Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2022(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0077/2016

Pateikti tekstai :

A8-0077/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/04/2016 - 11.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0111

Priimti tekstai
PDF 351kWORD 85k
Trečiadienis, 2016 m. balandžio 13 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks“
P8_TA(2016)0111A8-0077/2016
Rezoliucija
 Priedas

2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Švedijos paraiška „EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks“) (COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0061 – C8-0033/2016),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (2013 m. gruodžio 2 d. TIS) (3), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0077/2016),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau siekiant palengvinti atleistų darbuotojų įdarbinimą ir įtrauktį;

C.  kadangi priimtasis EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti lėšų mobilizavimo dėl krizės kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų išlaidų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant jų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Švedija pateikė paraišką „EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks“ dėl finansinės EGF paramos po to, kai buvo atleisti darbuotojai ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 29 skyriui (Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba), taip pat iš tolesnės gamybos grandies įmonių, daugiausia NUTS 2 lygio Aukštutinio Norlando regione (SE33), ir kadangi tikimasi, kad priemonėmis pasinaudos 500 iš 647 atleistų darbuotojų, atitinkančių reikalavimus EGF paramai gauti; kadangi 470 šių darbuotojų atleisti iš įmonės „Volvo Group Truck Operation EMEA“ po to, kai Umeo gamykloje sumažintas darbuotojų skaičius, kiti 177 darbuotojai atleisti iš 4 tiekėjų ir tolesnės gamybos grandies įmonių („IL Logistics AB“, „Lemia“, „Caverion“ ir „Isringhausen“);

E.  kadangi paraiška pateikta pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus intervencijos kriterijus, pagal kuriuos per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš valstybės narės įmonės turi būti atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus iš jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonių, ir (arba) savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko;

F.  kadangi, kaip nustatyta EGF reglamento 21 straipsnio 1 dalyje, už finansinę EGF remiamų veiksmų kontrolę yra atsakinga valstybė narė,

1.  pritaria Komisijai, kad paraiška atitinka EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas sąlygas ir kad todėl Švedija turi teisę gauti finansinę 1 793 710 EUR paramą pagal tą reglamentą, ši suma sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 2 989 518 EUR;

2.  pažymi, kad Švedijos valdžios institucijos paraišką dėl EGF finansinės paramos pateikė 2015 m. rugsėjo 16 d. ir kad 2016 m. vasario 16 d. Komisija baigė savo vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3.  apgailestauja, kad Komisija negalėjo numatytu terminu užbaigti šios paraiškos vertinimo dėl išskirtinio personalo trūkumo; primena, kad, siekiant ginti paramos gavėjų interesus, parama turėtų būti teikiama kuo greičiau ir veiksmingiau; ragina valstybes nares ir Sąjungos institucijas, dalyvaujančios su EGF susijusių sprendimų priėmimo procese, padaryti viską, ką gali, kad sutrumpintų paraiškų nagrinėjimo laiką ir supaprastintų procedūras, taip siekdamos užtikrinti, kad sprendimai dėl EGF mobilizavimo būtų priimami sklandžiai ir greitai;

4.  pažymi, kad Europos ir Šiaurės Amerikos gamintojai daugiau nedominuoja komercinių transporto priemonių gamybos srityje, nes Azijoje kuriasi naujos sunkvežimių gamybos įmonės; nurodo, kad sunkiasvorių sunkvežimių gamyba Sąjungoje sumažėjo 2014 m., taip pat sumažėjo sunkiasvorių komercinių sunkvežimių, autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų eksportas (sumažėjimas siekia 6,3 mlrd. EUR arba -11 proc.), o bendras komercinių transporto priemonių importas į Sąjungą išaugo (+10 proc.); pažymi, kad sunkvežimių pramonėje buvo sunku vykdyti esminius pokyčius ir reaguoti į būtinybę prisitaikyti, kad pramonė taptų globalesnė; pažymi, kad Švedijos valdžios institucijos teigia, kad, atsižvelgiant į dabartinę ir būsimą pasaulinę konkurenciją, dalinį „Volvo“ Umeo gamyklos perkėlimą paskatino poreikis didinti veiksmingumą ir mažinti išlaidas pagal įmonės „Volvo“ optimizavimo programą;

5.  nurodo, kad dėl atleidimų Vesterboteno apskrityje (jos sostinė – Umeo) bus patiriama sunkumų, nes regione siūlomos laisvos darbo vietos yra tų sričių, kur reikalinga itin aukšta kvalifikacija, o dauguma tikslinių darbuotojų turi tik vidurinį išsilavinimą; atkreipia dėmesį į tai, kad paraiškoje pateikiama nuoroda į neseniai paskelbtą ataskaitą, kad Vesterboteno regione prireiks 40 000 naujų darbuotojų; palankiai vertina priemones, skirtas darbuotojams, kuriems reikalingas specialus mokymas;

6.  ragina valstybes nares kartu su socialiniais partneriais rengti strategijas, kaip iš anksto reaguoti į numatomus darbo rinkos pokyčius ir išsaugoti Sąjungos darbo vietas ir įgūdžius, remiantis Komisijos kiekvieno prekybos susitarimo atveju atliekamais visapusiškais su prekyba susijusio poveikio vertinimais;

7.  pažymi, kad jaunuoliai, kurie nedirba ir nesimoko (NEET), į paraišką neįtraukti, nes šis regionas neatitinka reikalavimų pagalbai pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą gauti;

8.  teigiamai vertina tai, kad Švedijos valdžios institucijos pradėjo teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas nukentėjusiems darbuotojams 2015 m. sausio 30 d., t. y. gerokai anksčiau prieš priimant sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui;

9.  pažymi, kad Švedija planuoja atleistiems darbuotojams, kuriuos apima ši paraiška, taikyti devynių rūšių priemones: i) išsamus vertinimas ir individualus planavimas; ii) įvairi darbo paieškos veikla ir konsultuojamasis ugdymas; iii) motyvavimo ir sveikatos apsaugos priemonės; iv) verslumas ir verslo kūrimas; v) švietimas ir mokymas; vi) kompetencijos pripažinimas; vii) privačių paslaugų teikėjų pagalba ieškant darbo; viii) kelionės išlaidos ir susijusios sąnaudos; ix) išmokos ieškantiesiems darbo;

10.  palankiai vertina priemones, skirtas darbuotojų motyvacijai ir sveikatai; mano, kad būtina imtis tokių veiksmų, kad būtų galima stiprinti paramos gavėjų motyvaciją ir padėti tiems, kurių sveikatos būklė pablogėjo po atleidimo; taip pat teigiamai vertina dalyvių kompetencijų pripažinimo priemones;

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad didelė suma bus panaudota išmokoms ir paskatoms; taip pat pažymi, kad šių priemonių finansavimas neturi viršyti 35 proc. bendrų suderintam prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketui skirtos sumos išlaidų, kaip nustatyta pagal EGF reglamentą, ir kad šių priemonių taikymo sąlyga – aktyvus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimas darbo paieškos arba mokymosi veikloje;

12.  laukia Komisijos atsakymo, kad ji patvirtintų, kad siūloma darbo paieškos išmoka nepakeičia valstybių narių pareigos, susijusios su aktyviomis darbo rinkos ar socialinės apsaugos priemonėmis; be to, tikisi gauti EGF remiamų priemonių papildomumo analizę;

13.  pažymi, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas parengtas konsultuojantis su tiksliniais paramos gavėjais ir jų atstovais bei vietos viešaisiais subjektais;

14.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

15.  primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik atsižvelgiant į atleistų darbuotojų poreikius, bet ir dabartinę verslo aplinką bei su profesijomis susijusią sektorių situaciją ateityje;

16.  prašo Komisijos būsimuose pasiūlymuose išsamiau nurodyti sektorius, kuriuose darbuotojai galėtų įsidarbinti, ir tai, ar siūlomas mokymas atitinka ateities ekonomines perspektyvas ir darbo rinkos poreikius tuose regionuose, kuriuose atleisti darbuotojai;

17.  pažymi, kad Švedijos valdžios institucijos patvirtino, jog tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tokių duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi galiojančių reglamentų ir kad Sąjungos finansuojamos paslaugos nesidubliuotų;

18.  pažymi, kad iki šiol pateiktos 22 su variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba susijusios EGF paraiškos, įskaitant aptariamąją; 12 iš jų buvo pateiktos dėl globalizacijos sukeltų prekybos pokyčių, 10 – dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės;

19.  ragina Komisiją atidžiai įvertinti prašymų skirti EGF lėšų atvejus, kai darbuotojai buvo atleisti dėl to, kad taikytos įmonių perkėlimo strategijos, ir užtikrinti, kad šios įmonės visapusiškai įvykdytų privalomus įsipareigojimus atleistiems darbuotojams, numatytus pagal nacionalinę teisę arba kolektyvines sutartis, ir kad EGF būtų naudojamas kaip papildoma priemonė;

20.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos bendrovės, nei bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

21.  palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, pagerino procedūrą; atkreipia dėmesį į laiko trūkumą, susijusį su nauju tvarkaraščiu, ir galimą poveikį paraiškų nagrinėjimo efektyvumui;

22.  primena Komisijai, kad jos atsakomybė ir pareiga yra laiku pateikti išsamią informaciją apie tai, ar siūloma darbo paieškos išmoka nepakeičia valstybių narių pareigos, susijusios su aktyviomis darbo rinkos ar socialinės apsaugos priemonėmis, ir išsamią EGF priemonių papildomumo analizę;

23.  prašo Komisijos užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais su EGF bylomis susijusiais dokumentais;

24.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

25.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

26.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Švedijos paraiška „EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2016/618.)

Teisinė informacija - Privatumo politika