Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2022(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0077/2016

Indgivne tekster :

A8-0077/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/04/2016 - 11.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0111

Vedtagne tekster
PDF 267kWORD 75k
Onsdag den 13. april 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks
P8_TA(2016)0111A8-0077/2016
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 13. april 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Sverige – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0061 – C8-0033/2016),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0077/2016),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt, med henblik på at lette omfordeling og reintegration af afskedigede arbejdstagere, i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastlægge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede anslåede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede aktioner og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Sverige har indgivet ansøgning EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 29 (Fremstilling af motorkøretøjer og påhængsvogne), og hos producenter i efterfølgende produktionsled, hovedsagelig lokaliseret i NUTS 2-regionen SE33 (Övre Norrland), og at 500 af de afskedigede arbejdstagere ud af de i alt 647 afskedigede arbejdstagere, som er berettiget til EGF-støtte, forventes at deltage i foranstaltningerne; der henviser til, at 470 af disse arbejdstagere blev afskediget i Volvo Group Truck Operation EMEA efter afskedigelser i anlægget i Umeå, og 177 andre hos fire leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled (IL Logistics AB, Lemia, Caverion og Isringhausen);

E.  der henviser til, at de svenske myndigheder indgav ansøgningen med henvisning til interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen, som forudsætter mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere i løbet af en fire måneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget hos leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled, og/eller selvstændige, hvis aktivitet er ophørt;

F.  der henviser til, at det er medlemsstaterne, der har ansvaret for finanskontrollen, for så vidt angår de aktioner, der modtager støtte fra EGF, jf. artikel 21, stk. 1, i EGF-forordningen;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Sverige derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 1 793 710 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 2 989 518 EUR;

2.  bemærker, at de svenske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 16. september 2015, og at vurderingen heraf blev afsluttet af Kommissionen den 16. februar 2016 og meddelt Parlamentet den samme dag;

3.  beklager, at Kommissionen ikke var i stand til at overholde fristen for afslutningen af vurderingen af denne ansøgning på grund af en ekstraordinær mangel på personale; minder om, at støtten i støttemodtagernes interesse bør stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt; opfordrer medlemsstaterne og de EU-institutioner, der er inddraget i beslutningstagningsprocessen i forbindelse med EGF, til at gøre deres bedste for at begrænse behandlingstiden og forenkle procedurerne, således at afgørelser om mobilisering af EGF kan vedtages gnidningsløst og hurtigt;

4.  bemærker, at fremstillingen af erhvervskøretøjer ikke længere er domineret af europæiske og nordamerikanske producenter som følge af nyligt opståede asiatiske lastvognsproducenter; påpeger, at produktionen af tunge lastvogne i Unionen faldt i 2014, og at eksporten af tunge erhvervskøretøjer og busser udviste en nedgang (på 6,3 mia. EUR eller -11 %), mens den samlede import af erhvervskøretøjer til Unionen steg (+10 %); bemærker, at lastvognsindustrien har fundet det vanskeligt at tackle betydelige ændringer og behovet for justeringer, samtidig med at den er blevet mere og mere global; bemærker, at de svenske myndigheder anfører, at den delvise udflytning af Volvo Umeå-enheden skyldes behovet for at øge effektiviteten og mindske omkostningerne for at leve op til den eksisterende og den forventede globale konkurrence som et led i Volvos optimeringsprogram;

5.  påpeger, at afskedigelserne er en udfordring for Västerbotten len (hvor Umeå er hovedby), idet jobmulighederne i regionen gælder højt kvalificeret personale, mens de fleste af de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, kun har uddannelse på sekundærtrinnet; bemærker, at der i ansøgningen henvises til en nylig rapport, hvori det hævdes, at der vil være behov for 40 000 nye arbejdstagere i Västerbotten len; glæder sig over foranstaltningerne for arbejdstagere, der har brug for specialiseret uddannelse;

6.  opfordrer medlemsstaterne til sammen med arbejdsmarkedets parter at udarbejde strategier til at foregribe de forventede ændringer på arbejdsmarkedet og til at beskytte job og kvalifikationer i EU på grundlag af omfattende handelskonsekvensanalyser foretaget af Kommissionen for hver enkelt handelsaftale;

7.  bemærker, at unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), ikke er medtaget i ansøgningen, da den pågældende region ikke er berettiget til en sådan intervention under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet;

8.  glæder sig over, at de svenske myndigheder besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 30. januar 2015, længe før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

9.  bemærker, at Sverige planlægger ni typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning: i) en grundig vurdering og individuel planlægning, ii) forskellige jobsøgningsaktiviteter og vejledning, iii) motivation og sundhedsforanstaltninger, iv) fremme af iværksætterkultur og virksomhedsetablering, v) almen og erhvervsfaglig uddannelse, vi) validering af kompetencer, vii) hjælp til jobsøgning med private tjenesteudbydere, viii) rejseudgifter og de dermed forbundne omkostninger, ix) jobsøgningstilskud.

10.  glæder sig over foranstaltningerne rettet mod arbejdstagernes motivation og sundhed; mener, at sådanne foranstaltninger er nødvendige for at styrke motivationen og yde bistand til de personer, hvis helbred har taget skade af at blive afskediget; påskønner endvidere foranstaltningerne til validering af deltagernes kompetencer;

11.  bemærker det store beløb, der skal bruges på tilskud og incitamenter; bemærker også, at finansieringen af disse foranstaltninger er begrænset til maksimalt 35 % af de samlede omkostninger til den samordnede pakke af individualiserede foranstaltninger, som fastsat i EGF-forordningen, og at de pågældende foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

12.  afventer et svar fra Kommissionen, som bekræfter, at det foreslåede jobsøgningstilskud ikke erstatter medlemsstaternes forpligtelse til med hensyn til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger eller socialsikringsforanstaltninger; forventer endvidere en analyse af komplementariteten mellem de foranstaltninger, der støttes af EGF;

13.  bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med støttemodtagerne og deres repræsentanter samt de lokale aktører;

14.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

15.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima og erhvervssektorens fremtidsudsigter;

16.  anmoder Kommissionen om i fremtidige forslag at konkretisere de sektorer, hvori arbejdstagerne forventes at finde beskæftigelse, og om den tilbudte uddannelse er tilpasset de fremtidige økonomiske udsigter og arbejdsmarkedets behov i de regioner, som er berørt af afskedigelserne;

17.  understreger, at de svenske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede aktioner ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at fremlægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

18.  bemærker, at fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne til dato har været genstand for 22 EGF-ansøgninger, inklusive denne ansøgning, hvoraf 12 var baseret på handelsrelateret globalisering og 10 på den globale finansielle og økonomiske krise;

19.  opfordrer Kommissionen til nøje at vurdere tilfælde, hvor der anmodes om støtte fra EGF i forbindelse med afskedigelser som følge af virksomheders udflytningsstrategier, og sikre, at de pågældende virksomheder fuldt ud har overholdt deres forpligtelser over for de afskedigede arbejdstagere i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, og at EGF anvendes som en supplerende foranstaltning;

20.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

21.  påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets anmodning om hurtigere frigivelse af tilskuddene; noterer sig det tidspres, som den nye tidsplan indebærer, og den potentielle indvirkning på effektiviteten af sagsbehandlingen;

22.  minder Kommissionen om dens ansvar for og forpligtelse til inden for rimelig tid at tilvejebringe detaljerede oplysninger, der bekræfter, at det foreslåede jobsøgningstilskud ikke erstatter medlemsstaternes forpligtelse til med hensyn til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger eller socialsikringsforanstaltninger, og en detaljeret analyse, der viser komplementariteten mellem de pågældende EGF-foranstaltninger;

23.  anmoder Kommissionen om at sikre aktindsigt i alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

24.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

25.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

26.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Sverige – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2016/618).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik