Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2037(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0130/2016

Pateikti tekstai :

A8-0130/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/04/2016 - 11.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0113

Priimti tekstai
PDF 331kWORD 76k
Trečiadienis, 2016 m. balandžio 13 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 1/2016 projektas. Nauja priemonė, skirta skubiai paramai teikti Sąjungoje
P8_TA(2016)0113A8-0130/2016

2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1/2016 projekto. Nauja priemonė, skirta skubiai paramai teikti Sąjungoje (07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2015 m. lapkričio 25 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(5),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/369 dėl skubios paramos teikimo Sąjungoje(6),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 1/2016 projektą, kurį Komisija priėmė 2016 m. kovo 9 d. (COM(2016)0152),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 16 d. priimtą ir 2016 m. kovo 17 d. Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 1/2016 projekto (07068/2016 – C8–0122/2016),

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0130/2016),

A.  kadangi dėl masinio pabėgėlių ir migrantų antplūdžio į Europą susidarė išskirtinė padėtis, kai daug žmonių reikia skubios humanitarinės pagalbos Sąjungos teritorijoje; kadangi dėl šios ekstremaliosios padėties buvo viršyti labiausiai paveiktų valstybių narių reagavimo pajėgumai; kadangi Sąjungos lygmeniu nebuvo nustatyta tinkama priemonė, kurią taikant būtų galima tenkinti humanitarinius nelaimės ištiktų žmonių poreikius Sąjungoje;

B.  kadangi Komisija 2016 m. kovo 2 d. pateikė pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo siekiama panaikinti spragą turimose priemonėse, kad būtų galima tenkinti humanitarinius poreikius Sąjungos teritorijoje; kadangi tas reglamentas grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 122 straipsnio 1 dalimi, kurioje nenumatytas Europos Parlamento vaidmuo; kadangi 2016 m. kovo 15 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2016/369;

C.  kadangi po to Komisija pasiūlė taisomojo biudžeto projektą, kuriuo siekiama sukurti tos priemonės biudžeto struktūrą ir, perskirsčius daugiametės finansinės programos (DFP) 3 išlaidų kategorijos lėšas, numatyti 100 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 80,2 mln. EUR mokėjimų asignavimų, skirtų neatidėliotiniems finansavimo poreikiams dengti;

D.  kadangi Komisija apskaičiavo, kad šiai naujai priemonei 2016 m. reikės skirti 300 mln. EUR (2017 m. – 200 mln. EUR ir 2018 m. – 200 mln. EUR), tačiau gali atsirasti naujų poreikių, jei migrantų ir pabėgėlių srautai ir toliau bus tokio pat dydžio;

E.  kadangi Komisija taip pat siūlo didinti Europolo Europos kovos su terorizmu centro darbuotojų skaičių ir numatyti atitinkamų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų – 2,0 mln. EUR sumą, kuri turėtų būti perskirstyta iš Vidaus saugumo fondo;

1.  teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą sudaryti sąlygas tam, kad iš Sąjungos biudžeto būtų galima teikti skubią paramą Sąjungos teritorijoje siekiant šalinti humanitarines dabartinės pabėgėlių krizės pasekmes; atkreipia dėmesį į blogėjančią migrantų ir prieglobsčio prašytojų padėtį, visų pirma susidariusią dėl nekoordinuoto Europos valstybių atsako, o dėl šios priežasties tokia skubi parama yra dar reikalingesnė ir turi būti teikiama nedelsiant; pabrėžia, kad reikia rodyti solidarumą valstybėms narėms, kurių teritorijoje susidariusi tokia ekstremalioji padėtis;

2.  atkreipia dėmesį į skubos tvarka Komisijos pasiūlytą sprendimą; pažymi, kad, sukūrus du patikos fondus ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę, buvo nustatytas naujas ad hoc mechanizmas nenumačius bendros pabėgėlių krizės sprendimo strategijos ir neužtikrintus, kad būtų visapusiškai atsižvelgiama į Parlamento kaip vienos iš teisėkūros institucijų prerogatyvas; atkreipia dėmesį į problemą, kad nauja priemonė nepagrįsta Komisijos pasiūlymu dėl reglamento pagal įprastą teisėkūros procedūrą; pabrėžia, kad Parlamentas visuomet veikė konstruktyviai ir greitai paremdamas visas su pabėgėlių krize susijusias iniciatyvas ir taip veikia toliau – greitai priėmė šį taisomąjį biudžetą;

3.  laikosi nuomonės, kad reikia numatyti tvaresnę teisinę ir biudžetinę struktūrą, kad būtų sudarytos sąlygos ateityje mobilizuoti humanitarinę pagalbą Sąjungos teritorijoje, jeigu to prireiktų dėl susidariusių aplinkybių; pažymi, kad toks skubus finansavimas, skiriamas siekiant reaguoti į krizes ir nenumatytas situacijas, dėl jo pobūdžio turėtų būti teikiamas taikant specialias priemones ir jam neturėtų būti taikomos DFP viršutinės ribos;

4.  teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą nenukreipti asignavimų nuo išorės humanitarinės pagalbos biudžeto; pažymi, kad Komisija siūlo finansuoti pirmąją dalį pagal šią naują priemonę perskirstant asignavimus, numatytus Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondui (PMIF), nes jie jau buvo skirti siekiant užtikrinti naštos pasidalijimą tarp valstybių narių sprendžiant pabėgėlių klausimą; mano, kad visos sumos negalima padengti perskirstant lėšas ir nedarant poveikio PMIF, kuriam šiais metais tikrai bus daromas spaudimas ir galbūt prireiks tolesnio pastiprinimo, jeigu perkėlimo mechanizmas bus taikomas visu greičiu, įgyvendinimui; todėl mano, kad ši 100 mln. EUR suma – tai asignavimų telkimas laikotarpio pradžioje, kuriuos vėlesniu etapu reikės kompensuoti; pažymi, kad 3 išlaidų kategorijoje nebeliko jokios maržos ir kad lankstumo priemonė 2016 m. jau visiškai panaudota; todėl pritaria tam, kad prireikus būtų iš karto mobilizuotas nenumatytų atvejų rezervas šiais metais likusiai lėšų sumai gauti, ir ragina Komisiją pateikti pasiūlymą šiuo klausimu; numato, kad neišvengiamai turės būti persvarstyta DFP 3 išlaidų kategorijos viršutinė riba ją padidinant, siekiant patenkinti visus poreikius, susijusius su pabėgėlių ir migracijos krize;

5.  atsižvelgdamas į dabartinę Europos Sąjungos saugumo padėtį, pritaria pasiūlytam Europolo Europos kovos su terorizmu centro darbuotojų skaičiaus didinimui; pažymi, kad šis darbuotojų skaičiaus didinimas papildo tą didinimą, dėl kurio jau susitarta per pastarąją Europolo teisinės sistemos peržiūrą;

6.  primygtinai ragina Komisiją visoms agentūroms, kurios platesniu požiūriu veikia migracijos ir saugumo srityse, netaikyti 5 proc. darbuotojų mažinimo tikslo, nes joms visoms trūksta darbuotojų dėl pastaraisiais dvejais metais itin padidėjusio darbo krūvio ir užduočių; ragina Komisiją užtikrinti teisingumo ir vidaus reikalų srities agentūrų pusiausvyrą, atsižvelgiant į jų darbo krūvį ir užduotis;

7.  atsižvelgdamas į klausimo skubumą, patvirtina savo ketinimą priimti Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 1/2016 projektą;

8.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 1/2016 projekto;

9.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 1/2016 yra galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 48, 2016 2 24.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(5) OL L 163, 2007 6 23, p. 17.
(6) OL L 70, 2016 3 16, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika