Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2025(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0078/2016

Esitatud tekstid :

A8-0078/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/04/2016 - 11.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0112

Vastuvõetud tekstid
PDF 335kWORD 78k
Kolmapäev, 13. aprill 2016 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: EGF/2016/000 TA 2016 – Tehniline abi komisjoni algatusel
P8_TA(2016)0112A8-0078/2016
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 13. aprilli 2016. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist (EGF/2016/000 TA 2016 – Tehniline abi komisjoni algatusel) (COM(2016)0078 – C8-0095/2016 – 2016/2025(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0078 – C8-0095/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe“), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse oma 24. juuni 2015. aasta resolutsiooni, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2015/000 TA 2015 – tehniline abi komisjoni algatusel)(4),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0078/2016),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu abi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008 toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et EGFi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust 60 %-ni kavandatud meetmete hinnangulisest kogumaksumusest, suurendada EGFi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et EGFi iga-aastane maksimumeelarve on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades), ja arvestades, et EGFi määruse artikli 11 lõike 1 kohaselt võib EGFi määruse rakendamiseks komisjoni algatusel tehniliseks abiks vajalike ettevalmistus-, järelevalve- ja andmekogumismeetmete ja teadmistebaasi loomise ning vajalike haldus- ja tehnilise toe, teavitamismeetmete ning auditi, kontrolli- ja hindamismeetmete rahastamiseks kasutada 0,5 % nimetatud summast (s.o 828 060 eurot 2016. aastal);

E.  arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt rõhutanud vajadust suurendada EGFi kui koondatud töötajate toetamiseks ette nähtud liidu instrumendi lisaväärtust, tõhusust ja abisaajate tööalast konkurentsivõimet;

F.  arvestades, et kavandatav 380 000 euro suurune summa vastab ligikaudu 0,23 %-le EGFi 2016. aasta maksimumeelarvest;

1.  võtab teadmiseks komisjoni poolt tehnilise abina pakutud meetmed EGFi määruse artikli 11 lõigetes 1 ja 4 ning artikli 12 lõigetes 2, 3 ja 4 osutatud kulude rahastamiseks;

2.  tuletab meelde, kui oluline on kontaktide loomine ja EGFi kohta teabe vahetamine, ning toetab seetõttu EGFi kontaktisikute eksperdirühma ja EGFi kasutuselevõtmist käsitlevate kontaktide loomise seminaride rahastamist; loodab, et selline teabevahetus aitab ühtlasi parandada ja täpsustada aruandlust EGFi vahenditest toetatud meetmete edukuse kohta liikmesriikides, eelkõige toetusesaajateni jõudmise ja nende tööturule naasmise määra kohta; toetab ka kõiki algatusi, mis puudutavad EGFi vahenditest toetatud meetmete igapäevase haldamisega tegelevate kohalike omavalitsuste suuremat osalemist ja nendega konsulteerimist;

3.  peab tervitatavaks jätkuvat tööd EGFi taotluste ja haldamise jaoks standardmenetluste väljatöötamisel, kasutades elektroonilist andmevahetussüsteemi (SFC2014), mis võimaldab taotluste töötlemist lihtsustada ja kiirendada ning aruandlust parandada; märgib, et komisjon kavatseb 2016. aasta prioriteedina valmistada ette ja viimistleda iga EGFi juhtumi rakendamist käsitleva lõpparuande mooduli; märgib siiski, et EGFi eelarvest tasutavad SFC2014 protsessi kulud on endiselt suhteliselt suured;

4.  peab tervitatavaks aruandluse integreerimist elektroonilisse andmevahetussüsteemi (SFC2014); usub, et see vähendab liikmesriikide halduskoormust ja lihtsustab aruannete kasutamist hindamiseks;

5.  tõdeb, et EGFi elektroonilisse andmevahetussüsteemi integreerimise protsess on kestnud aastaid ja EGFi poolt selleks tehtud kulutused on olnud suhteliselt suured; märgib, et sellist kulutuste taset tuleb hoida veel ühe aasta jooksul, misjärel peaksid hoolduskulud olema väiksemad;

6.  peab kahetsusväärseks, et komisjon ei andnud teada, milline on olnud süsteemi SFC2014 integreerimise edukus alates 2011. aasta algusest kuni 2014. aastani, nagu paluti parlamendi 24. juuni 2015. aasta resolutsioonis, mis käsitleb ettepanekut tehnilise abi kohta 2015. aastal; palub uuesti komisjonil esitada ülalnimetatud andmed edukuse kohta, hõlmates ka viimaseid arenguid;

7.  on seisukohal, et süsteemi SFC2014 võiks kasutada ka selleks, et võimaldada komisjonil koguda üksikasjalikke andmeid EGFi rahastamise mõju kohta, eriti EGFist toetust saanud koondatud töötajate tööturule naasmise määra kohta; rõhutab vajadust hinnata põhjalikumalt leitud töökohtade liiki ja kvaliteeti ning keskmise ja pikema perioodi suundumusi, mis puudutavad EGFi toetuse abil tööturule tagasi pöördumist;

8.  peab tervitatavaks, et komisjon kavatseb investeerida 70 000 eurot tehnilise abi eelarvest eelkõige üksikisikutele antava EGFi toetuse mõju jälgimise ja hindamise parandamisse; soovitab, et:

   jälgimiseks ja hindamiseks eraldatud vahendeid kasutatakse EGFist toetuse saajatele avalduva pikemaajalise mõju ning kohapealse toetuse andmise tõhususe ja tulemuslikkuse hindamiseks ja EGFist toetuse saajate seas koondamisi põhjustanud majanduslike moonutuste põhjalikumaks analüüsimiseks;
   EGFi koordinaator ja liikmesriik esitavad kaksteist kuud pärast meetmete kasutuselevõtmist usaldusväärsed ja täielikud andmed toetusesaajate tööhõivealaste tulemuste kohta; komisjon peaks need andmed koondama, sealhulgas toetusesaajate tööturule naasmise määrad, ning tegema need kättesaadavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule;
   üksikasjalikum teave eri osalejate poolt kasutatavate meetmete kohta dokumenteeritakse ja esitatakse selgelt, et võimaldada näiteks eri meetmete selgemat tasuvusanalüüsi, eriti arvestades suuremaid halduskulusid (EGFi määruse artikli 7 lõike 4 kohased tegevused);
   juhtumite lõpparuannete heakskiitmise ja juhtumite lõpliku sulgemisega kaasneb täieliku teabe esitamine toetusesaajate osas saavutatud tulemuste kohta (koondatult);

9.  rõhutab, et võimalikult suure sünergia saavutamiseks on vaja veelgi parandada suhteid kõikide EGFi taotlustega seotud isikute vahel, sealhulgas eelkõige piirkondliku ja kohaliku tasandi sotsiaalpartnerite ja sidusrühmade vahel; rõhutab, et tuleks tugevdada riikliku kontaktisiku ning piirkondlike ja kohalike juhtumitega tegelevate isikute vahelist suhtlemist ning teha selgeks ja kõikide partnerite vahel kokku leppida teabevahetuse ja toetuse korraldamine ning teabevood (sisejaotus, ülesanded ja vastutusvaldkonnad);

10.  kordab oma palvet, et komisjon kutsuks parlamenti mõistliku etteteatamisajaga eksperdirühma koosolekutele ja seminaridele vastavalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe(5) asjaomastele sätetele;

11.  palub komisjonil põhjendada otsust sõlmida EGFi määruse artikli 20 lõike 1 punktis a nõutud vahehindamise läbiviimiseks allhankeleping välistöövõtjaga; nõuab, et komisjon otsustaks, kuidas kulude-tulude analüüsi alusel edasi minna, keskendudes selgelt objektiivsusele, tulemustele, lisaväärtusele, tööalasele konkurentsivõimele ja tõhususele;

12.  palub komisjonil kaasata EGFi vahehindamisse kõik aspektid, mis puudutavad kõigi EGFi projektide kulutõhusust, andmed otsetoetuste kohta ning soovitused selle kohta, kuidas suurendada liikmesriikide osalust EGFis ja sünergiat ESFi või siseriiklike programmide meetmetega; märgib, et see tegevus tuleks kombineerida püüdlustega luua täielik andmebaas kõigi EGFi sekkumiste tulemuste kohta; nõuab arutelu korraldamist vahehindamise tulemuste üle eesmärgiga hinnata, kas EGF on koondamisest tulenevate probleemide puhul kõige tõhusam vahend;

13.  palub, et komisjon lisaks kvalitatiivse ja kvantitatiivse analüüsi EGFi toetuse kohta kuni 25-aastastele mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele ja jätkaks seda meedet pärast 2017. aasta detsembrit püsivalt ja jätkusuutlikult, tehes ettepaneku uue EGFi määruse kohta, eriti arvestades noortegarantii rakendamist ja noorte tööhõivekriisi jätkumist;

14.  rõhutab, kui tähtis on suurendada üldist teadlikkust EGFist ja selle nähtavust; tuletab taotluse esitanud liikmesriikidele meelde nende ülesannet anda sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele, ametiasutustele, sotsiaalpartneritele, meediale ja üldsusele teavet EGFi rahastatavate meetmete kohta, nagu on sätestatud EGFi määruse artiklis 12;

15.  palub liikmesriikidel ja kõigil asjaomastel institutsioonidel teha vajalikke jõupingutusi menetlus- ja eelarvekorra täiendavaks parandamiseks, et suurendada EGFi mõju; märgib sellega seoses, et parlament koostab praegu komisjoni hinnangul põhinevat algatusraportit, et teha kokkuvõte EGFi määruse toimimisest ja uuritud juhtumitest;

16.  väljendab heameelt selle üle, et komisjon on vastuseks parlamendi nõudmisele kiirendada toetuste eraldamist kehtestanud parandatud menetluse; võtab teadmiseks uue ajakavaga kaasneva ajalise surve ning võimaliku mõju juhtumi läbivaatamise tulemuslikkusele; kutsub liikmesriike üles kasutama enne ametlike taotluste esitamist rohkem komisjoni abi;

17.  palub liikmesriikidel ja kõigil asjaomastel institutsioonidel toetada sagedasemat rahastamiskõlblikkuse künnistest erandite tegemist VKEde kasuks, vaatlusperioodi pikendamist ning võimalust hõlmata asjaomase ettevõtte koondatud töötajatele sidusteenuseid pakkuvad koondatud töötajad, aidates seega kaasa EGFi tõhusamale ja mõjusamale kasutamisele;

18.  palub, et liikmesriigid rõhutaksid selgemini EGFi rahastamise täiendavust ja selle seost muude fondidega ning kaaluksid kõige asjakohasemaid viise EGFi lisaväärtuse suurendamiseks, sünergia tagamiseks muude rahastamisallikatega ning nende asendamise ja kattuvuse vältimiseks;

19.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

20.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0237.
(5) ELT L 304, 20.11.2010, lk 47.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist (EGF/2016/000 TA 2016 – Tehniline abi komisjoni algatusel)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2016/619).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika