Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0032(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0288/2015

Ingivna texter :

A8-0288/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/04/2016 - 5.8
CRE 12/04/2016 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0101

Antagna texter
PDF 274kWORD 96k
Tisdagen den 12 april 2016 - Strasbourg
Avelsdjur och avelsmaterial från dem ***I
P8_TA(2016)0101A8-0288/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 april 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om avelstekniska och genealogiska villkor för handel med och import till unionen av avelsdjur och avelsmaterial från dem (COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)00052014/0032(COD)),

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)00042014/0033(COD)),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 42 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0032/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 mars 2014(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 18 december 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0288/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Eftersom innehållet i kommissionens förslag COM(2014)0004 har införlivats i denna ståndpunkt anser Europaparlamentet att lagstiftningsförfarande 2014/0033(COD) har förfallit.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 226, 16.7.2014, s. 70.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 april 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel)
P8_TC1-COD(2014)0032

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2016/1012.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy