Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2025(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0078/2016

Внесени текстове :

A8-0078/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/04/2016 - 11.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0112

Приети текстове
PDF 571kWORD 93k
Сряда, 13 април 2016 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: EGF/2016/000 TA 2016 — техническа помощ по инициатива на Комисията
P8_TA(2016)0112A8-0078/2016
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 13 април 2016 г. относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2016/000 TA 2016 — Техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2016)0078 – C8-0095/2016 – 2016/2025(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0078 – C8-0095/2016),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид своята резолюция от 24 юни 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2015/000 TA 2015 – Техническа помощ по инициатива на Комисията)(4),

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0078/2016),

A.  като има предвид, че Съюзът е създал законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и за да ги подпомогне при тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че максималният годишен бюджет, осигурен за ЕФПГ, е 150 милиона евро (по цени от 2011 г.), както и че съгласно член 11, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ 0,5% от тази сума (т.е. 828 060 EUR през 2016 г.) могат да бъдат предоставени за техническа помощ по инициатива на Комисията за финансиране на дейности по подготовка, мониторинг, събиране на данни и създаване на база от знания, административна и техническа помощ, информационни и комуникационни дейности, както и дейности по извършване на одит, контрол и оценка, необходими за прилагането на Регламента за ЕФПГ;

Д.  като има предвид, че Европейският парламент многократно е подчертавал необходимостта от подобрена добавена стойност, ефективност и пригодност за заетост на бенефициентите по линия на ЕФПГ като инструмент на Съюза за подкрепа на съкратените работници;

Е.  като има предвид, че предложената сума в размер на 380 000 EUR съответства на около 0,23 % от максималния годишен бюджет, предвиден за ЕФПГ през 2016 г.;

1.  Отбелязва мерките, предложени от Комисията като техническа помощ за финансиране на разходите, посочени в член 11, параграфи 1 и 4, както и в член 12, параграфи 2, 3 и 4 от Регламента за ЕФПГ;

2.  Припомня значението на изграждането на мрежи и обмена на информация относно ЕФПГ; във връзка с това подкрепя финансирането на експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ и семинарите за изграждане на мрежи за прилагането на ЕФПГ; очаква този обмен на информация да допринесе също така за по-добро и по-подробно отчитане на успеваемостта на мерките, подкрепяни от ЕФПГ в държавите членки, по-специално във връзка с въздействието на мерките и процента на повторно наети на работа бенефициенти; подкрепя също така всички инициативи, включващи засилено участие и консултации с местните органи, които се занимават с ежедневното управление на мерките, подкрепяни от ЕФПГ;

3.  Приветства непрекъснатата работа по стандартизираните процедури за заявленията по линия на ЕФПГ и управлението чрез използването на функционалните възможности на електронната система за обмен на данни (SFC2014), което позволява опростяване и по-бърза обработка на заявленията, както и по-добро докладване; отбелязва, че Комисията възнамерява да подготви и уточни модула за окончателните доклади, с които се приключва изпълнението на дейностите във връзка с отделните заявления по ЕФПГ, като приоритет за 2016 г.; отбелязва обаче, че разходите от бюджета на ЕФПГ за системата SFC2014 остават сравнително високи;

4.  Приветства включването на докладите в електронната система за обмен на данни (SFC2014); счита, че това ще намали административната тежест за държавите членки и ще улесни използването на докладите за оценка;

5.  Отбелязва, че процедурата за интегриране на ЕФПГ в системата SFC 2014 продължава вече години наред и че съответните разходи за ЕФПГ са сравнително високи; отбелязва, че това равнище на разходите ще трябва да се запази още една година, след което разходите за поддръжка ще намалеят;

6.  Изразява съжаление за това, че Комисията не е представила информация относно напредъка по интегрирането в системата SFC2014 от началото на 2011 г. до 2014 г., както беше поискано в резолюцията на Парламента от 24 юни 2015 г. относно предложението за техническа помощ през 2015 г.; припомня на Комисията да представи напредъка, както е поискано по-горе, в това число и последните промени в положението;

7.  Счита, че системата SFC2014 може да се използва също така с цел Комисията да събира подробни данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, и по‑специално за процента на върналите се на работа съкратени работници, които са ползвали финансиране по линия на ЕФПГ; настоява за извършване на по-добра оценка за вида и качеството на намерените работни места, както и за средносрочните и дългосрочните тенденции по отношение на процента на реинтеграция на пазара на труда, постигнат чрез интервенции по линия на ЕФПГ;

8.  Приветства факта, че Комисията възнамерява да инвестира 70 000 EUR от наличния бюджет в рамките на техническата помощ, по-конкретно за подобряване на мониторинга и оценката на въздействието на помощта по линия на ЕФПГ върху отделните участници; препоръчва:

   бюджетът за мониторинг и оценка да бъде използван за оценка на дългосрочното въздействие върху бенефициентите по линия на ЕФПГ и на ефективността и ефикасността на оказваната по места подкрепа, както и за извършване на по-задълбочен анализ на икономическите промени, водещи до съкращения на бенефициенти по линия на ЕФПГ;
   координаторът за ЕФПГ и държавите членки да предоставят надеждни и пълни данни относно трудовата реализация на бенефициентите дванадесет месеца след прилагането на мерките. Комисията следва да агрегира тези данни, включително процентите на повторно наетите на работа бенефициенти, и да ги предостави на Европейския парламент и на Съвета;
   записване и ясно съобщаване на по-подробна информация относно мерките, до които имат достъп индивидуалните участници, което да позволи, например, по-ясен анализ на разходите и ползите от различните мерки, особено с оглед на по-високите административни разходи (действия по член 7, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ);
   одобрението на окончателните доклади по заявленията и окончателното приключване по заявленията да бъдат съчетани с предоставянето на изчерпателна информация относно реализацията на бенефициентите (на съвкупно равнище);

9.  Подчертава необходимостта от по-нататъшно засилване на връзките между всички участници, които имат отношение към заявленията по ЕФПГ, включително по-конкретно социалните партньори и други заинтересовани страни на регионално и местно равнище, за да се създадат възможно най-много полезни взаимодействия; подчертава, че следва да се засили взаимодействието между националното лице за контакт и регионалните или местните партньори по изпълнението на мерките във връзка със заявлението, като ангажиментите за комуникация и подкрепа, както и информационните потоци (вътрешни разделения, задачи и отговорности) следва да бъдат ясно определени и договорени от всички съответни партньори;

10.  Отново призовава Комисията да кани Парламента, в разумни срокове, на срещите и семинарите на експертната група съгласно съответните разпоредби на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(5);

11.  Призовава Комисията да представи обосновка за решението за възлагане на външен изпълнител на междинната оценка съгласно член 20, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ; изисква от Комисията да реши как да продължи работата си въз основа на анализ на разходите и ползите, с ясен акцент върху постигането на обективност, резултати, добавена стойност, пригодност за заетост и ефективност;

12.  Призовава Комисията да включи в междинната оценка на ЕФПГ всички аспекти, отнасящи се до ефективността на разходите по всички проекти в рамките на ЕФПГ, данни относно подкрепата за директни плащания, както и предложения за подобряване на участието на държавите членки в ЕФПГ и взаимодействия с мерки, обхванати от ЕФПГ или национални програми; отбелязва, че това следва да бъде съчетано с усилието за създаване на пълна база данни за резултатите от всички интервенции по линия на ЕФПГ; призовава за провеждане на дебат относно резултатите от междинната оценка, за да се прецени дали ЕФПГ е най-ефективния инструмент за справяне с предизвикателствата, свързани със съкращенията на работници;

13.  Призовава Комисията да включи количествен и качествен анализ на подкрепата по линия на ЕФПГ за млади хора до 25 години, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение, и да разшири трайно и устойчиво обхвата на тази мярка след декември 2017 г., като предложи нов Регламент за ЕФПГ, по-специално с оглед на прилагането на „Гаранция за младежта“ и продължаващата криза с младежката безработица;

14.  Подчертава значението на увеличаването на общата осведоменост за ЕФПГ и неговата видимост; припомня на кандидатстващите държави членки тяхната роля за популяризиране на финансираните от ЕФПГ действия сред бенефициентите от целевата група, органите, социалните партньори, медиите и широката общественост, както е посочено в член 12 от Регламента за ЕФПГ;

15.  Отправя искане към държавите членки и всички участващи институции да положат необходимите усилия за по-нататъшно подобряване на процедурните и бюджетните разпоредби с цел увеличаване на влиянието на ЕФПГ; в тази връзка отбелязва, че в момента Парламентът изготвя доклад по собствена инициатива въз основа на оценката на Комисията, с цел извършване на преглед на функционирането на Регламента за ЕФПГ и на проверените случаи;

16.  Оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускорено отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва времевия натиск във връзка с новия график и потенциалното въздействие върху ефективността на проучването на случаите; призовава държавите членки да използват в по-голяма степен помощта на Комисията преди подаването на официалните заявления;

17.  Отправя искане към държавите членки и всички участващи институции да се застъпят за по-широкото използване на дерогацията за праговете за допустимост, от които се възползват и МСП, както и да подкрепят удължаването на референтните периоди и възможността за причисляване на съкратените работници, предлагащи свързани услуги, към съкратените работници от съответното дружество, като по този начин се допринася за по-ефикасно и ползотворно използване на ЕФПГ;

18.  Отправя искане към държавите членки да подчертаят по-ясно допълващия характер на финансирането по ЕФПГ и неговата връзка с други фондове, както и да разгледат най-подходящите начини, чрез които ЕФПГ може да осигури добавена стойност, да гарантира взаимодействие с други източници на финансиране и да избегне изместване и препокриване;

19.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

20.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2)ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3)ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4)Приети текстове, P8_TA(2015)0237.
(5) ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2016/000 TA 2016 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2016/619.)

Правна информация - Политика за поверителност