Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2060(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0027/2016

Předložené texty :

A8-0027/2016

Rozpravy :

PV 11/04/2016 - 22
CRE 11/04/2016 - 22

Hlasování :

PV 12/04/2016 - 5.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0108

Přijaté texty
PDF 372kWORD 108k
Úterý, 12. dubna 2016 - Štrasburk
Úloha EU v rámci systému mezinárodních finančních, měnových a regulačních orgánů a institucí
P8_TA(2016)0108A8-0027/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2016 o úloze EU v rámci systému mezinárodních finančních, měnových a regulačních orgánů a institucí (2015/2060(INI))

Evropský parlament,

—  s ohledem na zásadu loajální spolupráce mezi Unií a členskými státy, jak ji stanoví čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

—  s ohledem na články 121 a 138 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

—  s ohledem na Protokol (č. 14) o Euroskupině připojený ke SFEU,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 20. října 2010 obsahující doporučení Komisi ke zlepšení rámce správy ekonomických záležitostí a stability v Unii, zejména v eurozóně(1),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 11. května 2011 o EU jako globálním hráči: její role v mnohostranných organizacích(2),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2011 o globální ekonomické správě(3),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 24. června 2015 o přezkumu rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy(4),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 9. července 2015 týkající se vytváření unie kapitálových trhů(5),

—  s ohledem na zprávu skupiny na vysoké úrovni pro finanční dohled v EU ze dne 25. února 2009 (Larosièreova zpráva),

—  s ohledem na zprávu pěti předsedů z června 2015, která vyzývá ke konsolidaci vnějšího zastoupení eura,

—  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0027/2016),

A.  vzhledem k tomu, že stabilita finančního systému, která je klíčová pro účinné přidělování zdrojů ve prospěch růstu a zaměstnanosti, je globálním veřejným statkem;

B.  vzhledem k tomu, že rostoucí vzájemná závislost hospodářství na celém světě vede k tomu, že je nezbytné přecházet na stále globálnější formy správy;

C.  vzhledem k tomu, že není-li EU schopna vystupovat v mezinárodních institucích a orgánech jednotně, všechny evropské hlasy by měly být koordinovány tak, aby globální správu utvářely směrem k dosahování cílů a hodnot smluv EU;

D.  vzhledem k tomu, že EU by měla napomáhat vytváření demokratického rámce s cílem čelit globálním výzvám;

E.  vzhledem k tomu, že globální spolupráce může vést k rozmělnění působnosti a k nedostatečné odpovědnosti, a to na úkor demokracie; vzhledem k tomu, že úloha vnitrostátních parlamentů i parlamentu evropského by neměla být omezena na pouhé „posvěcování“ již přijatých rozhodnutí, ale že by tyto instituce měly být aktivně a komplexně začleněny do celého rozhodovacího procesu;

F.  vzhledem k tomu, že stávající mezinárodní instituce a orgány, které mají své vlastní specifické správní struktury a působnost, postupně vznikaly v minulosti v reakci na konkrétní situace; vzhledem k tomu, že to vedlo k určité komplikovanosti a v některých případech i ke zdvojování úkolů a k systému, který může být neprůhledný a nedostatečně celkově koordinovaný;

G.  vzhledem k tomu, že by se článek 42 Listiny základních práv a nařízení (ES) č. 1049/2001(6), na jejichž základě mají občané Unie právo na přístup k dokumentům, měly uplatňovat na orgány a agentury Unie, které se podílejí na činnosti mezinárodních organizací a orgánů;

H.  vzhledem k tomu, že Smlouvy stanoví, že každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie bez ohledu na použitý nosič (článek 42 Listiny základních práv Evropské unie); vzhledem k tomu, že na orgány a agentury Unie zapojené do mezinárodních organizací a fór by se měla vztahovat stejná míra transparentnosti, zejména pokud stanovují pravidla dotýkající se občanů EU;

I.  vzhledem k tomu, že rozmanitost právních struktur a způsobů financování a fungování mezinárodních ekonomických organizací a orgánů(7) znesnadňuje celkový přehled, navzdory tomu, že soudržnost postupů financování a fungování je klíčová pro zajištění rovných podmínek na mezinárodní úrovni; vzhledem k tomu, že Mezinárodní měnový fond (MMF) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jsou skutečnými mezinárodními organizacemi, zřízenými úmluvami a s široce pojatou pravomocí i složením, přičemž např. skupina G20, Rada pro finanční stabilitu (FSB) a Basilejský výbor jsou naopak neformálními subjekty veřejného práva sdružujícími jen omezený počet členů, z nichž některé získaly nový impuls v souvislosti s krizí, a vzhledem k tomu, že Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO), Mezinárodní asociace dozorů v pojišťovnictví (IAIS), Mezinárodní organizace orgánů dohledu nad důchodovými systémy (IOPS) a Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) jsou specializovanými soukromými sdruženími odvětvové povahy, jejichž činnost se více či méně týká dotčených odvětví ekonomiky;

J.  vzhledem k tomu, že již dochází k jisté neformální výměně názorů mezi Evropským parlamentem a některými z těchto organizací a orgánů, která však není systematická;

K.  vzhledem k tomu, že pro demokracii je důležitá transparentnost, přičemž je však třeba řádně zohlednit ochranu tržně citlivých informací;

L.  vzhledem k tomu, že skupina G20 pod tlakem krize zavedla globální program zaměřený na účinný soubor konkrétních reforem, že však v dlouhodobějším horizontu je třeba zavést skutečný vícestranný a demokratický rámec, má-li být zajištěna její legitimita;

M.  vzhledem k tomu, že podíl bankovního sektoru a trhů na financování ekonomiky se liší v závislosti na konkrétním státu;

N.  vzhledem k tomu, že hospodářská a finanční krize, která začala v roce 2008, zvýraznila zjevný nedostatek řádné správy ekonomických a finančních záležitostí ve světě; vzhledem k tomu, že mnoho makroekonomických otázek vyžaduje užší koordinaci, především pokud jde o daňové otázky; vzhledem k tomu, že společným cílem všech zúčastněných stran by proto mělo být navržení komplexního rámce poskytujícího finanční stabilitu a zajištění soudržnosti mezi celosvětovou a místní úrovní;

O.  vzhledem k tomu, že vytvoření nových orgánů dohledu EU by nemělo automaticky vést ke zvýšení počtu zástupců EU, což by mohlo mít antidemokratické účinky, jako je např. zvýšení pravděpodobnosti vzniku blokačních menšin a znepokojení partnerů EU;

P.  vzhledem k tomu, že MMF se rozhodl, že do měnového koše, který vymezuje jeho zvláštní práva čerpání, zahrne renminbi; vzhledem k tomu, že to vedlo ke snížení váhy eura i britské libry, aniž by se změnila váha US dolaru; vzhledem k tomu, že tato skutečnost vyzdvihuje potřebu silnějšího hlasu Evropy;

1.  zdůrazňuje, že je zapotřebí posílená mezinárodní spolupráce ve věci regulace, a to za silné účasti EP;

2.  je znepokojen nedostatečnou soudržností, způsobenou roztříštěností a rozmanitostí různých organizací a orgánů, a zpožděním při zavádění pravidel a směrů dohodnutých na mezinárodní úrovni;

3.  vyzývá k vyjasnění kompetencí každé z těchto organizací a orgánů a způsobů, kterými fungují a jsou financovány, včetně dobrovolných příspěvků, darů a pomoci, s cílem zajistit, že nebudou ovlivňovány zvláštními zájmy a jejich rozhodnutí budou zákonná;

4.  vyzývá k zajištění užší politické soudržnosti a koordinace mezi globálními institucemi díky zavedení komplexních standardů demokratické legitimity, transparentnosti, odpovědnosti a integrity; je přesvědčen, že tento úkol by se měl mj. týkat:

   vztahů s veřejností (např. přístupu veřejnosti k dokumentům, otevřeného dialogu s rozmanitými zúčastněnými stranami, zavedení povinných rejstříků transparentnosti a pravidel transparentnosti pro setkávání s lobbisty);
   interních pravidel (např. náboru lidských zdrojů na základě dovedností, řádné finanční správy, předcházení střetu zájmů);

5.  je přesvědčen, že nedostatečné zastoupení nejméně rozvinutých zemí ve většině mezinárodních finančních, měnových a regulačních institucí a orgánů vytváří nerovnováhu, což vede k riziku, že mohou být nedostatečně zohledňovány otázky týkající se nerovnosti či financování určeného nejchudším zemím;

6.  domnívá se, že spolu se zeměpisně nevyváženým zastoupením existují také určité sektory (zejména občanská společnost, MSP, zástupci spotřebitelů a zástupci zaměstnanců), které by mohly být lépe zapojeny do procesu konzultací v rámci mezinárodních diskusí týkajících se finančních, měnových a regulačních orgánů; domnívá se, že je povinností těchto orgánů a sektorů pracovat na zlepšení situace v této oblasti;

7.  domnívá se, že zastoupení EU v multilaterálních orgánech a institucích by mělo být racionalizováno a kodifikováno s cílem posílit transparentnost, integritu a odpovědnost účasti Unie v těchto orgánech, její vliv a prosazování právních předpisů, které přijala, prostřednictvím demokratického procesu; je dále přesvědčen, že EU by se měla stát proaktivnějším celosvětovým hráčem při zajišťování toho, že budou realizovány budoucí závazky skupiny G20, jako je transformace nebankovní úvěrové činnosti, zavedení reformy mimoburzovních (OTC) derivátů, řešení systémových rizik a zajištění toho, aby byla nová rizika pro celosvětové hospodářství zařazována na program jednání příslušných globálních institucí;

8.  vyzývá evropské subjekty, aby se při vytváření politiky na evropské a mezinárodní úrovni více zaměřovaly na celosvětovou konkurenceschopnost finančních odvětví EU;

9.  připomíná, že by EU měla usilovat o plné členství v mezinárodních ekonomických a finančních institucích, ve kterých jí členství ještě nebylo uděleno, ale je žádoucí (např. v případě OECD a MMF); vyzývá příslušné mezinárodní ekonomické a finanční instituce, aby učinily veškeré nezbytné statutární změny s cílem umožnit plnou účast EU;

10.  domnívá se, že Unii škodí situace, v nichž zástupci některého z členských států nebo vnitrostátního orgánu hájí v mezinárodních organizacích či orgánech postoje, které jsou v rozporu s evropskými legislativními či regulačními rozhodnutími, jež byla demokraticky přijata většinou; požaduje tudíž, aby byla posílena a zefektivněna koordinace mezi těmito zástupci, například prostřednictvím závaznějších mechanismů;

11.  zdůrazňuje, že je třeba, aby od Komise, pokud zastupuje celou Unii v mezinárodním orgánu nebo organizaci nebo monitoruje soukromý specializovaný orgán, byla vyžadována přímější odpovědnost vůči občanům; zdůrazňuje význam úlohy Parlamentu v tomto procesu;

12.  je přesvědčen, že by měly být jasně a formálně vymezeny priority organizací a souvisejících pracovních skupin; je přesvědčen, že systematické uplatňování konsenzu může nejen zpomalovat jednání, ale také rozmělňovat obsah příslušných doporučení, a že složení organizací musí odrážet jejich rozmanitost, pokud se jedná o finanční a ekonomické otázky a modely dohledu;

13.  zdůrazňuje, že při rozvíjení regulačních, dohledových a dalších politik týkajících se finančního sektoru na globální úrovni je třeba provádět hodnocení ex ante; zdůrazňuje, že těmito hodnoceními nejsou dotčeny politické výsady společných normotvůrců;

14.  domnívá se, že realizace doporučení jednotlivými zúčastněnými státy je doposud nedostatečná pro přispění k vytvoření rovných rámcových podmínek na celosvětové úrovni;

15.  konstatuje, že Rada pro finanční stabilitu (FSB) se nyní zabývá vypracováváním norem pro odvětví pojišťovnictví; uznává, že Mezinárodní asociace dozorů v pojišťovnictví (IAIS) hraje důležitou úlohu v celosvětové politice v oblasti pojištění, ale zdůrazňuje, že zapojení Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) by bylo užitečné posílením přínosu konkrétních odborných znalostí v oblasti pojištění v Evropě a zajistilo by, že normy vypracované na celosvětové úrovni nebudou v rozporu s logikou, kterou EU vytvořila jako první;

16.  vítá práci, kterou organizace OECD odvedla v otázkách daní, zejména projekt OECD a skupiny G20 týkající se oslabování daňové základny a přesouvání zisku; domnívá se, že novou výzvou, která před námi stojí, je kontrola provádění; zdůrazňuje, že by měla být zlepšena koordinace mezi Komisí a členskými státy, které jsou členy Finančního akčního výboru (FATF), aby byl lépe slyšet hlas EU;

17.  jako příznivou vnímá ochotu prezidenta ECB dále spolupracovat s Parlamentem, pokud jde o úlohu ECB v bankovních záležitostech, především v rámci celosvětových normalizačních orgánů, jako je Rada pro finanční stabilitu;

18.  vítá dohodu o organizačních aspektech, jíž bylo dosaženo mezi zeměmi eurozóny, které jsou členy Asijské banky pro investice do infrastruktury, a která se realizovala v podobě jednotného křesla zastupujícího tyto členy eurozóny v radě guvernérů;

19.  předkládá tudíž tyto návrhy:

   vyzývá Komisi, aby se inspirovala stávajícími osvědčenými postupy na evropské a vnitrostátní úrovni a vypracovala evropský kodex chování týkající se transparentnosti, integrity a odpovědnosti, který by představoval obecné pokyny, jimiž by se měli řídit zástupci EU v mezinárodních organizacích a orgánech; žádá, aby byl Parlament úzce přidružen k procesu jeho vypracovávání;
   zdůrazňuje zejména své obavy ohledně statutu, financování a fungování uvedených organizací a orgánů, jejich vzájemného působení s orgány, zúčastněnými subjekty a veřejností, jejich komunikace a přístupu k jejich dokumentům; zdůrazňuje, že je třeba zajistit spravedlivou rovnováhu zájmů, včetně nevládních organizací s přiměřenými technickými znalostmi a finančními prostředky, s cílem posílit hlas občanské společnosti;
   vyzývá evropské orgány a agentury, jakož i členské státy, aby prosazovaly odpovědnost každého jednotlivého evropského zástupce vůči demokraticky zvoleným orgánům;
   žádá přijetí interinstitucionální dohody s cílem formalizovat „finanční dialog“, který by byl uspořádán společně s Evropským parlamentem s cílem zavést obecné pokyny týkající se přijímání a soudržnosti evropských postojů před velkými celosvětovými jednáními a zajistit, aby byly tyto postoje předem projednávány a byly známy a aby se prováděly vhodné následné kroky, přičemž Komise by měla pravidelně předkládat zprávy o uplatňování těchto pokynů a odpovídajícím monitorování; navrhuje, aby byly k účasti na tomto dialogu pozvány příslušné evropské orgány, členské státy a případně vedoucí představitelé dotčených mezinárodních organizací; konstatuje, že povaha tohoto dialogu (veřejný nebo neveřejný) a pravidelnost jeho opakování by vycházely z praktických požadavků; má za to, že je rovněž nezbytné, aby se do procesu na příslušné úrovni aktivně zapojily vnitrostátní parlamenty, a to tím, že budou kontrolovat postoje, jež zaujímají zástupci příslušných členských států;
   domnívá se, že tyto podrobnější pokyny by mohla dále doplňovat proaktivní usnesení o orientaci, která by Parlament přijímal v odpovídajících intervalech a která by upřesňovala jeho postoj ohledně obecného politického směřování;
   konstatuje, že v otázkách, v nichž je Evropský parlament normotvůrcem společně s Radou, by tento dialog sloužil k vymezení jejich mandátu pro jednání sjednocujícího evropské postoje na základě legislativy přijaté většinou hlasů, nebo by zabraňoval nesouladu s právními předpisy, jejichž přijímání v dané době probíhá;
   vyzývá evropské zástupce, aby při mezinárodních jednáních věnovali zvláštní pozornost soudržnosti a konzistentnosti mezi mezinárodními požadavky či standardy a závaznými a již přijatými právními předpisy EU a také problému dodržování předpisů, a to s cílem vytvořit rovné podmínky na mezinárodní úrovni;
   požaduje, aby byla posílena odpovědnost Komise vůči Evropskému parlamentu tím, že bude racionalizován proces vymezování postojů EU na zasedáních skupiny G20 v politických oblastech souvisejících se zaměstnaností, energetikou, obchodem, rozvojem a bojem proti korupci;
   naléhavě vybízí členské státy, aby začaly bezodkladně jednat v souladu s ustanoveními o loajální spolupráci;
   vyzývá členské státy, aby přijaly zastoupení bankovní unie v Basilejském výboru pro bankovní dohled prostřednictvím jednotného mechanismu dohledu;
   vyzývá Komisi, aby do svého pracovního programu zahrnula vnější rozměr hospodářské a finanční regulace, tj. činnost, která by podle předpokladů měla být realizována v mezinárodních finančních institucích, a aby za účelem posílení vnitřní soudržnosti politik zřídila pracovní skupinu pro globální správu ekonomických záležitostí a finanční instituce;
   bere na vědomí iniciativu Komise, která si klade za cíl postupně vybudovat jednotné zastoupení eurozóny v MMF; domnívá se, že je třeba tohoto cíle dosáhnout, aniž by tím bylo dotčeno vytvoření jediného volebního obvodu v Evropské unii v dlouhodobém horizontu;
   upozorňuje na skutečnost, že podle protokolu č. 14 Smlouvy má Euroskupina, což je dočasný a neformální orgán určení k překlenutí období, než se euro stane měnou všech členských států Unie, za úkol provádět užší koordinaci členských států eurozóny; domnívá se, že transparentnost a odpovědnost Euroskupiny by mohly být dále posíleny; zastává stanovisko, že by mělo být nalezeno formálnější a trvalejší řešení na základě závěrů usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2012(8), která obsahuje doporučení pro postupný rozvoj bankovní, hospodářské, fiskální a politické unie; připomíná, že by měla být dále posílena nezávislost úlohy evropského komisaře pro hospodářské a měnové záležitosti společně se silnými mechanismy odpovědnosti jak vůči Parlamentu, tak vůči Radě;
   domnívá se, že kromě samotného případu MMF by mělo být v příštích letech prováděno postupné zefektivňování reprezentace EU, nejdříve prostřednictvím posílené koordinace a poté, na základě vyhodnocení situace, prostřednictvím sjednocení křesel; je přesvědčen, že členství v těchto organizacích a orgánech by mělo být udělováno v souladu s příslušnými pravomocemi orgánů EU, evropských orgánů dohledu, Rady/Euroskupiny a vnitrostátních orgánů; domnívá se, že souběžně s tím by EU měla pracovat na fungování těchto organizací a orgánů s cílem přejít ze systému přijímání rozhodnutí na základě konsenzu na systém hlasování valnou většinou;
   zdůrazňuje, že povinností Komise, Rady či případně Euroskupiny je posilovat koordinaci prostřednictvím přípravných schůzí; domnívá se, že v případě potřeby by měly být ustaveny nové pracovní skupiny Rady ad hoc, jako je Hospodářský a finanční výbor (EFC), Pracovní skupina pro záležitosti MMF (SCIMF), Pracovní skupina pro Euroskupinu (EWG) a Výbor pro hospodářskou politiku (EPC);
   vybízí k podrobnému vyhodnocení otázky dvojího zastoupení na zasedáních skupiny G20 pro předsednictví Evropské rady a předsednictví Komise s cílem určit, do jaké míry toto uspořádání snižuje vnější důvěryhodnost EU, zejména s ohledem na jednotný trh finančních služeb; je přesvědčen, že aby byly členské státy, které disponují individuálním zastoupením, podněcovány ke koordinovanému přístupu, existuje možnost různých zlepšení, která by měla pomoci dosáhnout účinné koordinace před schůzemi a podpořit na schůzích silný evropský hlas;
   vyzývá orgány EU a členské státy, aby podporovaly zavádění plánu směřujícího k vytvoření globální finanční organizace fungující na základě smlouvy, a to v návaznosti na návrhy předložené v Larosièreově zprávě, přičemž tato organizace by disponovala rozsáhlými pravomocemi v oblasti doporučení, vyjednávání minimálních závazných standardů, mechanismů multilaterálního řešení sporů a v případě potřeby i sankcí; je přesvědčen, že pro zavedení výše uvedených multilaterálních mechanismů řešení sporů by mohly být využity zkušenosti získané zejména v odvětví obchodu v rámci WTO; zdůrazňuje, že tato navrhovaná organizace by měla splňovat nejvyšší standardy transparentnosti a odpovědnosti;
   domnívá se, že Komise by měla být na základě výslovného mandátu zmocněna k podpoře nových podnětů s cílem prosazovat mnohostrannost v oblasti finanční, měnové a regulační mezinárodní spolupráce;
   vyzývá Komisi, aby zajistila, že veškeré legislativní návrhy EU ve finanční oblasti budou doplňující k opatřením na celosvětové úrovni;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst C 70 E, 8.3.2012, s. 41.
(2) Úř. věst. C 377 E, 7.12.2012, s. 66.
(3) Úř. věst. C 131 E, 8.5.2013, s. 51.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2015)0238.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2015)0268.
(6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst L 145, 31.5.2001, s. 43).
(7) Vzhledem k tomu, že Banka pro mezinárodní platby, Finanční akční výbor (FATF) a Světová obchodní organizace (WTO) mají rovněž za úkol tvorbu pravidel; vzhledem k tomu, že Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) hraje v globální ekonomické správě významnou úlohu; vzhledem k tomu, že Africká rozvojová banka (AfDB), Asijská rozvojová banka (AsDB), Karibská rozvojová banka (CDB), Západoafrická rozvojová banka (WADB), Meziamerická rozvojová banka (IADB), Korporace pro meziamerické investice (IIC), Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), Rozvojová banka Rady Evropy (CEB), Skupina Světové banky, Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD), Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA), Mezinárodní finanční korporace (IFC) a Multilaterální agentura pro investiční záruky (MIGA) podporují financování rozvojové spolupráce;
(8) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2012 obsahující doporučení Komisi ke zprávě předsedů Evropské rady, Evropské komise, Evropské centrální banky a Euroskupiny s názvem „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“ (Úř. věst. C 419, 16.12.2015, s. 48).

Právní upozornění - Ochrana soukromí