Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2037(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0130/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0130/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/04/2016 - 11.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0113

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 400kWORD 79k
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016: Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης
P8_TA(2016)0113A8-0130/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης (07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εκδόθηκε οριστικά στις 25 Νοεμβρίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/369 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2016, για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 9 Μαρτίου 2016 (COM(2016)0152),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 16 Μαρτίου 2016 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο στις 17 Μαρτίου 2016 (07068/2016 – C8-0122/2016),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0130/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαζική εισροή προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική κατάσταση όπου μεγάλος αριθμός ατόμων χρειάζεται επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια εντός της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει θέσει σε σοβαρή δοκιμασία την ικανότητα αντίδρασης των κρατών μελών που πλήττονται περισσότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν διατίθεται κατάλληλο μέσο σε επίπεδο Ένωσης για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών των πληθυσμών που έχουν πληγεί από καταστροφές εντός της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπέβαλε στις 2 Μαρτίου 2016 πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου η οποία αποσκοπεί στην κάλυψη του κενού όσον αφορά τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών στο έδαφος της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω κανονισμός βασίζεται στο άρθρο 122 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δεν προβλέπει ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/369 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 15 Μαρτίου 2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνέχεια, η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού με σκοπό να δημιουργηθεί η δομή προϋπολογισμού για το εν λόγω μέσο και να καταστούν διαθέσιμα, μέσω ανακατανομής στο πλαίσιο του τομέα 3 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), 100 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 80,2 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών για άμεσες ανάγκες χρηματοδότησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι για το νέο αυτό μέσο θα χρειαστούν 300 εκατομμύρια EUR το 2016 (και, στη συνέχεια, 200 εκατομμύρια EUR το 2017 και 200 εκατομμύρια EUR το 2018), αλλά είναι πιθανό να προκύψουν περαιτέρω ανάγκες εάν η ροή μεταναστών και προσφύγων διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει επίσης να ενισχυθεί το επίπεδο στελέχωσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στους κόλπους της Ευρωπόλ και να χορηγηθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ύψους 2 εκατομμυρίων EUR μέσω ανακατανομής από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να δοθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης η δυνατότητα παροχής στήριξης έκτακτης ανάγκης στο έδαφος της Ένωσης για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών συνεπειών της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης· επισημαίνει την επιδείνωση της κατάστασης των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, ιδίως λόγω της ασυντόνιστης αντίδρασης των ευρωπαϊκών χωρών, γεγονός που καθιστά την εν λόγω στήριξη έκτακτης ανάγκης ακόμη πιο αναγκαία και επείγουσα· τονίζει την ανάγκη να επιδειχθεί αλληλεγγύη προς τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν μια τέτοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην επικράτειά τους·

2.  σημειώνει την προταθείσα από την Επιτροπή λύση έκτακτης ανάγκης· σημειώνει ότι, μετά τη δημιουργία δύο καταπιστευματικών ταμείων και μίας διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, δημιουργήθηκε ένας νέος ad hoc μηχανισμός, χωρίς συνολική στρατηγική για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και χωρίς να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός των προνομίων του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη· επισημαίνει το πρόβλημα ότι το νέο μέσο δεν βασίζεται σε πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο παρείχε πάντοτε εποικοδομητική και ταχεία στήριξη όλων των πρωτοβουλιών σε σχέση με την προσφυγική κρίση, κάτι που εξακολουθεί να πράττει και σήμερα με την ταχεία έγκριση του εν λόγω διορθωτικού προϋπολογισμού·

3.  θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ένα πιο βιώσιμο νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο προκειμένου να καταστεί δυνατή στο μέλλον η κινητοποίηση ανθρωπιστικής βοήθειας εντός της Ένωσης, όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες· σημειώνει ότι η εν λόγω χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης, η οποία προορίζεται για την αντιμετώπιση κρίσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων, θα πρέπει εξ ορισμού να καλύπτεται από ειδικά μέσα και να υπολογίζεται εκτός των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να μην ανακατευθύνει πιστώσεις από τον προϋπολογισμό για την εξωτερική ανθρωπιστική βοήθεια· σημειώνει ότι η Επιτροπή προτείνει να χρηματοδοτηθεί η πρώτη δόση στο πλαίσιο αυτού του νέου μέσου με ανακατανομή πιστώσεων από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), οι οποίες ήδη προορίζονταν για την εξασφάλιση της κατανομής βαρών μεταξύ των κρατών μελών κατά τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος· πιστεύει ότι το συνολικό ποσό δεν μπορεί να καλυφθεί μέσω ανακατανομών χωρίς να επηρεαστεί η υλοποίηση του ΤΑΜΕ, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει πίεση κατά το τρέχον έτος και μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση σε περίπτωση που το πρόγραμμα μετεγκατάστασης υλοποιηθεί με τον προβλεπόμενο ρυθμό· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι αυτό το ποσό των 100 εκατομμυρίων EUR αποτελεί εμπροσθοβαρή καταβολή πιστώσεων η οποία θα πρέπει να αντισταθμιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο· σημειώνει ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο στο πλαίσιο του τομέα 3 και ότι ο μηχανισμός ευελιξίας έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για το 2016· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το υπόλοιπο ποσό για το τρέχον έτος, μόλις αυτό καταστεί αναγκαίο, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση· προβλέπει ότι θα είναι αναπόφευκτη η προς τα άνω αναθεώρηση του ανώτατου ορίου του ΠΔΠ για τον τομέα 3, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες που συνδέονται με την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση·

5.  εγκρίνει την προτεινόμενη αύξηση του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στους κόλπους της Ευρωπόλ, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει ότι η αύξηση αυτή προστίθεται στην αύξηση που είχε ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο της πρόσφατης αναθεώρησης του νομικού πλαισίου της Ευρωπόλ·

6.  προτρέπει την Επιτροπή να εξαιρέσει από τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5% όλους τους οργανισμούς που ασχολούνται, κατά την ευρύτερη έννοια, με τη μετανάστευση και την ασφάλεια, καθότι αντιμετωπίζουν στο σύνολό τους πρόβλημα υποστελέχωσης, δεδομένης της ραγδαίας αύξησης του φόρτου εργασίας και των καθηκόντων τους κατά τα τελευταία δύο έτη· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ισορροπία μεταξύ των οργανισμών ΔΕΥ όσον αφορά τον φόρτο εργασίας και τα καθήκοντά τους·

7.  επιβεβαιώνει την προθυμία του να εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016, όπως αυτό υποβλήθηκε από την Επιτροπή, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης·

8.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 48 της 24.2.2016.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.
(6) ΕΕ L 70 της 16.3.2016, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου