Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2022(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0077/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0077/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 13/04/2016 - 11.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0111

Pieņemtie teksti
PDF 432kWORD 88k
Trešdiena, 2016. gada 13. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks
P8_TA(2016)0111A8-0077/2016
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2016. gada 13. aprīļa rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Zviedrijas pieteikums EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0061 – C8-0033/2016),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0077/2016),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, lai atvieglotu atlaisto darbinieku pārcelšanu un atgriešanos darba tirgū, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, noteikt Savienības finansiālo ieguldījumu 60 % apmērā no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Zviedrija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar darbinieku atlaišanu saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 29. nodaļā (“Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana”), galvenokārt Augšnorlandes reģionā, kas ir NUTS 2. līmeņa reģions (SE33), un tā kā no atlaistajiem 647 darbiniekiem 500 darbiniekiem ir paredzēts piemērot no EGF līdzfinansētos pasākumus; tā kā 470 no šiem darbiniekiem tika atlaisti Volvo Group Truck Operation EMEA, veicot darbinieku skaita samazināšanu tā rūpnīcā Ūmeo, un 177 citi četros piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos (IL Logistics AB, Lemia, Caverion un Isringhausen);

E.  tā kā pieteikums tika iesniegts saskaņā ar EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem intervences kritērijiem, kuros paredzēts, ka četru mēnešu pārskata periodā kopā vismaz 500 darba ņēmēji ir atlaisti kādā dalībvalsts uzņēmumā, ieskaitot darba ņēmēju atlaišanu un/vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos šī uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos;

F.  tā kā dalībvalstis ir atbildīgas par EGF atbalstīto darbību finanšu kontroli, kā noteikts EGF regulas 21. panta 1. punktā,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Zviedrija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 1 793 710 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 2 989 518;

2.  norāda, ka Zviedrijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2015. gada 16. septembrī un ka Komisija pieteikuma novērtējuma sagatavošanu pabeidza 2016. gada 16. februārī un tajā pašā dienā paziņoja par to Parlamentam;

3.  pauž nožēlu par to, ka Komisija nespēja ievērot šī pieteikuma izvērtēšanas pabeigšanai noteikto termiņu ārkārtīga darbinieku trūkuma dēļ; atgādina, ka atbalsta saņēmēju interesēs palīdzība būtu jādara pieejama, cik ātri un efektīvi vien iespējams; aicina EGF lēmumu pieņemšanas procesā iesaistītās dalībvalstis un Savienības iestādes darīt visu iespējamo, lai mazinātu pieteikumu izskatīšanas laiku un vienkāršotu procedūras, nodrošinot, ka lēmumus par EGF izmantošanu pieņem ātri un bez sarežģījumiem;

4.  norāda, ka kravas transportlīdzekļu ražošanā vairs nedominē Eiropas un Ziemeļamerikas ražotāji, jo sāk attīstīties jauni Āzijas kravas transportlīdzekļu ražotāji; norāda, ka 2014. gadā Savienībā samazinājās gan komerciālo transportlīdzekļu ražošanas apjoms, gan smago kravas transportlīdzekļu, autobusu un tālsatiksmes autobusu eksports (samazinājums par EUR 6,3 miljardiem jeb -11 %), savukārt kopējais komerciālo transportlīdzekļu imports Savienībā pieauga (+10 %); norāda, ka kravas automobiļu ražošanas nozarei ir grūti nācies reaģēt uz vērienīgu pārveidošanos un nepieciešamību pielāgoties, kļūstot aizvien globālākai; norāda, ka Zviedrijas iestādes uzskata, ka Volvo Ūmeo rūpnīcas daļēju pārvietošanu Volvo optimizācijas programmas ietvaros izraisīja nepieciešamība palielināt efektivitāti un samazināt izmaksas, lai spētu izturēt esošo un gaidāmo globālo konkurenci;

5.  norāda, ka atlaišanas rada problēmu Vesterbotenas reģionā (kura galvaspilsēta ir Ūmeo), jo reģiona brīvās darbvietas galvenokārt ir augsti kvalificētās jomās, bet lielākajai daļai skarto darbinieku ir tikai vidējā izglītība; norāda, ka pieteikumā ir atsauce uz nesen sagatavotu ziņojumu, kurā norādīts, ka Vesterbotenas reģionā būs vajadzīgi 40 000 jaunu darbinieku; atzinīgi vērtē pasākumus, kas paredzēti darbiniekiem, kuriem nepieciešama specializēta izglītība;

6.  aicina dalībvalstis kopā ar sociālajiem partneriem izstrādāt stratēģijas, lai sagatavotos gaidāmajām pārmaiņām darba tirgū un aizsargātu Savienības darbvietas un prasmes, pamatojoties uz visaptverošiem tirdzniecības ietekmes novērtējumiem, kurus Komisija sagatavojusi par katru tirdzniecības nolīgumu;

7.  norāda, ka pieteikums neattiecas uz jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET), jo šis reģions nav tiesīgs saņemt šādu palīdzību saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu;

8.  atzinīgi vērtē to, ka Zviedrijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2015. gada 30. janvāra — labu laiku pirms lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

9.  ņem vērā, ka Zviedrija plāno īstenot deviņu veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums: i) padziļināts izvērtējums un individuāla plānošana: ii) dažādas darba meklēšanas darbības un koučings; iii) motivācijas un veselības pasākumi; iv) uzņēmējdarbība un uzņēmumu veidošana; v) izglītība un apmācība; vi) kompetenču validēšana; vii) palīdzība darba meklēšanā, ko sniedz privātie pakalpojumu sniedzēji; viii) ceļa izdevumi un ar tiem saistītās izmaksas; ix) pabalsti darba meklētājiem;

10.  atzinīgi vērtē pasākumus, kas saistīti ar darbinieku motivāciju un veselību; uzskata, ka šādas darbības ir nepieciešamas, lai stiprinātu motivāciju un sniegtu palīdzību tiem, kuru veselību ir negatīvi ietekmējusi atlaišana; atzinīgi vērtē arī dalībnieku kompetenču validēšanai paredzētos pasākumus;

11.  norāda, ka pabalstiem un stimuliem ir paredzēts tērēt lielu summu; norāda arī to, ka šo darbību finansējums nedrīkst pārsniegt maksimālo atļauto summu, proti, 35 % no saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma kopējām izmaksām, kā noteikts EGF regulā, un ka to priekšnoteikums ir attiecīgo atbalsta saņēmēju aktīva piedalīšanās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

12.  gaida Komisijas atbildi, kura apstiprinātu, ka ierosinātais darba meklēšanas pabalsts neatceļ dalībvalsts pienākumus, kas saistīti ar aktīviem darba tirgus vai sociālās aizsardzības pasākumiem; turklāt cer saņemt arī EGF atbalstīto pasākumu papildināmības analīzi;

13.  norāda, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties ar paredzētā atbalsta saņēmējiem un to pārstāvjiem, kā arī ar vietējiem publiskiem dalībniekiem;

14.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

15.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā gūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi un profesionālo nozaru nākotnes izredzēm;

16.  aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos precīzāk norādīt nozares, kurās darbinieki varētu atrast darbu, un to, vai piedāvātā apmācība atbilst turpmākajām ekonomikas perspektīvām un darba tirgus vajadzībām reģionos, kuros notikusi atlaišana;

17.  uzsver — Zviedrijas iestādes apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

18.  norāda, ka līdz šim saistībā ar automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanu, ieskaitot šeit minēto pieteikumu, ir iesniegti 22 EGF pieteikumi, no kuriem 12 ir pamatoti ar tirdzniecības globalizāciju, bet 10 — ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi;

19.  aicina Komisiju rūpīgi izvērtēt gadījumus, kad EGF finansējums tiek pieprasīts saistībā ar atlaišanu, ko izraisījušas uzņēmumu pārcelšanas stratēģijas, un nodrošināt, ka šie uzņēmumi ir pilnībā ievērojuši obligātos pienākumus pret atlaistajiem darbiniekiem, kurus nosaka attiecīgās valsts tiesību akti vai koplīgumi, un ka EGF tiek izmantots kā papildu pasākums;

20.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

21.  atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka jaunais grafiks nozīmē, ka visam būs jānotiek ātrāk, un tas var ietekmēt to, cik efektīvi tiks sniegti norādījumi par pieprasījumu sagatavošanu;

22.  atgādina Komisijai, ka tās pienākums ir savlaicīgi sniegt detalizētu informāciju, kura apstiprina, ka ierosinātais darba meklēšanas pabalsts neatceļ dalībvalsts pienākumus, kas saistīti ar aktīviem darba tirgus vai sociālās aizsardzības pasākumiem, un EGF atbalstīto pasākumu papildināmības analīzi;

23.  prasa, lai Komisija nodrošinātu publisku piekļuvi visiem dokumentiem par EGF pieteikumiem;

24.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

25.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

26.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Zviedrijas pieteikums EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2016/618.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika