ποια αρχή μπορούν να απευθύνουν τις αναφορές τους·

41.  ζητεί την αποτελεσματική αξιολόγηση του προσωπικού της γραμματείας της Επιτροπής Αναφορών, με γνώμονα την εξασφάλιση ποιοτικής και ποσοτικής επάρκειας, δεδομένης της μεγάλης συσσώρευσης αναφορών και των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων στην επεξεργασία τους· θεωρεί ότι η προσήκουσα επεξεργασία και εξέταση των αναφορών που έχουν εγκριθεί, σε συνδυασμό με την παροχή επαρκών πληροφοριών στους αναφέροντες, έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·

42.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί μια πιο εποικοδομητική ενημέρωση των πολιτών μέσα από τη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής Αναφορών με τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων στα κράτη μέλη·

43.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο του δικτύου SOLVIT, το οποίο σε τακτικά χρονικά διαστήματα αποκαλύπτει και λύνει προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς· παροτρύνει την Επιτροπή να αναβαθμίσει αυτό το εργαλείο, να επιτρέψει την πρόσβαση των μελών της Επιτροπής Αναφορών στο σύνολο των πληροφοριών που διατίθενται μέσω του SOLVIT και να παρέχει τακτική ενημέρωση στα μέλη σχετικά με τις υποθέσεις που σχετίζονται με υποβληθείσες αναφορές·

44.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας της Επιτροπής Αναφορών με τα άλλα όργανα και φορείς της ΕΕ και με τις εθνικές αρχές στα κράτη μέλη· εκτιμά ότι η βελτίωση του διαλόγου και της συστηματικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη, ιδίως με τις επιτροπές αναφορών των εθνικών κοινοβουλίων, έχει καίρια σημασία· συνιστά στα κοινοβούλια όλων των κρατών μελών που δεν το έχουν πράξει μέχρι στιγμής να συγκροτήσουν επιτροπές αναφορών· θεωρεί ότι η επίσκεψη αντιπροσωπείας της επιτροπής αναφορών του σκοτσέζικου κοινοβουλίου στην Επιτροπή Αναφορών, στις 2 Δεκεμβρίου 2014, αποτελεί παράδειγμα αυτής της συνεργασίας και ότι εταιρικές σχέσεις αυτού του είδους καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την από κοινού αξιοποίηση εμπειριών και την τελειοποίηση της πρακτικής για μια συστηματική και αποτελεσματική διαβίβαση των αναφορών στα αρμόδια όργανα·

45.  υπογραμμίζει ότι η στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη είναι εξαιρετικά σημαντική για το έργο της Επιτροπής Αναφορών· προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προδραστικό ρόλο απαντώντας σε αναφορές που αφορούν την εφαρμογή και την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην παρουσία και την ενεργό συνεργασία εκπροσώπων των κρατών μελών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών· υπογραμμίζει την παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης στη συνεδρίαση της 10ης Φεβρουαρίου 2014, στην οποία υποβλήθηκε η έκθεση σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στην Ελλάδα (18 έως 20 Σεπτεμβρίου 2013) για το ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων·

46.  υπενθυμίζει ότι οι διερευνητικές επισκέψεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία διερεύνησης που διαθέτει η Επιτροπή Αναφορών, όπως προβλέπεται στους κανόνες, παρόλο που το 2014 δεν πραγματοποιήθηκε καμία τέτοια επίσκεψη· θεωρεί απαραίτητο να μη σταματά η διεκπεραίωση αναφορών, ιδίως όσον αφορά τις απαραίτητες διερευνητικές επισκέψεις, ούτε στο διάστημα μεταξύ των εκλογών και της σύστασης του νέου Κοινοβουλίου, και καλεί τις επιτροπές του Κοινοβουλίου να λάβουν τα δέοντα μέτρα· τονίζει ότι είναι αναγκαίο οι αποστολές ενημέρωσης να οδηγούν σε σαφείς συστάσεις που εστιάζουν στην επίλυση των προβλημάτων των αναφερόντων· αναμένει να συνεχιστεί από το 2016 η τακτική δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών όσον αφορά τις διερευνητικές επισκέψεις·

47.  καλεί την Ελλάδα να λάβει υπόψη τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στην έκθεση της διερευνητικής επίσκεψης σχετικά με τη συλλογή των αποβλήτων και τους χώρους διάθεσης αποβλήτων στην Ελλάδα, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αναφορών τον Φεβρουάριο του 2014· ζητεί από την Επιτροπή να ελέγχει προσεκτικά με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται τα κονδύλια που διατίθενται για τη συλλογή απορριμμάτων· ζητεί από τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες της ΕΕ στον τομέα της ανακύκλωσης απορριμμάτων·

48.  αποδίδει μεγάλη σημασία στην παρουσία και την ενεργό συνεργασία εκπροσώπων των κρατών μελών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών· επικροτεί και ενθαρρύνει την παρουσία εκπροσώπων των δημόσιων αρχών του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, τη συμμετοχή τους και την ενεργό τους συνεργασία· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αναφοράς·

49.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συνεργασία με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, όπως και η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις άριστες σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και της Επιτροπής Αναφορών εντός του θεσμικού πλαισίου· εκτιμά ιδιαίτερα την τακτική συνεισφορά της Διαμεσολαβήτριας στις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών σε όλη τη διάρκεια του έτους·

50.  προσβλέπει στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις επιτροπές αναφορών, εφόσον υπάρχουν, των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων των διαφόρων κρατών μελών· δεσμεύεται να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών αυτού του είδους στα υπόλοιπα κράτη μέλη που επιθυμούν να προχωρήσουν στην ενέργεια αυτή·

51.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις επιτροπές αναφορών τους και στους εθνικούς διαμεσολαβητές τους ή παρόμοιους αρμόδιους φορείς.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0204.
(2) Εγκρίθηκε από την επιτροπή του ΟΗΕ στη δέκατη τέταρτη σύνοδό της (17 Αυγούστου-4 Σεπτεμβρίου 2015)· Βλέπε: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0233.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0009.


Πολίτες της ΕΕ κρατούμενοι στην Ινδία και συγκεκριμένα Εσθονοί και Βρετανοί ναυτικοί
PDF 403kWORD 69k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τους Εσθονούς και Βρετανούς ναυτικούς που έχουν τεθεί υπό κράτηση στην Ινδία (2016/2522(RSP))
P8_TA(2016)0022RC-B8-0085/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), και ιδίως τα άρθρα 9, 10 και 14 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Οκτωβρίου 2013, το 35μελές πλήρωμα (περιλαμβανομένων 14 Εσθονών και 6 Βρετανών, καθώς και Ινδών και Ουκρανών) του με έδρα τις ΗΠΑ και σημαία της Σιέρα Λεόνε ιδιόκτητου πλοίου MV Seaman Guard Ohio συνελήφθη στην πολιτεία Ταμίλ Ναντού με την κατηγορία της παράνομης κατοχής όπλων σε ινδικά ύδατα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλήρωμα βρισκόταν προφανώς σε αποστολή για την καταπολέμηση της πειρατείας, δεν άσκησε καμία επιθετική ενέργεια κατά Ινδών πολιτών και αρνήθηκε σταθερά ότι διέπραξε κάποιο λάθος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες ακυρώθηκαν αμέσως μετά αλλά οι ινδικές αρχές άσκησαν έφεση και το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε τη διεξαγωγή της δίκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλήρωμα δεν μπόρεσε να εγκαταλείψει την Ινδία ή να εργαστεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διεξήχθησαν υψηλού επιπέδου εκτεταμένες και τακτικές επαφές μεταξύ των ινδικών αρχών και των βρετανικών και εσθονικών ομολόγων τους, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο υπουργών και πρωθυπουργών· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις επαφές αυτές ζητήθηκε η έγκαιρη επιστροφή των δεκατεσσάρων Εσθονών και των έξι Βρετανών μεταξύ των μελών του πληρώματος, εφιστώντας την προσοχή στη δυσχερή οικονομική κατάσταση και την ψυχική οδύνη των οικογενειών τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Ιανουαρίου 2016 σε καθένα από τους 35 ναυτικούς και φρουρούς επιβλήθηκε η μέγιστη ποινή 5ετούς φυλάκισης με καταναγκαστικά έργα και πρόστιμο 3 000 INR (40 EUR)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι αυτοί κρατούνται σήμερα στη φυλακή Palayamokotti, στην πολιτεία Ταμίλ Ναντού· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να ασκήσουν προσφυγή κατά των καταδικαστικών αποφάσεων εντός του καθορισμένου χρόνου των 90 ημερών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η τροπή των γεγονότων προκάλεσε έκπληξη και ανησυχία σε διάφορα επίπεδα·

1.  σέβεται την κυριαρχία της Ινδίας σε ολόκληρη την επικράτεια και τη δικαιοδοσία της και αναγνωρίζει την ακεραιότητα του ινδικού νομικού συστήματος·

2.  συμμερίζεται τη βάσιμη ανησυχία και ευαισθησία της Ινδίας, που οφείλεται στην πρόσφατη εμπειρία της, σε σχέση με την τρομοκρατία·

3.  γνωρίζει ότι το προσωπικό που συμμετείχε στην αποστολή, σύμφωνα με πληροφορίες, ασκούσε καθήκοντα καταπολέμησης της πειρατείας και ότι οι επί του σκάφους ομάδες προστασίας έχει αποδειχθεί ότι είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο κατά της πειρατείας και αξίζουν την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας·

4.  καλεί τις ινδικές αρχές να διασφαλίσουν ότι η υπόθεση του πληρώματος του MV Seaman Guard Ohio αντιμετωπίζεται με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων και νομικών δικαιωμάτων των εναγομένων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σε διάφορους χάρτες, συνθήκες και συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει προσυπογράψει η Ινδία·

5.  προτρέπει τις ινδικές αρχές να ενεργήσουν ευνοϊκά στην παρούσα υπόθεση, να διευθετήσουν τις νομικές διαδικασίες όσο το δυνατόν ταχύτερα και να ελευθερώσουν όλο το προσωπικό μέχρι όσο εκκρεμούν οι δικαστικές διαδικασίες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις για τους εμπλεκόμενους και τις οικογένειές τους·

6.  συνιστά στην Ινδία να εξετάσει το ενδεχόμενο να υπογράψει το έγγραφο του Montreux της 18ης Σεπτεμβρίου 2008, το οποίο, μεταξύ άλλων, ορίζει τον τρόπο με τον οποίο το διεθνές δίκαιο εφαρμόζεται στις δραστηριότητες των ιδιωτικών επιχειρήσεων στρατιωτικών καθηκόντων και ασφάλειας (PMSC)·

7.  υπογραμμίζει τις μακροχρόνιες εξαιρετικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της και της Ινδίας· προτρέπει την Ινδία και τις ευρωπαϊκές χώρες να εξασφαλίσουν ότι το συμβάν αυτό δεν έχει αρνητική επίπτωση στις ευρύτερες σχέσεις· υπογραμμίζει τη σημασία ύπαρξης στενής οικονομικής, πολιτικής και στρατηγικής σχέσης μεταξύ της Ινδίας και των κρατών μελών της ΕΕ καθώς και της ΕΕ·

8.  καλεί την ΕΕ και την Ινδία να εντείνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας και της καταπολέμησης της πειρατείας, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης διεθνούς δόγματος και τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει ο ρόλος της Ινδίας στην περιοχή· πιστεύει, επιπλέον, ακράδαντα ότι αυτό θα συμβάλει στην πρόληψη παρόμοιων περιπτώσεων διαφωνίας στο μέλλον·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Ινδίας.


Αιθιοπία
PDF 429kWORD 102k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στην Αιθιοπία (2016/2520(RSP))
P8_TA(2016)0023RC-B8-0082/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Αιθιοπία και ιδίως την πιο πρόσφατη συζήτηση στην ολομέλεια σχετικά με το θέμα αυτό, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) της 23ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τις πρόσφατες ταραχές στην Αιθιοπία·

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Federica Mogherini, και του Υπουργού Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας, Tedros Adhanom, της 20ής Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση Τύπου της 13ης Ιανουαρίου 2016 της Ύπατης Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου Federica Mogherini και του Υπουργού Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας, Tedros Adhanom,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της 27ης Μαΐου 2015 της εκπροσώπου της ΕΥΕΔ σχετικά με τις εκλογές στην Αιθιοπία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 10ης Ιουλίου 2015 του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την προαγωγή και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, David Kaye, σχετικά με την απελευθέρωση αιθιόπων δημοσιογράφων·

–  έχοντας υπόψη την τελευταία Καθολική Περιοδική Εξέταση για την Αιθιοπία ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας που εγκρίθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1994, και ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δημοκρατικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων μορφών Ωμής, Απάνθρωπης, Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, την οποία επικύρωσε η Αιθιοπία το 1994,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις πρόσφατες γενικές εκλογές, που διεξήχθησαν στις 24 Μαΐου 2015, το Επαναστατικό Λαϊκό Δημοκρατικό Μέτωπο της Αιθιοπίας (EPRDF) παρέμεινε το κυβερνών κόμμα και κέρδισε όλες τις έδρες στο εθνικό κοινοβούλιο, εν μέρει εξαιτίας της έλλειψης επικριτών και διαφωνούντων κατά την εκλογική διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομοσπονδιακές εκλογές του Μαΐου πραγματοποιήθηκαν σε μια γενική ατμόσφαιρα εκφοβισμού και προβληματισμών για την έλλειψη ανεξαρτησίας της Εθνικής Εφορευτικής Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το EPRDF βρίσκεται στην εξουσία για εικοστή τέταρτη χρονιά, μετά την ανατροπή της στρατιωτικής κυβέρνησης το 1991·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών, η μεγαλύτερη περιφέρεια της Αιθιοπίας, η Oρόμια, τόπος της μεγαλύτερης εθνοτικής ομάδας της Αιθιοπίας, έχει πληγεί από ένα κύμα μαζικών διαδηλώσεων κατά της επέκτασης του δημοτικών ορίων της πρωτεύουσας, Αντίς Αμπέμπα, που έχει δημιουργήσει κινδύνους έξωσης των αγροτών από τη γη τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν στις γενικά ειρηνικές διαμαρτυρίες, σκοτώνοντας τουλάχιστον 140 διαδηλωτές και τραυματίζοντας πολλούς άλλους, κατά τη διάρκεια της, ενδεχομένως, μεγαλύτερης κρίσης που έχει γνωρίσει η Αιθιοπία, μετά τις βιαιότητες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2005· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντίθετα, η κυβέρνηση παραδέχτηκε μόνο τον θάνατο μερικών δεκάδων πολιτών, καθώς και 12 μελών των δυνάμεων ασφαλείας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Ιανουαρίου 2016, η κυβέρνηση αποφάσισε να ακυρώσει το επίμαχο μεγάλης κλίμακας σχέδιο αστικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο, θα επεκτείνει κατά 20 φορές τα σημερινά όρια της πόλης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση της Αντίς Αμπέμπα έχει ήδη εκτοπίσει εκατομμύρια αγροτών Oρόμο και τους έχει παγιδεύσει σε συνθήκες φτώχειας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία είναι μια χώρα με μεγάλες διαφορές από την άποψη των θρησκευτικών πεποιθήσεων και των πολιτιστικών παραδόσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις μεγαλύτερες εθνοτικές κοινότητες, ιδιαίτερα οι Oρόμο και οι Σομάλι (Oγκαντεν), έχουν περιθωριοποιηθεί υπέρ των Aμχάρα και Τιγκρε, συμμετέχοντας ελάχιστα στην πολιτική εκπροσώπηση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Αιθιοπίας έχουν αυθαίρετα συλλάβει πολλούς ειρηνικούς διαδηλωτές, δημοσιογράφους και ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, στο πλαίσιο της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων στην περιοχή Oρόμια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλληφθέντες κινδυνεύουν να υποστούν βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση χαρακτήρισε τους, κατά κύριο λόγο, ειρηνικούς διαδηλωτές, ως «τρομοκράτες», εφαρμόζοντας τον Αντιτρομοκρατικό Νόμο (Α.Ν. 652/2009), και αναπτύσσοντας στρατιωτικές δυνάμεις εναντίον τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Δεκεμβρίου 2015, οι αρχές συνέλαβαν τον Bekele Gerba, αναπληρωτή πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κογκρέσου των Ορόμο (OFC), του μεγαλύτερου νόμιμου πολιτικού κόμματος της Oρόμια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Gerba οδηγήθηκε στη φυλακή και λίγο αργότερα φέρεται να μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τύχη του είναι, επί του παρόντος, άγνωστη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και άλλα ηγετικά στελέχη του OFC έχουν συλληφθεί αυθαίρετα τις τελευταίες εβδομάδες ή λέγεται ότι είναι υπό κατ' οίκον περιορισμό·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυνάμεις ασφαλείας της Αιθιοπίας έχουν εμπλακεί σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο ειρηνικών διαδηλώσεων, και ότι είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση της Αιθιοπίας συστηματικά καταπιέζει την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, και απαγορεύει στους πολίτες να εκφράσουν διαφωνία ή αντίθεσή με τις κυβερνητικές πολιτικές, περιορίζοντας έτσι τον ατομικό και πολιτικό χώρο, μεταξύ άλλων, προβαίνοντας σε διώξεις με πολιτικά κίνητρα, βάσει του δρακόντειου αντιτρομοκρατικού νόμου, αποδεκατίζοντας τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, διαλύοντας τις προσπάθειες ουσιαστικής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, και πατάσσοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο 2015, σημαντικοί ακτιβιστές όπως ο Getachew Shiferaw (αρχισυντάκτης του Negere Ethiopia), ο Yonathan Teressa (διαδικτυακός ακτιβιστής) και ο Fikadu Mirkana (ραδιόφωνο και τηλεόραση της Oρόμια), συνελήφθησαν αυθαίρετα, μολονότι ακόμη δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από τις αιθιοπικές αρχές.

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Αιθιοπίας επιβάλει διάφορους περιορισμούς στην ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα απογραφής των δημοσιογράφων που βρίσκονταν σε φυλακές το 2014, της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) (CPJs), η Αιθιοπία ήταν η τέταρτη χειρότερη χώρα όσον αφορά τον αριθμό των φυλακισμένων δημοσιογράφων στον κόσμο, με τουλάχιστον 17 δημοσιογράφους πίσω από τα κάγκελα, 57 επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης να έχουν εγκαταλείψει την Αιθιοπία κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, και πολλές ανεξάρτητες εκδόσεις να έχουν κλείσει λόγω κυβερνητικών πιέσεων · λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία κατέλαβε επίσης την τέταρτη θέση στην λίστα της CPJs του 2015 CPJ με τις 10 χώρες με τη μεγαλύτερη λογοκρισία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί κρατούμενοι συνείδησης, που φυλακίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας, αποκλειστικά και μόνο, της νόμιμης άσκησης της ελευθερίας έκφρασης και γνώμης, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και μελών των πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, παραμένουν υπό κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποιοι από αυτούς έχουν καταδικαστεί σε άδικες δίκες, μερικών άλλων οι δίκες συνεχίζονται, και κάποιοι κρατούνται ακόμη χωρίς απαγγελία κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένων των Eskinder Nega, Temesghen Desalegn, Solomon Kebede, Yesuf Getachew, Woubshet Taye, Saleh Edris, και Tesfalidet Kidane·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι Andargachew Tsege, βρετανός και αιθίοπας πολίτης, και ηγέτης ενός κόμματος της αντιπολίτευσης που ζει στην εξορία, συνελήφθη τον Ιούνιο 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Tsege είχε καταδικαστεί ερήμην σε θάνατο πριν από αρκετά χρόνια, και βρίσκεται από τότε στην πτέρυγα των μελλοθανάτων σχεδόν σε πλήρη απομόνωση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο της Αιθιοπίας για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις και συλλόγους απαιτεί από τις οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων να καλύπτουν το 90% της χρηματοδότησης για τις δραστηριότητές τους από τοπικές πηγές, πράγμα που έχει οδηγήσει στη μείωση της δράσης των οργανώσεων αυτών και την διάλυση πολλών από αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία απέρριψε τις συστάσεις για τροποποίηση του δικαίου για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις και συλλόγους και τον αντιτρομοκρατικό νόμο, που πολλές χώρες εξέφρασαν, κατά την εξέταση του ιστορικού της χώρας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον Μάιο 2014·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Αιθιοπίας έχει επιβάλει de facto ένα ευρύτατο αποκλεισμό της περιοχής Ogaden, που είναι πλούσια σε αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και τα μέλη ανθρωπιστικών ομάδων να δραστηριοποιηθούν και να παρουσιάσουν ειδήσεις από την περιοχή θεωρούνται ως ποινικά αδικήματα, που τιμωρούνται σύμφωνα με τον αντιτρομοκρατικό νόμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για εγκλήματα πολέμου και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από τον στρατό και παραστρατιωτικές δυνάμεις της κυβέρνησης εναντίον του πληθυσμού Ogaden·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία, η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Αφρικής, φέρεται να είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Αφρική, με μέσο ρυθμό ανάπτυξης 10% κατά την τελευταία δεκαετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ' όλα αυτά, παραμένει μια από τις φτωχότερες χώρες, με κατά κεφαλήν ΑΕΕ ύψους 632 USD · λαμβάνοντας υπόψη ότι κατατάσσεται 173η από 187 χώρες στον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης για το 2014·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία διαδραματίζει καίριο ρόλο στην περιοχή και απολαμβάνει πολιτική υποστήριξη από δυτικούς χορηγούς και τους περισσότερους από τους γείτονές της, κυρίως λόγω του ρόλου της ως οικοδεσπότη της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), και της συμβολής της στη δράσεις διατήρησης της ειρήνης των ΗΕ, της ασφάλειας και των εταιρικών σχέσεων με χώρες της Δύσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παράλληλα με τη συνεχιζόμενη με γοργούς ρυθμούς οικονομική ανάπτυξη, (με σημαντικές ξένες επενδύσεις, μεταξύ άλλων στους τομείς της γεωργίας, των κατασκευών και της μεταποίησης, σε αναπτυξιακά έργα μεγάλης κλίμακας, όπως υδροηλεκτρικά φράγματα και φυτείες, και τη διαδεδομένη μίσθωση γης, συνήθως σε ξένες εταιρείες), πολλοί άνθρωποι, αγρότες και κτηνοτρόφοι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 40/5 του συντάγματος της Αιθιοπίας εγγυάται στους κτηνοτρόφους της χώρας το δικαίωμα σε ελεύθερες εκτάσεις για βοσκή και καλλιέργεια, καθώς και το δικαίωμα να μην εκτοπιστούν από τη γη τους·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία έχει υπογράψει τη Συμφωνία του Κοτονού, το άρθρο 96 της οποίας ορίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία βιώνει τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων δεκαετιών, με αποτέλεσμα την μεγέθυνση της επισιτιστικής ανασφάλειας, με σοβαρή απίσχνανση και πρωτοφανείς αριθμούς θανάτων ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 560 000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας, λόγω των πλημμυρών, των βίαιων συγκρούσεων εξαιτίας των πόρων που σπανίζουν, και της ξηρασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Αιθιοπίας εκτιμά ότι 10,1 εκατομμύρια άνθρωποι, οι μισοί από τους οποίους είναι παιδιά, έχουν ανάγκη έκτακτης επισιτιστικής βοήθειας λόγω της ξηρασίας

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μόνιμη εισροή μεταναστών και είναι μια χώρα υποδοχής κατά προσέγγιση 700 000 προσφύγων, κυρίως από το Νότιο Σουδάν και την Ερυθραία και τη Σομαλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Νοεμβρίου 2015, ένα κοινό πρόγραμμα για τη μετανάστευση και την κινητικότητα (CAMM) υπογράφηκε από την ΕΕ και την Αιθιοπία για την ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των δύο μερών στον τομέα της μετανάστευσης·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη χρήση υπέρμετρης βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας στη Oρόμια και σε όλες τις περιοχές της Αιθιοπίας, και τον αυξανόμενο αριθμό περιστατικών παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων και απευθύνει έκκληση για την άμεση απελευθέρωση όλων εκείνων, που κρατούνται λόγω της άσκησης των δικαιωμάτων τους στην ειρηνική συνάθροιση και την ελευθερία της έκφρασης·

2.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Αιθιοπίας τις υποχρεώσεις τους για διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, όπως προβλέπεται από τον Αφρικανικό Χάρτη, και άλλα διεθνή και περιφερειακά όργανα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας του Κοτονού και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 96·

3.  ζητεί να διεξαχθεί μια αξιόπιστη, διαφανής και ανεξάρτητη έρευνα για τις δολοφονίες των διαδηλωτών και άλλες καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με το κίνημα διαμαρτυρίας, και καλεί την κυβέρνηση να προβεί στην ποινική δίωξη των υπευθύνων ενώπιον των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων·

4.  καλεί την κυβέρνηση της Αιθιοπίας να σεβαστεί την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Αφρικανικό Χάρτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ειρηνικής συνάθροισης, της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι· καλεί την κυβέρνηση να καλέσει άμεσα τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και άλλους εμπειρογνώμονες ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ να επισκεφθούν την Αιθιοπία και να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την κατάσταση·

5.  χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει πλήρως το γενικό σχέδιο για τη δημιουργία ειδικών ζωνών στην Αντίς Αμπέμπα και Ορόμια· ζητεί τη διεξαγωγή ενός άμεσου και χωρίς αποκλεισμούς διαφανούς πολιτικού διαλόγου, με την κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και του τοπικού πληθυσμού, για την αποτροπή οποιασδήποτε περαιτέρω βίας ή ριζοσπαστικοποίησης του πληθυσμού·

6.  τονίζει ότι τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι απαραίτητα για έναν ενημερωμένο, ενεργό και δραστήριο πληθυσμό, και καλεί τις αρχές της Αιθιοπίας να σταματήσουν την καταστολή της ελεύθερης ροής των πληροφοριών, την παρεμπόδιση των εκπομπών και την παρενόχληση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να διασφαλίσουν τα δικαιώματα της τοπικής κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης, και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε όλη την Αιθιοπία ανεξάρτητων δημοσιογράφων και παρατηρητών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· σημειώνει με ευχαρίστηση την πρόσφατη απελευθέρωση των bloggers «Ζώνη 9» και έξι δημοσιογράφων·

7.  ζητεί από τις αρχές της Αιθιοπίας να σταματήσουν να χρησιμοποιούν την αντιτρομοκρατική νομοθεσία (Αντιτρομοκρατικό νόμο 652/2009) για την καταστολή των πολιτικών αντιπάλων, των αντιφρονούντων, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των ανεξάρτητων δημοσιογράφων· καλεί επίσης την κυβέρνηση της Αιθιοπίας να αναθεωρήσει τον αντιτρομοκρατικό νόμο της, ώστε να τον ευθυγραμμίσει με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές·

8.  καταδικάζει τους υπερβολικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί από τον νόμο για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις, εξαιτίας του οποίου οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουν πρόσβαση σε βασική χρηματοδότηση, και ο οποίος δίνει στην Υπηρεσία για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις και συλλόγους υπερβολικές εξουσίες παρέμβασης στο έργο των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και θέτει σε κίνδυνο τα θύματα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φαλκιδεύοντας τις αρχές της εμπιστευτικότητας·

9.  καλεί τις αρχές της Αιθιοπίας να αποφεύγουν οποιαδήποτε εθνοτική ή θρησκευτική διάκριση και να προωθήσουν και να δρομολογήσουν έναν ειρηνικό και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ όλων των κοινοτήτων·

10.  χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της Αιθιοπίας το 2013 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητεί την ταχεία και πλήρη εφαρμογή του·

11.  προτρέπει τις αρχές να εφαρμόσουν, μεταξύ άλλων, τη σύσταση της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την αυθαίρετη κράτηση, και να απελευθερώσουν άμεσα τον Βρετανό υπήκοο και πολιτικό ακτιβιστή Andargachew Tsege·

12.  δηλώνει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου είναι ζωτικής σημασίας για τις πολιτικές της ΕΕ για την προώθηση της ανάπτυξης στην Αιθιοπία και σε όλο το Κέρας της Αφρικής· εφιστά την προσοχή της Αφρικανικής Ένωσης στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην χώρα που την φιλοξενεί, την Αιθιοπία·

13.  ζητεί από την ΕΕ, ως ο μεγαλύτερος δωρητής, την αποτελεσματική παρακολούθηση των προγραμμάτων και πολιτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αναπτυξιακή συνδρομή της ΕΕ δεν συμβάλλει σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αιθιοπία, ιδίως μέσω των προγραμμάτων που συνδέονται με τη μετατόπιση των γεωργών και κτηνοτρόφων, και την ανάπτυξη στρατηγικών για ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών των μετακινήσεων στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να μετρά την οικονομική της υποστήριξη, σύμφωνα με τις επιδόσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα της χώρας, και τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση της Αιθιοπίας προωθεί μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού·

14.  καλεί την κυβέρνηση να συμπεριλάβει τις τοπικές κοινότητες σε ένα διάλογο σχετικά με την εφαρμογή οποιωνδήποτε αναπτυξιακών έργων μεγάλης κλίμακας· εκφράζει τις ανησυχίες του για το πρόγραμμα της κυβέρνησης που προωθεί την καταναγκαστική επανεγκατάσταση·

15.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις ισχύουσες σήμερα καταστροφικές κλιματικές συνθήκες στην Αιθιοπία, οι οποίες έχουν επιδεινώσει την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα· ζητεί από την ΕΕ, από κοινού με τους διεθνείς εταίρους της, να αναβαθμίσουν την υποστήριξή της προς την κυβέρνηση της Αιθιοπίας και τον λαό της· χαιρετίζει τη συμβολή που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση θα χορηγηθεί επειγόντως·

16.  υπενθυμίζει ότι η Αιθιοπία είναι μια σημαντική χώρα προορισμού, διέλευσης και προέλευσης των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, και ότι φιλοξενεί το μεγαλύτερο πληθυσμό προσφύγων στην Αφρική· σημειώνει, ως εκ τούτου, την υιοθέτηση ενός κοινού θεματολογίου για την Μετανάστευση και την Κινητικότητα μεταξύ της ΕΕ και της Αιθιοπίας που αντιμετωπίζει τα θέματα των προσφύγων, του ελέγχου των συνόρων και της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων· καλεί επίσης την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά όλα τα έργα που άρχισαν πρόσφατα στο πλαίσιο του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την Αφρική·

17.  δηλώνει εξαιρετικά ανήσυχο για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του πληθυσμού της χώρας – ιδίως των γυναικών, καθώς και των μειονοτήτων, των προσφύγων και των εκτοπισμένων ατόμων, των οποίων οι αριθμοί συνεχίζουν να αυξάνονται – εν όψει της κρίσης και της αστάθειας της περιοχής· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται επί τόπου και σε γειτονικές χώρες υποδοχής· προσυπογράφει στις εκκλήσεις από τη διεθνή κοινότητα και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να εντείνουν τη συνδρομή προς τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους·

18.  τονίζει ότι απαιτούνται μεγάλα δημόσια επενδυτικά έργα, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας, για να επιτευχθεί μια βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί τις αρχές της Αιθιοπίας να αναλάβουν μια ουσιαστική δέσμευση για την επίτευξη αυτών των στόχων·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Αιθιοπίας, την Επιτροπή, το Συμβούλιο, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.


Βόρεια Κορέα
PDF 416kWORD 96k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη Βόρεια Κορέα (2016/2521(RSP))
P8_TA(2016)0024RC-B8-0083/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Βόρεια Κορέα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, της 6ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την εικαζόμενη πυρηνική δοκιμή στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 6ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την πυρηνική δοκιμή που είχε ανακοινωθεί από τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) και 2094 (2013) οι οποίες απαγορεύουν ρητώς τις πυρηνικές δοκιμές από τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας 2015: Ανάγκες και προτεραιότητες» του Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ, της 27ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής έρευνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, της 7 Φεβρουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Διεθνή Σύμβαση για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη, τη Διεθνή Σύμβαση για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Σύμβαση για την κατάργηση κάθε μορφής διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, στις οποίες η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καταδίκασαν τη δοκιμή που η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας χαρακτήρισε ως «επιτυχή δοκιμή βόμβας υδρογόνου», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2016, κατά κατάφωρη παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας αυτής σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων και τα μέσα διακίνησής τους συνιστούν απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας αποχώρησε από τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT) το 2003, πραγματοποιεί πυρηνικές δοκιμές από το 2006 και δήλωσε επίσημα το 2009 ότι είχε αναπτύξει πυρηνικό όπλο, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η απειλή της προαγωγής των πυρηνικών της δυνατοτήτων έχει σαφώς αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση του παράνομου πυρηνικού προγράμματος και του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων αποτελεί πρόκληση για το διεθνές καθεστώς μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και ενέχει τον κίνδυνο επιδείνωσης της έντασης στην περιοχή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα, με την οικονομία της να εστιάζεται στον στρατιωτικό τομέα, πόρρω απέχει από την επίτευξη του δεδηλωμένου στόχου της να γίνει ένα ισχυρό και ευημερούν έθνος και ότι, αντίθετα, στην προσπάθειά της να αποκτήσει όπλα μαζικής καταστροφής και μέσα για τη διακίνησή τους, απομονώνει και εξαθλιώνει τον λαό της όλο και περισσότερο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά την ιδέα μιας αποπυρηνικοποιημένης κορεατικής χερσονήσου και θεωρεί ότι η επανάληψη των εξαμερών συνομιλιών έχει ζωτική σημασία για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εστίαση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας στις στρατιωτικές επενδύσεις μπορεί να θεωρηθεί εγκληματική αμέλεια των βασικών αναγκών των πολιτών της δεδομένου ότι 70 τοις εκατό περίπου του πληθυσμού της χώρας που ανέρχεται σε 24.6 εκατομμύρια βρίσκονται σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας και ότι σχεδόν 30 τοις εκατό των παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών είναι σοβαρά υποσιτισμένα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν, για πολλά χρόνια, εξαιρετικά προβληματική· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας δεν έχει συνεργαστεί παρά ελάχιστα με τον ΟΗΕ και έχει απορρίψει όλα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν συνεργάστηκε με τον ειδικό εισηγητή του OHΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και απέρριψε κάθε βοήθεια από την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των ειδικών διαδικασιών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ύστερα από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 27ης Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ διπλωματών της Βορείου Κορέας και του Marzuki Darusman, Ειδικού Εισηγητή του Συμβούλιου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνίζεται για την προάσπιση και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην υφήλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει ανασταλεί από την τελευταία από το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας πραγματοποίησαν γύρο πολιτικού διαλόγου τον Ιούνιο του 2015·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή έρευνας του OHΕ διερεύνησε τις συστηματικές, εκτεταμένες και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα και δημοσίευσε έκθεση στις 7 Φεβρουαρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ κατέληξε, στην έκθεσή της, στο συμπέρασμα ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Πιονγιάνγκ είναι «άνευ προηγουμένου στον σύγχρονο κόσμο» και διαπίστωσε «μια σχεδόν πλήρη άρνηση του δικαιώματος στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, καθώς και των δικαιωμάτων στην ελευθερία της γνώμης, της έκφρασης, της ενημέρωσης και του συνεταιρίζεσθαι.»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας έχει επιδεινωθεί από το 2014·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας απαγορεύει οιαδήποτε πολιτική αντιπολίτευση, τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, τη θρησκευτική ελευθερία, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία έκφρασης, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την ελευθερία μετακίνησης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας διαθέτει εκτεταμένο και καλά δομημένο σύστημα ασφαλείας το οποίο παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη ζωή του κάθε πολίτη και σχεδόν δεν επιτρέπει κανενός είδους βασική ελευθερία στη χώρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές αρχές της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας προβαίνουν συστηματικά σε εξωδικαστικές εκτελέσεις, αυθαίρετες κρατήσεις και εξαφανίσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται απαγωγές αλλοδαπών, και ότι έχουν θέσει υπό κράτηση περισσότερους από 100.000 ανθρώπους σε φυλακές και στρατόπεδα «αναμόρφωσης»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαός της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας είναι αντιμέτωπος εδώ και δεκαετίες με την υπανάπτυξη, ανεπαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και υψηλά επίπεδα μητρικού και παιδικού υποσιτισμού, σε ένα πλαίσιο πολιτικής και οικονομικής απομόνωσης, συχνών φυσικών καταστροφών και αυξήσεων των τιμών των τροφίμων και των καυσίμων σε διεθνές επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας παραβιάζει το δικαίωμα του πληθυσμού της στη διατροφή·

1.  καταδικάζει έντονα την τέταρτη πυρηνική δοκιμή της 6ης Ιανουαρίου 2016 ως περιττή και επικίνδυνη πρόκληση, καθώς και ως παραβίαση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ως σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην κορεατική χερσόνησο και στην περιοχή της Βορειοανατολικής Ασίας· υποστηρίζει τις σημαντικές και ουσιαστικές κυρώσεις που πρόκειται να επιβληθούν κατά συνέπεια της πρόσφατης πυρηνικής δοκιμής αφού ληφθεί σχετική απόφαση από τη διεθνή κοινότητα·

2.  ζητεί από τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να απόσχει από περαιτέρω προκλητικές ενέργειες και να εγκαταλείψει τα προγράμματα πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων κατά τρόπο πλήρη, επαληθεύσιμο και μη αντιστρεπτό, να παύσει όλες τις σχετικές δραστηριότητες και να συμμορφωθεί αμέσως προς όλες τις διεθνείς του υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ, καθώς και άλλων διεθνών κανόνων για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση των όπλων· καλεί τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να υπογράψει και να επικυρώσει τη Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών χωρίς καθυστέρηση και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κοινή δήλωση των κοινής δήλωσης των εξαμερών συνομιλιών της 19ης Σεπτεμβρίου 2005·

3.  επιβεβαιώνει ότι επιθυμία του είναι η εξεύρεση διπλωματικής και πολιτικής λύσης στο ζήτημα των πυρηνικών όπλων της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας· επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει τις εξαμερείς συνομιλίες και ζητεί την επανάληψή τους· παροτρύνει όλους τους συμμετέχοντες στις εξαμερείς συνομιλίες να εντείνουν τις προσπάθειές τους· καλεί τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να συνεργαστεί εκ νέου εποικοδομητικά με τη διεθνή κοινότητα, και ιδίως με τα μέλη των εξαμερών συνομιλιών, προκειμένου να επιτευχθεί η διαρκής ειρήνη και ασφάλεια σε μια απαλλαγμένη από πυρηνικά όπλα κορεατική χερσόνησο, θεωρώντας ότι η εν λόγω συνεργασία αποτελεί τον βέλτιστο τρόπο για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευημερία και σταθερότερο μέλλον για τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας·

4.  είναι πεπεισμένο ότι έχει έρθει η ώρα να αναλάβει η διεθνής κοινότητα συγκεκριμένη δράση για να τεθεί τέλος στην ατιμωρησία των δραστών· ζητεί να κληθούν εκείνοι που φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να λογοδοτήσουν, να προσαχθούν ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και να υποβληθούν σε συγκεκριμένες κυρώσεις·

5.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα υπήρξε επί υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα θεατής των παραβιάσεων που αναφέρονται στην έκθεση, πολλές από τις οποίες συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

6.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να εφαρμόσει αμελλητί τις συστάσεις της εξεταστικής επιτροπής·

7.  ζητεί από την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή, καθώς και πολιτική και οικονομική πίεση στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης· ζητεί από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, προκειμένου να αποκατασταθεί η ειρήνη και η σταθερότητα στη Κορεατική Χερσόνησο· επισημαίνει τη στήριξη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας προς την απόφαση 2094 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· επισημαίνει τη συναίνεση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ όσον αφορά την αντίδρασή τους στην πρόσφατη πυρηνική δοκιμή της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας·

8.  καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της ως κράτους μέλους της Σύμβασης του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, να μην αρνείται το δικαίωμα της αναζήτησης ασύλου στους πρόσφυγες από τη Βόρειο Κορέα που διασχίζουν τα σύνορα και εισέρχονται στην Κίνα και να μην τους επιστρέφει δια της βίας στη Βόρεια Κορέα, αλλά να προστατεύει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους· ζητεί από την ΕΕ να ασκήσει διπλωματική πίεση για τον σκοπό αυτό· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλες τις χώρες που υποδέχονται πρόσφυγες από τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να σεβαστούν τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και το πρωτόκολλο του 1967 και να μην επιστρέφουν τους βορειοκορεάτες πρόσφυγες στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν την προσπάθεια για την επίλυση της σοβαρής κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας·

10.  ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ Federica Mogherini να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη της Δημοκρατίας της Κορέας κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής της ΕΕ έναντι της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας· ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ να παρακολουθεί τις περαιτέρω εξελίξεις στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας και να υποβάλει σχετικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο, ώστε το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να συνεχίσει να αποτελεί θέμα υψηλής προτεραιότητας στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ· πιστεύει ότι η ΕΕ καλείται να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο μέσω της ανάπτυξης σχέσεων με κριτικό πνεύμα με την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας·

11.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας· καλεί την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος και να διασφαλίσει την πρόσβαση στη χώρα και την παροχή της απαιτούμενης συνεργασίας σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, ανεξάρτητους παρατηρητές για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας·

12.  καλεί την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τη συστηματική καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως πολιτικό εργαλείο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του ίδιου της του πληθυσμού·

13.  καταδικάζει σθεναρά τη συστηματική και σε μεγάλη κλίμακα χρήση της θανατικής ποινής στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας· καλεί την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να κηρύξει μορατόριουμ για όλες τις εκτελέσεις, με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής στο εγγύς μέλλον· καλεί τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να θέσει τέλος στις εξωδικαστικές εκτελέσεις και στις βίαιες εξαφανίσεις, να αποφυλακίσει τους πολιτικούς κρατουμένους και να επιτρέψει στους πολίτες της να ταξιδεύουν ελεύθερα, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας· καλεί τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να επιτρέψει την ελευθερία έκφρασης και του Τύπου στα εγχώρια και διεθνή μέσα ενημέρωσης και να επιτρέψει στους πολίτες της τη χωρίς λογοκρισία πρόσβαση στο Διαδίκτυο·

14.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να σταματήσει το κρατικό πρόγραμμα καταναγκαστικής εργασίας βάσει του οποίου ξένες χώρες προσλαμβάνουν παράνομα δεκάδες χιλιάδες βορειοκορεάτες εργάτες κυρίως στον τομέα της εξόρυξης, της υλοτομίας, της κλωστοϋφαντουργίας και των κατασκευαστικών έργων, μέσω του οποίου το καθεστώς αποκτά σκληρό νόμισμα, το οποίο βοηθά στη διατήρησή του· επισημαίνει ότι, εν προκειμένω, την ευθύνη για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων την φέρουν και τα κράτη υποδοχής, τα οποία πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία των προτύπων εργασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

15.  καταδικάζει τους σοβαρούς περιορισμούς στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της γνώμης και της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, καθώς και τις διακρίσεις που στηρίζονται στο σύστημα Songbun, στο πλαίσιο του οποίου οι άνθρωποι κατατάσσονται με βάση την εκχωρούμενη από το κράτος κοινωνική τάξη και τη γέννηση, και το οποίο λαμβάνει επίσης υπόψη τα πολιτικά φρονήματα και τη θρησκεία·

16.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τη σοβαρότητα της επισιτιστικής κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα και τον αντίκτυπό της στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα του πληθυσμού· καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τα υφιστάμενα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας και τους διαύλους επικοινωνίας με τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας και να μεριμνήσει για την ασφαλή παράδοση της βοήθειας στα τμήματα του πληθυσμού για τα οποία προορίζεται· καλεί τις αρχές της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των πολιτών στην επισιτιστική και ανθρωπιστική βοήθεια με βάση τις ανάγκες τους, σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές·

17.  καλεί τις αρχές της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να επιλύσουν επειγόντως το ζήτημα των συστηματικών απαγωγών ατόμων και να διαβιβάσουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων από την Ιαπωνία και τη Δημοκρατία της Κορέας, για τους οποίους υπάρχουν υπόνοιες ότι απήχθησαν από πράκτορες της Βόρειας Κορέας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, και να επιστρέψουν αμέσως τους εν λόγω απαχθέντες που εξακολουθούν να κρατούνται στις χώρες καταγωγής τους·

18.  ζητεί από τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας να συνεχίσει να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τους διεθνείς συνομιλητές της προκειμένου να προωθηθούν απτές βελτιώσεις της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί τόπου, μεταξύ άλλων μέσω διαλόγων, επίσημων επισκέψεων στη χώρα και διαπροσωπικών επαφών·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας, στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Κορέας, στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στην κυβέρνηση και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ιαπωνίας, στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου