Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2037(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0130/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0130/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/04/2016 - 11.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0113

Hyväksytyt tekstit
PDF 246kWORD 67k
Keskiviikko 13. huhtikuuta 2016 - Strasbourg
Lisätalousarvio 1/2016: uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä
P8_TA(2016)0113A8-0130/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. huhtikuuta 2016 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2016 varainhoitovuodeksi 2016: Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä (07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2016(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY(5),

–  ottaa huomioon hätätilanteen tuen antamisesta unionin sisällä 15. maaliskuuta 2016 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2016/369(6),

–  ottaa huomioon komission 9. maaliskuuta 2016 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 1/2016 (COM(2016)0152),

–  ottaa huomioon neuvoston 16. maaliskuuta 2016 vahvistaman ja 17. maaliskuuta 2016 parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 1/2016 (07068/2016 – C8-0122/2016),

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0130/2016),

A.  toteaa, että pakolaisten ja maahanpyrkijöiden äkillinen tulo Eurooppaan joukoittain on luonut poikkeuksellisen tilanteen, jossa suuri määrä ihmisiä tarvitsee kiireellistä humanitaarista apua unionin sisällä; toteaa, että hätätilanne on koetellut tilanteesta kaikkein eniten kärsivien jäsenvaltioiden toimintakykyä äärirajoilleen; toteaa, että unionin tasolla ei ollut asianmukaista välinettä, jolla voitaisiin vastata katastrofista kärsivien ihmisten humanitaarisiin tarpeisiin unionin sisällä;

B.  ottaa huomioon, että komissio antoi 2. maaliskuuta 2016 ehdotuksen neuvoston asetukseksi, jonka tarkoituksena on korjata nykyisten välineiden ongelmat, jotta voidaan vastata humanitaarisiin tarpeisiin unionin alueella; toteaa, että asetus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 122 artiklan 1 kohtaan, jossa ei anneta roolia Euroopan parlamentille; toteaa, että asetus (EU) 2016/369 hyväksyttiin neuvostossa 15. maaliskuuta 2016;

C.  toteaa, että komissio antoi tämän jälkeen esityksen lisätalousarvioksi, jotta välineelle voidaan luoda talousarviorakenne ja antaa uudelleenjärjestelyjen avulla varoja monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta 3 eli 100 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 80,2 miljoonaa euroa maksumäärärahoja välittömiin rahoitustarpeisiin;

D.  toteaa, että komission arvion mukaan uusi väline tarvitsee 300 miljoonaa euroa vuonna 2016 (lisäksi 200 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja 200 miljoonaa euroa vuonna 2018) mutta lisätarpeita ilmenee todennäköisesti, jos maahanpyrkijä- ja pakolaisvirrat jatkuvat nykyisen suuruisena;

E.  toteaa, että komissio ehdottaa myös Europolin Euroopan terrorismintorjuntakeskuksen henkilöstön lisäämistä sekä vastaavasti 2 miljoonan euron maksusitoumus- ja maksumäärärahojen osoittamista uudelleenjärjestelyjä varten sisäisen turvallisuuden rahastosta;

1.  panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen, jonka mukaan unionin talousarviosta voidaan osoittaa hätätilanteen tukea unionin alueella, jotta voidaan käsitellä nykyisen pakolaiskriisin aiheuttamia humanitaarisia seurauksia; huomauttaa maahanpyrkijöiden ja turvapaikanhakijoiden heikkenevästä tilanteesta, mikä johtuu etenkin Euroopan maiden yhteensovittamattomasta toiminnasta, joka tekee hätätuesta aina vain tarpeellisempaa ja kiireellisempää; korostaa tarvetta osoittaa solidaarisuutta niitä jäsenvaltioita kohtaan, joiden aluetta tällainen hätätilanne koettelee;

2.  panee merkille komission ehdottaman kiireellisen ratkaisun; panee merkille, että kahden erityisrahaston sekä uuden ad hoc mekanismin eli Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen perustaminen on toteutettu ilman, että pakolaiskriisin ratkaisemiseksi on esitetty kokonaisstrategiaa ja ilman, että on noudatettu täysin parlamentin etuoikeuksia lainsäädäntövallan käyttäjänä; huomauttaa ongelmasta, joka aiheutuu siitä, että uusi väline ei perustu komission tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä antamaan asetusehdotukseen; korostaa, että parlamentti on aina toiminut rakentavasti ja nopeasti tukeakseen kaikkia pakolaiskriisiin liittyviä aloitteita ja toimii näin edelleen, jotta tämä lisätalousarvio voidaan hyväksyä nopeasti;

3.  toteaa, että olisi laadittava kestävämpi oikeudellinen ja talousarviollinen kehys, jotta humanitaarista apua voidaan tulevaisuudessa mobilisoida unionin sisällä, kun tilanne sitä vaatii; toteaa, että tällainen hätärahoitus, jonka tarkoituksena on reagoida kriiseihin ja ennakoimattomiin tilanteisiin, olisi aina katettava erityisvälineistä ja jätettävä monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärien ulkopuolelle;

4.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio on sitoutunut siihen, ettei määrärahoja oteta ulkoisen humanitaarisen avun talousarviosta; panee merkille, että komissio ehdottaa välineen ensimmäisen erän rahoittamista uudelleenjärjestelyin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF), jonka määrärahat oli jo tarkoitettu varmistamaan jäsenvaltioiden välinen taakanjako pakolaisten osalta; katsoo, että koko määrää ei voida saada kokoon uudelleenjärjestelyin ilman, että vaikeutetaan AMIFin toimintaa, joka joutuu muutenkin paineen alaiseksi tänä vuonna ja saattaa tarvita lisävaroja, jos uudelleensijoitussuunnitelman on määrä päästä täyteen vauhtiin; katsoo siksi, että kyseessä oleva 100 miljoonaa euroa on etupainotteinen toteutus, jota pitää kompensoida myöhemmässä vaiheessa; toteaa, että otsakkeessa 3 ei ole jäljellä liikkumavaraa ja että joustoväline on jo käytetty kokonaan vuodelta 2016; tukee tästä syystä ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönottoa tänä vuonna loppumäärän kattamiseksi heti tarpeen vaatiessa ja kehottaa komissiota tekemään asiaa koskevan ehdotuksen; toteaa, että monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 3 enimmäismäärän nostaminen lienee väistämätöntä, jotta voidaan hoitaa kaikki pakolais- ja muuttoliikekriisiin liittyvät tarpeet;

5.  hyväksyy ehdotuksen Europolin Euroopan terrorismintorjuntakeskuksen henkilöstön lisäämiseksi, kun otetaan huomioon Euroopan unionin nykyinen turvallisuustilanne; toteaa, että nämä lisäykset tulevat niiden lisäysten lisäksi, joista on jo sovittu Europolin oikeudellisen kehyksen hiljattaisen tarkistamisen yhteydessä;

6.  kehottaa komissiota jättämään kaikki maahanmuutto- ja turvallisuusasioista laajalti ottaen vastaavat virastot henkilöstön 5 prosentin vähentämistavoitteen ulkopuolelle, koska niillä on jo kahden vuoden ajan ollut työtaakkaan ja -tehtäviin nähden liian vähän henkilöstöä; kehottaa komissiota varmistamaan oikeus- ja sisäasioiden virastojen välisen tasapainon niiden työtaakan ja -tehtävien mukaan;

7.  vahvistaa olevansa valmis hyväksymään komission esityksen lisätalousarvioksi nro 1/2016 ottaen huomioon tilanteen kiireellisyyden;

8.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 1/2016;

9.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 1/2016 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2)EUVL L 48, 24.2.2016.
(3)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5)EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.
(6)EUVL L 70, 16.3.2016, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö