Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2037(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0130/2016

Indgivne tekster :

A8-0130/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/04/2016 - 11.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0113

Vedtagne tekster
PDF 255kWORD 67k
Onsdag den 13. april 2016 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 1/2016: Nyt instrument for nødhjælp i Unionen
P8_TA(2016)0113A8-0130/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 13. april 2016 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2016 for regnskabsåret 2016: Nyt instrument for nødhjælp i Unionen (07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, endeligt vedtaget den 25. november 2015(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(5),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) 2016/369 af 15. marts 2016 om ydelse af nødhjælp i Unionen(6),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 1/2016, vedtaget af Kommissionen den 9. marts 2016 (COM(2016)0152),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2016, vedtaget af Rådet den 16. marts 2016 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 17. marts 2016 (07068/2016 – C8-0122/2016),

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0130/2016),

A.  der henviser til, at den massive tilstrømning af flygtninge og migranter til Europa har skabt en ekstraordinær situation, hvor et betydeligt antal mennesker har behov for akut humanitær bistand i Unionen; der henviser til, at denne nødsituation har overbebyrdet de hårdest ramte medlemsstaters indsatskapacitet; der henviser til, at der ikke findes et passende instrument på EU-plan til at imødekomme katastroferamte befolkningers humanitære behov inden for Unionen;

B.  der henviser til, at Kommissionen den 2. marts 2016 fremsatte et forslag til en Rådsforordning, der har til formål at udfylde et hul i de eksisterende instrumenter med henblik på at adressere humanitære behov inden for Unionens område; der henviser til, at denne forordning er baseret på artikel 122, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som ikke foreskriver en rolle til Europa-Parlamentet; der henviser til, at forordning (EU) 2016/369 blev vedtaget af Rådet den 15. marts 2016;

C.  der henviser til, at Kommissionen efterfølgende forelagde et forslag til ændringsbudget med henblik på at skabe budgetstrukturen for dette instrumentet og på ved hjælp af en omfordeling inden for udgiftsområde 3 i den flerårige finansielle ramme (FFR) at tilvejebringe 100 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 80,2 mio. EUR i betalingsbevillinger til umiddelbare finansieringsbehov;

D.  der henviser til, at Kommissionen anslår, at dette nye instrument vil få brug for 300 mio. EUR i 2016 (efterfulgt af 200 mio. EUR i 2017 og 200 mio. EUR i 2018), men at der sandsynligvis vil opstå yderligere behov, hvis migrant- og flygtningestrømmen fortsætter på sit nuværende niveau;

E.  der henviser til, at Kommissionen også foreslår at styrke personalet i Europols europæiske center for terrorbekæmpelse og at tilvejebringe de nødvendige forpligtelses- og betalingsbevillinger hertil, svarende til 2 mio. EUR, der skal omfordeles fra Fonden for Intern Sikkerhed;

1.  glæder sig over Kommissionens forslag, der sætter Unionens budget i stand til at levere nødhjælp inden for Unionens område med henblik på at tackle de humanitære følger af den nuværende flygtningekrise; påpeger den forværrede situation for migranter og asylansøgere, navnlig som følge af den ukoordinerede reaktion fra europæiske landes side, hvilket gør en sådan nødhjælp endnu mere nødvendig og presserende; understreger, at det er nødvendigt at udvise solidaritet over for de medlemsstater, der står over for en sådan krisesituation på deres område;

2.  noterer sig den løsning, der blev foreslået af Kommissionen som en hastesag; bemærker, at der efter oprettelsen af to trustfonde og en facilitet for flygtninge i Tyrkiet er blevet etableret en ny ad hoc-mekanisme uden en overordnet strategi til at imødegå flygtningekrisen og uden at sikre fuld respekt for Parlamentets beføjelser som medlovgiver; peger på det problem, at det nye instrument ikke er baseret på et forslag til forordning fra Kommissionen i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure; understreger, at Parlamentet altid har ageret konstruktivt og hurtigt til støtte for alle initiativer i forbindelse med flygtningekrisen, og at dette fortsat er tilfældet med denne hurtige vedtagelse af et ændringsbudget;

3.  mener, at der bør etableres en mere bæredygtig retlig og budgetmæssig ramme for at muliggøre fremtidig humanitær bistand inden for Unionen, når omstændighederne kræver det; bemærker, at en sådan nødfinansiering, der har til formål at reagere på kriser og uforudsete situationer, i sagens natur bør dækkes af særlige instrumenter og ikke tælle med i FFR-lofterne;

4.  glæder sig over Kommissionens tilsagn om ikke at anvende bevillinger fra budgettet til ekstern humanitær bistand; noterer sig, at Kommissionen agter at finansiere første rate under dette nye instrument ved at omfordele bevillinger fra Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF), men at disse bevillinger allerede var beregnet til at sikre byrdefordeling mellem medlemsstaterne for så vidt angår behandlingen af flygtninge; mener ikke, at hele beløbet kan dækkes gennem omfordelinger, uden at det påvirker AMIF's aktiviteter, da det nødvendigvis kommer under pres i år og kan få behov for yderligere ressourcer, hvis omfordelingsmekanismen når op på fuld kraft; mener derfor, at disse 100 mio. EUR bør findes ved en fremrykning af bevillinger, der vil skulle udlignes på et senere tidspunkt; bemærker, at der ikke er nogen margen tilbage under udgiftsområde 3, og at fleksibilitetsinstrumentet allerede er blevet opbrugt for 2016; støtter derfor en mobilisering af margenen til uforudsete udgifter til dækning af det resterende beløb for dette år, så snart det er nødvendigt, og opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag i denne henseende; forudser, at en forhøjelse af FFR-loftet for udgiftsområde 3 vil vise sig at være uundgåelig for at dække alle behov i forbindelse med flygtninge- og migrationskrisen;

5.  godkender de foreslåede stigninger i antallet af ansatte i Europols europæiske center for terrorbekæmpelse i lyset af den aktuelle sikkerhedssituation i Den Europæiske Union; bemærker, at disse forhøjelser kommer oven i dem, der allerede var aftalt i forbindelse med den seneste gennemgang af Europols retlige ramme;

6.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at undtage alle agenturer, der i bredere forstand arbejder med migration og sikkerhed, fra målet om en reduktion af personalet med 5 %, da de alle er underbemandede på grund af den enorme stigning i arbejdsbyrden og antallet af opgaver over de sidste to år; opfordrer Kommissionen til at sikre en balance mellem RIA-agenturerne, der respekterer deres arbejdsbyrde og opgaver;

7.  bekræfter sin vilje til at vedtage ændringsbudget nr. 1/2016 som forelagt af Kommissionen, i betragtning af den presserende situation;

8.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2016;

9.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 1/2016 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 48 af 24.2.2016.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.
(6) EUT L 70 af 16.3.2016, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik