Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2025(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0078/2016

Předložené texty :

A8-0078/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/04/2016 - 11.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0112

Přijaté texty
PDF 502kWORD 88k
Středa, 13. dubna 2016 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: EGF/2016/000 TA 2016/Technická pomoc z podnětu Komise
P8_TA(2016)0112A8-0078/2016
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. dubna 2016 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2016/000 TA 2016 - Technická pomoc z podnětu Komise) (COM(2016)0078 – C8-0095/2016 – 2016/2025(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0078– C8-0095/2016),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 této dohody,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. června 2015 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2015/000 TA 2015 – Technická pomoc z podnětu Komise)(4),

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0078/2016),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu nebo v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013, pokud jde o přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG odráží dohodu mezi Parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých akcí a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že maximální roční rozpočet, který je pro EFG k dispozici, činí 150 milionů EUR (v cenách roku 2011) a že podle čl. 11 odst. 1 nařízení o EFG lze na technickou pomoc z podnětu Komise vyčlenit nejvýše 0,5 % této částky (v roce 2016 se tedy jedná o 828 060 EUR) k financování přípravy, sledování, sběru dat a vytváření vědomostní základny, administrativní a technické podpory, činností v oblasti šíření informací a komunikace, jakož i auditu, kontroly a hodnotících činností nezbytných k provádění nařízení o EFG;

E.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně zdůrazňoval, že je nezbytné, aby EFG jakožto nástroj Unie na podporu propuštěných pracovníků poskytoval přidanou hodnotu, byl účinný a zvyšoval zaměstnatelnost příjemců;

F.  vzhledem k tomu, že navrhovaná částka ve výši 380 000 EUR odpovídá přibližně 0,23 % maximálního ročního rozpočtu, který je pro EFG v roce 2016 k dispozici;

1.  souhlasí s opatřeními navrženými Komisí jako technická pomoc k financování výdajů uvedených v čl. 11 odst. 1 a 4 a v čl. 12 odst. 2, 3 a 4 nařízení o EFG;

2.  připomíná, že je důležité vytvářet sítě a uskutečňovat výměny informací o EFG, a podporuje proto financování odborné skupiny kontaktních osob EFG i semináře vytvářející sítě kontaktů, které jsou věnovány provádění EFG; očekává, že tato výměna informací také přispěje k lepšímu a podrobnějšímu podávání zpráv o úspěšnosti opatření podporovaných z EFG v členských státech, zejména o dosahu a míře opětovného začlenění příjemců do zaměstnání; dále podporuje všechny iniciativy zahrnující posílenou účast a konzultaci místních orgánů, které jsou pověřeny každodenním řízením opatření podporovaných z EFG;

3.  vítá pokračující práci na standardizovaných postupech pro žádosti o podporu z EFG a správu fondu s využitím funkcí systému pro elektronickou výměnu dat (SFC2014), což umožňuje zjednodušení a rychlejší vyřizování žádostí a lepší podávání zpráv; konstatuje, že v roce 2016 je pro Komisi prioritou připravit a vyladit modul pro závěrečné zprávy uzavírající provádění každého případu EFG; konstatuje však, že náklady z rozpočtu EFG na proces SFC2014 jsou i nadále relativně vysoké;

4.  vítá skutečnost, že podávání zpráv bylo začleněno do systému pro elektronickou výměnu dat (SFC2014); domnívá se, že se tím zjednoduší administrativní zátěž pro členské státy a usnadní používání zpráv pro účely hodnocení;

5.  připomíná, že proces integrace EFG do systému SFC2014 již probíhá po řadu let a že příslušné náklady jsou pro EFG relativně vysoké; konstatuje, že tuto úroveň nákladů bude nezbytné udržet ještě jeden rok a poté budou náklady na údržbu nižší;

6.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise nepodala zprávu o pokroku při integrování do systému SFC2014 od jeho zahájení v roce 2011 do roku 2014, jak to požadoval Parlament ve svém usnesení ze dne 24. června 2015 o návrhu na technickou pomoc v roce 2015; připomíná Komisi, aby podala požadovanou zprávu o pokroku zahrnující nejnovější vývoj;

7.  domnívá se, že by Komise mohla systém SFC2014 používat také ke sběru podrobných dat dopadu financování EFG, zejména pokud jde o míry opětovného začlenění do zaměstnání v případě propuštěných pracovníků, kteří využili financování z EFG; trvá na lepším hodnocení typu a kvality nalezených pracovních míst a na střednědobém i dlouhodobém trendu, pokud jde o míru opětovného začlenění dosaženou prostřednictvím zásahů EFG;

8.  vítá skutečnost, že Komise hodlá investovat 70 000 EUR z rozpočtu, který je k dispozici v rámci technické pomoci, a to zejména na zlepšení sledování a hodnocení dopadu podpory z EFG na jednotlivé účastníky; doporučuje:

   aby byl rozpočet na sledování a hodnocení využit k posouzení dlouhodobějšího dopadu na příjemce podpory z EFG, jakož i účinnosti a účelnosti poskytování podpory na místě a k provedení hlubší analýzy hospodářských změn způsobujících propouštění příjemců podpory z EFG;
   aby koordinátor EFG a členské státy poskytovaly spolehlivé a úplné údaje o zaměstnanosti příjemců dvanáct měsíců po provedení opatření; aby Komise tyto údaje, včetně údajů o mírách opětovného začlenění do zaměstnání, shrnula a poskytla Evropskému parlamentu a Radě;
   aby byly zaznamenány a jasně sděleny podrobnější informace o opatřeních, kterých jednotliví účastníci využili, což by umožnilo například jasnější posouzení nákladů a přínosů jednotlivých opatření, zejména s ohledem na vyšší administrativní náklady (opatření podle čl. 7 odst. 4 nařízení o EFG);
   aby schválení závěrečných zpráv a konečného uzavření jednotlivých případů bylo spojeno s poskytnutím úplných informací o tom, jakých výsledků příjemci dosáhli (v souhrnné podobě).

9.  zdůrazňuje, že je třeba dále posílit kontakty mezi všemi stranami zapojenými do žádostí o podporu z EFG, a to včetně sociálních partnerů a subjektů na regionální a místní úrovni, aby se dosáhlo maximální součinnosti; zdůrazňuje, že by měla být posílena interakce mezi národními kontaktními osobami a regionálními nebo místními partnery poskytujícími pomoc a měl by být výslovně stanoven způsob komunikace a podpory a toky informací (vnitřní rozdělení, úkoly a odpovědnosti), na nichž by se shodli všichni zúčastnění partneři;

10.  opět vybízí Komisi, aby v přiměřené lhůtě zvala Parlament na schůze a semináře s odbornými skupinami v souladu s příslušnými ustanoveními rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí(5);

11.  žádá Komisi, aby zdůvodnila své rozhodnutí o tom, že hodnocení v polovině období vyžadovaná podle čl. 20 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG zadá externímu dodavateli; žádá Komisi, aby rozhodla o tom, jak postupovat na základě analýzy nákladů a přínosů s jasným zaměřením na objektivitu, výsledky, přidanou hodnotu, zaměstnatelnost a účinnost;

12.  žádá Komisi, aby do hodnocení EFG v polovině období začlenila všechny aspekty týkající se nákladové efektivnosti veškerých projektů EFG, údaje o podpoře v podobě přímého příspěvku, včetně návrhů na lepší zapojení členských států do EFG, a o součinnosti s opatřeními, na něž se vztahuje ESF nebo vnitrostátní programy; konstatuje, že tuto činnost je třeba zkombinovat se snahou o vytvoření úplné databáze výsledků všech zásahů EFG; žádá o diskusi o výsledku hodnocení v polovině období, s cílem posoudit, zda je EFG tím nejúčinnějším nástrojem pro řešení výzev v oblasti propouštění;

13.  žádá Komisi, aby do hodnocení zahrnula kvalitativní a kvantitativní analýzu podpory EFG pro mladé lidi do 25 let, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní se vzdělávání ani odborné přípravy, a aby toto opatření trvalým a udržitelným způsobem rozšířila i na období po prosinci 2017 prostřednictvím návrhu nového nařízení o EFG, zejména v souvislosti s prováděním záruky pro mladé lidi a se stávající krizi nezaměstnanosti mladých lidí;

14.  zdůrazňuje, že je důležité zvýšit obecné povědomí o EFG a jeho viditelnost; připomíná žádajícím členským státům, že mají za úkol zajistit, aby se o činnostech financovaných z EFG dozvěděli cíloví příjemci, orgány, sociální partneři, média a široká veřejnost, jak stanoví článek 12 nařízení o EFG;

15.  žádá členské státy a všechny zúčastněné instituce, aby učinily veškeré nezbytné kroky k dalšímu zlepšení procesních a rozpočtových postupů s cílem zvýšit dopad EFG; konstatuje v této souvislosti, že Parlament v současnosti připravuje zprávu z vlastního podnětu založenou na hodnocení Komise, s cílem vyhodnotit fungování nařízení o EFG i prověřované případy;

16.  oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla účinnější postup; bere na vědomí časový tlak vyplývající z nového harmonogramu a jeho potenciální dopad na účinnost posuzování případů; vyzývá členské státy, aby před předkládáním formálních žádostí více využívaly pomoci Komise;

17.  žádá členské státy a všechny zúčastněné orgány, aby obhajovaly širší využívání odchylky od prahových hodnot způsobilosti, také ve prospěch malých a středních podniků, prodloužení referenčních období i možnost začlenit propuštěné pracovníky poskytující související služby mezi propouštěné pracovníky referenčního podniku, což by přispělo k účinnějšímu a lepšímu využívání EFG;

18.  žádá členské státy, aby jasněji zdůrazňovaly doplňkovou povahu podpory z EFG i její souvislost s ostatními fondy a aby zvažovaly nejvhodnější způsoby, kterými by EFG mohl poskytnout přidanou hodnotu, dosáhnout součinnosti s ostatními zdroji financování a zabránit přesouvání a překrývání;

19.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

20.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2015)0237.
(5) Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2016/000 TA 2016 - Technická pomoc z podnětu Komise)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2016/619.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí