Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2022(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0077/2016

Předložené texty :

A8-0077/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/04/2016 - 11.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0111

Přijaté texty
PDF 429kWORD 87k
Středa, 13. dubna 2016 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks
P8_TA(2016)0111A8-0077/2016
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. dubna 2016 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Švédska – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0061– C8-0033/2016),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (3)(dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“), a zejména na bod 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0077/2016),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu nebo v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, aby usnadnila opětovné zařazení a začlenění propuštěných pracovníků, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, a dále ohledně rozšíření způsobilých akcí a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a ohledně financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Švédsko podalo žádost EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks o finanční příspěvek z EFG v důsledku propouštění v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 29 (Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů a výrobci, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku) zejména v regionu na úrovni NUTS 2 Horní Norrland (SE33), a vzhledem k tomu, že se těchto opatření zřejmě zúčastní 500 z 647 propuštěných pracovníků, kteří jsou způsobilí pro získání příspěvku z EFG; vzhledem k tomu, že 470 z těchto pracovníků bylo propuštěno společností Volvo Group Truck Operation EMEA v důsledku snižování stavů v závodě ve městě Umeå a dalších 177 pracovníků bylo propuštěno čtyřmi dodavateli a výrobci, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku (IL Logistics AB, Lemia, Caverion a Isringhausen);

E.  vzhledem k tomu, že žádost byla podána na základě kritérií pro pomoc podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, podle nějž během referenčního období v délce čtyř měsíců dosáhne počet propuštěných pracovníků nejméně 500 v jednom podniku v členském státě, včetně pracovníků propuštěných u dodavatelů uvedeného podniku a výrobců, kteří jsou jeho odběrateli, nebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost;

F.  vzhledem k tomu, že za finanční kontrolu akcí podporovaných z EFG odpovídají členské státy, jak stanoví čl. 21 odst. 1 nařízení o EFG;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a Švédsko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 1 793 710 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů ve výši 2 989 518 EUR;

2.  konstatuje, že švédské orgány podaly žádost o finanční příspěvek z EFG dne 16. září 2015 a že Komise dokončila její posouzení dne 16. února 2016 a ve stejný den o tom informovala Parlament;

3.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise nemohla z důvodu mimořádného nedostatku personálu dodržet lhůtu pro dokončení posouzení této žádosti; připomíná, že v zájmu příjemců pomoci by měla být pomoc poskytnuta co nejrychleji a nejúčinněji; vyzývá členské státy a orgány Unie, které se účastní rozhodování o EFG, aby vyvíjely co největší úsilí ke snížení doby zpracování a zjednodušení postupů s cílem zajistit hladké a rychlé přijetí rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG;

4.  konstatuje, že v důsledku rozvoje nových asijských výrobců nákladních vozidel již výrobě užitkových vozidel nedominují evropští a severoameričtí výrobci; poukazuje na to, že výroba těžkých nákladních vozidel v Unii stejně jako i vývoz těžkých užitkových vozidel, autobusů a autokarů v roce 2014 klesl (pokles ve výši 6,3 miliardy EUR, tj. -11 %), zatímco celkový dovoz užitkových vozidel v Unii se zvýšil (+10 %); konstatuje, že pro odvětví nákladních vozidel je obtížné akceptovat zásadní transformaci a potřebu přizpůsobit se a současně získávat stále globálnější rozměr; konstatuje, že švédské orgány proto uvádějí, že částečné přemístění pobočky společnosti Volvo Umeå je vedeno potřebou zvýšení efektivnosti a snížení nákladů za účelem vypořádání se s existující a očekávanou celosvětovou konkurencí v rámci optimalizačního programu společnosti Volvo;

5.  poukazuje na to, že propouštění v kraji Västerbotten (hlavní město: Umeå) představuje výzvu vzhledem k tomu, že volná pracovní místa jsou k dispozici v oborech vyžadujících vysokou kvalifikaci, zatímco většina cílových pracovníků má pouze středoškolské vzdělání; bere na vědomí, že se v žádosti odkazuje na nedávnou zprávu, podle níž bude v regionu Västerbotten zapotřebí 40 000 nových pracovníků; vítá opatření zaměřená na pracovníky, kteří potřebují specializované vzdělání;

6.  vyzývá členské státy, aby společně se sociálními partnery vypracovaly strategie pro vytváření prognóz, pokud jde o proměny trhu práce, a na ochranu pracovních míst a dovedností v Unii na základě komplexních posouzení dopadů na obchod, které Komise vypracovává ke každé obchodní dohodě;

7.  konstatuje, že žádost nezahrnuje mladé lidi, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. „NEET“), neboť tento region není podle Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí pro tento typ intervence způsobilý;

8.  vítá, že švédské orgány dne 30. ledna 2015 – tedy se značným předstihem před rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z EFG na navrhovaný koordinovaný balíček opatření – zahájily poskytování individualizovaných služeb dotčeným pracovníkům;

9.  podotýká, že Švédsko plánuje pro propuštěné pracovníky, na které se vztahuje tato žádost, devět druhů opatření: i) hloubkové posouzení a individuální plánování, ii) řadu činností v oblasti hledání zaměstnání a odborné vedení, iii) motivaci a opatření v oblasti zdraví, iv) podnikání a zakládání podniků, v) vzdělávání a odbornou přípravu, vi) uznání kompetencí, vii) pomoc při hledání zaměstnání poskytovanou soukromými poskytovateli služeb, viii) cestovní výdaje a s nimi spojené náklady, ix) příspěvek při hledání zaměstnání;

10.  vítá opatření zaměřená na motivaci a zdravotní stav pracovníků; domnívá se, že tato opatření jsou nezbytná k posílení motivace a poskytnutí pomoci těm, jejichž zdraví propuštěním z práce utrpělo; oceňuje dále opatření týkající se uznávání dovedností účastníků;

11.  bere na vědomí vysokou částku, která má být vynaložena na příspěvky a pobídky; podotýká však, že financování těchto opatření je omezeno maximální částkou ve výši 35 % celkových nákladů na koordinovaný balíček individualizovaných služeb, jak je stanoveno v nařízení o EFG, a že podmínku těchto opatření je aktivní zapojení cílových příjemců pomoci do hledání zaměstnání nebo činností odborné přípravy;

12.  očekává, že Komise ve své odpovědi potvrdí, že navrhovaný příspěvek při hledání zaměstnání nenahrazuje povinnosti členského státu, pokud jde o aktivní opatření v oblasti trhu práce nebo opatření sociální ochrany; dále očekává analýzu doplňkovosti opatření podporovaných z EFG;

13.  podotýká, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován na základě konzultací s cílovými příjemci a jejich zástupci a s místními veřejnými subjekty;

14.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měla by být v souladu s přechodem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje;

15.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného balíčku opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí a očekávanému vývoji odborných odvětví;

16.  žádá Komisi, aby v příštích žádostech poskytla více podrobností o odvětvích, ve kterých dotčení pracovníci pravděpodobně naleznou práci, a o tom, zda je nabízené odborné vzdělávání přizpůsobeno budoucím ekonomickým vyhlídkám a potřebám trhu práce v regionu, v němž k propouštění došlo;

17.  konstatuje, že švédské orgány potvrdily, že na způsobilé akce není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a zamezilo zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

18.  konstatuje, že dosud bylo odvětví výroby motorových vozidel, přívěsů a návěsů předmětem dvaadvaceti žádostí (včetně této) o příspěvek z EFG, z nichž dvanáct je odůvodněno globalizací v souvislosti s obchodem a deset celosvětovou finanční a hospodářskou krizí;

19.  vyzývá Komisi, aby pečlivě posuzovala případy, kdy se o finanční pomoc z EFG žádá kvůli propouštění, k němuž došlo z důvodu strategického přemístění podniků, a zajistila, aby tyto podniky plně dodržely povinnosti vůči propuštěným pracovníkům, jimiž jsou vázány na základě vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv, a aby byl EFG využíván jenom jako doplňkové opatření;

20.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

21.  oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup; bere na vědomí časový tlak vyplývající z nového harmonogramu a jeho potenciální dopad na účinnost posuzování případu;

22.  připomíná Komisi, že je vázána povinností poskytnout včas podrobné informace, jimiž potvrdí, že navrhovaný příspěvek při hledání zaměstnání nenahrazuje povinnosti členského státu, pokud jde o aktivní opatření v oblasti trhu práce nebo opatření sociální ochrany, a podrobnou analýzu dokládající doplňkovost těchto opatření financovaných z EFG;

23.  žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

24.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

25.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

26.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Švédska – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2016/618.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí