Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2025(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0078/2016

Ingivna texter :

A8-0078/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/04/2016 - 11.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0112

Antagna texter
PDF 340kWORD 77k
Onsdagen den 13 april 2016 - Strasbourg
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2016/000 TA2016/tekniskt stöd på kommissionens initiativ
P8_TA(2016)0112A8-0078/2016
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 13 april 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2016/000 TA 2016 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2016)0078 – C8-0095/2016 – 2016/2025(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0078 –C8-0095/2016),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av sin resolution av den 24 juni 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/000 TA 2015 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)(4),

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0078/2016), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen, parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Det högsta årliga belopp som är tillgängligt via fonden 2015 är 150 miljoner EUR (i 2011 års priser). På kommissionens initiativ får enligt artikel 11.1 i förordningen om fonden högst 0,5 % av detta belopp (dvs. 828 060 EUR 2016) användas för tekniskt stöd för att finansiera förberedande åtgärder, övervakning, insamling av uppgifter, upprättande av en kunskapsbas, administrativt och tekniskt stöd, informations- och kommunikationsinsatser samt den revision, kontroll och utvärdering som krävs för att genomföra denna förordning.

E.  Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen understrukit fondens betydelse som ett EU-instrument för stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa med avseende på ett förbättrat mervärde, ökad effektivitet och anställbarhet för stödmottagarna.

F.  Det föreslagna beloppet på 380 000 EUR motsvarar ca 0,23 % av det högsta årliga belopp som är tillgängligt via fonden för 2016.

1.  Europaparlamentet stöder de åtgärder som kommissionen föreslagit och som ska finansieras som tekniskt stöd i enlighet med artikel 11.1 och 11.4 samt artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i förordningen om fonden.

2.  Europaparlamentet påminner om betydelsen av nätverksverksamhet och utbyte av information om fonden, och stöder därför finansieringen av fondens expertgrupp med kontaktpersoner samt nätverksseminarier om genomförandet av fonden. Parlamentet förväntar sig att detta informationsutbyte även ska bidra till en bättre och mer detaljerad rapportering om hur framgångsrika åtgärderna som finansieras av fonden är i medlemsstaterna, särskilt när det gäller räckvidden och stödmottagarnas återanställningsgrad. Parlamentet stöder också alla initiativ som syftar till att öka deltagandet och rådfrågningen av de lokala myndigheter som dagligen förvaltar de åtgärder som finansieras av fonden.

3.  Europaparlamentet välkomnar det fortsatta arbetet med standardiserade förfaranden för ansökningar till fonden och för förvaltning av den med hjälp av funktionerna i systemet för elektroniskt datautbyte (SFC2014), som möjliggör en förenkling och snabbare behandling av ansökningarna samt bättre rapportering. Parlamentet noterar att kommissionen under 2016 har för avsikt att prioritera förberedelsen och finputsningen av modulen för slutrapporter som avslutar genomförandet av varje fondärende. Parlamentet noterar dock att kostnaderna för förfarandet att integrera fonden i SFC2014, som belastar fondens budget, kommer att fortsätta vara relativt höga.

4.  Europaparlamentet välkomnar integreringen av rapportering i systemet för elektroniskt datautbyte (SFC2014). Parlamentet anser att detta kommer att minska den administrativa bördan för medlemsstaterna och underlätta användningen av rapporter för utvärderingsändamål.

5.  Europaparlamentet noterar att förfarandet att integrera fonden i SFC2014 har pågått i flera år och att kostnaderna för detta som belastar fonden har varit relativt höga. Parlamentet noterar att denna kostnadsnivå kommer att fortsätta under ytterligare ett år, varefter kostnaden kommer att sjunka.

6.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte redogjort för vilka framsteg som gjorts när det gäller integreringen i SFC2014 från början av 2011 till och med 2014, vilket parlamentet begärde i sin resolution av den 24 juni 2015 om förslaget om tekniskt stöd 2015. Parlamentet påminner kommissionen om att redogöra för vilka framsteg som gjorts, enligt begäran ovan, och att inkludera den senaste utvecklingen.

7.  Europaparlamentet anser att SFC2014 även skulle kunna användas för att göra det möjligt för kommissionen att samla in detaljerade uppgifter om konsekvenserna av stödet via fonden, särskilt när det gäller återanställningsgraden för uppsagda arbetstagare som har dragit nytta av stöd från fonden. Parlamentet insisterar på en bättre utvärdering av vilken typ av jobb som hittas och av kvaliteten på dessa jobb samt av tendensen på medellång och lång sikt när det gäller den återinträdesgrad som uppnås genom insatser inom ramen för fonden.

8.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen har för avsikt att investera 70 000 EUR av den tillgängliga budgeten för tekniskt stöd i åtgärder för att särskilt förbättra övervakningen och utvärderingen av konsekvenserna av fondens stöd för enskilda deltagare. Parlamentet rekommenderar följande:

   Budgeten för övervakning och utvärdering bör användas för att bedöma de långsiktiga effekterna för stödmottagarna, ändamålsenligheten och effektiviteten av att använda stödet på plats samt för att genomföra en djupare analys av de ekonomiska förändringar som leder till att mottagare av stöd från fonden sägs upp.
   Fondens samordnare och medlemsstaten bör lämna uppgifter om stödmottagarnas sysselsättningsresultat tolv månader efter genomförandet av åtgärderna. Kommissionen ska sammanställa dessa uppgifter, även stödmottagarnas återanställningsgrad, och göra dessa tillgängliga för Europaparlamentet och rådet.
   Mer detaljerad information om de åtgärder som de enskilda deltagarna fått tillgång till bör registreras och tydligt redovisas för att det t.ex. ska vara möjligt att göra en tydligare kostnadsnyttoanalys av olika åtgärder, särskilt med avseende på högre administrativa kostnader (åtgärder enligt artikel 7.4 i förordningen om fonden).
   Godkännandet av de slutgiltiga rapporterna om ärendena bör åtföljas av uppgifter om det fullständiga resultatet för mottagarna (på aggregerad nivå).

9.  Parlamentet understryker behovet av att ytterligare stärka förbindelserna mellan alla som är involverade i ansökningar till fonden, särskilt arbetsmarknadens parter och intressenter på regional och lokal nivå, för att skapa största möjliga synergieffekter. Parlamentet betonar att samverkan mellan den nationella kontaktpersonen och regionala eller lokala gemonförandepartner i ett ärende bör stärkas och kommunikations- och stödsystem samt informationsflöden (interna uppdelningar, uppgifter och ansvar) bör klargöras och alla berörda parter bör vara överens om detta.

10.  Europaparlamentet uppmanar på nytt kommissionen att inom rimliga tidsfrister bjuda in parlamentet till möten och seminarier med expertgrupperna i enlighet med relevanta bestämmelser i ramavtalet om förbindelser mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen(5).

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att motivera beslutet att lägga ut halvtidsutvärderingen i enlighet med artikel 20.1 a i förordningen om fonden på en extern entreprenör. Parlamentet begär att kommissionen beslutar hur man ska agera utifrån kostnadsnyttoanalysen med en klar inriktning mot objektivitet, resultat, mervärde, anställbarhet och effektivitet.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i halvtidsutvärderingen av fonden inkludera alla aspekter avseende kostnadseffektiviteten för samtliga projekt inom ramen för fonden, uppgifter om direktstöd, samt förslag om hur medlemsstaternas deltagande i fonden kan förbättras och hur synergierna med andra åtgärder som omfattas av fonden eller av nationella program kan ökas. Parlamentet noterar att detta arbete bör kombineras med inrättandet av en fullständig databas över resultatet av samtliga fondåtgärder. Parlamentet efterlyser en debatt om resultatet av halvtidsutvärderingen i syfte att bedöma huruvida fonden är det effektivaste verktyget för utmaningarna i samband med uppsägningar.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inkludera en kvalitativ och kvantitativ analys av fondens stöd till ungdomar upp till 25 år som varken arbetar eller studerar och att förlänga denna åtgärd efter december 2017, på ett permanent och hållbart sätt genom att föreslå en ny förordning om fonden, särskilt med avseende på genomförandet av ungdomsgarantin och den pågående ungdomsarbetslöshetskrisen.

14.  Europaparlamentet betonar betydelsen av att öka den allmänna medvetenheten om fonden och dess synlighet. Parlamentet påminner medlemsstaterna om att de enligt artikel 12 i fondförordningen måste informera de direkta mottagarna, myndigheterna, arbetsmarknadens parter, medierna och allmänheten om de åtgärder som finansieras genom fonden.

15.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och samtliga berörda institutioner att vidta de åtgärder som krävs för att ytterligare förbättra förfaranden och budgethantering för att öka effekten av fonden. Parlamentet noterar i detta sammanhang att parlamentet håller på att utarbeta ett initiativbetänkande på grundval av kommissionens utvärdering, för att bedöma hur förordningen om fonden fungerar och de granskade ärendena.

16.  Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen införde efter parlamentets begäran att bidragen snabbare skulle göras tillgängliga. Parlamentet noterar den tidspress som den nya tidsplanen för med sig och de potentiella effekterna för hur effektivt ärendena behandlas. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att i större utsträckning dra nytta av kommissionens stöd innan den formella ansökan lämnas in.

17.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och samtliga berörda institutioner att ställa sig bakom en mer omfattande tillämpning av undantaget från de trösklar som gäller för att komma i fråga, till förmån för små och medelstora företag, en förlängning av referensperioderna samt en möjlighet att inbegripa uppsagda arbetstagare som utför relaterade tjänster åt uppsagda arbetstagare i referensföretaget, vilket skulle bidra till en effektivare och värdefullare användning av fonden.

18.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att på ett tydligare sätt framhäva den additionalitet som insatser inom ramen för fonden skapat och förbindelserna till andra fonder, och att överväga på vilka sätt fonden bäst kan ge ett mervärde, hur man kan säkerställa synergier med andra finansieringskällor och hur man kan undvika att åtgärder finansieras som skulle ha finansierats ändå och överlappningar.

19.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Antagna texter, P8_TA(2015)0237.
(5) EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2016/000 TA 2016 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2016/619.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy