Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2037(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0130/2016

Předložené texty :

A8-0130/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/04/2016 - 11.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0113

Přijaté texty
PDF 399kWORD 76k
Středa, 13. dubna 2016 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu č. 1/2016: Nový nástroj pro poskytování mimořádné pomoci v rámci Unie
P8_TA(2016)0113A8-0130/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. dubna 2016 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2016 Evropské unie na rozpočtový rok 2016 : Nový nástroj pro poskytování mimořádné podpory v rámci Unie (07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 přijatý s konečnou platností dne 25. listopadu 2015(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/369 ze dne 15. března 2016 o poskytování mimořádné podpory v rámci Unie(6),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 1/2016, který Komise přijala dne 9. března 2016 (COM(2016)0152),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2016, který Rada přijala dne 16. března 2016 a postoupila Evropskému parlamentu dne 17. března 2016(07068/2016 – C8-0122/2016),

–  s ohledem na dopis Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0130/2016),

A.  vzhledem k tomu, že hromadný příliv uprchlíků a migrantů do Evropy vyústil ve výjimečnou situaci, v níž velké množství osob na území Unie potřebuje naléhavě humanitární pomoc; vzhledem k tomu, že tato krizová situace přesahuje organizační kapacitu většiny dotčených členských států; vzhledem k tomu, že na úrovni Unie nebyl k dispozici žádný vhodný nástroj, kterým by bylo možno řešit humanitární potřeby osob, jež byly na území Unie postiženy katastrofou;

B.  vzhledem k tomu, že Komise dne 2. března 2016 předložila návrh nařízení Rady, jehož cílem je odstranit mezeru existující v dostupných nástrojích s cílem řešit humanitární potřeby na území Unie; vzhledem k tomu, že uvedené nařízení se zakládá na čl. 122 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, který neupravuje úlohu Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že Rada přijala nařízení (EU) 2016/369 dne 15. března 2016;

C.  vzhledem k tomu, že Komise následně předložila návrh opravného rozpočtu s cílem vytvořit rozpočtový rámec pro uvedený nástroj, přičemž uvolnila100 milionů EUR v prostředcích na závazky a 80,2 milionů EUR v prostředcích na platby pro okamžité potřeby financování, a to přerozdělením prostředků v rámci okruhu 3 víceletého finančního rámce (VFR);

D.  vzhledem k odhadům Komise, že tento nový nástroj bude vyžadovat 300 milionů EUR v roce 2016 (a následně 200 milionů EUR v roce 2017 a dalších 200 milionů EUR v roce 2018), avšak budoucí potřeby se pravděpodobně zvýší, bude-li tok migrantů a uprchlíků i nadále pokračovat na současné úrovni;

E.  vzhledem k tomu, že Komise rovněž navrhuje zvýšit počet zaměstnanců Evropského centra pro boj proti terorismu zřízeného v rámci Europolu a poskytnout odpovídající prostředky na závazky a platby ve výši 2 miliony EUR, které by se získaly přerozdělením z Fondu pro vnitřní bezpečnost;

1.  vítá návrh Komise umožnit, aby se z rozpočtu Unie poskytovala podpora v krizových situacích na území Unie s cílem řešit humanitární dopady stávající uprchlické krize; upozorňuje na zhoršující se situaci migrantů a žadatelů o azyl, především v důsledku nekoordinované reakce evropských zemí, v důsledku čehož je uvedená pomoc v krizi o to nezbytnější a naléhavější; zdůrazňuje potřebu projevit solidaritu s členskými státy, které takové krizové situaci na svém území čelí;

2.  bere na vědomí řešení navržené jako urgentní záležitost Komisí; podotýká, že následně po zřízení dvou svěřeneckých fondů a nástroje pro uprchlíky v Turecku byl zprovozněn nový mechanismu ad hoc, aniž by byl doprovázen strategií na řešení uprchlické krize a aniž by byly respektovány výsady Parlamentu coby spolunormotrůrce; upozorňuje na problém spočívající v tom, že nový nástroj se nezakládá na návrhu nařízení Komise v rámci řádného legislativního postupu; zdůrazňuje, že Parlament jedná vždy konstruktivně a rychle, jedná-li se o podporu veškerých iniciativ v souvislosti s uprchlickou krizí, v čemž pokračuje i při rychlém přijetí tohoto opravného rozpočtu;

3.  domnívá se, že je zapotřebí naplánovat udržitelnější právní a rozpočtový rámec, aby bylo v budoucnu možné mobilizovat v Unii humanitární pomoc, vyžadují-li to okolnosti; podotýká, že zmiňované financování v naléhavém případě, jež je reakcí na krizové a nepředpokládané situace, by ze své povahy mělo být pokryto zvláštními nástroji a započítáno mimo stropy VFR;

4.  vítá závazek Komise neodklánět prostředky z rozpočtu na vnější humanitární pomoc; bere na vědomí, že Komise navrhuje financovat první splátku v rámci uvedeného nového nástroje přerozdělením prostředků z Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF), jež měly být původně využity ke sdílení zátěže, kterou představuje práce s uprchlíky, mezi členskými státy; je toho názoru, že celkovou částku nelze pokrýt prostřednictvím přerozdělování, aniž by to mělo dopad na výkon fondu AMIF, který bude letos čelit tlaku a možná bude potřebovat další prostředky, má-li relokační mechanismus fungovat v plném tempu; je proto toho názoru, že těchto 100 milionů EUR znamená předsunutí finančních prostředků, jež bude třeba později vykompenzovat; konstatuje, že v rámci okruhu 3 není k dispozici žádné rozpětí a že nástroj pružnosti byl již na rok 2016 plně využit; podporuje proto uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události, pokud jde o zbývající částku na tento rok, jakmile to bude třeba, a vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu předložila návrh; předpokládá, že bude třeba navýšení stropu VFR pro okruh 3, aby bylo možné řešit veškeré potřeby v souvislosti s uprchlickou a migrační krizí;

5.  vzhledem ke stávající bezpečnostní situaci v Evropské unii navrhuje zvýšit počet zaměstnanců Evropského centra pro boj proti terorismu zřízeného v rámci Europolu; podotýká, že toto navýšení bude v návaznosti na změny, které již byly schváleny v rámci stávajícího přezkumu právního rámce pro Europol;

6.  naléhavě vyzývá Komisi, aby vyňala veškeré agentury, které se v širším slova smyslu zabývají migrací a bezpečností, z cíle 5% snížení počtu zaměstnanců, jelikož v důsledku nesmírného nárůstu pracovní zátěže a úkolů v posledních dvou letech všechny vykazují nedostatek zaměstnanců; vyzývá Komisi, aby nastolila rovnováhu mezi agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, pokud jde o jejich pracovní zatížení a úkoly;

7.  potvrzuje svou ochotu schválit návrh opravného rozpočtu č. 1/2016 v podobě předložené Komisí s ohledem na naléhavost situace;

8.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2016;

9.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 1/2016 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 48, 24.2.2016.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.
(6) Úř. věst. L 70, 16.3.2016, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí