Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2025(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0078/2016

Pateikti tekstai :

A8-0078/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/04/2016 - 11.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0112

Priimti tekstai
PDF 427kWORD 87k
Trečiadienis, 2016 m. balandžio 13 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška EGF/2016/000 TA 2016 – techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva
P8_TA(2016)0112A8-0078/2016
Rezoliucija
 Priedas

2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2016/000 TA 2016 – techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva) (COM(2016)0078 – C8-0095/2016 – 2016/2025(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0078 – C8-0095/2016),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. birželio 24 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška „EGF/2015/000 TA 2015 – techninė parama Komisijos iniciatyva“)(4),

–  atsižvelgdamas į trišalį dialogą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0078/2016),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi priimtas EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų išlaidų, numatomų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant jų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi EGF skirtas didžiausias metinis biudžetas – 150 mln. EUR (2011 m. kainomis) ir kadangi EGF reglamento 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog Komisijos iniciatyva techninei pagalbai gali būti skiriama 0,5 proc. šios sumos (t. y. 828 060 EUR 2016 m.) siekiant finansuoti parengiamąją, stebėjimo, duomenų rinkimo ir žinių bazės kūrimo, administracinės ir techninės pagalbos, informavimo ir komunikacijos, taip pat audito, kontrolės ir vertinimo veiklą, būtiną EGF reglamentui įgyvendinti;

E.  kadangi Europos Parlamentas jau ne kartą yra pabrėžęs, jog reikia didesnės EGF, kaip Sąjungos paramos atleistiems darbuotojams priemonės, pridėtinės vertės, didesnio veiksmingumo ir didesnių EGF paramos gavėjų įsidarbinimo galimybių;

F.  kadangi siūloma 380 000 EUR suma atitinka apytikriai 0,23 proc. didžiausio metinio EGF biudžeto, skirto 2016 m.;

1.  pritaria, kad Komisijos siūlomos priemonės gali būti laikomos technine parama, skirta finansuoti EGF reglamento 11 straipsnio 1 ir 4 dalyse, taip pat 12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytoms išlaidoms;

2.  primena tinklų kūrimo ir keitimosi informacija apie EGF svarbą, todėl pritaria, kad būtų finansuojama EGF kontaktinių asmenų ekspertų grupė ir rengiami tinklų kūrimo seminarai EGF įgyvendinimo klausimu; tikisi, kad šis keitimasis informacija taip pat prisidės prie geresnių ir išsamesnių ataskaitų, kuriose būtų nurodytas iš EGF remiamų priemonių valstybėse narėse sėkmės rodiklis, ypač kaip lėšos pasiekė naudos gavėjus ir kiek asmenų rado kitą darbą; taip pat remia iniciatyvas, apimančias aktyvesnį vietos valdžios institucijų, praktiškai dirbančių su EGF remiamomis priemonėmis, dalyvavimą ir konsultavimąsi su jomis;

3.  palankiai vertina nuolatinį su standartinėmis EGF paraiškų teikimo ir administravimo procedūromis susijusį darbą, pasinaudojant elektroninio keitimosi duomenimis sistemos (SFC2014) funkcijomis, kuri leidžia supaprastinti paraiškų teikimą ir greičiau jas tvarkyti, taip pat užtikrinti geresnį ataskaitų teikimą; pažymi, Komisijos 2016 m. prioritetas yra galutinių kiekvienos EGF paraiškos įgyvendinimo užbaigimo ataskaitų modulių parengimas ir suderinimas; vis dėlto pažymi, kad EGF išlaidos SFC2014 procesui ir toliau išlieka palyginti didelės;

4.  palankiai vertina tai, kad ataskaitos įtrauktos į elektroninio keitimosi duomenimis sistemą (SFC2014); mano, kad tai palengvins valstybių narių administracinę naštą ir leis geriau pasinaudoti ataskaitomis vertinimo tikslais;

5.  pažymi, kad EGF integravimo į SFC2014 procedūra trunka jau daugelį metų, o atitinkamos EGF sąnaudos buvo santykinai didelės; pažymi, kad tokios didelės sąnaudos dar išliks vienus metus, po to aptarnavimo išlaidos bus mažesnės;

6.  reiškia nusivylimą tuo, kad Komisija nepateikė integravimo į SFC2014 pažangos nuo 2011 m. pradžios iki 2014 m. ataskaitos, kaip Parlamentas prašė savo 2015 m. birželio 24 d. rezoliucijoje dėl pasiūlymo dėl techninės pagalbos 2015 m.; pakartotinai prašo Komisijos pateikti minėtą pažangos ataskaitą, įskaitant naujausius pokyčius;

7.  mano, kad SFC2014 taip pat galėtų būti naudojama siekiant sudaryti galimybę Komisijai rinkti išsamius duomenis apie EGF finansavimo poveikį, visų pirma turint mintyje atleistų darbuotojų, pasinaudojusių EGF finansavimu, įsidarbinimo iš naujo rodiklius; primygtinai ragina geriau įvertinti rastų darbo vietų pobūdį ir kokybę ir vidutinės trukmės bei ilgalaikes tendencijas vertinant pasinaudojus EGF parama pasiektos pakartotinės integracijos rodiklius;

8.  džiaugiasi, kad Komisija ketina investuoti 70 000 EUR techninei pagalbai skirto biudžeto lėšų konkrečiai EGF paramos atskiriems dalyviams poveikio stebėsenos ir vertinimo gerinimui; rekomenduoja, kad:

   stebėsenai ir vertinimui skirtas biudžetas būtų naudojamas siekiant įvertinti ilgalaikį poveikį EGF naudos gavėjams, paramos priemonių įgyvendinimo vietoje veiksmingumą ir efektyvumą, taip pat siekiant atlikti nuodugnesnį ekonominių pokyčių, lemiančių EGF naudos gavėjų atleidimus, tyrimą;
   EGF koordinatorius ir valstybės narės pateiktų patikimus ir išsamius duomenis apie naudos gavėjų užimtumo rezultatus praėjus dvylikai mėnesių po minėtų priemonių įgyvendinimo. Komisija turėtų apibendrinti tuos duomenis, įskaitant naudos gavėjų įsidarbinimo iš naujo rodiklius, ir pateikti juos Europos Parlamentui ir Tarybai,
   būtų užregistruota ir aiškiai paskelbta išsamesnė informacija apie priemones, kuriomis pasinaudojo atskiri dalyviai, siekiant sudaryti sąlygas, pvz., aiškesniam įvairių priemonių sąnaudų ir naudos įvertinimui, ypač atsižvelgiant į didesnes administracines išlaidas (veiksmai pagal EGF reglamento 7 straipsnio 4 dalį),
   galutinės bylų ataskaitos būtų patvirtinamos ir bylos galutinai užbaigiamos kartu pateikiant išsamią informaciją apie rezultatus naudos gavėjams (suvestiniu lygmeniu);

9.  pabrėžia, kad svarbu toliau stiprinti ryšių tarp visų subjektų, dalyvaujančių teikiant EGF paraiškas, įskaitant visų pirma socialinius partnerius ir regioninio ir vietos lygmens suinteresuotuosius subjektus, palaikymą siekiant sukurti kiek galima daugiau sąveikos; pabrėžia, kad turėtų būti sustiprinta nacionalinių kontaktinių asmenų ir regioninio ar vietos lygmens paramos teikimo partnerių sąveika ir turėtų būti paaiškinta komunikavimo ir paramos tvarka bei informacijos srautai (vidinis suskirstymas, užduotys ir atsakomybė) ir dėl jų turėtų susitarti visi susiję partneriai;

10.  dar kartą ragina Komisiją, taikant pagrįstus terminus ir vadovaujantis atitinkamomis Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių nuostatomis, kviesti Parlamentą dalyvauti ekspertų grupės susitikimuose ir seminaruose(5);

11.  prašo Komisijos pateikti pagrindimą dėl sprendimo pavesti išorės rangovui atlikti laikotarpio vidurio vertinimą, reikalaujamą pagal EGF reglamento 20 straipsnio 1 dalies a punktą; prašo Komisijos nuspręsti, ką daryti toliau, remiantis sąnaudų ir naudos analize, kurią atliekant aiškiai didžiausias dėmesys skiriamas objektyvumui, rezultatams, pridėtinei vertei, įsidarbinimo galimybėms ir veiksmingumui;

12.  prašo Komisijos įtraukti į laikotarpio vidurio vertinimą visų EGF projektų visus aspektus, susijusius su išlaidų veiksmingumu, duomenis apie paramą, suteiktą kaip tiesiogines išmokas, taip pat pasiūlymus dėl valstybių narių dalyvavimo EGF ir sąveikos su priemonėmis, kurias apima EGF ar nacionalinės programos, gerinimo; pažymi, kad atliekant šį vertinimą kartu turėtų būti stengiamasi sukurti išsamią duomenų apie visų EGF intervencinių priemonių taikymo rezultatus bazę; ragina pradėti diskusijas apie laikotarpio vidurio vertinimo rezultatus siekiant įvertinti, ar EGF yra veiksmingiausia priemonė atleidimo iš darbo problemoms spręsti;

13.  prašo Komisijos įtraukti EGF paramos ne vyresniems kaip 25 m. amžiaus nesimokantiems ir nedirbantiems jaunuoliams kokybinę ir kiekybinę analizę ir pasiūlyti naują EGF reglamentą, įtvirtinantį, kad ši priemonė būtų nuolat ir tvariai taikoma po 2017 m. gruodžio mėn., ypač atsižvelgiant į Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą ir tebesitęsiančią jaunimo užimtumo krizę;

14.  pabrėžia, kad svarbu didinti bendrą informuotumą apie EGF ir jo matomumą; primena paraiškas teikiančioms valstybėms narėms jų vaidmenį viešinti EGF finansuojamus veiksmus tiksliniams paramos gavėjams, valdžios institucijoms, socialiniams partneriams, žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei, kaip nustatyta EGF reglamento 12 straipsnyje;

15.  prašo valstybes nares ir visas susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas siekiant toliau gerinti procedūrinę ir biudžetinę tvarką, kad būtų padidintas EGF lėšų poveikis; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad Parlamentas šiuo metu rengia Komisijos vertinimu paremtą pranešimą savo iniciatyva, siekiant apžvelgti EGF reglamento veikimą ir išnagrinėtus atvejus;

16.  palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, patobulino procedūrą; atkreipia dėmesį į dėl naujo tvarkaraščio atsiradusį laiko trūkumą ir galimą poveikį paraiškų nagrinėjimo efektyvumui; ragina valstybes nares prieš teikiant oficialias paraiškas labiau naudotis Komisijos pagalba;

17.  ragina valstybes nares ir visas susijusias institucijas reikalauti plačiau naudoti nukrypti leidžiančias nuostatas taikant finansavimo reikalavimų atitikties ribines vertes, kad būtų įtrauktos ir MVĮ, pailginti ataskaitinius laikotarpius ir suteikti galimybę atleistiems darbuotojams pasinaudoti bendrovės teikiamomis susijusiomis paslaugomis atleistiems darbuotojams – taip būtų prisidedama prie veiksmingesnio ir vertingesnio EGF panaudojimo;

18.  prašo valstybių narių aiškiau pabrėžti tai, kad EGF finansavimas yra papildomas finansavimas, ir jo ryšį su kitais fondais, taip pat apsvarstyti tinkamiausius būdus, kuriais būtų galima pasiekti EGF pridėtinės vertės, užtikrinti sąveiką su kitais finansavimo šaltiniais ir išvengti perkėlimo ir dubliavimosi;

19.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

20.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2)OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3)OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0237.
(5) OL L 304, 2010 11 20, p. 47.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2016/000 TA 2016 – techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2016/619.)

Teisinė informacija - Privatumo politika