Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2025(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0078/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0078/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/04/2016 - 11.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0112

Hyväksytyt tekstit
PDF 259kWORD 77k
Keskiviikko 13. huhtikuuta 2016 - Strasbourg
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2016/000 TA 2016 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki
P8_TA(2016)0112A8-0078/2016
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. huhtikuuta 2016 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) (COM(2016)0078 – C8-0095/2016 – 2016/2025(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0078 – C8-0095/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/000 TA 2015 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)(4),

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0078/2016),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetus ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että EGR:n määrärahojen vuotuinen enimmäismäärä on 150 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina) ja että EGR-asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaan 0,5 prosenttia kyseisestä määrästä (eli 828 060 euroa vuonna 2016) voidaan ottaa käyttöön komission aloitteesta annettavaa teknistä tukea varten tietopohjan valmistelun, seurannan ja luomisen sekä siihen liittyvän tiedonkeruun rahoitukseen sekä hallinnollisen ja teknisen tuen, tiedotus- ja viestintätoimien sekä tämän asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavan tilintarkastuksen, valvonnan ja arvioinnin rahoitukseen;

E.  toteaa painottaneensa toistuvasti, että unionin välineenä vähennettyjen työntekijöiden tukemisessa käytetyn EGR:n tuomaa lisäarvoa, tehokkuutta ja edunsaajien työllistettävyyttä on parannettava;

F.  ottaa huomioon, että ehdotettu 380 000 euron määrä on noin 0,23 prosenttia EGR:n määrärahojen vuotuisesta enimmäismäärästä vuonna 2016;

1.  panee merkille komission ehdottomat teknisen tuen toimet EGR-asetuksen 11 artiklan 1 ja 4 kohdassa sekä 12 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa mainittujen menojen rahoittamiseksi;

2.  muistuttaa verkostoitumisen ja EGR:ää koskevan tiedonvaihdon tärkeydestä ja kannattaa sen vuoksi rahoituksen myöntämistä EGR-yhteyshenkilöiden asiantuntijaryhmälle ja EGR:n täytäntöönpanosta järjestettäville verkostoitumisseminaareille; katsoo, että tämä tiedonvaihto auttaa myös raportoimaan paremmin ja tarkemmin jäsenvaltioissa EGR-varoin tuettujen toimien onnistumisasteesta ja erityisesti siitä, miten edunsaajia on tavoitettu ja missä määrin he ovat työllistyneet uudelleen; kannattaa myös kaikkia aloitteita, jotka koskevat EGR:stä tuettuja toimia päivittäin hallinnoivien paikallisviranomaisten tiiviimpää osallistumista ja kuulemista;

3.  suhtautuu myönteisesti jatkuvaan työhön, jonka tarkoituksena on saada aikaan EGR-hakemuksia ja hallintoa varten vakiomenettelyt käyttäen sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän (SFC2014) toimintoja, koska järjestelmän avulla voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja parantaa niistä raportointia; panee merkille, että komissio aikoo vuonna 2016 ensisijaisesti laatia ja hienosäätää kunkin EGR-tapauksen täytäntöönpanon päättämistä koskeviin loppuraportteihin liittyvää moduulia; panee kuitenkin merkille, että EGR:n määrärahoista maksettavat SFC2014 ‑prosessin kustannukset ovat edelleen suhteellisen korkeat;

4.  pitää myönteisenä raportoinnin sisällyttämistä sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään (SFC2014); katsoo, että näin voidaan keventää jäsenvaltioiden hallinnollista taakkaa ja helpottaa raporttien käyttöä arviointitarkoituksiin;

5.  toteaa, että menettely EGR:n sisällyttämiseksi SFC2014-järjestelmään on ollut käynnissä vuosia ja että siitä EGR:lle koituneet kustannukset ovat olleet melko suuria; toteaa, että tämä kustannustaso joudutaan säilyttämään vielä vuoden ajan, minkä jälkeen ylläpitokustannukset ovat pienemmät;

6.  pitää valitettavana, että komissio ei ole esitellyt EGR:n liittämisessä SFC2014 ‑järjestelmään prosessin alusta vuonna 2011 vuoteen 2014 tapahtunutta edistymistä, vaikka parlamentti pyysi sitä 24. kesäkuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa teknistä tukea 2015 koskevasta ehdotuksesta; kehottaa komissiota esittämään pyydetyn kertomuksen edistymisestä ja viimeaikaisesta kehityksestä;

7.  katsoo, että SFC2014 -järjestelmää voitaisiin käyttää myös siten, että komissio voisi kerätä yksityiskohtaisia tietoja EGR:n rahoituksen vaikutuksista, erityisesti EGR:n rahoituksesta hyötyneiden vähennettyjen työntekijöiden uudelleentyöllistymisasteesta; vaatii parempaa arviointia löytyneiden työpaikkojen tyypistä ja laadusta sekä EGR:n toimien avulla saavutetun uudelleenintegroitumisasteen keskipitkän ja pitkän aikavälin kehityssuunnista;

8.  pitää myönteisenä, että komissio aikoo investoida 70 000 euroa tekniseen tukeen saatavilla olevista määrärahoista erityisesti siihen, että EGR-tuen vaikutuksia yksittäisiin osallistujiin seurataan ja arvioidaan paremmin; suosittaa, että

   seurantaan ja arviointiin osoitetut määrärahat käytetään EGR-edunsaajiin kohdistuneiden pitkän aikavälin vaikutusten sekä paikan päällä annettavan tuen vaikuttavuuden ja tehokkuuden arviointiin ja että arvioidaan syvällisemmin talouden muutoksia, joiden vuoksi EGR-edunsaajia on irtisanottu;
   EGR-koordinaattori ja jäsenvaltio antavat luotettavat ja kattavat tiedot edunsaajien työllistymisestä kaksitoista kuukautta toimien toteuttamisen jälkeen; komissio kokoaa nämä tiedot, mukaan lukien edunsaajien uudelleentyöllistymisasteet, ja asettaa ne parlamentin ja neuvoston saataville;
   kirjataan ja annetaan selkeästi tiedoksi yksityiskohtaisempia tietoja toimista, joihin yksittäiset osallistujat osallistuvat, jotta eri toimista voidaan esimerkiksi laatia selkeämpi kustannus-hyötyanalyysi, erityisesti kun otetaan huomioon korkeammat hallinnolliset kustannukset (EGR-asetuksen 7 artiklan 4 kohdan mukaiset toimet);
   tapauksista laadittujen loppuraporttien hyväksymiseen ja tapausten käsittelyn lopettamiseen yhdistetään kattavien tietojen antaminen edunsaajan (yhdistetyistä) tuloksista;

9.  tähdentää, että on luotava enemmän yhteyksiä kaikkien EGR-hakemusten käsittelyssä mukana olevien toimijoiden välillä, työmarkkinaosapuolet sekä alue- ja paikallistason sidosryhmät mukaan luettuina, jotta saadaan luotua mahdollisimman paljon synergiavaikutuksia; korostaa, että vuorovaikutusta kansallisten yhteyshenkilöiden ja avun toimittamisesta vastaavien alueellisten tai paikallisten kumppanien välillä olisi lisättävä ja viestintä- ja tukijärjestelyt sekä tiedon kulku (tehtävien ja vastuiden sisäinen jako) olisi tehtävä selviksi ja niistä olisi sovittava kaikkien osapuolten kesken;

10.  kehottaa jälleen komissiota kutsumaan kohtuullisessa ajassa parlamentin edustajia asiantuntijaryhmän kokouksiin ja seminaareihin Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti(5);

11.  pyytää komissiota esittämään perustelut päätökselle teettää EGR-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu väliarviointi alihankintana ulkoiselta toimeksisaajalta; pyytää komissiota päättämään, miten kustannus-hyötyanalyysin pohjalta edetään keskittyen selvästi puolueettomuuteen, tuloksiin, lisäarvoon, työllistettävyyteen ja tehokkuuteen;

12.  pyytää komissiota sisällyttämään EGR:n väliarviointiin kaikkien EGR-hankkeiden kaikki kustannustehokkuutta koskevat näkökohdat ja korvausten muodossa annettavaa suoraa tukea koskevat tiedot sekä ehdotuksia siitä, kuinka jäsenvaltioiden osallistumista EGR:ään voidaan parantaa ja miten saadaan yhteisvaikutuksia Euroopan sosiaalirahaston tai kansallisten ohjelmien kattamien toimien kanssa; toteaa, että tähän olisi yhdistettävä pyrkimys perustaa täydellinen tietokanta kaikkien EGR:n toimien tuloksista; kehottaa käymään keskusteluja väliarvioinnin tuloksista, jotta voidaan arvioida, onko EGR tehokkain väline käsitellä irtisanomisten aiheuttamia ongelmia;

13.  pyytää komissiota sisällyttämään tähän laadullisen ja määrällisen analyysin EGR-tuesta, jota annetaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevilla enintään 25-vuotiaille nuorille, ja jatkamaan tätä toimenpidettä vuoden 2017 joulukuun jälkeen pysyvällä ja kestävällä tavalla ehdottamalla uutta EGR-asetusta, kun otetaan huomioon erityisesti nuorisotakuun täytäntöönpano ja nykyinen nuorisotyöttömyysongelma;

14.  pitää tärkeänä lisätä yleistä tietoisuutta EGR:stä samoin kuin rahaston näkyvyyttä; muistuttaa tukea hakevia jäsenvaltioita siitä, että EGR-asetuksen 12 artiklan mukaan niiden on tehtävä tunnetuiksi EGR:stä rahoitettavia toimia ja että tiedotus on osoitettava asianomaisille edunsaajille, viranomaisille, työmarkkinaosapuolille, tiedotusvälineille ja yleisölle;

15.  pyytää jäsenvaltioita ja kaikkia asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta menettelyjä ja talousarviojärjestelyjä vielä parannetaan EGR:n vaikutuksen kasvattamiseksi; toteaa tässä yhteydessä, että parlamentti on parhaillaan laatimassa komission arvioinnin perusteella valiokunta-aloitteista mietintöä EGR-asetuksen toimivuuden ja käsiteltyjen tapausten arvioimiseksi;

16.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn sen jälkeen, kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa; panee merkille uuden aikataulun aiheuttamat määräaikoihin liittyvät paineet ja mahdolliset vaikutukset tapausten tutkintaan; kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään paremmin komission apua ennen virallisten hakemusten jättämistä;

17.  kehottaa jäsenvaltioita ja kaikkia asianomaisia toimielimiä puoltamaan soveltamiskynnystä koskevien poikkeusten laajempaa käyttöä myös pk-yritysten hyväksi, viiteajanjaksojen pidentämistä ja mahdollisuutta sisällyttää liitännäispalveluja tarjoavat irtisanotut työntekijät viiteyrityksen irtisanottuihin työntekijöihin, jotta EGR:n varojen käyttö olisi tehokkaampaa ja vaikuttavampaa;

18.  pyytää jäsenvaltioita korostamaan selvemmin EGR-rahoituksen täydentävyyttä ja sen yhteyttä muihin rahastoihin sekä pohtimaan sopivimpia tapoja, joilla EGR voi tuoda lisäarvoa, varmistaa synergian muiden rahoituslähteiden kanssa sekä välttää hukkavaikutukset ja päällekkäisyyden;

19.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

20.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0237.
(5)EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2016/619.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö