Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2037(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0130/2016

Внесени текстове :

A8-0130/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/04/2016 - 11.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0113

Приети текстове
PDF 473kWORD 79k
Сряда, 13 април 2016 г. - Страсбург
Проект за коригиращ бюджет № 1/2016: Нов инструмент за предоставяне на спешна помощ в рамките на Съюза
P8_TA(2016)0113A8-0130/2016

Резолюция на Европейския парламент от 13 април 2016 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година, Нов инструмент за предоставяне на спешна помощ в рамките на Съюза (07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приет окончателно на 25 ноември 2015 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета от 15 март 2016 г. относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза,(6)

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 1/2016, приет от Комисията на 9 март 2016 г. (COM(2016)0152),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 1/2016, приета от Съвета на 16 март 2016 г. и предадена на Парламента на 17 март 2016 г. (07068/2016 – C8-0122/2016),

—  като взе предвид писмото на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0130/2016),

A.  като има предвид, че масивният приток на бежанци и мигранти в Европа доведе до изключителна ситуация, при която голям брой хора се нуждаят от спешна хуманитарна помощ в рамките на Съюза; като има предвид, че тази извънредна ситуация надхвърли капацитета за реагиране на най-засегнатите държави членки; като има предвид, че нямаше подходящ инструмент на равнището на Съюза за посрещане на хуманитарните потребности на хората, засегнати от бедствия в рамките на Съюза;

Б.  като има предвид, че на 2 март 2016 г. Комисията представи предложение за регламент на Съвета, целящо да запълни пропуските в наличните инструменти за посрещане на хуманитарните потребности на територията на Съюза; като има предвид, че този регламент се основава на член 122, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който не предвижда участие на Европейския парламент; като има предвид, че Регламент (ЕС) 2016/369 беше приет от Съвета на 15 март 2016 г.;

В.  като има предвид, че впоследствие Комисията предложи проект на коригиращ бюджет с цел създаване на бюджетна структура за този инструмент и предоставяне, от преразпределение в рамките на функция 3 от многогодишната финансова рамка (МФР), на 100 милиона евро за бюджетни кредити за поети задължения и 80,2 милиона евро за бюджетни кредити за плащания за спешни нужди от финансиране;

Г.  като има предвид, че Комисията преценява, че за този нов инструмент ще са необходими 300 милиона евро през 2016 г. (последвани от 200 милиона евро през 2017 г. и 200 милиона евро през 2018 г.), но че има вероятност да възникнат допълнителни потребност, ако потоците от бежанци и мигранти продължат на сегашното си равнище;

Д.  като има предвид, че Комисията също така предлага да се увеличи числеността на персонала на Европейския център за борба с тероризма в рамките на Европол и да се предоставят съответните бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания в размер на 2,0 милиона евро, които да бъдат преразпределени от фонд „Вътрешна сигурност“;

1.  Приветства предложението на Комисията да се даде възможност на бюджета на Съюза да предостави спешна подкрепа на територията на Съюза за справяне с хуманитарните последици от настоящата криза с бежанците; отбелязва влошаването на положението на мигрантите и търсещите убежище лица, особено поради некоординираната реакция на европейските държави, което прави тази спешна подкрепа още по-необходима и неотложна; подчертава необходимостта да се демонстрира солидарност с държавите членки, които са изправени пред подобна извънредна ситуация на територията си;

2.  Взема под внимание решението, предложено от Комисията като спешен въпрос; отбелязва, че след създаването на два доверителни фонда и на Механизъм за бежанците в Турция беше създаден нов специален механизъм без цялостна стратегия за справяне с кризата с бежанците и без да се гарантира пълно зачитане на прерогативите на Парламента като съзаконодател; посочва като проблем факта, че новият инструмент не се основава на предложение на Комисията за регламент съгласно обикновената законодателна процедура; подчертава, че Парламентът винаги е действал конструктивно и бързо в подкрепа на всички инициативи във връзка с кризата с бежанците и продължава да го прави с бързото приемане на коригиращия бюджет;

3.  Счита, че следва да бъде предвидена една по-устойчива правна и бюджетна рамка, за да се даде възможност за мобилизиране на хуманитарна помощ в рамките на Съюза в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат; отбелязва, че такова извънредно финансиране за реакция на кризи и непредвидени ситуации по самото си естество следва да бъде обхванато от специални инструменти и да се отчита извън таваните на МФР;

4.  Приветства ангажимента на Комисията да не отклонява средства от бюджета за външна хуманитарна помощ; отбелязва, че Комисията предлага да финансира първия транш по този нов инструмент чрез преразпределяне на бюджетни кредити от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), които вече бяха предназначени да осигурят споделяне на тежестта между държавите членки за разрешаване на проблема с бежанците; счита, че цялата сума не може да бъде осигурена чрез преразпределяне на средства, без да се засяга резултатността на ФУМИ, който тази година вероятно ще бъде подложен на натиск и може да се нуждае от допълнителни увеличения, ако искаме схемата за преместване да достигне пълния си капацитет; поради това разглежда тази сума в размер на 100 милиона евро като първоначално предоставяне на бюджетни кредити, които ще трябва да бъдат компенсирани на по-късен етап; отбелязва, че не остава марж по функция 3 и че Инструментът за гъвкавост вече е бил използван докрай за 2016 г.; поради това подкрепя мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства за оставащата сума за тази година възможно най-скоро и приканва Комисията да представи предложение в тази връзка; очаква, че преразглеждането във възходяща посока на тавана на МФР за функция 3 ще се окаже неизбежно, за да се отговори на всички потребности, свързани с кризата с бежанците и миграцията;

5.  Одобрява предложението за увеличаване на персонала на Европейския център за борба с тероризма в рамките на Европол с оглед на настоящото положение със сигурността в Европейския съюз; отбелязва, че тези увеличения допълват вече договорените в рамките на неотдавнашното преразглеждане на правната рамка на Европол;

6.  Настоятелно призовава Комисията да изключи всички агенции, които работят в по-широк смисъл с миграцията и сигурността, от целта за намаляване на персонала с 5%, тъй като всички те са с недостатъчен персонал предвид изключително силното нарастване на обема на работата и задачите през последните две години; призовава Комисията да гарантира баланс между агенциите в областта на ПВР при зачитане на тяхната натовареност и задачите им;

7.  Потвърждава своята готовност да приеме проект на коригиращ бюджет № 1/2016 във вида, в който е представен от Комисията, предвид неотложността на ситуацията;

8.  Одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2016;

9.  Възлага на своя председател да обяви коригиращ бюджет № 1/2016 за окончателно приет и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1)ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2)ОВ L 48, 24.2.2016 г.
(3)ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4)ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5)ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.
(6)OВ L 70, 16.3.2016 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност