Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0032(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0288/2015

Внесени текстове :

A8-0288/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/04/2016 - 5.8
CRE 12/04/2016 - 5.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0101

Приети текстове
PDF 549kWORD 99k
Вторник, 12 април 2016 г. - Страсбург
Разплодни животни и зародишни продукти от тях ***I
P8_TA(2016)0101A8-0288/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 април 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за зоотехническите и генеалогичните условия за търговия и внос в Съюза на разплодни животни и зародишни продукти от тях (COM(2014)0005 – C7‑0032/2014 – 2014/0032(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0005) – 2014/0032(COD)),

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)00042014/0033(COD)),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 42 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0032/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 март 2014 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид поетия с писмо от 18 декември 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0288/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Счита, че поради включването на съдържанието на предложението на Комисията COM(2014)0004 в тази позиция, законодателна процедура 2014/0033(COD) е прекратена;

3.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 226, 16.7.2014 г., стр. 70.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 април 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014, директиви на Съвета 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни („Регламент относно разплодните животни“)
P8_TC1-COD(2014)0032

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/1012.)

Правна информация - Политика за поверителност