Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2022(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0077/2016

Внесени текстове :

A8-0077/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/04/2016 - 11.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0111

Приети текстове
PDF 514kWORD 91k
Сряда, 13 април 2016 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks
P8_TA(2016)0111A8-0077/2016
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 13 април 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Швеция – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0061 – C8-0033/2016),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0077/2016),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и за да ги подпомогне при тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, за да се улеснява пренасочването и реинтегрирането на съкратените работници, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за определяне на финансовото участие на Съюза на 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката на заявления за мобилизиране на ЕФПГ от страна на Комисията, както и от страна на Парламента и Съвета, чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и на бенефициентите чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Швеция подаде заявление EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks за финансово участие от страна на ЕФПГ във връзка със съкращения в стопанския сектор, класифициран в разделение 29 на NACE Rev. 2 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) основно в региона Горен Норланд (Upper Norrland) на ниво 2 по NUTS (SE33), и като има предвид, че се очаква 500 от 647 съкратени работници, допустими за финансово участие от ЕФПГ, да участват в мерките; като има предвид, че 470 от тези работници са съкратени от Volvo Group Truck Operation EMEA след съкращения в завода в Умео (Umeå), а други 177 – от 4 доставчици и производители надолу по веригата (IL Logistics AB, Lemia, Caverion и Isringhausen);

Д.  като има предвид, че заявлението е подадено в съответствие с критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които е необходимо за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка да са били съкратени най-малко 500 работници, включително при неговите доставчици и производители надолу по веригата и/или самостоятелно заети лица, които са прекратили своята дейност;

Е.  като има предвид, че финансовият контрол на действията, подкрепяни от ЕФПГ, е отговорност на съответната държава членка, както е посочено в член 21, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Швеция има право на финансово подпомагане в размер на 1 793 710 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 2 989 518 EUR;

2.  Отбелязва, че шведските органи са подали заявлението за финансово участие по линия на ЕФПГ на 16 септември 2015 г. и че Комисията е приключила оценката му на 16 февруари 2016 г. и е уведомила за него Парламента на същия ден;

3.  Изразява съжаление, че Комисията не е могла да спази срока за приключване на оценката на заявлението поради недостиг, по изключение, на персонал; припомня, че в интерес на бенефициентите подкрепата следва да се предоставя възможно най-бързо и ефективно. призовава държавите членки и институциите на Съюза, които участват в процеса на вземане на решения относно ЕФПГ, да полагат максимални усилия да съкратят времето за обработка и да опростяват процедурите, за да се гарантира безпроблемното и бързо приемане на решенията за мобилизиране на ЕФПГ.

4.  Отбелязва, че производството на търговски превозни средства вече не е доминирано от европейски и северноамерикански производители поради нововъзникващите азиатски производители на тежкотоварни превозни средства; посочва, че производството на тежкотоварни превозни средства в Съюза намаля през 2014 г., също както и износа на тежкотоварни търговски превозни средства, градски и междуградски автобуси (намаление от 6,3 милиарда евро или -11%), докато общият внос на търговски превозни средства в Съюза се увеличи (+10%); отбелязва, че промишлеността на тежкотоварните превозни средства срещна трудности да възприеме дълбоките промени и необходимостта от адаптация, същевременно ставайки все по-глобална; отбелязва, че шведските органи твърдят, че заводът на Volvo в Умео e извършил частично преместване вследствие на нуждата от увеличаване на ефективността и намаляване на разходите с цел справяне със съществуващата и бъдещата глобална конкуренция като част от програмата на Volvo за оптимизиране;

5.  Посочва, че съкращенията са предизвикателство в региона Вастерботен (чийто център е Умео), тъй като свободните работни места там изискват висока квалификация, докато повечето от засегнатите работници имат само средно образование; отбелязва, че в заявлението се споменава неотдавнашен доклад, според който в региона Вастерботен ще са необходими 40 000 нови работници; приветства мерките, насочени към работници, които се нуждаят от специализирано образование;

6.  Призовава държавите членки да изготвят, заедно със социалните партньори, стратегии за предвиждане на прогнозираните промени на пазара на труда и за защита на работните места и уменията в Съюза въз основа на всеобхватни оценки на въздействието на търговията, направени от Комисията за всяко търговско споразумение;

7.  Отбелязва, че в заявлението не са включени млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEETs), тъй като регионът не отговаря на критериите за допустимост за подобна интервенция по линия на инициативата за младежка заетост;

8.  Приветства факта, че шведските органи са започнали прилагането на персонализирани мерки за засегнатите работници на 30 януари 2015 г., много преди решението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

9.  Отбелязва, че Швеция планира девет вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: (i) задълбочена оценка и индивидуално планиране, (ii) различни дейности, свързани с търсенето на работа, и индивидуално обучение, (iii) мотивация и мерки, свързани със здравословното състояние, (iv) предприемачество и създаване на предприятия, (v) образование и обучение, (vi) удостоверяване на компетенциите, (vii) помощ при търсене на работа, предоставяна от частни доставчици на услуги, (viii) пътни разходи и свързани с тях разходи, (ix) помощ при търсене на работа;

10.  Приветства мерките, насочени към мотивацията и здравословното състояние на работниците; счита, че са необходими подобни действия за повишаване на мотивацията и за оказване на помощ на лица, чието здраве е влошено в резултат на съкращение; оценява също така мерките за удостоверяване на компетенциите на участниците;

11.  Отбелязва големия размер на средствата, които ще се изразходват за помощи и и стимули; отбелязва също, че финансирането на тези действия е ограничено до най-много 35% от общите разходи за съгласувания пакет от персонализирани услуги, както е определено в Регламента за ЕФПГ, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

12.  Очаква отговора на Комисията, с който се потвърждава, че предлаганата помощ при търсене на работа не замества задължението на държавата членка за активни мерки на пазара на труда или мерки за социална закрила; очаква също така анализ на допълняемостта на мерките, подкрепяни от ЕФПГ;

13.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен след консултации с бенефициентите от целевата група и техните представители, както и с местните публични органи;

14.  Припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи на пазара на труда и необходимите умения и съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

15.  Припомня, че е важно да се подобрява пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с действителната бизнес среда и с прогнозираното бъдеще на професионалните сектори;

16.  Изисква от Комисията да предоставя в бъдещите предложения допълнителни подробности относно секторите, в които работниците има вероятност да намерят работа, и дали предлаганото обучение е съобразено с икономическите перспективи и потребностите на пазара на труда в регионите, засегнати от съкращенията;

17.  Отбелязва, че шведските органи потвърждават, че отговарящите на условията за допустимост действия не получават подкрепа от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представя сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

18.  Отбелязва, че към днешна дата за сектора на производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета са подадени 22 заявления за подкрепа от ЕФПГ, включително и настоящото, 12 от които се основават на свързана с търговията глобализация, а 10 – на световната финансова и икономическа криза;

19.  Призовава Комисията да оцени внимателно случаите, при които се отправя искане за финансиране по линия на ЕФПГ за съкращения вследствие на стратегии за делокализация на предприятия, и да гарантира, че тези предприятия изцяло спазват задължителните отговорности спрямо съкратените работници по силата на националното законодателство или в съответствие с колективни споразумения, както и че ЕФПГ се използва като допълнителна мярка;

20.  Отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

21.  Оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за по-бързо отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва времевия натиск, който новите срокове предполагат, и потенциалното им въздействие върху ефективността на проучването на случаите;

22.  Припомня на Комисията отговорността и задължението ѝ да предоставя своевременно подробна информация, за да потвърди, че предлаганата помощ при търсене на работа не замества задължението на държавата членка за активни мерки на пазара на труда или мерки за социална закрила, както и подробен анализ, показващ допълняемостта на мерките по линия на ЕФПГ;

23.  Изисква от Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

24.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

25.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

26.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Швеция – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2016/618.)

Правна информация - Политика за поверителност