Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2022(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0077/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0077/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/04/2016 - 11.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0111

Hyväksytyt tekstit
PDF 259kWORD 77k
Keskiviikko 13. huhtikuuta 2016 - Strasbourg
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks
P8_TA(2016)0111A8-0077/2016
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. huhtikuuta 2016 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ruotsin hakemus – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0061 – C8‑0033/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0077/2016),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi vähennettyjen työntekijöiden uudelleen sijoittamisen ja työmarkkinoille palaamisen helpottamiseksi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetuksen hyväksyminen ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, asetetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Ruotsi jätti hakemuksen EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 29 (moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus sekä​ jatkojalostajat) luokitellulla toimialalla toimivasta yrityksestä oli vähennetty työntekijöitä pääasiassa Övre Norrlandin (SE33) NUTS 2 -tason alueella, ja ottaa huomioon, että EGR-asetuksen mukaiseen tukeen oikeutetusta 647 vähennetystä työntekijästä 500:n odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin; ottaa huomioon, että näistä työntekijöistä 470 vähennettiin Volvo Group Truck Operation EMEA -yrityksen Uumajan tehtaalta, ja 177 työntekijää vähennettiin neljästä hankkija- ja jatkojalostajayrityksestä (IL Logistics AB, Lemia, Caverion ja Isringhausen);

E.  ottaa huomioon, että hakemuksen perustana on käytetty EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toimintakriteeriä, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen hankkijoiden tai jatkojalostajien palveluksesta, ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden työskentely on päättynyt;

F.  toteaa, että EGR:stä tuettuja toimia koskeva varainkäytön valvonta on EGR-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden vastuulla;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että sen vuoksi Ruotsi on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 1 793 710 euroa eli 60 prosenttia 2 989 518 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että Ruotsin viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 16. syyskuuta 2015 ja että komissio sai arvionsa valmiiksi 16. helmikuuta 2016 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3.  pitää valitettavana, että komissio ei kyennyt pitämään kiinni tämän hakemuksen arvioinnin loppuun saattamiselle asetetusta määräajasta poikkeuksellisen henkilöstöpulan vuoksi; muistuttaa, että edunsaajien edun vuoksi tukea olisi asetettava saataville mahdollisimman pian ja tehokkaasti; kehottaa jäsenvaltioita ja EGR:n päätöksentekoprosessiin osallistuvia unionin toimielimiä pyrkimään kaikin keinoin lyhentämään käsittelyaikaa ja yksinkertaistamaan menettelyjä, jotta varmistetaan EGR:n käyttöönottamista koskevien päätöksien sujuva ja nopea hyväksyminen;

4.  toteaa, että hyötyajoneuvojen valmistus ei ole enää yksinomaan eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten valmistajien hallitsema ala uusien aasialaisten kuorma-autojen valmistajien saavuttua markkinoille; huomauttaa, että unionissa valmistettujen raskaiden kuorma-autojen määrä ja unionista vietyjen raskaiden hyötyajoneuvojen ja linja-autojen määrä pieneni vuonna 2014 (viennin arvo pieneni 6,3 miljardia euroa eli 11 prosenttia), kun taas hyötyajoneuvojen kokonaistuonti unioniin lisääntyi (kasvua 10 prosenttia); panee merkille, että kuorma-autoalan on ollut vaikea mukautua suuriin muutoksiin ja hyväksyä sopeutumistarpeet ja mukautua samalla yhä globaalimpaan toimintaympäristöön; panee merkille, että Ruotsin viranomaiset väittävät, että Volvon Uumajan osaston osittainen siirtyminen johtuu tarpeesta lisätä tehokkuutta ja vähentää kustannuksia, jotta voidaan vastata nykyiseen ja odotettavissa olevaan globaaliin kilpailuun osana Volvon toimintojen optimointia koskevaa ohjelmaa;

5.  huomauttaa, että vähennykset muodostavat haasteen Västerbottenin läänin (jonka pääkaupunki Uumaja on) alueella, jossa avoimet työpaikat kuuluvat korkeaa koulutusta vaativien alojen piiriin, kun taas useimmilla kohderyhmään kuuluvista työntekijöistä on vain toisen asteen koulutus; panee merkille, että hakemuksessa viitataan hiljan julkistettuun raporttiin, jonka mukaan Västerbottenin alueella tarvitaan 40 000 uutta työntekijää; pitää myönteisinä erityiskoulutusta tarvitseviin työntekijöihin kohdennettuja toimenpiteitä;

6.  kehottaa jäsenvaltioita valmistelemaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa strategioita, joilla valmistaudutaan suunniteltuihin muutoksiin työmarkkinoilla ja joilla suojellaan työpaikkoja ja ammattitaitoja unionissa käyttäen lähtökohtana kattavia kaupan vaikutusten arviointeja, jotka komissio on toteuttanut kunkin kauppasopimuksen osalta;

7.  panee merkille, että hakemukseen piiriin ei ole otettu nuoria, jotka eivät ole työelämässä tai koulutuksessa, sillä kyseinen alue ei täytä nuorisotyöllisyysaloitteessa tällaisille toimille asetettuja ehtoja;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että Ruotsin viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen vähennetyille työntekijöille 30. tammikuuta 2015 eli hyvissä ajoin ennen päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

9.  toteaa, että Ruotsi suunnittelee yhdeksänlaisia toimenpiteitä tämän hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille: i) yksityiskohtainen arviointi ja yksilöllinen suunnittelu, ii) eri työnhaku- ja valmennustoimet, iii) motivaatiota ja terveyttä koskevat toimenpiteet, iv) yrittäjyys ja yrityksen perustaminen, v) koulutus, vi) pätevyyden tunnustaminen, vii) työnhakuneuvonta yksityisiltä palveluntarjoajilta, viii) matkakulut ja niihin liittyvät kulut, ix) työnhakuavustukset;

10.  pitää myönteisinä toimia, joilla pyritään lisäämään työntekijöiden motivaatiota ja parantamaan heidän terveyttään; pitää tällaisia toimia tarpeellisina motivaation lujittamiseksi ja avun tarjoamiseksi henkilöille, joiden terveys on heikentynyt irtisanomisen seurauksena; pitää arvokkaina myös osallistujien pätevyyksien tunnustamiseksi toteutettuja toimia;

11.  panee merkille, että avustuksiin ja kannustimiin on määrä käyttää suuri summa; toteaa myös, että tällaisille toimille osoitettava rahoitus saa EGR-asetuksen mukaisesti olla enintään 35 prosenttia koordinoidun yksilöllisten toimien paketin kokonaiskustannuksista ja että kyseisten toimien ehtona on asianomaisten edunsaajien aktiivinen osallistuminen työnhaku- tai koulutustoimiin;

12.  odottaa komission vastausta, jossa se vahvistaa, että ehdotetulla työnhakuavustuksella ei korvata aktiivisiin työmarkkinatoimiin tai sosiaaliturvatoimiin liittyviä jäsenvaltion velvoitteita; odottaa myös saavansa arvion EGR:stä tuettujen toimien täydentävyydestä;

13.  toteaa, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu kohteena olevia edunsaajia ja heidän edustajiaan sekä paikallisia julkisia toimijoita;

14.  muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin olisi oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

15.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön ja ammattialojen tulevaisuudennäkymiin;

16.  pyytää komissiota antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miltä aloilta työntekijät todennäköisesti löytävät työtä ja onko koulutustarjontaa mukautettu tuleviin talousnäkymiin ja työmarkkinoiden tarpeisiin alueilla, joihin irtisanomiset kohdistuivat;

17.  toteaa Ruotsin viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

18.  toteaa, että moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen toimialalla on tähän mennessä jätetty käsillä oleva hakemus mukaan lukien 22 EGR-hakemusta, joista kaksitoista on tehty kauppaan liittyvän globalisaation ja kymmenen maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin perusteella;

19.  kehottaa komissiota arvioimaan huolellisesti tapaukset, joissa EGR-rahoitusta on haettu yritysten toimintaa muualle siirtämistä koskevien strategioiden mukaisesti tehtyjen vähennysten johdosta, sekä varmistamaan, että kyseiset yritykset hoitivat täysimääräisesti kansalliseen lainsäädäntöön tai työehtosopimuksiin perustuvat velvollisuutensa vähennettyjä työntekijöitä kohtaan ja että EGR:ää käytetään täydentävänä toimenpiteenä;

20.  toistaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka ovat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten;

21.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn sen jälkeen, kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa; panee merkille uuden aikataulun aiheuttamat määräaikoihin liittyvät paineet ja mahdolliset vaikutukset tapausten tutkintaan;

22.  muistuttaa komissiota sen vastuusta ja velvollisuudesta toimittaa hyvissä ajoin yksityiskohtaiset tiedot, joissa vahvistetaan, että ehdotetulla työnhakuavustuksella ei korvata aktiivisiin työmarkkinatoimiin tai sosiaaliturvatoimiin liittyviä jäsenvaltion velvoitteita, sekä yksityiskohtainen arviointi, jossa osoitetaan kyseisten EGR‑toimenpiteiden täydentävyys;

23.  pyytää komissiota varmistamaan kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuuden;

24.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

25.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

26.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ruotsin hakemus – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2016/618.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö